Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Πρωτ. Ε57/37/23.6.2009 Περί της δυνατότητας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το διάστημα αναστολής πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών τους, κατ' άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. – Ν.2717/99)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Πρωτ. Ε57/37/23.6.2009
Περί της δυνατότητας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το διάστημα αναστολής πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών τους, κατ' άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. – Ν.2717/99)


Αριθμ. Πρωτ. Ε57/37/23.6.2009 Περί της δυνατότητας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα 23/6/2009
Αριθμ. Πρωτ. Ε57/37

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ. Μητροφάνης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 246
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΘΕΜΑ : «Περί της δυνατότητας χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το διάστημα αναστολής πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών τους, κατ' άρθρο 228 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ. – Ν.2717/99)»

Σας κοινοποιούμε την 475/2008 Γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έγινε δεκτή από τον Υποδιοικητή του Ιδρύματος, προκειμένου να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτή.
Η εν λόγω Γνωμοδότηση αφορά τις συνέπειες, που επέρχονται από την αναστολή εκτελέσεως πράξεων ταμειακής βεβαίωσης οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., δυνάμει δικαστικών αποφάσεων, που εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 228 του Κ.Δ.Δ. και ειδικότερα τη δυνατότητα χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας στους ενδιαφερόμενους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αντίστοιχα ποσά.

Συγκεκριμένα έγιναν δεκτά τα εξής :

Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξεως (άρθρο 228 του Κ.Δ.Δ.) πλήν όμως, στις προβλεπόμενες περιπτώσεις προσβολής πράξεως εκδοθείσας στα πλαίσια της διοικητικής εκτελέσεως (άρθρο 217 παρ. 1 περ. α΄, β΄, δ ΄και ε΄ του Κ.Δ.Δ.) μπορεί να χορηγηθεί αναστολή εκτελέσεων των εν λόγω πράξεων από τα αρμόδια καθύλην και κατά τόπο δικαστήρια, εφόσον σε αυτά εκκρεμεί η ανακοπή. Η αναστολή χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ανακόπτοντος, ασκουμένης ενόσω εκκρεμεί η ανακοπή και εκδικαζομένης κατά τις αναφερόμενες στην γενικώς θεσπιζομένη αναστολή εκτελέσεως των διοικητικών πράξεων διατάξεις των άρθρων 200 έως και 209 του Κ.Δ.Δ., οι οποίες
εφαρμόζονται αναλόγως.

Σε περίπτωση χορηγήσεως αναστολής με δικαστική απόφαση, η εκτέλεση της προσβαλλομένης πράξεως της διοικητικής εκτελέσεως αναστέλλεται μέχρι τη δημοσίευση οριστικής δικαστικής αποφάσεως επί της ανακοπής ή της κατ΄ άλλον τρόπο καταργήσεως της δίκης, εκτός αν στην απόφαση της αναστολής ορίζεται διαφορετικά. Η
αναστολή καθιστά προσωρινά ανενεργή την πράξη ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, συνιστά δε νόμιμη τακτοποίησή της (της οφειλής), παρεμποδίζοντας τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω πράξεως διοικητικής εκτελέσεως.

Ως εκ τούτου, κατά το χρονικό αυτό διάστημα θα χορηγούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που αντιστοιχούν σε ανασταλείσες, ως ανωτέρω,
πράξεις ταμειακής βεβαίωσης οφειλών, εφόσον, κατά τα λοιπά, συντρέχουν οι προβλεπόμενες νόμιμες προϋποθέσεις (εγκ. 45/01 και 81/03). Η διάρκεια ισχύος των εν λόγω βεβαιώσεων θα είναι αυτή που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία (εγκ. 81/03 Κεφ. 2).

Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιούμε με το παρόν και την 426/2000 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και αναφέρεται σε συναφές θέμα. Συν/να : 14 φύλλα

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Φ. ΡΟΥΜΠΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης