Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 16632/24.7.2008/Εγκύκλιος αριθ.34 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 16632/24.7.2008/Εγκύκλιος αριθ.34
Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.


Αριθ.Πρωτ.: 16632/24.7.2008/Εγκύκλιος αριθ.34 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραϊτης
Τηλ. : 210-3741269
FAX: 210-3741239
e-mail: [email protected]

 

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 16632/08


Προς :
Περιφέρειες της Χώρας,
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης.

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Εγκύκλιος αριθ.: 34
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.Σας γνωρίζουμε ότι η αριθμ. οικ. 12311/08/03.06.2008 Κ.Υ.Α που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1063 Β΄).
 

Για την διευκόλυνση των υπηρεσιών σας, κρίνουμε σκόπιμο να σας παράσχουμε τις ακόλουθες οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της εν λόγω Κ.Υ.Α. για κάθε προβλεπόμενη κατηγορία.


ΓΕΝΙΚΑ
 

Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση εκδίδεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.3386/05, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν.3536/07 και σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα καθορίζονται αντικειμενικά κριτήρια για την κατάρτιση των εκθέσεων των Επιτροπών που, βάσει των διατάξεων του ιδίου άρθρου, έχουν συγκροτηθεί στις έδρες των Περιφερειών και οι οποίες καθορίζουν τις ανάγκες σε εργατικό δυναμικό που μπορούν να καλυφθούν με μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών. Η αναγκαιότητα έκδοσης της ανωτέρω κ.υ.α. προέκυψε από την αξιολόγηση της μέχρι τώρα εφαρμογής των σχετικών διατάξεων του ν.3386/05 και αποσκοπεί αφ’ ενός μεν στο να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την άσκηση της μεταναστευτικής πολιτικής, και αφ’ ετέρου στην απλούστευση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων για την διενέργεια των μετακλήσεων, ώστε να καταστεί η σχετική διαδικασία συντομότερη και λειτουργικότερη και να εξαλειφθούν, κατά το δυνατόν, τα φαινόμενα υποβολής καταχρηστικών αιτημάτων από εργοδότες.
 

Συνοπτικά οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στην μέχρι τώρα ακολουθούμενη διαδικασία είναι οι ακόλουθες:
 

α) Θεσπίζονται αντικειμενικά κριτήρια για την εξέταση των αιτήσεων εργοδοτών οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν υπηκόους τρίτων χωρών για την παροχή εργασίας στην Ελλάδα.
 

β) Επιταχύνεται η διαδικασία της μετάκλησης, με την απάλειψη της υποχρέωσης των προξενικών μας αρχών να συντάσσουν ονομαστικούς καταλόγους, δεδομένου ότι ο εργοδότης θα μετακαλεί συγκεκριμένο εργαζόμενο.
 

γ) Αντικαθίσταται η υποχρέωση καταβολής από τον εργοδότη εγγυητικής επιστολής για τη κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης με υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη.
 

δ) Καθορίζεται με σαφήνεια η διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών επιστολών για κάθε κατηγορία (εξαρτημένη εργασία, εποχιακή απασχόληση, αλιεργάτες).
 

ε) Ρυθμίζεται, οριστικά, το θέμα της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών οι οποίες είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας, για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης, όσο και με την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών οι οποίες είχαν κατατεθεί για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και βρίσκονται, για διαφόρους λόγους στις οικείες Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

Α. Ειδικότεροι όροι για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05 έκθεσης.
 

Με την ανωτέρω κ.υ.α. επιχειρείται για πρώτη φορά η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την εξέταση των υποβαλλομένων αιτήσεων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται προσπάθεια να περιορισθούν φαινόμενα υποβολής καταχρηστικών αιτημάτων από εργοδότες και τα οποία δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, καθώς και να διασφαλισθούν τα δικαιώματα των εισερχομένων αλλοδαπών εργαζομένων.
 

Για τον λόγο αυτό ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αίτησης για μετάκληση αλλοδαπού εργαζομένου με σκοπό την παροχή εξαρτημένη εργασίας τίθεται υποχρέωση του εργοδότη, στην περίπτωση που αυτός είναι φυσικό πρόσωπο να αποδείξει εισόδημα 24.000€ κατ’ ελάχιστο, ενώ στην περίπτωση που είναι επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής χρειάζεται η απόδειξη ακαθάριστων εσόδων τουλάχιστον 60.000 €. Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εισοδηματικά ελάχιστα όρια αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την μετάκληση ενός ή περισσοτέρων υπηκόων τρίτων χωρών. Αντίστοιχα οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν την μετάκληση αλλοδαπών εργαζομένων για απασχόληση στην αγροτική οικονομία, είτε για εξαρτημένη εργασία, είτε για εποχιακή απασχόληση, θα πρέπει να είναι καλλιεργητές έκτασης αντίστοιχης με τα οριζόμενα στο παράρτημα 1 της κ.υ.α., ή να διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο αντίστοιχο με τα οριζόμενα στο παράρτημα 2 της ίδιας κ.υ.α.
 

Τέλος ο αριθμός των προς μετάκληση αλιεργατών προσδιορίζεται από το επιτρεπόμενο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβασθεί στο σκάφος, όπως αυτό προκύπτει από την αντίστοιχη βεβαίωση του οικείου λιμεναρχείου.Β. Διαδικασία για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05 έκθεσης.
 

Η διαδικασία της μετάκλησης στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία περιλαμβάνει, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία τρεις υποπεριπτώσεις : α) μετάκληση για εξαρτημένη εργασία β) μετάκληση για εποχιακή εργασία γ) μετάκληση αλιεργατών. Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν υπήκοο τρίτης χώρας για απασχόληση ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία.
 

1. Υποβάλλουν αίτηση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησης ή της έδρας του νηολογίου του σκάφους , και η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό, την ειδικότητα, την ιθαγένεια των υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Η ονομασία της ειδικότητας θα πρέπει να έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με την σχετική κατηγοριοποίηση του ΟΑΕΔ. Ο Δήμος ή η Κοινότητα χορηγεί στον αιτούντα εργοδότη απόδειξη παραλαβής αιτήματος. Ανάλογα με το είδος της απασχόλησης (εξαρτημένη, εποχιακή, αλιεργάτες) η ανωτέρω αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

1α) Μετάκληση για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εκτός των απασχολουμένων στην αγροτική οικονομία και των αλιεργατών.
 

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης, στην περίπτωση που ο αιτών εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, από την οποία προκύπτει δηλωθέν εισόδημα, για το προηγούμενο της αίτησης οικονομικό έτος, τουλάχιστον 24.000 €.
 

• Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος στην περίπτωση που ο αιτών εργοδότης είναι ατομική επιχείρηση ή στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, αντίγραφο φορολογίας νομικού προσώπου, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, προς την οικεία Περιφέρεια, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, σύμφωνα με την 1008564/110/006Δ/25-1-2006 ΚΥΑ., που να αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη της αίτησης χρήση ακαθάριστα έσοδα, κατ’ ελάχιστο, ύψους 60.000 €. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση θα πρέπει να προσκομισθούν επιπρόσθετα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του υπηκόου τρίτης χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης. Παράδειγμα: Ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου δεν μπορεί να καταθέσει αίτηση για την μετάκληση μάγειρα πολυνησιακής κουζίνας.
 

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια αποτελούν το ελάχιστο όριο για τη μετάκληση ενός ή περισσοτέρων υπηκόων τρίτων χωρών
 

1β) Μετάκληση για απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή για εποχιακή απασχόληση στην αγροτική οικονομία.
 

• Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης στη οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση και το ύψος του ζωικού κεφαλαίου, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που η καλλιεργήσιμη έκταση είναι ενοικιασμένη θα προσκομίζεται αντίγραφο του μισθωτηρίου, στο οποίο θα εμφαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, ότι καλλιεργείται από τον ίδιο η δηλωθείσα έκταση ή για τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων, κατά περίπτωση.
 

1γ) Μετάκληση αλιεργατών.
 

• Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής αρχής, από την οποία θα προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόμενο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβασθεί στο σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν.
 

2. Ο οικείος Δήμος ή Κοινότητα αποστέλλει εντός πέντε ημερών την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας.
 

3. Η Περιφέρεια οφείλει να εξετάσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και να διαπιστώσει εάν στο πρόσωπο των εργοδοτών πληρούνται οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις. Στην Επιτροπή του άρθρου 14 του ν.3386/2005 αποστέλλονται μόνον οι αιτήσεις που από τον έλεγχο της Περιφέρειας διαπιστωθεί ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (εισόδημα εργοδότη, καλλιεργήσιμη έκταση, ζωικό κεφάλαιο, δυναμικότητα αλιευτικού σκάφους), με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο τοπικό παράρτημα του ΟΑΕΔ, προκειμένου αυτό να διατυπώσει γνώμη προς την αρμόδια Επιτροπή με βάση τα τηρούμενα σε αυτό, κατά το χρονικό σημείο υποβολής της αίτησης, στοιχεία. Επισημαίνουμε ότι στον ΟΑΕΔ δεν κοινοποιούνται τα αιτήματα που αφορούν εξηρτημένη απασχόληση στην αγροτική οικονομία, εποχιακή εργασία και αλιεργατες, δεδομένου ότι για αυτές τις κατηγορίες δεν τηρούνται στοιχεία στις υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
 

Στις περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήσεις από εργοδότες για τους οποίους, από τον διενεργηθέντα έλεγχο, προκύπτει ότι δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αποστέλλεται έγγραφο με το οποίο ενημερώνονται σχετικά με το γεγονός ότι το αίτημά τους δεν μπορεί να προωθηθεί στην αρμόδια επιτροπή, μνημονεύοντας και την ειδικότερη προϋπόθεση η οποία δεν πληροίται.
 

Γ) Κριτήρια για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05 έκθεσης.
 

1. Για την κατάρτιση της ανωτέρω έκθεσης η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της, υποχρεωτικά, τα παρακάτω κριτήρια,
 

α) Το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.
 

β) Τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών και ειδικότερα του τελευταίου έτους αναφορικά με τις αιτήσεις των εργοδοτών που υποβλήθηκαν και τον αριθμό των μετακλήσεων που ολοκληρώθηκαν.
 

Σε περίπτωση που ζητείται κατά τρόπο καταχρηστικό η κάλυψη των ίδιων θέσεων εργασίας για εξαρτημένη εργασία, για την κάλυψη των οποίων έχουν διενεργηθεί μετακλήσεις κατά τα προηγούμενα έτη, το αίτημα απορρίπτεται.
 

γ) Η τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων που απορρέουν γι’ αυτόν από τις διατάξεις του ν.3386/2005, όπως ισχύουν, σε περίπτωση κατά την οποία έχει προβεί και στο παρελθόν σε μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και ειδικότερα εάν αποδεικνύεται η αναχώρηση ή μη από την Χώρα των μετακληθέντων από αυτόν στο παρελθόν υπηκόων τρίτων χωρών.
 

δ) Τα στοιχεία από τον ΟΑΕΔ σχετικά με την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα αλλοδαπούς ανά ειδικότητα.
Επισημαίνουμε ότι:
 

α) Τα αιτήματα εξετάζονται μόνον εφόσον οι ειδικότητες είναι προσδιορισμένες σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση του ΟΑΕΔ, όπως προκύπτει από τον κατάλογο της Στατιστικής Ταξινόμησης Επαγγελμάτων (ΣΤΕΠ 92) που υπάρχει σε όλες τις κατά τόπους υπηρεσίες του Οργανισμού και στις οποίες θα μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες.
 

β) Δεν είναι δυνατή η μετάκληση εργατών γης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν το είδος της καλλιέργειας συναρτάται με πρόσκαιρη, εποχιακού χαρακτήρα απασχόληση. Η εκτίμηση για τον χαρακτήρα της απασχόλησης είναι έργο της Επιτροπής, η οποία είναι σε θέση να γνωρίζει, τυχόν τοπικές ιδιαιτερότητες.
 

Σημειώνεται ότι ειδικότητες που δεν έχουν άμεση σχέση με την καλλιέργεια της γης (π.χ. φύλακας αγροκτήματος) εντάσσονται στην κατηγορία της εξαρτημένης εργασίας χωρίς να εξετάζεται ως προϋπόθεση η αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο, όπως καθορίζεται στο παράρτημα 1.
 

Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και καταρτίζει την σχετική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη, υποχρεωτικώς, τα κριτήρια του Κεφ. Β΄ της κ.υ.α.
 

2. Στην έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό αντιστοιχούν στον αριθμό των προς μετάκληση εργαζομένων που προκύπτει από τις σχετικές αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποίες έχουν εξετασθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, προσαυξημένου σε ποσοστό 10%, για την κάλυψη απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών. Συνεπώς η σχετική έκθεση θα εμφανίζεται με την εξής μορφή: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ………    
ΝΟΜΟΣ:……………
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α) ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΗ Εσωτερικές οικιακές βοηθοί 25
  Μάγειροι ασιατικής κουζίνας 5
  Εργάτες θερμοκηπίου  10
  ΣΥΝΟΛΟ 40
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες 4
Β) ΕΠΟΧΙΑΚΗ Εργάτες γης 171
  ΣΥΝΟΛΟ 171
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες  17
Γ) ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ Αλιεργάτες 72
  ΣΥΝΟΛΟ 72
  Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες  7

Η κάλυψη των θέσεων που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω ποσοστό του 10% μπορεί να γίνει ύστερα από αίτημα του εργοδότη, τηρουμένων κατά τα λοιπά της διαδικασίας και του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον προσκομισθεί από τον εργοδότη πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει αδυναμία κάλυψης των θέσεων αυτών από άνεργους ημεδαπούς ή κοινοτικούς υπηκόους ή νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών και αποδεικνύεται από τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία ο απρόβλεπτος και έκτακτος χαρακτήρας της ανάγκης.
 

Προσοχή: Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005 η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού οφείλει να ενημερώσει, αμέσως και εγγράφως, τους εργοδότες, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις, προκειμένου αυτοί να προβούν στην ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάκλησης.
 

3. Μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για κάλυψη των θέσεων εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005, γίνεται μόνον από τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην κ.υ.α. Εργοδότες που επιθυμούν την μετάκληση εργαζομένων λόγω απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών, μπορούν να ζητήσουν την κάλυψη θέσεων εργασίας από την αύξηση του αριθμού των θέσεων σε ποσοστό μέχρι 10 % κατά τα οριζόμενα ανωτέρω.
 

Επισημαίνεται ότι η προσαύξηση των θέσεων σε ποσοστό μέχρι 10%, θα εφαρμοστεί και για τις μετακλήσεις που θα διενεργηθούν κατά το τρέχον έτος, βάσει της κυα 6997/146/30.01.2008 (ΦΕΚ 147 Β΄), όπως αυτή συμπληρώθηκε και διορθώθηκε με την αριθ. οικ. 40048/618/02.06.2008 κ.υ.α. (ΦΕΚ 1069 Β΄), παρά το γεγονός ότι σε αυτές δεν έχει υπολογισθεί αυτή η προσαύξηση. Ο υπολογισμός της προσαύξησης σε ποσοστό μέχρι 10%, θα γίνει επί του συνολικού αριθμού των θέσεων που περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κ.υ.α. ανά νομό και κατηγορία, ήτοι α) εξηρτημένη εργασία (ετήσια άδεια διαμονής), β) αλιεργάτες (άδεια διαμονής μέχρι δέκα μήνες) και γ) εποχιακή εργασία (άδεια διαμονής μέχρι έξη μήνες). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στις ανωτέρω κ.υ.α. έχουν συμπεριληφθεί θέσεις εργασίας περισσότερες από αυτές που ζητήθηκαν με αιτήσεις εργοδοτών, που υποβλήθηκαν κατά το έτος 2007, οι αδιάθετες θέσεις μπορούν να διατεθούν κατά το τρέχον έτος χωρίς την ανάγκη χρήσης της προσαύξησης του 10 %, αν ζητείται βέβαια μετάκληση για τις ίδιες ειδικότητες. Αντίθετα εάν στις ανωτέρω κ.υ.α έχουν συμπεριληφθεί θέσεις εργασίας λιγότερες από αυτές που ζητήθηκαν από τους εργοδότες, μετά την εξάντληση του αριθμού των θέσεων, μπορεί να γίνει χρήση της προσαύξησης αυτής και για τους λοιπούς εργοδότες, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι σχετικές ανάγκες.
 

4. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν εγκριθεί από την Ελληνική Προξενική Αρχή η αίτηση για την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας από άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής πιστοποιείται το γεγονός της μη χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα.
 

5. Για την διευκόλυνση της όλης διαδικασίας στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού τηρείται μητρώο εργοδοτών, το οποίο περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο εργοδότη ή επωνυμία επιχείρησης, επάγγελμα ή κατηγορία δραστηριότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμός και ειδικότητες μετακαλούμενων κατ’ έτος υπηκόων τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών. Για την τήρηση του παραπάνω μητρώου, καθώς και για την όλη διαχείριση των μετακλήσεων, έχει αναπτυχθεί σχετική μηχανογραφική εφαρμογή.

 

Δ) Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων για εξαρτημένη εργασία.
 

1.Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/05, ο εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. Στην αίτηση αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθμός διαβατηρίου του προς μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με τις τριμηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
 

β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νέα διαδικασία δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για τις δαπάνες επαναπροώθησης ή απέλασης.
 

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), για κάθε εργαζόμενο, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτές καθορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

Ε) Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία.
 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας για εποχιακή απασχόληση, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα. Στην αίτηση οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου των προς μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη.
 

β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
 

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης, διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου, θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.
 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα του εξασφαλίσει κατάλυμα.

 

ΣΤ) Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών ως αλιεργατών.
 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας ως αλιεργάτη, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, στον οποίο είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) πίνακα με τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, στα οποία θα περιλαμβάνονται, απαραιτήτως, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου των προς μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών.
 

β) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη.
 

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτουν οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζόμενου.
 

δ) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
 

Προσοχή: Για την αποφυγή παρερμηνειών σας υπενθυμίζουμε ότι η μετάκληση των αλιεργατών, οι οποίοι εισήλθαν ή θα εισέλθουν στην Χώρα μετά την 01.01.2008, διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 16Α του ν.3386/05, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.3536/07.

 

Ζ) Διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακή απασχόληση και των αλιεργατών, ως εξής:
 

1. Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού, εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος αναφορικά με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την πληρότητα των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη, προκειμένου να του χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου.
 

2. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή εργασίας (εξαρτημένη, εποχιακή, αλιεργάτες). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου.

 

Η) Διαδικασία αποστολής των εγκριτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.
 

Οι πράξεις έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για είσοδο στην Ελλάδα υπηκόου τρίτης χώρας, με σκοπό την παροχή εξαρτημένης εργασίας, αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 

Όταν η μετάκληση αφορά εποχιακή εργασία ή αλιεργάτες οι σχετικές εγκριτικές πράξεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιριών. Επίσης στην περίπτωση της εποχιακής απασχόλησης αποστέλλονται επιπρόσθετα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για εποχιακή απασχόληση.
 

Μόνον εφόσον η μετάκληση αφορά την ίδια κατηγορία (π.χ. εποχιακή εργασία), την ίδια προξενική αρχή και τον ίδιο εργοδότη, μπορεί να εκδοθεί μία συγκεντρωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

Θ) Διαδικασία επιστροφής εγγυητικών επιστολών.
 

1. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία επιστρέφονται, εφόσον:
 

α. Εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια διαμονής και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έναρξη ισχύος της.
 

β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
 

δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.

 

2. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία επιστρέφονται εφόσον:
 

α. Λήξει η άδεια διαμονής ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί έγκαιρα η άδεια διαμονής από την οικεία Περιφέρεια και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των έξη μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εργοδότη.
 

β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
 

δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
 

3. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση αλιεργατών επιστρέφονται εφόσον:
 

α. Λήξει η άδεια διαμονής ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα. Συνεπώς στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί έγκαιρα η άδεια διαμονής από την οικεία Περιφέρεια και έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των δέκα μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης, για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον εργοδότη.
 

β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
 

δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
 

4. Για την επιστροφή των εγγυητικών για όλες τις περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος εργοδότης καταθέτει σχετική αίτηση στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας του ή της έδρας της επιχείρησης. Η αίτηση αυτή διαβιβάζεται άμεσα στην οικεία Περιφέρεια η οποία, αφού διαπιστώσει την συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδει έγγραφη παραγγελία για την επιστροφή της εγγυητικής στον εργοδότη. Αντίθετα εάν η Περιφέρεια διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής των εγγυητικών επιστολών, αυτές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Περιφέρεια οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον εργοδότη για την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματός του για επιστροφή της εγγυητικής επιστολής.

 

Ι) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών οι οποίες είχαν κατατεθεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005 και παραμένουν στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας.
 

Με τις μεταβατικές διατάξεις της ανωτέρω κ.υ.α. επιλύονται χρονίζοντα θέματα που έχουν σχέση τόσο με την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών οι οποίες είχαν κατατεθεί, βάσει των διατάξεων των ν.2910/2001 και 3386/2005, για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης και για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και παραμένουν μέχρι την δημοσίευση της υπόψη κοινής υπουργικής απόφασης, για διαφόρους λόγους. στις Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας. Σημειώνεται ότι η σχετική ρύθμιση δεν αφορά επιστροφή εγγυητικών επιστολών που κατατέθηκαν βάσει προγενέστερων του ν.2910/01 νόμων. Η διαδικασία την οποία πρέπει να ακολουθήσετε για την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών είναι, για κάθε περίπτωση, η ακόλουθη.
 

Ια). Διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που είχαν κατατεθεί στο παρελθόν και αφορούν την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων ζητήθηκε η μετάκληση για εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005.

 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα ενημερώσουν εγγράφως, επί αποδείξει, τους εργοδότες, σχετικά με την δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών επιστολών, οι οποίες έχουν κατατεθεί και παραμένουν σ’ αυτές και αφορούν την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων ζητήθηκε η μετάκληση για εξαρτημένη εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005 και θα επιστρέφονται στον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της αρμόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας και εφόσον προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αναφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποχωρήσει από τη χώρα. Ενδεικτικά μπορεί να κατατεθεί αντίγραφο διαβατηρίου, βεβαίωση συνοριακής αρχής ελέγχου ή βεβαίωση αφιξαναχωρήσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ειδικότερα στην περίπτωση των μετακληθέντων, οι οποίοι μεταγενέστερα κατέστησαν κοινοτικοί υπήκοοι (π.χ. Πολωνοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι κλπ) για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής αρκεί η υποβολή σχετικής αίτησης χωρίς να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία περί αναχώρησης του εργαζομένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφέρεια).
 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και εφόσον δεν υποβληθεί σχετική αίτηση οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα.

 

Ιβ) Διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που αφορούν την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει στη Χώρα για εξαρτημένη ή εποχιακή απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005.
 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων θα ενημερώσουν εγγράφως τους εργοδότες, για τις εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί και παραμένουν σ’ αυτές και αφορούν την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει στη Χώρα για εξαρτημένη ή εποχιακή απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005, ότι μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή τους, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή έγγραφης ειδοποίησης της αρμόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή Περιφέρεια).
 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής και εφόσον δεν υποβληθεί σχετική αίτηση οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα.
 

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή αφορά και τους αλιεργάτες, εφόσον κατά το πριν την 01.01.2008 χρονικό διάστημα αδειοδοτούνταν είτε με τις διατάξεις της εποχιακής απασχόλησης (ν.2910/01), είτε με το καθεστώς της εξηρτημένης εργασίας (ν.3386/05). Αντίθετα δεν αφορά στις περιπτώσεις που είτε πρόκειται για μετάκληση για εξηρτημένη εργασία και δεν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια διαμονής ή δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έναρξη ισχύος της, είτε για εποχιακή εργασία και η άδεια διαμονής είναι ακόμη σε ισχύ.

 

ΙΑ) Μετάβαση από το προϊσχύσαν στο καθεστώς της παρούσας κ.υ.α.
 

Για την ομαλή μετάβαση από την προϊσχύσασα διαδικασία των μετακλήσεων οι εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του ν.3386/2005 για τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν κατά το έτος 2008, εκδόθηκαν με βάση τις αιτήσεις εργοδοτών που υποβλήθηκαν εντός του έτους 2007 χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ της εν λόγω κ.υ.α. εν αναφορά με το παραδεκτό των αιτήσεων των εργοδοτών και την κατάρτιση των εκθέσεων, δεδομένου ότι οι σχετικές αιτήσεις έχουν ήδη εξετασθεί από τις αρμόδιες επιτροπές των Περιφερειών. Κατά τα λοιπά και ειδικότερα για τις αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποίες αφορούν θέσεις για εξηρτημένη εργασία οι οποίες έχουν συμπεριληφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του 3386/05, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο κεφάλαιο Δ’.
 

Τέλος, οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων και Κοινοτήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης