Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 8146/11.4.2008/Εγκύκλιος αριθ.21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007).

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 8146/11.4.2008/Εγκύκλιος αριθ.21
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007).


Αριθ.Πρωτ.: 8146/11.4.2008/Εγκύκλιος αριθ.21 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3741219
e-mail: [email protected]


Αθήνα, 11 Απριλίου 2008
Α.Π. Οικ: 8146Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους
ΟΤΑ α΄ βαθμού χωρικής σας
αρμοδιότητας)

 

Εγκύκλιος αριθμ. 21

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.3613/2007(ΦΕΚ 263/ Α/ 2007)

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ/263/Α/23.11.2007 δημοσιεύτηκε ο ν.3613/07 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, για την εφαρμογή των οποίων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 

Α) Με την παράγραφο 1 του άρθρου 28, η οποία αντικαθιστά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, δεν υφίσταται πλέον αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου διαδικασία.
 

Συνεπώς, η μεταβατική διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, σύμφωνα με την οποία, στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλαν ή υποβάλλουν αίτηση για πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους με τις διατάξεις του ν.3386/05, παρέχεται η δυνατότητα να προβούν στην εξαγορά μέρους ή του συνόλου των ημερών / μηνών ασφάλισης που απαιτούνται στον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή αντιστοιχούν στο οικείο χρονικό διάστημα εφάπαξ και χωρίς προσαυξήσεις, παραμένει ενεργός, μέχρι να εξετασθεί το σύνολο των αιτήσεων που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω διάταξης.
 

Σε περιπτώσεις που από το σχετικό έγγραφο που είχε αποσταλεί από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας προέκυπτε υποχρέωση εξαγοράς υπολειπομένων ημερών/μηνών ασφάλισης και προσκόμισης της αντίστοιχης βεβαίωσης εξαγοράς μέχρι 30.9.2007 και οι υπήκοοι τρίτων χωρών προέβησαν στην εξαγορά ή προσκόμισαν την αντίστοιχη βεβαίωση εξαγοράς μετά την 30/9/2007 και πάντως εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού εγγράφου που τους είχε αποσταλεί, τα σχετικά αιτήματα, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις, θα γίνονται δεκτά.
 

Β) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28, η οποία αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.3386/05, ορίζουν, ότι για την ανανέωση αδειών διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, δεν απαιτείται η παραπομπή προς παροχή σχετικής γνωμοδότησης, στην Επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.3386/05. Με τη ρύθμιση αυτή επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης των αδειών διαμονής της εν λόγω κατηγορίας, λαμβανομένου υπόψη ότι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ανανέωση της άδειας διαμονής, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 25, παρ.3 του ν.3386/05, όπως ισχύει, έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα.
 

Ωστόσο, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο, είναι αυτονόητο ότι οι σχετικοί φάκελοι μπορούν να παραπεμφθούν στην Επιτροπή Μετανάστευσης του άρθρου 13 του ν.3386/05.
 

Γ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 καταργείται η προστεθείσα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν.3536/07, περίπτωση γ της παραγράφου 1 του άρθρου 75 και με την παράγραφο 6 του εν λόγω άρθρου, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν.3386/05 και πλέον, από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3613/2007, η μη εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν.3386/05, υποχρεώσεων, συνεπάγεται επιβολή διοικητικού προστίμου, ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και πεντακοσίων (500) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.
 

Τα εν λόγω πρόστιμα, βεβαιώνονται και επιβάλλονται, βάσει της προβλεπόμενης από την υπ’ αριθ. 10486/14.5.2007(ΦΕΚ /Β/ 901/7.6.2007) κοινή υπουργική απόφαση, διαδικασίας.
 

Σε όσες περιπτώσεις οι υπηρεσίες σας κατά την εξέταση αιτημάτων ανανέωσης αδειών διαμονής που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3386/05, διαπίστωσαν παραβιάσεις των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ανεξαρτήτως του χρόνου που έχουν συντελεσθεί και του νομικού καθεστώτος που ίσχυε κατά το συγκεκριμένο χρόνο και δεν επέβαλλαν τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, θα τις εξετάσουν, για λόγους χρηστής διοίκησης και ίσης μεταχείρισης, υπό το πρίσμα του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
 

Τούτο κρίνεται σκόπιμο, παρά την πάγια αρχή ότι η διοίκηση υποχρεούται να εξετάζει εκκρεμή αιτήματα και κατ’ αναλογική επέκταση της αρχής αυτής και ζητήματα που αφορούν γενικότερα σχέσεις διοίκησης – διοικούμενου, με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, καθότι εν προκειμένω λαμβάνεται υπόψη η μεταβολή του θεσμικού πλαισίου η οποία κατέστη ευνοϊκότερη για το διοικούμενο.


Ειδικά για την υποχρέωση δήλωσης, στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της απώλειας ή ανανέωσης ή μεταβολής του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 73), σε διάστημα εντός μηνός αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός, σας γνωρίζουμε ότι αυτό θα υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης ή παράτασης του διαβατηρίου, πλην των περιπτώσεων που αυτό παραλαμβάνεται μεταγενέστερα της έκδοσής του.
 

Στην περίπτωση αυτή, το διάστημα θα υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής του διαβατηρίου, η οποία θα πρέπει να βεβαιώνεται εγγράφως από την προξενική αρχή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας.
 

Σε περιπτώσεις που κατά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας ιθαγένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, οι προξενικές αρχές της χώρας του στην Ελλάδα δεν έχουν την αρμοδιότητα ανανέωσης ή μεταβολής διαβατηρίων και ο υπήκοος τρίτης χώρας μεταβεί για το σκοπό αυτό στη χώρα του, το διάστημα του ενός μηνός θα υπολογίζεται από την ημερομηνία της επανεισόδου του στην Ελλάδα.
 

Δ) Με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του ν.3613/2007, επιλύεται, στην κατεύθυνση της απλούστευσης των διαδικασιών, το πρόβλημα της ανανέωσης των αδειών διαμονής που εκδίδονται από τη Διοίκηση σε συμμόρφωση προς τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες γίνονται τελικά δεκτές αιτήσεις ακύρωσης των υπηκόων τρίτων χωρών κατά πράξεων ανάκλησης ή απόρριψης αιτημάτων έκδοσης ή ανανέωσης των αδειών διαμονής ή αδειών εργασίας τους.
 

H ρύθμιση αφορά στους υπηκόους τρίτων χωρών, όταν το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σε πρώτο βαθμό ή το Συμβούλιο της Επικρατείας σε δεύτερο βαθμό έκανε δεκτή αίτηση ακύρωσης, την οποία είχαν υποβάλει κατά πράξεως της Διοίκησης, με την οποία:
 

α) Απορρίφθηκε το αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής ή άδειας εργασίας. Εξυπακούεται ότι η ρύθμιση δεν αφορά στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης αδειών εργασίας, όταν από τις διατάξεις του ν.2910/2001 προβλεπόταν ότι η άδεια εργασία κατηρτίζετο πριν την είσοδο του αλλοδαπού στην Ελληνική Επικράτεια (π.χ. μετάκληση για εξαρτημένη ή εποχιακή εργασία).
 

β) Απορρίφθηκε το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής ή εργασίας.
 

γ) Ανακλήθηκε η άδεια διαμονής ή η άδεια εργασίας.
Επισημαίνεται ότι η υπόψη διάταξη αναφέρεται σε ανανεώσεις αδειών εργασίας ή διαμονής, αλλά γίνεται ανάλογη εφαρμογή και στις αρχικές χορηγήσεις για λόγους ίσης μεταχείρισης, δεδομένου ότι και οι περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη θα πρέπει να αποκαθίστανται σε σύντομο χρονικό διάστημα και με απλουστευμένη διαδικασία.


Οι σχετικές αποφάσεις που ακυρώθηκαν ενδέχεται να έχουν εκδοθεί:
 

α) από τα παραρτήματα του ΟΑΕΔ, αν πρόκειται για πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με τα Π.Δ. 358/1997 και 359/1997,
 

β) από την Περιφέρεια, αν πρόκειται για απόρριψη έκδοσης ή ανανέωσης ή ανάκληση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.2910/2001 ή ν.3386/2005,
 

γ) από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αν πρόκειται για απόρριψη έκδοσης ή ανανέωσης άδειας εργασίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.2910/2001,
 

δ) από το Υπουργείο Εσωτερικών, αν πρόκειται για απόρριψη έκδοσης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των ν.2910/2001 ή 3386/2005, όταν βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων των νόμων αυτών η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Διαδικασία έκδοσης της άδειας διαμονής.
 

Η διαδικασία αυτή διακρίνεται στα κατωτέρω τρία στάδια:
 

1ο στάδιο
 

Όταν εκδοθεί η ακυρωτική απόφαση του Δικαστηρίου, με την οποία ακυρώνεται η διοικητική πράξη, που όπως προαναφέρθηκε μπορεί να έχει εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ, την Περιφέρεια, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τότε που θα λάβει γνώση και θα του επιδοθεί η απόφαση αυτή, να υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία, που είχε εκδώσει την ακυρωθείσα απόφαση, επισυνάπτοντας αντίγραφο της σχετικής δικαστικής απόφασης. Με την αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την έκδοση της απόφασης, την οποία η οικεία υπηρεσία του είχε ανακαλέσει ή του είχε αρνηθεί την έκδοση, με τα ίδια χρονικά όρια και τον ίδιο σκοπό. Η αρμόδια υπηρεσία του χορηγεί σχετική βεβαίωση καταχώρισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999). Στην περίπτωση που αρμόδια αρχή είναι η Περιφέρεια, η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα. Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, η αίτηση θα υποβληθεί στην υπηρεσία που εξέδωσε την ακυρωθείσα πράξη και όχι σε αυτήν της νέας του κατοικίας.

 

Παράδειγμα

Υπήκοος τρίτης χώρας είχε ζητήσει από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του τόπου διαμονής του την ανανέωση της άδειας εργασίας του για το χρονικό διάστημα από 23.5.2003 έως 22.5.2005. Η Ν.Α. επειδή διαπίστωσε ότι ο ενδιαφερόμενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του ν.2910/2001 απέρριψε το αίτημα και ο ενδιαφερόμενος προσέφυγε στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, το οποίο με απόφασή του ακύρωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση στην ανωτέρω Ν.Α. επισυνάπτοντας τη σχετική ακυρωτική απόφαση, και θα ζητά την έκδοση της ανωτέρω άδειας εργασίας με ισχύ από 23.5.2003 έως 22.5.2005.

2ο στάδιο

Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει το φάκελο της υπόθεσης προκειμένου να καθορίσει τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειές της.

α) Σε περίπτωση που από το σκεπτικό της ακυρωτικής απόφασης καταρρίπτεται η αιτιολογική βάση της ακυρωθείσης απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης, η υπηρεσία θα πρέπει να κάνει δεκτή την αίτηση και να εκδώσει τη σχετική απόφαση ή να επανεκδώσει την ανακληθείσα απόφαση, μνημονεύοντας στο σκεπτικό αυτής και τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

β) Σε περίπτωση που η υπηρεσία θεωρεί ότι η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου περιέχει εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου που διέπει την επίδικη υπόθεση, θα πρέπει να προβεί στη σύνταξη εγγράφου προς το οικείο Γραφείο Νομικού Συμβούλου, για την άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο οποίο θα πρέπει να αναφερθεί το ιστορικό της υπόθεσης, η σχετική νομοθεσία και τα σημεία αυτής, που κατά την άποψή της έτυχαν εσφαλμένης ερμηνείας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ.3 του Π.Δ.18/1989, έφεση μπορεί να ασκηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών που αρχίζει από την επομένη της ημέρας που κοινοποιήθηκε η απόφαση με επιμέλεια του διαδίκου και πάντως μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευσή της (οι προθεσμίες για την άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του ΣτΕ αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 1ης έως 31ης Αυγούστου).
 

Εάν η υπηρεσία ασκήσει ένδικα μέσα κατά τα ανωτέρω και κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της εκκρεμούς αιτήσεως ακυρώσεως, δηλαδή μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του ΣτΕ, σε όσους υπηκόους τρίτων χωρών έχει χορηγηθεί αναστολή από το αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, μπορεί να χορηγείται η βεβαίωση νόμιμης διαμονής που προβλέπεται από την κ.υ.α. 21535/7.11.2006 (ΦΕΚ 1677 Β΄).

γ) Σε περίπτωση, τέλος, που η αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους (π.χ. λόγοι εκπροθέσμου), ενώ συνέτρεχαν και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις του νόμου ή ως αιτιολογική βάση της απορριπτικής απόφασης αναφέρθηκε ένας εκ περισσοτέρων λόγων που συνηγορούσαν στην απόρριψη αυτής, η υπηρεσία θα πρέπει να προβεί σε επανεξέταση του αιτήματος συμμορφούμενη προς το σκεπτικό και διατακτικό μέρος της σχετικής δικαστικής απόφασης και εάν συνεχίζουν να υφίστανται άλλοι λόγοι για την απόρριψη του σχετικού αιτήματος, θα εκδίδει νέα απορριπτική απόφαση μνημονεύοντας τόσο την υπόψη δικαστική απόφαση όσο και τους λοιπούς λόγους βάσει των οποίων δεν μπορεί να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια.


 

Παράδειγμα 1

Μια Περιφέρεια απορρίπτει το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία υπηκόου τρίτης χώρας για λόγους εκπρόθεσμης υποβολής ενόσω υπήρχαν και άλλες προϋποθέσεις τις οποίες ο ενδιαφερόμενος δεν πληρούσε (π.χ. ελλιπή ένσημα, έλλειψη σύμβασης). Το Δικαστήριο ακύρωσε την πράξη αυτή δεδομένου ότι θεώρησε ότι συνέτρεχε λόγος ανωτέρας βίας, θεραπεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το εκπρόθεσμο της κατάθεσης. Η Διοίκηση θα πρέπει να προβεί στην επανεξέταση του φακέλου θεωρώντας την υποβολή της αίτησης εμπρόθεσμη και να προβεί στην εκ νέου απόρριψή της για το λόγο ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, αναφέροντας αυτούς αναλυτικά.


 

Παράδειγμα 2

Μια υπηρεσία απορρίπτει το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία υπηκόου τρίτης χώρας με αιτιολογία ότι αυτός δεν είχε προσκομίσει ενεργή σύμβαση εργασίας και ούτε είχε εκπληρώσει τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Το Δικαστήριο ακύρωσε την πράξη αυτή δεδομένου ότι η Διοίκηση ως εκδίδουσα δυσμενή πράξη δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της να καλέσει τον αιτούντα σε προηγούμενη ακρόαση. Η Διοίκηση στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καλέσει τον ενδιαφερόμενο σε προηγούμενη ακρόαση, να ακούσει τους ισχυρισμούς του και εάν εξακολουθούν να ισχύουν λόγοι για την εκ νέου απόρριψη του αιτήματος να εκδίδει αυτήν μνημονεύοντας τους ανωτέρω λόγους καθώς και το γεγονός της κλήσης του σε προηγούμενη ακρόαση.3ο στάδιο
 

Στην περίπτωση που τελικά εκδοθεί η κατά τα ανωτέρω πράξη της Διοίκησης, με την οποία συμμορφώνεται με την απόφαση του Δικαστηρίου είτε σε πρώτο (Διοικητικό Πρωτοδικείο) είτε σε δεύτερο βαθμό (Σ.τ.Ε.), και εντός μηνός από την έκδοση αυτής, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής (έντυπο Μ1) στο Δήμο ή την Κοινότητα του σημερινού τόπου κατοικίας του προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 

α) Ακριβές αντίγραφο της ακυρωτικής δικαστικής απόφασης,
 

β) την κατά τα ανωτέρω εκδοθείσα απόφαση της Διοίκησης και
 

γ) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής αναλόγως της κατηγορίας άδειας που αιτείται με εξαίρεση την ειδική θεώρηση εισόδου και το πιστοποιητικό υγείας, τα οποία δεν απαιτούνται.
 

Αν πρόκειται για κατηγορία άδειας διαμονής, για την έκδοση της οποίας αρμόδιο είναι του Υπουργείο Εσωτερικών (π.χ. ανθρωπιστικοί λόγοι), η σχετική αίτηση θα κατατίθεται στη Γραμματεία της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
 

Η αρμόδια για την παραλαβή υπηρεσία εφόσον διαπιστώνει ότι τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, θα χορηγεί σχετική βεβαίωση τύπου Α.
 

Η διάρκεια της άδειας διαμονής που θα εκδίδεται είναι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν.3386/2005, όπως ισχύει για αρχική άδεια διαμονής της οικείας κατηγορίας με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
 

Με την ανωτέρω διαδικασία ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση να προβαίνει σε διαδοχικές ανανεώσεις μέχρι να αποκτήσει ισχυρή άδεια διαμονής.
 

Όπως σας είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/2001 η ανάκληση της άδειας εργασίας οδηγούσε σε ανάκληση και της άδειας διαμονής και αντίστροφα. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην υπόψη διάταξη αρκεί η έκδοση ακυρωτικής δικαστικής απόφασης είτε κατά απόφασης, με την οποία ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής είτε κατά απόφασης, με την οποία ανακαλείται ή απορρίπτεται αίτημα ανανέωσης άδειας εργασίας.

Ο διανυθείς χρόνος από την απόρριψη της έκδοσης ή ανανέωσης ή την ανάκληση της άδειας διαμονής ή άδειας εργασίας μέχρι την έκδοση της νέας άδειας διαμονής, θεωρείται ως χρόνος νόμιμης διαμονής για κάθε συνέπεια, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της για τη συμπλήρωση της δεκαετίας προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει αργότερα άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή της πενταετίας για την υπαγωγή του στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
 

Επίσης διευκρινίζεται ότι η παραπάνω διαδικασία μπορεί να χωρήσει ανεξάρτητα εάν ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιαστεί με βεβαίωση προσωρινής διαμονής, η οποία προβλέπεται από την κ.υ.α. αριθ.21535/7.11.2006 (ΦΕΚ 1677 Β΄). Πάντως εάν έχει εφοδιαστεί με τη βεβαίωση αυτή, θα πρέπει να την επιστρέψει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα κατά την υποβολή της αίτησης για την έκδοση σύγχρονης άδειας διαμονής οπότε εφοδιάζεται, όπως προειπώθηκε, με βεβαίωση τύπου Α΄.Τα μέλη της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, των οποίων ανακλήθηκε η άδεια διαμονής, που είχαν λάβει βάσει των διατάξεων της οικογενειακής επανένωσης, λόγω ανάκλησης της άδειας διαμονής του συντηρούντος, εφόσον ο συντηρών δικαιωθεί ύστερα από ακυρωτική δικαστική απόφαση, θα δικαιούνται και αυτά την έκδοση άδειας διαμονής κατ’ αναλογία με τον κύριο κάτοχο αδιακρίτως της τυχόν υποβολής ή μη από κάθε μέλος ξεχωριστά αιτήσεων ακυρώσεως και αναστολής. Τούτο ισχύει ακόμη και αν το οικείο Δικαστήριο απορρίψει την σχετική αίτηση ακύρωσης κάποιου μέλους της οικογένειας καθόσον νομίμως η Περιφέρεια είχε ανακαλέσει αυτήν ύστερα από την ανάκληση της άδειας διαμονής του συντηρούντος.

 

Αλλαγή σκοπού
 

Κατά την έκδοση της σύγχρονης άδειας διαμονής (3ο στάδιο) είναι δυνατή η αλλαγή σκοπού εφόσον τούτου επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις του νόμου.
 

Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο αιτών κατείχε άδεια διαμονής ή εργασίας για εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/2001, και εκδίδεται η σχετική άδεια ύστερα από ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου (1ο στάδιο), μπορεί να προβεί σε ανανέωση αυτής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (3ο στάδιο) προσκομίζοντας οικονομοτεχνική μελέτη, αποδεικτικά ότι διαθέτει επαρκείς πόρους (60.000 €), κλπ.
 

Αντίθετα σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε άδεια, η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως του τύπου της αδείας και εφόσον στα πλαίσια αυτά είχε αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα, η οποία συνεχίζεται, μπορεί να ζητήσει την έκδοση αντίστοιχης άδειας χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις ή να ζητήσει αλλαγή σκοπού για εξαρτημένη εργασία εάν την έχει διακόψει.
 

Εάν η επανεκδιδόμενη, κατόπιν δικαστικής απόφασης, άδεια διαμονής ανήκει σε κατηγορία άδειας, για την οποία δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού, για την περαιτέρω ανανέωσή της (3ο στάδιο) θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις ανανέωσής της στην ίδια κατηγορία. Για παράδειγμα υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής ως στέλεχος υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 35 ν.2910/2001) προσέφυγε στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο κατά πράξης της Περιφέρειας, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια διαμονής του για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας (παράβαση του Κ.Ο.Κ.). Το δικαστήριο σταθμίζοντας τη βαρύτητα του αδικήματος ακύρωσε την ανωτέρω διοικητική πράξη και η Περιφέρεια επανέκδωσε την ανακληθείσα άδεια διαμονής.

Προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ανανεώσει περαιτέρω την άδεια αυτή πρέπει να αποδείξει ότι συνεχίζει να εργάζεται σε εταιρεία που υπάγεται στο άρθρο 17 του ν.3386/05, όπως ισχύει και να καταθέσει σχετική αίτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα.

 

Υποστήριξη των απόψεων της Διοίκησης
 

 

Με την ευκαιρία τονίζουμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών θα πρέπει να αιτιολογούν αναλυτικά τόσο τις απορριπτικές ή ανακλητικές αποφάσεις που εκδίδουν όσο και τις σχετικές αποφάσεις των οικείων Επιτροπών Μετανάστευσης, εφαρμόζοντας πιστά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), αντίστοιχα.
Επίσης στις περιπτώσεις έκδοσης δυσμενών διοικητικών πράξεων, οι υπηρεσίες οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο σε προηγούμενη ακρόαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και του άρθρου 20, παρ.2 του Συντάγματος. Συναφώς επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη νομολογία, δεν υπάρχει υποχρέωση της Διοίκησης να καλέσει τον αιτούντα σε ακρόαση α) όταν η διαδικασία που κατέληξε στην έκδοση της δυσμενούς πράξης κινήθηκε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία αυτός μπορούσε να αναπτύξει τις απόψεις του (ΣτΕ 452/04, 5536/96, 5429/95) και β) σε περιπτώσεις δυσμενών διοικητικών πράξεων, που εκδίδονται βάσει αντικειμενικών προϋποθέσεων, που δεν επηρεάζονται από την υποκειμενική συμπεριφορά του προσώπου, του οποίου τα συμφέροντα θίγουν (ΣτΕ 551/03, 3076/02, 4302/01, 3222/00, 1058/79).


Παράδειγμα 1

Υπήκοος τρίτης χώρας υπέβαλε αίτηση προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 του ν.3536/2007 χωρίς να προσκομίζει οποιοδήποτε δικαιολογητικό της διαμονής του στη χώρα πριν την 31.12.2004. Στην περίπτωση αυτή η Περιφέρεια δεν είναι υποχρεωμένη να τον καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση δεδομένου ότι αυτός είχε τη δυνατότητα να προσκομίσει το απαραίτητο δικαιολογητικό, μέσα στην προθεσμία του νόμου, πράγμα το οποίο δεν έπραξε.

 

 

Παράδειγμα 2

Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία συνελήφθη για μεταφορά λαθρομεταναστών και καταδικάστηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση σε δεκαετή φυλάκιση. Η Περιφέρεια οφείλει να ανακαλέσει την άδεια διαμονής του χωρίς να είναι υποχρεωμένη να τον καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση καθόσον η απόφασή της εκδίδεται βάσει αντικειμενικών προϋποθέσεων


 

Παράδειγμα 3

Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ζήτησε την ανανέωσή της για τον ίδιο σκοπό και η Περιφέρεια διαπίστωσε ότι αυτός διατηρεί και δεύτερο κατάστημα σε άλλο νομό κατά παράβαση του άρθρου 25, παρ.3 του ν.3386/05. Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία οφείλει να τον καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση προκειμένου να του ορίσει προθεσμία για τη διακοπή της λειτουργίας του δεύτερου καταστήματος ώστε να καταστεί δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής του.

 

 

Οι απόψεις της Διοίκησης θα πρέπει να αποστέλλονται έγκαιρα στα καθ’ ύλην αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία όταν αποστέλλονται αιτήσεις αναστολής ή ακύρωσης. Η προθεσμία για την αποστολή των απόψεων της Διοίκησης στην περίπτωση των αιτήσεων αναστολής είναι η τασσόμενη από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου (παρ.3 του άρθρου 52 του Π.Δ.18/1989, όπως ισχύει), ενώ στην περίπτωση των αιτήσεων ακύρωσης οι σχετικές απόψεις αποστέλλονται τριάντα τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα δικάσιμο εφόσον το σχετικό δικόγραφο έχει επιδοθεί στη Διοίκηση δύο τουλάχιστον μήνες πριν τη δικάσιμο, διαφορετικά σε εύλογο χρόνο πριν τη δικάσιμο (άρθρο 23, παρ.2 του Π.Δ.18/1989).
 

Η έκθεση των απόψεων πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά σύντομη αναφορά στις νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν εν προκειμένω εφαρμογή, στο ιστορικό της υπόθεσης, αντίκρουση καθενός από τους προβαλλόμενους λόγους και συνοδεύεται από αντίγραφο της προσβαλλόμενης πράξης καθώς και κάθε σχετικό με την υπόθεση έγγραφο του οικείου φακέλου (π.χ. αίτηση ενδιαφερομένου, συνημμένα δικαιολογητικά, πρακτικό Επιτροπής Μετανάστευσης κλπ), συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύεται ο χρόνος κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης στον αιτούντα, προκειμένου να διακριβωθεί η εμπρόθεσμη ή μη υποβολή της προσφυγής. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Π.Δ.18/1989, η αίτηση ακύρωσης ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών που αρχίζει από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης ή της δημοσίευσής της, αν την τελευταία επιβάλλει ο νόμος ή, διαφορετικά, από τότε που ο αιτών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης. Ακόμη είναι δυνατόν να συναχθεί τεκμήριο γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης, το οποίο στηρίζεται στο εύλογο και δικαιολογημένο ενδιαφέρον για την υπόθεση από τον αιτούντα, στην περίπτωση που ο αιτών απέφευγε να παραλάβει την απορριπτική απόφαση προκειμένου να συνεχίσει τη διαμονή του στη χώρα βάσει της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης και υποβάλλει την αίτηση ακύρωσης μετά την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος.
 

Τέλος στην περίπτωση που πρόκειται για έκθεση απόψεων επί αιτήσεως ακυρώσεως, θα πρέπει να προσυπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της Περιφέρειας και από τον οικείο νομικό σύμβουλο του Δημοσίου.
 

Η παράλειψη της έγκαιρης αποστολής προς το Δικαστήριο της παραπάνω έκθεσης με τα σχετικά με την υπόθεση στοιχεία, συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμοδίων υπαλλήλων.
 

Ε) Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 28 συμπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 85 του ν.3386/05 και πλέον η εν λόγω διάταξη ορίζει ότι, οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ή να συμβάλλουν σε κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, εφόσον παρίστανται αυτοπροσώπως ή δηλώνουν κατοικία ή διαμονή στην ημεδαπή, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ή έχουν καταθέσει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής και κατέχουν τη σχετική βεβαίωση (τύπου Α’). Η υποχρέωση προσκόμισης των παραπάνω νομιμοποιητικών εγγράφων, δεν απαιτείται σε περιπτώσεις σύνταξης πληρεξουσίων σε δικηγόρους προκειμένου να εκπροσωπήσουν υπηκόους τρίτων χωρών ενώπιον δικαστηρίων, καθώς και σε περιπτώσεις σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν την αναγνώριση τέκνων εκτός γάμου, όταν ο έτερος των συμβαλλομένων γονέων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα.
 

ΣΤ) Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 88 του ν.3386/05 και πλέον οι προβλεπόμενες από το ίδιο άρθρο κυρώσεις επιβάλλονται, πλην των αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά προσώπων και δέχεται για μεταφορά ή δεν λαμβάνει κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων χωρών που δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου όπου απαιτείται. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραβαίνει τις παραπάνω υποχρεώσεις επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις εν λόγω διατάξεις χρηματικό πρόστιμο.
 

Τέλος, αναφορικά με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3613/2007, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 03/6.2.2007 εγκύκλιο του Τμήματος Οικονομικής Δ/σης ΟΤΑ του Υπουργείου μας η οποία έχει αποσταλεί στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας.
 

Επισημαίνουμε ότι η παρακράτηση του ποσοστού του 30% επί των εισπραττομένων εσόδων, αφορά στα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, διάρκειας μέχρις ενός, δύο και τριών ετών, καθώς και στα παράβολα που συνοδεύουν τις αιτήσεις για χορήγηση ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής. Αντιθέτως, τα ποσά που εισπράττονται από τα παράβολα που καταβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος καθώς και για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, δεν υπόκεινται στην ως άνω παρακράτηση.


 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης