Αριθ.Πρωτ.: 19470/20.10.2005/Εγκύκλιος αριθ.30

Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

20 Οκτ 2005

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ:
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Τηλέφωνο: 210 33 16 910
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005

Α.Π.: 19470

 

Εγκύκλιος αριθμ. 30
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

 

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 26 Εγκυκλίου μας (ΑΠ 15888/1.9.05) και προς διευκρίνιση ζητημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91, σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Άρθρο 91, παράγραφος παρ.3

Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 91, καθορίζεται ο χρόνος μετάβασης από το ρυθμιστικό πεδίο του ν.2910/01 στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.3386/05. Σύμφωνα μ’ αυτή, οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής που λήγουν μέχρι την 1.1.2006, ημερομηνία ισχύος του ν.3386/05, θα εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2910/01, όπως αυτός ισχύει και από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο αυτό.

Διευκρινίζουμε ότι σε περιπτώσεις που για την ανανέωση των αδειών διαμονής προαπαιτείται ανανέωση των αδειών εργασίας, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει εμπροθέσμως να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας του στη Δ/νση Εργασίας της οικείας Νομαρχίας και εν συνεχεία να υποβάλει αίτηση στον οικείο Δήμο ή κοινότητα για ανανέωση της άδειας διαμονής του, προσκομίζοντας τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εργασίας της Νομαρχίας. Στη συνέχεια εντός μηνός από την ημερομηνία επίδοσης σ’ αυτόν της άδειας εργασίας θα πρέπει να την προσκομίζει στο Δήμο.

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εξετάζουν τις ανωτέρω αιτήσεις και εκδίδουν τις άδειες εργασίας σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις (50) πενήντα ημέρες από την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ.1 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), όπως ισχύει, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανανέωση των αδειών διαμονής εντός του ανώτατου χρονικού ορίου τριών μηνών από τη λήξη τους, το οποίο προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 91 του ν.3386/05.

Εφόσον οι άδειες εργασίας και διαμονής λήγουν μετά την 1.1.2006, θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν τη λήξη της άδειας διαμονής του, να προβεί στην υποβολή αιτήσεως στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.3386/2005. Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλλει θα σας ενημερώσουμε σύντομα. Ειδικότερα, για άδειες διαμονής που αφορούν σε στελέχη εταιρειών και θύματα εμπορίας ανθρώπων, εφόσον λήγουν μετά την 1.1.06, η σχετική αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται στο ΥΠΕΣΔΔΑ.

Διαδικασία μετάκλησης
Σας γνωρίζουμε ότι τα αιτήματα για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών που υποβάλλονται μέχρι 31.12.05 είτε για παροχή εξαρτημένης εργασίας είτε για εποχιακή απασχόληση θα πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/01 και να ολοκληρώνεται η διαδικασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Για όσα από τα αιτήματα που θα υποβληθούν δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι την 1.1.06, ο φάκελος της μετάκλησης θα διαβιβάζεται στην Περιφέρεια και η σχετική έγκριση του Γεν. Γραμματέα θα αποστέλλεται στις προξενικές αρχές της χώρας μας στην αλλοδαπή, ανεξαρτήτως εάν οι θέσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 14 του ν.3386/05 η οποία έχει καταρτιστεί κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι την 31.12.2005. Στην περίπτωση αυτή, η θεώρηση εισόδου θα εκδίδεται με βάση τις διατάξεις του ν.3386/05.

2. Άρθρο 91, παρ.10

2.1 Δικαιούχοι παράτασης
 

Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου υπάγονται όλες οι άδειες διαμονής που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ν 2910/2001 εφόσον έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του ν.3386/2005.

Επίσης, στο πλαίσιο τελολογικής ερμηνείας, στις άδειες διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι τις 31.12.05, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 91 του ν.3386/05, συμπεριλαμβάνονται και όσες έληγαν από 24.05.04 (ημερομηνία δημοσίευσης του       ν.3242/04) έως 30.06.04.
 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας για την άμεση εξέταση των εκκρεμουσών επί μακρόν αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση πριν τις 31.10.05, προκειμένου να παρασχεθεί στους υπηκόους τρίτων χωρών το δικαίωμα της κατά περίπτωση υπαγωγής τους στις διατάξεις της παρ. 10 ή 11 του άρθρου 91.

Επισημαίνουμε ότι οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διανομής, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν υποβάλει αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί αρχική άδεια εργασίας, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας των άρθρων 66 παρ. 6ι και 7ι, του ν.2910/01, μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι την 31.10.05, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ημερών ετησίως για το διάστημα από 1.7.03 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δύνανται να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών ανά έτος, στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις, δηλαδή 150 ένσημα από 01.07.03 έως 30.06.04 και 150 ένσημα από 01.07.04 έως 30.6.05, σύνολο 300 ένσημα. Στη συνέχεια, και αυτοί θα πρέπει, μετά την έκδοση της άδειας εργασίας, να απευθυνθούν στο Δήμο του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που οι υπήκοοι τρίτης χώρας έχουν ήδη καταθέσει αίτημα ανανέωσης άδειας εργασίας το οποίο εκκρεμεί, η υπηρεσία θα προβαίνει ομοίως στην έκδοση άδειας εργασίας, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί άδεια εργασίας και οι σχετικές αιτήσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής είτε απορρίφθηκαν από τις Περιφέρειες ως εκπρόθεσμες είτε εκκρεμεί η εξέτασή τους, αυτές επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως από την οικεία Περιφέρεια, με την προϋπόθεση ότι η άδεια εργασίας είναι σε ισχύ.

Παραταύτα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων τα αιτήματα για ανανέωση της άδειας διαμονής τους απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμα, έχουν τη δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ταχύτερη περαιτέρω προώθηση του αιτήματός τους, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασής του, προσκομίζοντας στον οικείο Δήμο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης που τους έχει κοινοποιηθεί από την Περιφέρεια, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, εφόσον τούτο έχει ήδη καταβληθεί και τους επαναχορηγείται σχετική βεβαίωση.
 

Σε διαφορετική περίπτωση, οι υπήκοοι τρίτης χώρας θα πρέπει να ενημερωθούν ότι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της άδειας εργασίας τους και στη συνέχεια σχετική αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Προσοχή: Η αυτεπάγγελτη επανεξέταση αιτήσεων που έχουν απορριφθεί ή εκκρεμούν ως εκπρόθεσμες, αφορά ανανέωση αδειών διαμονής όλων των τύπων και δεν συνδέεται περιοριστικά με ανανέωση αδειών διαμονής για τις οποίες προαπαιτείται άδεια εργασίας, με δεδομένο ότι η έκδοση άδειας εργασίας αναφέρεται ως συνηθέστερη περίπτωση και για το λόγο αυτό και μόνο υπάρχει η σχετική αναφορά στη συγκεκριμένη διάταξη.

Επισημαίνεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις, δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 10, δεδομένου ότι άσκησαν το δικαίωμα ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, το αίτημά τους απορρίφθηκε για ουσιαστικούς λόγους και, κατά συνέπεια, έχουν καταστεί παράνομοι. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που ανήκουν στην προαναφερθείσα κατηγορία υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.
 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες είτε ανακλήθηκαν άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε απορρίφθηκαν αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής για τους ίδιους λόγους, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται , ότι έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 91 μόνο όταν οι λόγοι δημόσιας τάξης αφορούν παράνομη είσοδο, έξοδο, διαμονή και εργασία στη χώρα.

2.2 Σύζυγοι και χήροι/ες Ελλήνων
 

Στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91, υπάγονται και οι διαζευγμένες σύζυγοι και χήροι/ες Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε, οι οποίες δεν είχαν δηλώσει εμπρόθεσμα τη μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης, με αποτέλεσμα το αίτημά τους για ανανέωση της άδειας διαμονής να απορριφθεί λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του ν.2910/01.


2.3 Περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών με τίτλους διαμονής υπό δικαστική διερεύνηση
 

Υπήκοοι τρίτων χωρών που ζήτησαν ανανέωση της άδειας διαμονής τους για την οποία ανέκυψε θέμα κατάθεσης πλαστών δικαιολογητικών, εφόσον η σχετική υπόθεση έχει αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και εκκρεμεί, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση, μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 91 και εφόσον μεταγενέστερα, από τη σχετική δικαστική απόφαση προκύψει υπαιτιότητα των ενδιαφερομένων, οι άδειες διαμονής θα ανακαλούνται.
Σε περίπτωση που οι υπήκοοι τρίτης χώρας δεν κριθούν υπαίτιοι των πράξεων για την τέλεση των οποίων παραπέμπονται στον εισαγγελέα, μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, θα υποχρεωθούν σε αντικατάσταση των κριθέντων ως πλαστών δικαιολογητικών τα οποία είχαν προσκομίσει.

2.4 Ένδικα μέσα
 

Σε περίπτωση που έχουν ήδη ασκηθεί από τους υπηκόους τρίτων χωρών αιτήσεις ακύρωσης πράξεων της διοίκησης, δεν απαιτείται ρητή παραίτηση ενώπιον του δικαστηρίου, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 91.

2.5 Οικογενειακή συνένωση
 

Στα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής, για τα οποία υποβάλλεται αρχική αίτηση για οικογενειακή συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.2910/2001, θα χορηγείται άδεια διαμονής, η διάρκεια της οποίας θα είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του κύριου κατόχου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι την 31.10.05 στο Δήμο ή κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας εργασίας του/της συζύγου ή την ισχύουσα άδεια διαμονής του/της συζύγου.

Η αίτηση για άδεια διαμονής για οικογενειακή συνένωση θα διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ταυτόχρονα με την αίτηση για άδεια διαμονής του συντηρούντος, ενώ σε περίπτωση που ο συντηρών είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης θα αποστέλλεται εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

Προσοχή: Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη διαδικασία νομιμοποίησης στην οποία θα υπαχθούν τα μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν μη νόμιμα στη χώρα, ανάλογα με τις προϋποθέσεις που αυτά πληρούν.

Δηλαδή, εάν τα μέλη της οικογένειας (σύζυγος και τέκνα) του νόμιμα διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 67 (απόδειξη διαμονής στην Ελλάδα πριν την έναρξη ισχύος του ν.2910/01 με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας), θα υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.

Σε περίπτωση που από τα αποδεικτικά που θα προσκομίσει ο υπήκοος τρίτης χώρας στο Δήμο, διαπιστώνετε ότι τα μέλη της οικογένειάς του δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 67, τότε θα συστήνετε στον υπήκοο τρίτης χώρας να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 91.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας να προβούν άμεσα στην εξέταση τυχόν εκκρεμών αιτημάτων για οικογενειακή συνένωση και εάν τυχόν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 67, να απορρίπτονται τα σχετικά αιτήματα και να ενημερώνουν εγγράφως τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών για τη δυνατότητα υπαγωγής τους στις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 91.

Προσοχή: Σε περιπτώσεις που εκκρεμούν αιτήματα για έγκριση χορήγησης θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2910/01, και εν τω μεταξύ τα μέλη της οικογένειας έχουν εισέλθει και διαμένουν μη νόμιμα στη χώρα, θεωρούμε ότι για λόγους επιείκειας και στο πλαίσιο της αυτοδιάθεσης της βούλησης του αιτούντος, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει τη δυνατότητα ανάκλησης του σχετικού αιτήματος, προκειμένου τα μέλη της οικογένειάς του να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 91, πληρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων των διατάξεων αυτών.

 

3. Άρθρο 91, παρ.11

3.1 Δικαιούχοι νομιμοποίησης
 

Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου δεν υπάγονται:
 

οι υπήκοοι τρίτης χώρας κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ, οι οποίοι τις ανανεώνουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διατάξεις,
 

οι υπήκοοι τρίτης χώρας των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει και υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 10 του άρθρου 91.

Αντιθέτως, στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται:
 

οι υπήκοοι τρίτης χώρας, κάτοχοι αδειών διαμονής που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος (23.8.05) και δεν έχουν τις προϋποθέσεις να ανανεωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 91, και εφόσον αυτοί εξακολουθούν να παραμένουν στη χώρα (π.χ. σπουδές, εποχιακή απασχόληση)
 

οι υπήκοοι τρίτης χώρας των οποίων τα αιτήματα για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής απορρίπτονται για ουσιαστικούς λόγους.
Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, σας επισημαίνουμε ότι στην ανωτέρω κατηγορία των δικαιούχων δεν συμπεριλαμβάνονται οι κάτοχοι ναυτικού φυλλαδίου.

 

3.2 Προϋποθέσεις απόδειξης διαμονής
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, προϋπόθεση για την υπαγωγή των υπηκόων τρίτων χωρών στην ανωτέρω διάταξη είναι η απόδειξη της διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04 και οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να προσκομίσουν ως αποδεικτικό ένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο δικαιολογητικά.

Διευκρινίζουμε ότι από την παραπάνω διάταξη δεν προκύπτει υποχρέωση συνεχούς διαμονής στη χώρα για το χρονικό διάστημα πριν την 31.12.04, καθώς και διαμονή στη χώρα για το διάστημα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη νομιμοποίησή του.

Κατά συνέπεια, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίσει ένα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο νόμο και από το διαβατήριό του προκύπτει έξοδος από τη χώρα και επανείσοδος, αυτό δεν λειτουργεί αποτρεπτικά για τη νομιμοποίησή του.

Όπως σας είχαμε αναφέρει στην Εγκύκλιο 26, αποδεικτικό στοιχείο διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια μέχρι την 31.12.2004, αποτελεί μεταξύ άλλων η τελευταία θεώρηση εισόδου.

Η θεώρηση εισόδου μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υφίσταται και σφραγίδα των υπηρεσιών των σημείων διαβατηριακού ελέγχου της χώρας μας από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία εισόδου σε αυτή.

Επισημαίνουμε ότι για τις χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ. 539/01 του Συμβουλίου, θα αναζητάται μόνο η σφραγίδα των ανωτέρω υπηρεσιών από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία εισόδου στη χώρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που προσκομίζουν ως αποδεικτικό του χρόνου διαμονής διαβατήριο με σφραγίδα εισόδου από διαβατηριακό έλεγχο, ενώ η χώρα προέλευσής τους συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών από τις οποίες απαιτείται θεώρηση εισόδου, θα ελέγχονται για την κατοχή άδειας διαμονής. Σε περίπτωση που δεν είναι ή δεν ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής, θα αποστέλλεται στην αρχή του διαβατηριακού ελέγχου φωτ/φο των σελίδων του διαβατηρίου για περαιτέρω έλεγχο. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος άδειας διαμονής, η οποία δεν ενέπεσε στο ρυθμιστικό του ν.2910/01, μπορεί να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91, παρ.11 του ν.3386/05.

Επίσης, σε περιπτώσεις που οι σφραγίδες εισόδου είναι δυσανάγνωστες οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων θα αποστέλλουν φωτ/φα των σελίδων του διαβατηρίου στην αρμόδια διαβατηριακή αρχή πριν πρωτοκολληθεί το σχετικό αίτημα.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένου φωτοαντίγραφου όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου του υπηκόου τρίτης χώρας.

Διευκρινίζουμε ότι σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, κατά τις οποίες από την εξέταση των σελίδων του διαβατηρίου τους προκύπτουν εύλογα διαστήματα απουσίας, που δεν υπερβαίνουν το τρίμηνο και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μετά την 31.12.2004 και προγενέστερα της δημοσίευσης του ν.3386/2005 (23.8.2005), αυτοί δεν αποστερούνται της δυνατότητας υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 11 του ανωτέρω νόμου.

Εφιστούμε την προσοχή σας, σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας, έχουν εισέλθει μέσω άλλου κράτους-μέλους του ενιαίου χώρου Schengen, δεδομένου ότι αυτό δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη χώρα, μέχρι την 31.12.2004, εκτός της περίπτωσης που υφίσταται παράταση του χρόνου παραμονής από αρμόδια αστυνομική αρχή της χώρας μας.

Σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας προσκομίσουν ως αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη χώρα μέχρι την 31.12.2004 διαβατήριο, το οποίο έχει εκδοθεί από αλλοδαπή προξενική αρχή στην Ελλάδα μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, τούτο λειτουργεί ισοδύναμα με την θεώρηση εισόδου.

Επιπρόσθετα, ενήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία κατά την είσοδό τους στη χώρα ήταν ανήλικα, δεν είχαν διαβατήριο και εισήλθαν αναγραφόμενα στο διαβατήριο συγγενών, θα προσκομίζεται αντίγραφο του εν λόγω διαβατηρίου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 11 α του άρθρου 91 του ν.3386/2005.

Σε περιπτώσεις που σε υπηκόους τρίτης χώρας έχει αποδοθεί Α.Φ.Μ. και έχουν απολέσει τη σχετική βεβαίωση, μπορούν να προσκομίσουν εναλλακτικά επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικού σημειώματος από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

Τέλος, τυχόν εγγραφή των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας στο βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του συντηρούντος, δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ.11 του άρθρου 91.

 

3.3 Αιτούντες άσυλο
 

Διακοπή της διαδικασίας εξέτασης ασύλου
 

Στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αιτηθεί άσυλο και το αίτημά τους έχει απορριφθεί, ως αποδεικτικό στοιχείο διαμονής στη χώρα για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.04, εκτός της απορριπτικής απόφασης πρώτου ή δευτέρου βαθμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επί αιτήματος παροχής ασύλου του υπηκόου τρίτης χώρας, από την οποία προκύπτει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31.12.04 συμπεριλαμβάνεται σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του ανωτέρω Υπουργείου, και η απόφαση «Διακοπής της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου», δεδομένου ότι η απόφαση αυτή είναι μία άλλη μορφή της απορριπτικής απόφασης ασύλου και εξομοιούται μ’ αυτή, τύποις και ουσία, αφού επιφέρει τα ίδια αποτελέσματα ως προς την απόρριψη του αιτήματος, εκδίδεται από την ίδια αρχή και προσβάλλεται με την άσκηση σχετικής προσφυγής.

Παραίτηση από τη διαδικασία εξέτασης ασύλου
 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, υπήκοοι τρίτης χώρας που είτε είναι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου αλλοδαπού που ζήτησε να αναγνωριστεί ως πρόσφυγας, είτε έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος τους, επιθυμούν να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 91, παρ.11, και εφόσον βέβαια μπορούν να αποδείξουν την διαμονή τους στη χώρα πριν την 31.12.04 με άλλο τρόπο (π.χ. είσοδος στη χώρα, ένσημα, Α.Φ.Μ.), θα πρέπει να παραπέμπονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να παραιτηθούν από το αίτημά τους για χορήγηση ασύλου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ.7 του Π.Δ. 61/99. Στη συνέχεια, θα προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση στο Δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας τους.

Προσοχή: στις περιπτώσεις αυτές οι υπήκοοι τρίτων χωρών δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου.

Στην ανωτέρω περίπτωση υπάγονται και οι κάτοχοι δελτίου αλλοδαπού για ανθρωπιστικούς λόγους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.61/99.

 

3.4 Υπηρεσία υποβολής αιτήσεων - δικαιολογητικά
 

Προσοχή: Όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει στην εγκύκλιο αριθμ. 26, η σύζυγος νομίμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας θα τακτοποιείται αυτοτελώς, δηλαδή σε περίπτωση που πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, καθώς και φωτ/φο της άδειας διαμονής του συζύγου της.
 

Στην ανωτέρω ρύθμιση υπάγονται και οι σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., καθώς και τα τέκνα αυτών με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι και τα ενήλικα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών υπάγονται αυτοτελώς στις ανωτέρω διατάξεις και θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις, προσκομίζοντας σε κάθε περίπτωση όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και τη βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλουν ως δικαιολογητικό στοιχείο των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας διαμονής το διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, οι Υπηρεσίες οφείλουν να επικυρώνουν τα φωτοαντίγραφα των σελίδων του διαβατηρίου τα οποία απαιτούνται να κατατεθούν και να παραμείνουν στον υπηρεσιακό φάκελο (Σχετ: η υπ’αριθμ.381/2002 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα).

Σε ό,τι αφορά την υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλεται στο πλαίσιο της παρ.11 του άρθρου 91, όπου αναφέρεται ειδικός λόγος διαμονής στη χώρα για τους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν συγκεκριμένη απασχόληση, νοείται οποιοσδήποτε λόγος (π.χ. σπουδές, σύζυγος Έλληνα, οικογενειακή συνένωση, γονείς ημεδαπών, κλπ.).Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται στη χώρα για εργασία, θα δηλώσει τη σχετική κατηγορία (π.χ. εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) χωρίς να απαιτείται να δηλώσει συγκεκριμένο εργοδότη.

Στην άδεια διαμονής που θα χορηγείται σε μέλη οικογένειας μη νόμιμου ή νόμιμου υπηκόου τρίτης χώρας θα αναγράφεται η ένδειξη «Άδεια διαμονής, άρθρο 91, παράγραφος 11, ν.3386/05», δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη.
 

Η υπαγωγή της άδειας διαμονής στις επιμέρους κατηγορίες του νόμου θα γίνει κατά την ανανέωση αυτής, για έναν από τους λόγους του νόμου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. Μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται για οικογενειακή επανένωση, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα υφίσταται αντίστοιχη επισημείωση «Οικογενειακή επανένωση».

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής στην σελ. 19 της εγκυκλίου 26. αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει νόμιμα στη χώρα θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του. Η άδεια διαμονής των ανήλικων τέκνων της οικογένειας θα εκδίδεται από την ημερομηνία της αίτησης και θα είναι ισόχρονη με τη δική του» αντί του ορθού «……... Η άδεια διαμονής των ανήλικων τέκνων άνω των 14 ετών της οικογένειας θα εκδίδεται από την ημερομηνία της αίτησης και θα είναι ετήσιας διάρκειας.»
 

 

 

 

 

 

Ο Γενικός Γραμματέας
 

Αθανάσιος Βεζυργιάννης
 


Taxheaven.gr