Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 15888/1.9.2005/Εγκύκλιος αριθ.26 Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 15888/1.9.2005/Εγκύκλιος αριθ.26
Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).


Αριθ.Πρωτ.: 15888/1.9.2005/Εγκύκλιος αριθ.26 Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ:
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Τηλέφωνο: 210 33 16 910
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ. Κώδικας: 101 83

 

Αθήνα , 1 Σεπτεμβρίου 2005

Α.Π.: 15888

 

Εγκύκλιος αριθμ. 26
 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05).

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.05 δημοσιεύθηκε ο ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια». Με το νόμο αυτό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν κυρίως στις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, στα θέματα απέλασης, στην κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, σε λειτουργικά θέματα για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων, καθώς επίσης δίνεται η δυνατότητα νόμιμης τακτοποίησης της διαμονής στη χώρα μας, όσων π.χ. έχουν λήξει οι άδειες διαμονής τους, ή όσων εισήλθαν πέραν των διατάξεων του προηγούμενου ν.2910/01 και μέχρι σήμερα παραμένουν μη νόμιμα στη χώρα, εφόσον βεβαίως πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νέου νόμου.

Οι βασικοί άξονες, πάνω στους οποίους κινείται ο νέος νόμος, για την καθιέρωση μιας σύγχρονης, μακροπρόθεσμης και κοινωνικώς δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, είναι οι ακόλουθοι:
 

Ο συντονισμός και παρακολούθηση της μεταναστευτικής πολιτικής στη χώρα μας από Διυπουργική Επιτροπή αποτελούμενη από τους Υπουργούς των συναρμόδιων με το θέμα αυτό Υπουργείων
 

Ο ορθολογικός προγραμματισμός της εισόδου των μεταναστών στην Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής.
 

Η αποφυγή περιστασιακών και ανεξέλεγκτων αλλαγών του καθεστώτος, με το οποίο εγκαθίσταται νομίμως ο υπήκοος τρίτης χώρας στην Ελλάδα.
 

Η διασφάλιση των όρων εργασίας των αλλοδαπών που έρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να εργασθούν υπό συνθήκες που αρμόζουν σ’ ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
 

Η καθιέρωση κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.
 

Η εισαγωγή ενός σύγχρονου καθεστώτος κοινωνικής ένταξης των μεταναστών.
 

Η θεσμοθέτηση των κατάλληλων εγγυήσεων για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της Ελληνικής έννομης τάξης, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στη Χώρα.
 

Η διασφάλιση, ιδίως, πρόσφορων συνθηκών για την ακώλυτη άσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων των αλλοδαπών και κυρίως εκείνων που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ελεύθερη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας υπό καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και τον σεβασμό των πολιτισμικών και θρησκευτικών ιδιαιτεροτήτων τους.

Ειδικότερα:
 

Το καινούριο νομοσχέδιο, θεσπίζει ένα σύστημα διαχείρισης, μη γραφειοκρατικό, λειτουργικό, επωφελές για την εθνική μας οικονομία και ασφαλές για τα δικαιώματα των οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας και εισάγει μια σειρά από καινοτομίες, σε σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, οι σπουδαιότερες των οποίων είναι οι εξής:
 

α) Δημιουργία Διυπουργικού Οργάνου για τον συντονισμό της μεταναστευτικής πολιτικής.
 

β) Ενοποίηση της άδειας διαμονής και εργασίας σε μία πράξη, η οποία εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
 

γ) Απλούστευση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης για την χορήγηση άδειας διαμονής, για το συγκεκριμένο σκοπό που εισέρχεται ο αλλοδαπός στη χώρα.
 

δ) Δημιουργία δομής στο Δήμο για την παροχή πληροφόρησης στον αλλοδαπό προς αποφυγή ταλαιπωρίας τόσο των ιδίων, όσο και των Υπηρεσιών.
 

ε) Εξορθολογισμός του συστήματος μετακλήσεων αλλοδαπών για εργασία στην Ελλάδα, με την ενδυνάμωση και ουσιαστική ενεργοποίηση των Περιφερειακών Επιτροπών Μετανάστευσης, που θα καθορίζουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού σε επίπεδο Περιφέρειας και αναλυτικά για κάθε νομό της Χώρας, σε συνάρτηση με την προσφορά και ζήτηση της εργασίας ανά κατηγορίες ειδικοτήτων και πάντοτε, βεβαίως, σε συνάρτηση με το υπάρχον αντίστοιχο ημεδαπό και αλλοδαπό εργατικό δυναμικό.
 

στ) Εξορθολογισμός των χορηγούμενων τύπων αδειών διαμονής και μείωση των αντίστοιχων κατηγοριών. Πλήρης οριοθέτηση των περιπτώσεων στις οποίες χορηγείται άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση.
 

ζ) Πρόβλεψη βασικών αρχών για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και καθορισμός κριτηρίων για την χορήγησή του.
 

η) Πρόβλεψη βασικών αρχών για την κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών στην Ελληνική κοινωνία, με τη συνδρομή συγκεκριμένων κριτηρίων και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης για το σκοπό αυτό.
 

θ) Καθιέρωση σαφών προϋποθέσεων για τη διευκόλυνση της οικογενειακής επανένωσης.
 

ι) Διευκόλυνση της άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων, από πλευράς χορήγησης άδειας διαμονής.
 

ια) Εντατικοποίηση των ελέγχων, προς την κατεύθυνση του περιορισμού της εισόδου και διαμονής παράνομων αλλοδαπών στη Χώρα.
 

ιβ) Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο.

Τέλος, λαμβάνεται μέριμνα, μέσω της επικείμενης τροποποίησης των οργανισμών των Περιφερειών, καθώς και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των εμπλεκόμενων φορέων, μέσω ενιαίου πληροφορικού συστήματος, για τη βελτίωση των οργανωτικών δομών των υπηρεσιών που εμπλέκονται στα θέματα μετανάστευσης, και την on line μεταφορά της πληροφορίας με στόχους την άμεση έκδοση των σχετικών πράξεων και την έγκυρη πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου. Σ’ αυτούς τους στόχους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες όλων των φορέων και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η προσωπική συνεισφορά κάθε υπαλλήλου.

Η εφαρμογή του ν.3386/05 διακρίνεται σε δύο στάδια: στο στάδιο των μεταβατικών ρυθμίσεων, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την δημοσίευση του νόμου, δηλαδή, από 23.8.05 και το στάδιο που αφορά τις κυρίως ρυθμίσεις της εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια, κοινωνική ένταξη, κλπ., η ισχύς των οποίων αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2006, και τούτο διότι απαιτείται ο αναγκαίος χρόνος, τόσο για την οργάνωση και τη στελέχωση των υπηρεσιών με επαρκές και έμπειρο προσωπικό και την κατάλληλη επιμόρφωση του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τις ειδικότερες μεταβατικές διατάξεις του παρόντος, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις των νέων ρυθμίσεων, όσο και για την έγκαιρη ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Με την παρούσα εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για τις διατάξεις που αφορούν το μεταβατικό στάδιο των ρυθμίσεων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι 31.12.05 και θα ακολουθήσει άλλη εγκύκλιος για το επόμενο στάδιο.


Ειδικότερα, δίνονται οδηγίες για τα άρθρα 89, 91, όπως παρακάτω:
 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 


Όπως προαναφέραμε, σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, για τις διατάξεις του οποίου καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε η σχετική διαδικασία να είναι όσο το δυνατόν απλουστευμένη, θα παίξουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών και των ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας. Για τις Υπηρεσίες αυτές, λαμβάνεται μέριμνα να στελεχωθούν με προσωπικό εξειδικευμένο στη διοίκηση των διαφόρων υποθέσεων και, προς τούτο, με το άρθρο 89, παρ.2 ορίζεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου και για μια πενταετία από την ημερομηνία δημοσίευσής του, οι οργανικές θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76, παρ.13 του ν.2910/01 και εξακολουθούν να είναι κενές καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων από δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και δεν μπορούν να πληρωθούν με διορισμό.

Οι αποσπάσεις ή μετατάξεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού, χωρίς να απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι οργανικές θέσεις των υπηρεσιών, τις οποίες κατείχαν οι υπάλληλοι που μετατάσσονται, καταργούνται. Οι σχετικές αποσπάσεις έχουν τριετή διάρκεια, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.

Ενόψει του γεγονότος ότι οι θέσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 76, παρ.13 του ν.2910/01 συστάθηκαν ως επιπλέον θέσεις στο σύνολο των θέσεων της Περιφέρειας χωρίς να κατανέμονται ειδικότερα στις Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, παρακαλούνται οι Περιφέρειες να προβούν σε ευρεία γνωστοποίηση της δυνατότητας πλήρωσης του αριθμού των κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των κλάδων ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Κοινωνιολόγων και ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, υπολογιζόμενο στο σύνολο των οργανικών θέσεων της Περιφέρειας και μέχρι του αριθμού των συσταθεισών με το ανωτέρω άρθρο θέσεων, προκειμένου να υποβληθούν σχετικές αιτήσεις απόσπασης ή μετάταξης υπαλλήλων Δημόσιων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων οι οποίες θα αποσταλούν στο Υπουργείο μας, ώστε στη συνέχεια να εκδοθεί η σχετική απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ για την πλήρωσή τους με μετάταξη ή απόσπαση.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν ή μεταταχθούν, ενόψει του ειδικού σκοπού για τον οποίο αποσπώνται ή μετατάσσονται, δεν θα μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη Διεύθυνση για όσο χρόνο είναι αποσπασμένοι ή πριν την πάροδο πενταετίας από την έκδοση της απόφασης μετάταξης και η δέσμευση αυτή θα αναγράφεται στο σώμα της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Επίσης, με την ίδια διάταξη οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν με απόσπαση στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ, καθώς και στις Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, μπορούν, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, να μεταταχθούν στις υπηρεσίες αυτές με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών τους θέσεων, δι’ αποφάσεως του Υπουργού ΕΣΔΔΑ και ύστερα από γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου ή εποπτεύοντος Υπουργού. Συνεπώς, θα πρέπει με μέριμνα των αρμόδιων Δ/νσεων Διοίκησης να ενημερωθούν ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, προκειμένου, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να διαβιβασθούν στη Δ/νση Διοίκησης του Υπουργείου μας για τις περαιτέρω ενέργειες.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υποβληθούν αιτήματα υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών ή Ν.Α. για μετάταξη ή απόσπαση σε Περιφέρεια, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, θα εξεταστούν σύμφωνα με τις λοιπές κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών θα πρέπει να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να γίνει ευρέως γνωστή αυτή η ευεργετική διάταξη και να είναι δυνατή η στελέχωση των υπόψη υπηρεσιών με μετατάξεις, αποσπάσεις ή μετακινήσεις, προκειμένου αυτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου νόμου.

 

Β. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Άρθρο 89, παράγραφος 3


Προς αντιμετώπιση του μεγάλου αριθμού των αλλοδαπών σε αυτές τις Περιφέρειες της χώρας μας, η παράγραφος 3 του άρθρου 89 προβλέπει τη δημιουργία μίας επιπλέον Δ/νσης στις Περιφέρειες αυτές. Η σύσταση των Δ/νσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών ΕΣΔΔΑ και Οικονομίας και Οικονομικών. Με τα ίδια διατάγματα καθορίζεται η έδρα τους, η διάρθρωση των οργανικών μονάδων, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, καθώς και οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων και ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα. Για το σκοπό αυτό, θα προωθηθούν άμεσα τα σχετικά προεδρικά διατάγματα.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Άρθρο 91, παράγραφος 3Με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 91, καθορίζεται ο χρόνος μετάβασης από το ρυθμιστικό πεδίο του ν.2910/01 στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.3386/05. Σύμφωνα μ’αυτή, οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής που λήγουν μέχρι την 1.1.2006, ημερομηνία ισχύος του ν.3386/05, θα εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του ν.2910/01, όπως αυτός ισχύει και από τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με το νόμο αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο, από τη λήξη της άδειας διαμονής, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της υπόψη παραγράφου.

Εφόσον η άδειες εργασίας και διαμονής λήγουν μετά την 1.1.2006, θα ισχύσουν οι νέες διατάξεις, δηλαδή ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν τη λήξη της άδειας διαμονής του, να προβεί στην υποβολή αιτήσεως στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.3386/2005. Για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνυποβάλει θα σας ενημερώσουμε σύντομα.

 

Δ. ΙΣΧΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Άρθρο 91, παράγραφος 4Με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 91, ρυθμίζεται η εξακολούθηση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων μέχρι την ανασυγκρότησή τους. Έτσι, η λειτουργία των Επιτροπών Μετανάστευσης, που έχουν συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.3013/2002 και των Επιτροπών του άρθρου 19, παρ.2 του ν.2910/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 32 του ν.3202/03 θα συνεχίσουν τη λειτουργία μέχρι την ανασυγκρότησή τους.
 

Ειδικότερα:
 

1. Οι Επιτροπές Μετανάστευσης του άρθρου 9 του ν.2910/01 θα εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους, μέχρι τη σύσταση των νέων Επιτροπών, που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ν.3386/2005, οι οποίες γίνονται πενταμελείς και συγκροτούνται πλέον από μία σε κάθε νομό της Περιφέρειας. Οι Επιτροπές αυτές θα πρέπει να έχουν συγκροτηθεί εντός του Δεκεμβρίου του 2005, προκειμένου να είναι σε θέση να λειτουργούν από 1.1.2006.
 

2. Η Επιτροπή που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3386/2005, έργο της οποίας είναι η κατάρτιση κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους έκθεσης στην οποία καταχωρίζονται οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό στην Περιφέρεια και οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα, νομό, κλπ. θα πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα. Και τούτο, διότι πρέπει να υποβάλει την πρώτη της έκθεση κατά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι την 31.12.2005.
 

3. Επίσης εντός του Δεκεμβρίου του 2005 θα πρέπει να συγκροτηθούν και οι Επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του νέου νόμου.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να συγκροτηθούν και να λειτουργήσουν οι ως άνω Επιτροπές, θα πρέπει οι Περιφέρειες να απευθύνουν έγκαιρα σχετικά έγγραφα στους φορείς, από τους οποίους ορίζονται μέλη σ’ αυτές.

 

Ε. ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
Άρθρο 91, παράγραφος 7Με την παρ. 7 του άρθρου 91 προβλέπεται ότι εκκρεμείς υποθέσεις των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι 23.8.2005 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, επειδή στερούνται διαβατηρίου και αποδεδειγμένα αδυνατούν να εφοδιασθούν με αυτό θα συνεχίσουν να εξετάζονται σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρ.2 του άρθρου 31 του ν.3202/02. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται κατ’εφαρμογή της διάταξης αυτής παύουν να ισχύουν, όταν οι ενδιαφερόμενοι εφοδιαστούν με διαβατήριο, οπότε πλέον θα εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου. Σχετική είναι η υπ’αριθ. 25 (ΑΠ 6477/2004/29.4.04) εγκύκλιός μας.


ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ
ΗΔΗ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ
Άρθρο 91, παράγραφος 10Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
 

Στη ρύθμιση της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών:
 

Α) Κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε μετά την 30.6.04 και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή τους και
 

Β) κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς παρατάθηκε μέχρι την 30.6.04 σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.3242/04 και δεν την ανανέωσαν, δηλαδή:
 

α) Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, η ανανέωση των οποίων εκκρεμούσε κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2910/01 και η ισχύς των οποίων παρατάθε μέχρι την 30.6.02 (άρ.65 παρ. 4 του ν.2910/01),
 

β) Καρτών παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, που έληγαν μέχρι την 31.12.01 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν.2910/01),
 

γ) Λοιπών αδειών διαμονής που έληγαν μέχρι την 31.12.01 και οι οποίες παρατείνονταν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν.2910/01),
 

δ) Aδειών παραμονής που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/01. Επισημαίνεται ότι στην εν λόγω κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διαμονής που εκδόθηκαν βάσει του άρθρου 66 παρ. 5 του ιδίου νόμου.

Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω άδειες διαμονής παρατάθηκαν, όπως κατωτέρω, και οι ενδιαφερόμενοι δεν προσήλθαν για ανανέωση:
 

• Έως την 31.12.02, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 25 του ν.3013/02
 

• Έως την 30.6.03, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3103/03
 

• Τέλος, έως την 30.6.04, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3242/04.

 

Με την παρούσα διάταξη, τους δίνεται, για τελευταία φορά, η δυνατότητα ανανέωσης και τούτο διότι θεσπίζεται νέο καθεστώς χορήγησης των αδειών διαμονής από την 1.1.06.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ανωτέρω ρύθμιση δεν υπάγονται οι κάτοχοι αδειών διαμονής των οποίων η ισχύς έληξε ή θα λήξει μετά την 23.8.2005, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3386/2005.

 

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. Χορήγηση άδειας εργασίας
 

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση, υποβάλλουν αίτηση στη Δ/νση Εργασίας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, για χορήγηση άδειας εργασίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μέχρι τις 31.10.05. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις του ν. 2910/01, όπως ισχύει.

Ειδικά, για την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων που ρυθμίζονται από τον ίδιο νόμο (ν.2910/01), αρκεί η ασφαλιστική κάλυψη εκατόν πενήντα (150) ημερών ετησίως για το διάστημα από 1.7.03 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Όσοι εκ των ανωτέρω δεν πληρούν την προαναφερόμενη προϋπόθεση, δύνανται να καταβάλουν οι ίδιοι τις εισφορές που απαιτούνται για ασφάλιση μέχρι τη συμπλήρωση των 150 ημερών ανά έτος, στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις, δηλαδή 150 ένσημα από 01.07.03 έως 30.06.04 και 150 ένσημα από 01.07.04 έως 30.6.05, σύνολο 300 ένσημα.

Οι υπήκοοι τρίτης χώρας, πριν απευθυνθούν στον ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των ανωτέρω ενσήμων, είναι απαραίτητο να προσέρχονται προηγουμένως στην οικεία υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι αυτός έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, κατά τα ανωτέρω, θα καταθέτει αίτηση για την έκδοση άδειας εργασίας. Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει ήδη καταθέσει αίτημα ανανέωσης άδειας εργασίας με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στοιχεία, το οποίο εκκρεμεί η υπηρεσία, θα προβαίνει ομοίως στην έκδοση άδειας εργασίας.

Αντίθετα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν αποδεικνύει την ασφαλιστική κάλυψη 150 ημερών ετησίως για τα υπόψη χρονικά διαστήματα, η υπηρεσία θα του χορηγεί βεβαίωση σχετικά με την υπαγωγή του στις ρυθμίσεις του άρθρου 91, παρ.10 του νόμου (συνημμένο υπόδειγμα 1). Ο υπήκοος τρίτης χώρας με τη βεβαίωση αυτή θα απευθύνεται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την εξαγορά των απαιτούμενων ή υπολειπόμενων ενσήμων. Σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι ο ασφαλιστικός οργανισμός δεν θα πρέπει να προβαίνει σε νέο έλεγχο ως προς την υπαγωγή του ενδιαφερόμενου στις ρυθμίσεις της εν λόγω διάταξης, αλλά θα εξετάζει μόνο τα αποδεικτικά στοιχεία της ασφαλιστικής του κάλυψης προκειμένου να καθορίσει το ποσό που πρέπει να καταβάλει για την εξαγορά των υπολειπόμενων ημερών ασφάλισης. Ο ασφαλιστικός φορέας οφείλει να προβαίνει αυθημερόν στην κατά τα ανωτέρω εξέταση και να του χορηγεί σχετική απόφαση που θα πρέπει να προσκομίσει στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με τα λοιπά νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εργασίας.

Επισημαίνουμε ότι οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διανομής, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν υποβάλει αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί αρχική άδεια εργασίας, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας των άρθρων 66 παρ. 6ι και 7ι, του ν.2910/01, μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μέχρι την 31.10.05, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, και αυτοί θα πρέπει, μετά την έκδοση της άδειας εργασίας, να απευθυνθούν στο Δήμο του τόπου κατοικίας τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάτοχοι εξάμηνων προσωρινών αδειών διανομής, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν είχαν υποβάλει αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί αρχική άδεια εργασίας, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας των άρθρων 66 παρ. 6ι και 7ι, του ν.2910/2001 υποχρεούνται στην καταβολή παραβόλου.

Οι Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να εκδώσουν τις άδειες εργασίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών, αφότου υποβληθεί η σχετική αίτηση και όχι πέραν της 31.12.05. Ειδικότερα, για όσες άδειες εκδοθούν με βάση το άρθρο 66 του ν.2910/01, το ποινικό μητρώο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και όταν προσκομιστεί θα αποστέλλεται στην οικεία Περιφέρεια.

 

2. Χορήγηση άδειας διαμονής
Εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας παραλάβει την άδεια εργασίας από τη Δ/νση Εργασίας, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής του, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία παραλαβής, στο Δήμο του τόπου κατοικίας του, προσκομίζοντας τα εκ του ν.2910/01, όπως ισχύει, προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την 31.1.06, το αργότερο, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάθεσης των ανωτέρω αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής στους Ο.Τ.Α. Για το λόγο αυτό, κρίνεται αναγκαίο η άδεια εργασίας να επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας με αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο θα συνυπογράφεται από αυτόν και τον αρμόδιο υπάλληλο εις διπλούν, ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής της άδειας εργασίας, για την, εντός ενός μηνός, κατάθεση της αίτησης για χορήγηση της άδειας διαμονής του.

 

Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού οφείλουν να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τις αιτήσεις με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν και να χορηγούν σχετική βεβαίωση κατάθεσης. Σύντομα θα αποστείλουμε στους Δήμους και τις Κοινότητες έντυπες βεβαιώσεις που πληρούν αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Σε όσες περιπτώσεις έχει εκδοθεί άδεια εργασίας και οι σχετικές αιτήσεις ανανέωσης της άδειας διαμονής απορρίφθηκαν από τις Περιφέρειες ως εκπρόθεσμες ή εκκρεμεί η εξέτασή τους, αυτές επανεξετάζονται, αυτεπαγγέλτως, από την οικεία Περιφέρεια.

 

Παραταύτα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών, των οποίων τα αιτήματα για ανανέωση της άδειας διαμονής τους απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμα, έχουν τη δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλίσουν την ταχύτερη περαιτέρω προώθηση του αιτήματός τους, να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασής του, προσκομίζοντας στον οικείο Δήμο αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης που τους έχει κοινοποιηθεί από την Περιφέρεια, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, εφόσον τούτο έχει ήδη καταβληθεί.

Επισημαίνεται ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είχαν υποβάλει εμπροθέσμως αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις, (με εξαίρεση τους λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας) δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 10 , δεδομένου ότι άσκησαν το δικαίωμα ανανέωσης της άδειας διαμονής τους, το αίτημά τους απορρίφθηκε για ουσιαστικούς λόγους και, κατά συνέπεια, έχουν καταστεί παράνομοι. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που ανήκουν στην προαναφερθείσα κατηγορία υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.

Υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής τους, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία δεν έχει αποφανθεί για μακρό χρονικό διάστημα επί του αιτήματός τους, έχουν την δυνατότητα να προβούν σε μερική ανάκληση του αιτήματός τους ως προς τη δικαιολογητική του βάση και να ζητήσουν την έκδοση άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν. 2910/01, υποβάλλοντας στον οικείο Δήμο σχετική συμπληρωματική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εφόσον πρόκειται για ανανέωση άδειας διαμονής που επιτρέπεται η ανανέωσή της σε διαφορετικό εργασιακό καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.1 του ν.2910/01, όπως ισχύει.

Σε όσες από τις ανωτέρω περιπτώσεις έχουν εκδοθεί άδειες εργασίας και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής, καθώς και στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν προαπαιτείται άδεια εργασίας, μπορούν να κατατεθούν αιτήσεις στον οικείο Δήμο ή κοινότητα από τους υπηκόους τρίτων χωρών για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής, μέχρι την 31.10.2005. Οι ανωτέρω άδειες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/01 και, εφόσον υφίσταται άδεια εργασίας, έχουν διάρκεια ισόχρονη με την ισχύ αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της νέας ρύθμισης εξετάζονται αιτήματα που αφορούν και σε αρχική χορήγηση αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 1 & 2 του ν.2910/01 τα οποία θα υποβληθούν από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3386/05 (23.8.05) και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Στα μέλη της οικογένειας υπήκοου τρίτης χώρας για τα οποία υποβάλλεται αρχική αίτηση για οικογενειακή συνένωση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν.2910/2001, θα χορηγείται άδεια διαμονής, η διάρκεια της οποίας θα είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του κύριου κατόχου, με ημερομηνία έναρξης ισχύος, την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέχρι την 31.10.05 στο Δήμο ή κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής τους. Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου ή της κοινότητας οφείλει να παραλαμβάνει την αίτηση του υπήκοου τρίτης χώρας ακόμη κι αν δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ωστόσο, ο υπήκοος τρίτης χώρας, υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την αίτησή του υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι θα το προσκομίσει σε εύλογο χρονικό διάστημα (το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες), ώστε να προωθηθεί ο φάκελος του στην αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας. Όσον αφορά στα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η δήλωσή τους στα Ληξιαρχεία της χώρας καταγωγής τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγραφή τους στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ελληνικής αρχής.

Σε περιπτώσεις που έχει διαταχθεί η διοικητική απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών για λόγους παράνομης διαμονής στη χώρα (μόνον εκ του λόγου ότι είναι κάτοχοι αδειών διαμονής, η ισχύς των οποίων είχε λήξει μετά την 30.6.04) και έχει υποβληθεί σχετική προσφυγή κατά της απόφασης αυτής ενώπιον του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και εφόσον η άδεια διαμονής του υπήκοου τρίτης χώρας παρατείνεται με τις διατάξεις του υπόψη νόμου, θεωρούμε ότι η εξέταση των σχετικών προσφυγών μπορεί να ανασταλεί μέχρι 31.12.05, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή στους κατόχους των νομιμοποιητικών τους έγγραφων από την Περιφέρεια, ώστε αυτοί να προβούν εμπρόθεσμα στην ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Για όσους εξ΄ αυτών προσκομίζουν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής, οι σχετικές προσφυγές γίνονται αποδεκτές με παράλληλη γνωστοποίηση στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προκειμένου να διαγραφούν από τον κατάλογο ανεπιθύμητων υπηκόων τρίτων χωρών.

Σημειώνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικά για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η βεβαίωση που προβλέπεται στην παρ. 12 του άρθρου 32 του ν.3202/03 ισχύει και για τη νέα ρύθμιση. Έτσι, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέθεσε αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή άδειας διαμονής, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα μέχρι η διοίκηση να αποφανθεί με απόφαση επί του αιτήματος του. Επί του θέματος αυτού, θα αποσταλούν στους ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού της χώρας ειδικές έντυπες βεβαιώσεις επί ειδικού χάρτου ασφαλείας, οι οποίες θα δίνονται σε όσους καταθέσουν αιτήσεις για άδεια διαμονής και θα επιστρέφονται κατά την παραλαβή της άδειας.


 

Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 91, παράγραφος 11
Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 επιδιώκεται η παροχή δυνατότητας στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαβιούν μη νόμιμα στη χώρα μας να αποκτήσουν άδεια διαμονής, εφόσον καλύπτουν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδεια διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 έχουν οι ακόλουθοι:
α. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διέμεναν παράνομα στη χώρα μέχρι 31.12.04
β. Οι σύζυγοι των ανωτέρω, που διέμεναν στη χώρα μας μέχρι 31.12.04 οι οποίοι υπάγονται αυτοτελώς στη ρύθμιση αυτή, καθώς και τα ανήλικα τέκνα αυτών, με μόνη προϋπόθεση ότι συμβιώνουν με τους γονείς τους. Οι σύζυγοι και τα άνω των δεκατεσσάρων ετών τέκνα λαμβάνουν ατομική άδεια διαμονής.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης, στην ως άνω περίπτωση υπάγονται οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη χώρα, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Οι σύζυγοι των ανωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει να πληρούν αυτοτελώς τις παρακάτω οριζόμενες προϋποθέσεις. Προκειμένου, δηλαδή, να λάβει άδεια διαμονής η σύζυγος του υπηκόου τρίτης χώρας, θα πρέπει να αποδεικνύει τη διαμονή της στη χώρα μέχρι την 31.12.04 και δεν έλκει το δικαίωμα διαμονής από το σύζυγο.

Επίσης, τα ενήλικα τέκνα των ανωτέρω υπηκόων τρίτων χωρών υπάγονται αυτοτελώς στις διατάξεις αυτές και θα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις, καθώς επίσης να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα ανήλικα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών, υπάγονται στη ρύθμιση αυτή χωρίς να απαιτείται απόδειξη διαμονής για το παραπάνω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, με μόνη προϋπόθεση ότι εξακολουθούν να συμβιώνουν με τους γονείς τους κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στις διατάξεις της εν λόγω παραγράφου δεν υπάγονται:
 

- οι υπήκοοι τρίτης χώρας κάτοχοι αδειών διαμονής σε ισχύ, οι οποίοι τις ανανεώνουν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διατάξεις,
 

- οι υπήκοοι τρίτης χώρας των οποίων οι άδειες διαμονής έχουν λήξει και υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου 10 του άρθρου 91.

 

Σε περίπτωση που η Περιφέρεια διαπιστώνει παράβαση των ανωτέρω, θα πρέπει να προβαίνει στην απόρριψη του αιτήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων θα πρέπει, κατά την υποβολή της αίτησης, να ενημερώνουν τους αιτούντες ότι, εάν συντρέχει η ανωτέρω προϋπόθεση, η αίτησή τους θα απορριφθεί.

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1. Η απόδειξη της διαμονής για το χρονικό διάστημα μέχρι 31.12.04 γίνεται με τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 

α. Θεώρηση εισόδου (VISA) στη χώρα μέχρι την 31.12.04. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η τελευταία θεώρηση εισόδου (VISA) του υπήκοου τρίτης χώρας στη χώρα και για το λόγο αυτό απαιτείται να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου του ή ταξιδιωτικού εγγράφου.

Η θεώρηση εισόδου μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, ενώ για τις χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ. 539/01 του Συμβουλίου, η τελευταία ημερομηνία εισόδου θα προκύπτει από τη σφραγίδα των υπηρεσιών διαβατηριακού ελέγχου.

Ειδικά, για ενήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία, κατά την είσοδό τους στη χώρα ήταν ανήλικα, δεν είχαν διαβατήριο και εισήλθαν αναγραφόμενα στο διαβατήριο των γονέων τους,

θα προσκομίζεται το διαβατήριο του γονέα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή της ανωτέρω προϋπόθεσης της τελευταίας θεώρησης εισόδου στη χώρα.

β. Υποβολή αίτησης για ανθρωπιστικούς λόγους με ημερομηνία μέχρι 31.12.04. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί είτε η βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος (έτους 2004) ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών (ετών 2001, 2002 και 2003) για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 4 του ν.2910/01, είτε ακριβές φωτοαντίγραφο απορριπτικής απόφαση επί του σχετικού αιτήματος στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. (Συνημμένα αποστέλλονται υποδείγματα των βεβαιώσεων προς υποβοήθησή σας για τον έλεγχο των αντίστοιχων βεβαιώσεων που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι-Υποδείγματα 2, 3 και 4). Οπωσδήποτε θα ληφθεί υπόψη η υποβολή της σχετικής αίτησης μέχρι 31.12.04.
 

γ. Βεβαίωση από ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή ενσήμων, ανεξαρτήτως χρονικού ορίου και αριθμού, εφόσον τα ένσημα έχουν καταβληθεί μέχρι 31.12.04. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης από ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή ενσήμων μέχρι 31.12.04, την οποία τυχόν είχε ο ενδιαφερόμενος. Στο σημείο αυτό, εφιστούμε την προσοχή σας, προκειμένου να μην υπάρξει σύγχυση με τη βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα (περίπτωση γ v, παρ.11, άρθρο 91, ν.3386/05), η οποία λειτουργεί αυτοτελώς ως δικαιολογητικό για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ή
 

δ. Απορριπτική απόφαση αιτήματος παροχής ασύλου με ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης μέχρι 31.12.04. Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η απορριπτική απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επί αιτήματος παροχής ασύλου του υπήκοου τρίτης χώρας, από την οποία προκύπτει ημερομηνία έκδοσης μέχρι 31.12.04 ή

ε. Χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Αποδεικτικό στοιχείο αποτελεί η προσκόμιση βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ., που τυχόν είχε ο ενδιαφερόμενος μέχρι 31.12.04.

2. Εφιστούμε την προσοχή των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών στο γεγονός ότι πριν την έκδοση απόφασης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σημειώνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικά για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί.Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις, συμπληρώνονται σε ειδικό έντυπο (επαρκής αριθμός εντύπων αιτήσεων θα αποσταλούν αμέσως στους Δήμους και τις Κοινότητες, προκειμένου να διανέμονται στους ενδιαφερόμενους), υποβάλλονται στους Δήμους ή τις Κοινότητες του τόπου διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στις προϋποθέσεις, δηλαδή ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 

φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου οποιουδήποτε τύπου ή ημερομηνία εισόδου (για τις χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό 539/01 του Συμβουλίου) ή
 

βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού αιτήματος ή
 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων ή
 

απορριπτική απόφαση επί αιτήματος παροχής ασύλου ή
 

βεβαίωση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

 

β. Υπεύθυνη δήλωση, κατά τις διατάξεις του ν.1599/1986, από την οποία προκύπτει ως λόγος διαμονής στην Ελλάδα συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται και τα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και ανήλικα τέκνα) που συμβιώνουν με τον αιτούντα, καθώς και διαβεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Εάν ο αιτών δεν έχει συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση, θα πρέπει να αναφέρει τον ειδικό λόγο διαμονής του στη χώρα.

γ. Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, με εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτημά τους απορρίφθηκε, οι οποίοι μπορούν να προσκομίσουν εναλλακτικά αντίγραφα είτε ταυτότητας, είτε πιστοποιητικού γέννησης, είτε οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους. Επισημαίνουμε ότι σε αυτή τη φάση το διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο δεν είναι απαραίτητο να είναι σε ισχύ, δεδομένου ότι λαμβάνονται ως έγγραφα ταυτότητας.

Δεδομένου ότι η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας θα προβεί σε έκδοση της σχετικής άδειας διαμονής ενιαίου τύπου, η οποία θα επικολληθεί επί ισχυρού διαβατηρίου, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτης χώρας να ενημερωθούν, ώστε να προσκομίσουν εγκαίρως ισχυρό διαβατήριο. Στις περιπτώσεις που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο υπηκόων τρίτων χωρών που έχει απορριφθεί το αίτημα τους για άσυλο, θα χορηγείται επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης με τη φωτογραφία του αλλοδαπού.

δ. Παράβολο με μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β’, το οποίο θα προμηθεύονται από την οικεία Δ.Ο.Υ., αξίας 146,74 ευρώ, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.2910/01. Το ανωτέρω παράβολο δεν απαιτείται για τα ανήλικα τέκνα έως δεκατεσσάρων (14) ετών.

ε. Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., το οποίο να βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

στ. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, βάσει του είδους της απασχόλησης που έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος, για ασφάλιση εκατόν πενήντα ημερών (150) ημερών. Εάν ο αιτών δεν έχει συγκεκριμένη απασχόληση και έχει δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ειδικό λόγο διαμονής στη χώρα που δεν υπάγεται σε ασφαλιστικό φορέα, η εξαγορά των ενσήμων θα γίνεται από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. Υπογραμμίζεται ότι δεν συμψηφίζονται τυχόν ένσημα που έχουν μέχρι 31.12.04. Τυχόν ένσημα που έχουν αποκτηθεί από 1.1.05, θα προσμετρώνται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής.

ζ. Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης. Επισημαίνεται ότι για τους αλλοδαπούς που θα ασφαλιστούν στον Ο.Γ.Α. αρκεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

Σχετική απόφαση καθορισμού πρόσθετων δικαιολογητικών και ανακαθορισμού οικείων δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 περ.ε, θα σας αποσταλεί κατόπιν της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
 

Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας (συζύγου και ανήλικων τέκνων) τα οποία συμβιώνουν με αυτόν βάσει των αναφερόμενων στη σχετική υπεύθυνη δήλωση, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα έχει ως εξής:

Α. Ο υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει στην αίτηση που θα υποβάλλει στο Δήμο ή την Κοινότητα να αιτηθεί ταυτόχρονα:
 

α) να αναγραφούν στην άδεια διαμονής του τα κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών τέκνα του ως προστατευόμενα μέλη, προσκομίζοντας επιπλέον:
 

• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
 

• πιστοποιητικό υγείας
 

β) να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για τη χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής για τα ανήλικα άνω των δεκατεσσάρων (14) ετών τέκνα του, υποβάλλοντας:
 

• αντίγραφο διαβατηρίου του τέκνου
 

• παράβολο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του ν.2910/01 για κάθε τέκνο
 

• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
 

• πιστοποιητικό υγείας.

 

Όσον αφορά στα τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατή η δήλωσή τους στα Ληξιαρχεία της χώρας καταγωγής τους, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αναγραφή τους στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνεται δεκτή η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Ελληνικής αρχής.

Στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει νόμιμα στη χώρα θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να προσκομίσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του. Η άδεια διαμονής των ανήλικων τέκνων της οικογένειας θα εκδίδεται από την ημερομηνία της αίτησης και θα είναι ισόχρονη με τη δική του.

Β. Στις περιπτώσεις όπου η σύζυγος του αιτούντος δηλώσει στην υπεύθυνη δήλωση ότι διαμένει στη χώρα για λόγους οικογενειακής συνένωσης, θα προσκομίζει τα ίδια δικαιολογητικά με τον αιτούντα, καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από όπου θα προκύπτει ο οικογενειακός δεσμός με το σύζυγό της. Υπογραμμίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση, η σύζυγος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής βεβαίωσης εξαγοράς εισφορών από ασφαλιστικό φορέα.

Η σύζυγος, νομίμως διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, θα τακτοποιείται, όπως προαναφέραμε, αυτοτελώς, αλλά κατά την υποβολή της αίτησής της θα προσκομίσει, επιπλέον, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του συζύγου της.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα δημόσια έγγραφα των αλλοδαπών αρχών που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος πρέπει να είναι επικυρωμένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται και επίσημα μεταφρασμένα. Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται επισημείωση, τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν επικύρωση, από την ελληνική προξενική αρχή ή το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, του γνησίου της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφιστούμε την προσοχή σας στη συσχέτιση των φακέλων της οικογένειας του υπήκοου τρίτης χώρας, προκειμένου η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας να διευκολύνεται στην εξέταση του φακέλου και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει έλεγχος ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία. (π.χ. απαλλαγή εξαγοράς ενσήμων για τη σύζυγο). Ο Δήμος θα διαβιβάζει τις ανωτέρω αιτήσεις στην οικεία Περιφέρεια με το ίδιο έγγραφο, κάνοντας μνεία της συσχέτισης αυτών.

Οι Δήμοι και οι κοινότητες, εφόσον παραλάβουν τη σχετική αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης, η οποία θα αποσταλεί έγκαιρα και υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης να διαβιβάσουν σε πρωτότυπη μορφή τους σχετικούς φακέλους στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας.

Η παράγραφος 12 του άρθρου 32 του ν.3202/03 (ΦΕΚ 284 Α΄) όσον αφορά την ισχύ της βεβαίωσης, ισχύει και για την παρούσα ρύθμιση.

Σημειώνεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει υποβάλει φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά και του έχει χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση, θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα. Με τη βεβαίωση αυτή, οι αλλοδαποί έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται. Σύντομα θα αποσταλούν στους Δήμους και τις Κοινότητες έντυπες βεβαιώσεις που πληρούν αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Δεδομένου ότι υφίσταται αποκλειστική προθεσμία τριών μηνών εντός της οποίας οι υπήκοοι τρίτης χώρας καλούνται να υποβάλουν την σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θεωρούμε ότι σε περιπτώσεις που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατό να συνυποβληθούν με την αίτηση το πιστοποιητικό υγείας και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, αυτά μπορεί να προσκομιστούν και μεταγενέστερα της υποβολής της αίτησης.

Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης με ελλιπή δικαιολογητικά, στην οποία θα αναγράφεται η υποχρέωση προσκόμισης αυτών εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Τα ανωτέρω έντυπα βεβαίωσης που θα σας αποσταλούν θα καλύπτουν και την περίπτωση αυτή.

Εν προκειμένω, οι σχετικοί φάκελοι θα παραμένουν στην υπηρεσία του Δήμου σε εκκρεμότητα έως ότου προσκομιστούν τα ελλείποντα δικαιολογητικά, οπότε και θα διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αντικαθιστώντας τη χορηγηθείσα βεβαίωση ελλιπών δικαιολογητικών με βεβαίωση κατάθεσης.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Δήμος ή η Κοινότητα θα διαβιβάζει σε κάθε περίπτωση το φάκελο του υπήκοου τρίτης χώρας στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης μόνο όταν αυτός είναι πλήρης. Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα, κρίνεται σκόπιμο να κρατείται αντίγραφο του φακέλου του υπήκοου τρίτης χώρας στο Δήμο ή την Κοινότητα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία του υπήκοου τρίτης χώρας. Για τα ανήλικα τέκνα, η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται από τον γονέα.

 

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

 

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, εφόσον εξετάσει την πληρότητα των δικαιολογητικών προβαίνει σε αλληλογραφία με την Αστυνομική Διεύθυνση του νομού, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τη συνδρομή ή μη λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας για τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας.

Επισημαίνεται ότι τυχόν εγγραφή στους καταλόγους ανεπιθύμητων, αποκλειστικώς, για λόγους παράνομης εισόδου, εξόδου, εργασίας και διαμονής στη χώρα, καθώς και συναφείς εκκρεμείς διοικητικές απελάσεις, δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Υφιστάμενες για την ανωτέρω αιτία εγγραφές στον κατάλογο ανεπιθύμητων θεωρούνται ότι έχουν, αυτοδικαίως, αρθεί.

Στη συνέχεια, και, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 91, παρ.11 και εκδίδεται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, ετήσιας διάρκειας, η οποία επέχει και θέση άδειας εργασίας.

Στην παραπάνω άδεια διαμονής θα αναγράφεται η ένδειξη «Άδεια διαμονής, άρθρο 91, παράγραφος 11, ν.3386/05», δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβατικού χαρακτήρα διάταξη. Η υπαγωγή της άδειας διαμονής στις επιμέρους κατηγορίες του νόμου θα γίνει κατά την ανανέωση αυτής, για έναν από τους λόγους του νόμου αυτού, χωρίς να απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου. Μόνο στις περιπτώσεις που πρόκειται για οικογενειακή συνένωση, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα υφίσταται αντίστοιχη επισημείωση «Οικογενειακή επανένωση».

Ακολούθως, οι ανωτέρω άδειες αποστέλλονται στους οικείους Δήμους ή κοινότητες, προκειμένου να επιδοθούν στους δικαιούχους, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για την επικόλληση και επίδοση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου.

 

Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 

Λόγω της σοβαρότητας του εγχειρήματος και του περιορισμένου χρονικού διαστήματος, στη διάρκεια του οποίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομιμοποίησης των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στη χώρα, ενόψει και της εφαρμογής του νέου μεταναστευτικού νόμου, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας, ώστε η όλη διαδικασία να καταστεί ταχύτατη και αποτελεσματική και να αποφευχθεί όσο το δυνατόν η ταλαιπωρία των υπηκόων τρίτων χωρών. Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες ποιοτικού χαρακτήρα και να παρουσιάζουν ένα φιλικότερο πρόσωπο της Διοίκησης στους συναλλασσόμενους, με την αρτιότερη εξυπηρέτησή τους, στα πλαίσια φυσικά της νομιμότητας, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους μετανάστες, όσο και για την ίδια τη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι οποίοι αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής των υπηκόων τρίτων χωρών με τις υπηρεσίες του κράτους, πρέπει να μεριμνήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες τους, για κατάλληλους χώρους στους οποίους θα υποδέχονται τους ενδιαφερόμενους και να ορίσουν υπαλλήλους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά με την εν λόγω διαδικασία (υποδοχή – ενημέρωση - ταχεία διεκπεραίωση φακέλων).

Επίσης, οι Δήμοι θα πρέπει, πριν την έναρξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, να ορίσουν υπαλλήλους, για την ενημέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών ότι, εάν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ειδικότερα ότι δεν αποδεικνύουν τη διαμονή τους στη χώρα μέχρι την 31.12.04, το αίτημά τους θα απορριφθεί χωρίς να είναι δυνατή η επιστροφή του παραβόλου.

Δεδομένου ότι η διάταξη έχει μεταβατικό χαρακτήρα και αφορά παράνομα ευρισκόμενους στη χώρα υπήκοους τρίτων χωρών, για τη νομιμοποίηση των οποίων είναι υποχρεωτική η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα συνυποβάλλονται σε κάθε περίπτωση με την αίτηση του υπήκοου τρίτης χώρας, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, να συναλλάσσονται με τους ανωτέρω υπήκοους τρίτων χωρών και να παρέχουν όσο το δυνατόν ταχύτερη εξυπηρέτηση λόγω και των τασσόμενων από τη διάταξη προθεσμιών.
 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης