Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 10433/6.6.2006/Εγκύκλιος αριθ.17 Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου – Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 10433/6.6.2006/Εγκύκλιος αριθ.17
Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου – Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης.


Αριθ.Πρωτ.: 10433/6.6.2006/Εγκύκλιος αριθ.17 Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και π

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 33 16 910
email: [email protected] ypes.gr

 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006
Α.Π. 10433
 

Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους Ο.Τ.Α.
χωρικής σας αρμοδιότητας )

Εγκύκλιος αριθμ. 17
 

ΘΕΜΑ: Ανανέωση αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης και παροχής υπηρεσιών ή έργου – Υπολογισμός ελάχιστων ημερών ασφάλισης.

 

Σε συνέχεια της αριθ.38/2005 εγκυκλίου μας, και των αριθ. πρωτ. 160/2006(ΦΕΚ 6/Β/4.1.2006) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και 24103/05(ΦΕΚ 1804/Β/21.12.2005) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θεωρούμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
 

Με την αριθ. πρωτ. 160/2006(ΦΕΚ 6/Β/4.1.2006) Κ.Υ.Α. ορίζεται ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05.
 

Τα οριζόμενα στην εν λόγω Κ.Υ.Α. ισχύουν για την ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία που λήγουν μετά την 1-1-2006, οι οποίες ανανεώνονται βάσει των διατάξεων του ν.3386/05.
 

Δεδομένου ότι αφενός, οι προϋποθέσεις για ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία, αναφορικά με την εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα ισχύσαντα στο προηγούμενο νομικό καθεστώς(ν.2910/01) και αφετέρου η μετάβαση από το προισχύσαν καθεστώς στο παρόν, θα πρέπει να διεξαχθεί ομαλά, θεωρούμε ότι κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής για εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/05, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, αναφορικά με την εκπλήρωση των ασφαλιστικών προϋποθέσεων, η ευνοϊκότερη για τον υπήκοο τρίτης χώρας πρόβλεψη.
 

Παράδειγμα: α) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατείχαν άδεια διαμονής για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε σταθερό εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2910/01, όφειλαν κατά την ανανέωσή της, να αποδείξουν ότι είχαν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους προϋποθέσεις για το διάστημα ισχύος της άδειας εργασίας και διαμονής τους.
 

Οι ανωτέρω υπήκοοι που επιθυμούν την ανανέωση της άδειας διαμονής τους για τον ίδιο λόγο ή για παροχή υπηρεσιών ή έργου ή για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους, με τις διατάξεις του ν.3386/05 και εφεξής, θα προσκομίζουν το απαιτούμενο κατά περίπτωση αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων, από το οποίο θα αποδεικνύεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 200 ημέρες εργασίας ανά έτος.
 

β) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατείχαν άδεια διαμονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου (εργολάβοι κ.λ.π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.2910/01, όφειλαν κατά την ανανέωσή της, να αποδείξουν ότι είχαν πραγματοποιήσει αριθμό ημερομισθίων ίσο τουλάχιστον με το μισό των εργάσιμων ημερών που αντιστοιχούσαν στο χρονικό διάστημα από την έκδοση της άδειας εργασίας τους, μέχρι την υποβολή της αίτησης για την ανανέωσή της, ήτοι, 150 ημέρες εργασίας ανά έτος.
 

Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να την ανανεώσουν για τον ίδιο λόγο ή για παροχή εξαρτημένης απασχόλησης ή για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή για παροχή εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες, εφόσον το επάγγελμά τους, τους επιτρέπει την υπαγωγή στην συγκεκριμένη κατηγορία, θα προσκομίσουν, μόνο κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους με βάση τις διατάξεις του ν.3386/05, το απαιτούμενο κατά περίπτωση αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας ανά έτος, δηλαδή σύμφωνα με τα ισχύοντα στο προηγούμενο νομικό καθεστώς, αντί των 200 ημερών εργασίας που ορίζονται με την αριθ.πρωτ. 160/2006(ΦΕΚ 6/Β/4.1.2006) Κ.Υ.Α.
 

Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες (οικοδόμοι, αποκλειστικοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο κατ’ οίκον του εργοδότη) και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι οποίοι είτε λάμβαναν άδεια εργασίας και διαμονής για παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου είτε θα λάβουν άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον υπέβαλλαν αίτηση για ανανέωση της άδειας εργασίας και διαμονής τους βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05, κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, και εφεξής, θα προσκομίζουν το απαιτούμενο κατά περίπτωση αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας ανά έτος.
 

Σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν απασχοληθεί μικρότερο διάστημα κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους και δεν αποδεικνύουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας θα πρέπει όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα τον λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου οι οριζόμενες ημέρες ασφάλισης να μειωθούν αντίστοιχα.
 

Παράδειγμα: Εάν οι υπήκοοι τρίτης χώρας ως λόγο μη παροχής εργασίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επικαλούνται ότι ταξίδεψαν εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να προσκομίζουν αντίγραφο διαβατηρίου από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει η έξοδος και η επανείσοδος στη χώρα.
 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας ότι το χρονικό διάστημα της απουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τετράμηνο, διάστημα που θεωρείται εύλογο, πλην των περιπτώσεων που αποδεδειγμένα απουσίαζαν στο εξωτερικό για λόγους ασθένειας ή νοσηλείας σε ίδρυμα της αλλοδαπής.
 

Σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτης χώρας ήταν άνεργοι, θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του ΟΑΕΔ από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη κάθε μήνα από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα αφαιρούνται από τις κατά περίπτωση ελάχιστες ημέρες ασφάλισης, όπως ορίζονται από την αριθ. 160/2006(ΦΕΚ 6/Β/4.1.2006) Κ.Υ.Α., τόσες όσες αθροιστικά δικαιολογούνται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και θα χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση κατάθεσης με πλήρη δικαιολογητικά.
 

Ο υπολογισμός των απαιτούμενων ημερών εργασίας ετησίως για την ανανέωση της άδειας διαμονής θα γίνεται με βάση τον παρακάτω τύπο:

 

  

 

        Αριθμός ημερών εργασίας που απαιτούνται   Αριθμός εργάσιμων   Αριθμός ημερών
        βάσει της κ.υ.α. 160/3.1.2006 για την    Χ ημερών ετησίως _ απουσίας (25 ημέρες
Αριθμός απαιτούμενων     αντοίστοιχη κατηγορία       300     για κάθε μήνα)
ημερών εργασίας    = __________________________________________________________________________________________________
ετησίως                          
            Αριθμός εργάσιμων ημερών ετησίως (300)      

 

 

 

Σας επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους και δεν αποδεικνύουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α, χωρίς να μπορούν να αποδείξουν τεκμηριωμένα το λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν, οι Δήμοι θα παραλαμβάνουν τα σχετικά αιτήματα και θα χορηγούν απόδειξη παραλαβής της αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει:
 

α.Αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και ημερομηνία κατάθεσης
 

β. Ονοματεπώνυμο του αιτούντος
 

γ. Περίληψη του θέματος
 

Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να σας γνωρίσουμε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν.3386/05 « εκπρόθεσμες αιτήσεις απορρίπτονται, εκτός εάν συντρέχουν, αποδεδειγμένως, λόγοι ανωτέρας βίας».
 

Συνεπώς, σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλουν εκπροθέσμως αίτηση ανανέωσης της άδεις διαμονής τους, ακόμη και εάν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, θα χορηγείται απόδειξη παραλαβής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και ο σχετικός φάκελος θα προωθείται στην Περιφέρεια.
 

Με την ευκαιρία, θεωρούμε σκόπιμο να σας αναφέρουμε, ότι και μετά την έκδοση του ν.3386/05, η παρακολούθηση και εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας καθώς και η χορήγηση οδηγιών για την αντιμετώπιση ειδικότερων ζητημάτων που άπτονται θεμάτων ασφάλισης, εξακολουθούν να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών διαμονής για εργασία σε υπηκόους τρίτων χωρών, αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειών της χώρας οι οποίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2503/1997 συνιστούν ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους. Ειδικότερα η Περιφέρεια εφαρμόζει τις πολιτικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της ανάπτυξη, ενώ ο εθνικός σχεδιασμός και η χορήγηση των απαραίτητων οδηγιών στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για την εφαρμογή του ανήκει στην αρμοδιότητα των καθ’ ύλη αρμόδιων Υπουργείων.

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης