Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 8754/3.4.2009/Εγκύκλιος αριθ.15 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 8754/3.4.2009/Εγκύκλιος αριθ.15
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).


Αριθ.Πρωτ.: 8754/3.4.2009/Εγκύκλιος αριθ.15 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008).

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Διαμαντίδου
Τηλέφωνο: 210 3741219
e-mail: [email protected]Αθήνα, 3 Απριλίου 2009
Α.Π. Οικ: 8754


Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους
ΟΤΑ Α΄ βαθμού χωρικής σας
αρμοδιότητας)


Εγκύκλιος αριθμ. 15

 

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/23.12.2008)

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ/263/Α/23.12.2008 δημοσιεύτηκε ο ν.3731/08 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
Με τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 40 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 45 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, για την ορθή εφαρμογή των οποίων σας αποστέλλουμε την παρούσα.


Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 του ν.3731/2008

Εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Με τις διατάξεις του άρθρου 37 και λαμβανομένων υπόψη της ειδικής νομοθετικής ρύθμισης (Άρθρο 8 του ν.1346/83) και των αναφερομένων στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων, επιλύεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισμού.
 

Συγκεκριμένα, παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών υπάγονται στην κατηγορία της εξαρτημένης εργασίας με σταθερό εργοδότη, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους, ανεξαρτήτως εάν τη χρονική στιγμή της ανανέωσης λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και αδυνατούν να προσκομίσουν σύμβαση εργασίας.
 

Τούτο διότι, η εργασία των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών συναρτάται απόλυτα με εποχικότητα και βάσει της προαναφερόμενης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης και των προβλεπομένων στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κατά το διάστημα που η επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας, οι υπόψη υπήκοοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
 

Κατά συνέπεια, εφόσον η χρονική στιγμή της ανανέωσης της άδειας διαμονής τους συμπίπτει με χρονική περίοδο του έτους που η επιχείρηση είναι εκτός λειτουργίας, οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ανανέωσης, προσκομίζοντας απόφαση επιδότησης ανεργίας από το οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ και βεβαίωση από τον ίδιο φορέα με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι εποχιακά εργαζόμενος σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις επισιτισμού
 

Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης για την ανανέωση της άδειας διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών, ορίζεται στις 400 ημέρες εργασίας ανά διετία και κατά τον υπολογισμό τους, το διάστημα επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ, θα αφαιρείται ως τεκμηριωμένος λόγος αποχής από την εργασία.
 

Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής τους από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ήτοι από το Λογαριασμό Ασφαλισμένου που εκδίδεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 

Επιπροσθέτως, και δεδομένου ότι ο έγκαιρος εφοδιασμός των ανωτέρω υπηκόων με βεβαίωση τύπου Α΄ ή άδεια διαμονής είναι απαραίτητος προκειμένου να μην διακόπτεται η επιδότησή τους από τον ΟΑΕΔ, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
 

Επισημαίνεται ότι εκκρεμείς αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008 και υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της υπόψη διάταξης, μπορούν, για λόγους χρηστής διοίκησης, να εξετασθούν βάσει των ισχυουσών διατάξεων, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της περυσινής τουριστικής περιόδου και μόνον εφόσον οι ενδιαφερόμενου κατά τη χρονική στιγμή υποβολής του αιτήματος επιδοτούνταν με επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.


Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 38 και της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008


Άδεια διαμονής συζύγων επαναπατρισθέντων, παλιννοστησάντων, ομογενών – Αυτοτελές δικαίωμα διαμονής


Με τις διατάξεις των ανωτέρω άρθρων, τροποποιείται η παράγραφος 5 και προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 60 του ν.3386/06, προκειμένου να ρυθμιστούν συνολικά, τα ζητήματα που αφορούν στο καθεστώς διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, μελών οικογένειας ομογενών, δεδομένου ότι στους εν λόγω υπηκόους, δεν τυγχάνουν πλήρους εφαρμογής τα οριζόμενα στα άρθρα 61 έως 63 του ν.3386/05 και της εγκυκλίου 10/2008, σχετικά με τα μέλη οικογένειας Έλληνα αλλά ούτε μπορούν να εφαρμοσθούν, λόγω ιδιαιτεροτήτων του καθεστώτος διαμονής των ομογενών, πλήρως τα οριζόμενα στις διατάξεις του 131/2006 Π.Δ., σχετικά με το δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης.
 

Ειδικότερα:
 

Α. Οι άδειες διαμονής που χορηγούνται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν πενταετή διάρκεια ισχύος, παρέχουν στον κάτοχό τους πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αφορούν:
 

α) Σε αλλογενείς συζύγους επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, στον οποίο έχει χορηγηθεί Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι ειδικής θεώρησης εισόδου, προκειμένου να εισέλθουν στην ελληνική επικράτεια,
 

β) Σε αλλογενείς συζύγους ομογενών που ενόσω ο ομογενής είχε υποβάλλει αίτηση για κτήση ελληνικής ιθαγένειας ή χορήγηση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, διέμεναν στη χώρα με άδεια διαμονής που τους είχε χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/01 και ανανεωνόταν με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν.3386/2005 και
 

γ) Σε αλλογενείς συζύγους ομογενών, κατόχων Ε.Δ.Τ.Ο., που διέμεναν στη χώρα με άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 και κατά τη διάρκεια της νόμιμης διαμονής τους συνάψανε γάμο με τον ομογενή
 

Επομένως, γίνεται σαφές ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και κατά συνέπεια η χορήγηση άδειας διαμονής πενταετούς διάρκειας, σε αλλογενείς συζύγους ομογενών που βρίσκονται στην αλλοδαπή ή διαμένουν στη χώρα με άδεια διαμονής, η οποία είχε χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/01 και έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν.3386/2005, πριν τον εφοδιασμό του έτερου των συζύγων με Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.).
 

Επισημειώνεται ότι επειδή στο ν.3386/05, όπως ισχύει, δεν περιλαμβάνεται διάταξη, αντίστοιχη της διάταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/01, στο ρυθμιστικό πεδίο της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν.3386/05, όπως ισχύει, είχαν ενταχθεί και εξακολουθούν να εντάσσονται και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν ήδη στη χώρα με άδειες διαμονής εξάμηνης διάρκειας, ως αλλογενείς σύζυγοι ομογενών, οι οποίες είχαν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 76 του ν.2910/01 και έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 60 του ν.3386/2005, μόνο στην περίπτωση που το αίτημα για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ή χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς του ετέρου των συζύγων δεν έχει ακόμη κριθεί.
 

Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής θα είναι ισόχρονη με τη διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης που κατέχει ο έτερος των συζύγων.
 

Η εν λόγω άδεια διαμονής χορηγείται και στα ανήλικα τέκνα του/της συζύγου ομογενούς.
 

Στο ρυθμιστικό πεδίο της υπόψη διάταξης, δεν εντάσσονται οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών προερχόμενων από Αλβανία, των οποίων η διαμονή και εργασία καθορίζεται από την αριθ. 4000/3/10-δ/13.05.2005(ΦΕΚ 646 Β/13.05.2007) κοινή υπουργική απόφαση περί «Παραμονής και εργασίας ομογενών από Αλβανία».

Β. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν το δικαίωμα διαμονής τους και να αποκτήσουν αυτοτελές δικαίωμα διαμονής, εφόσον:
 

α) Ο επαναπατρισθείς ή παλιννοστήσας ή ομογενής σύζυγος αποβιώσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν εν ισχύ άδεια διαμονής ως σύζυγοι επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια διαμονής που χορηγείται έχει πενταετή διάρκεια ισχύος και παρέχει στον κάτοχό της πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 

Εν προκειμένω δεν είναι δυνατή η χορήγηση θεώρησης εισόδου και κατά συνέπεια η χορήγηση άδειας διαμονής σε αλλογενείς συζύγους ομογενών που πριν το θάνατο του ομογενούς δεν διέμεναν στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως σύζυγοι ομογενών.
 

β) Εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου και εφόσον ο γάμος διήρκεσε, έως την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής διαζυγίου ή της αγωγής ακύρωσης του γάμου, επί τρία τουλάχιστον, έτη από τα οποία το ένα έτος έχει διανυθεί στην Ελλάδα
 

γ) Συντρέχουν ιδιαιτέρως δυσχερείς καταστάσεις, όπως σε περίπτωση που το μέλος της οικογένειας κατέστη θύμα οικογενειακής βίας, ενόσω υφίστατο ο γάμος.
 

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω β και γ περιπτώσεις, η διαμονή του αλλογενούς συζύγου ομογενούς στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να πιστοποιείται με την κατοχή αντίστοιχης άδειας διαμονής
 

Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να δηλώσουν τα ανωτέρω γεγονότα στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους εντός διαστήματος δύο (2) μηνών αφότου συμβούν και να αιτηθούν τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, προσκομίζοντας τα οριζόμενα από την υπ’ αριθ. 933/2008(ΦΕΚ/Β /53/19.01.2009) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δικαιολογητικά.


Γ. Στις ρυθμίσεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/08, στη διατήρηση δηλαδή του δικαιώματος διαμονής μετά την έκδοση αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή συνδρομής ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων και υπό τις αυτές προϋποθέσεις, υπάγονται και οι αλλογενείς σύζυγοι ομογενών από Αλβανία, παρά το γεγονός ότι το καθεστώς διαμονής και εργασίας των αλλογενών συζύγων ομογενών από Αλβανία ρυθμίζεται από την αριθ. 4000/3/10-δ/13.05.2005(ΦΕΚ 646 Β/13.05.2007) κοινή υπουργική απόφαση περί «Παραμονής και εργασίας ομογενών από Αλβανία».
 

Οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών, δεδομένου ότι ενόσω ήταν σύζυγοι ομογενών δεν υπάγονταν στο νομικό πλαίσιο του ν.3386/05 και κατά συνέπεια δεν ενέχουν των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3386/05, όπως ισχύει, υποχρεούνται εντός ευλόγου διαστήματος που δε μπορεί κατά τη διοικητική πρακτική να υπερβαίνει το τρίμηνο, αφότου συμβεί το γεγονός, να υποβάλλουν στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους αίτηση για τη χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής συνοδευόμενη από τα οριζόμενα από την υπ’ αριθ. 933/2008(ΦΕΚ/Β /53/19.01.2009) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, δικαιολογητικά.
 

Στις περιπτώσεις που το νομιμοποιητικό τους έγγραφο έχει ανακληθεί, λόγω της απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή της ύπαρξης δυσχερών καταστάσεων, από την αρμόδια υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μπορούν να προσκομίσουν εναλλακτικά την απόφαση ανάκλησης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα διαμονής τους στην Ελλάδα, με την ιδιότητα του αλλογενούς συζύγου ομογενούς από Αλβανία.
 

Επισημαίνουμε ότι στο ρυθμιστικό πεδίο των υπόψη διατάξεων, δεν περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για διατήρηση του δικαιώματος διαμονής των αλλογενών συζύγων ομογενών από Αλβανία, στην περίπτωση θανάτου του ομογενούς
 

Δεδομένης της απουσίας προηγούμενης σχετικής ρύθμισης για τους αλλογενείς συζύγους ομογενών από Αλβανία, κρίθηκε σκόπιμη η πρόβλεψη υπαγωγής στις υπόψη ρυθμίσεις και των αλλογενών συζύγων ομογενών που εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως εάν τα ανωτέρω γεγονότα έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008.
 

Οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλλουν, εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3731/2008, στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους, αίτηση για χορήγηση αυτοτελούς άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 

Σε όσες περιπτώσεις υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών ή στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να ειδοποιηθούν άμεσα να υποβάλλουν εκ νέου αιτήματα στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 

Η διάρκεια ισχύος της αυτοτελούς άδειας διαμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και ανανεώνεται για έναν από τους λόγους του νόμου
 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το δικαίωμα διαμονής των ανηλίκων τέκνων ακολουθεί το δικαίωμα διαμονής του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια.
 

Επισημαίνουμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο γεγονός ότι από την καταβολή παραβόλου εξαιρούνται μόνον οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 5 του άρθρου 60 του ν.3386/05 όπως ισχύει. Αντιθέτως, οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου, οφείλουν να καταβάλουν παράβολο με εξαίρεση τα ανήλικα τέκνα.


Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν.3731/2008

Άδειες διαμονής δεκαετούς διάρκειας

 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.3731/2008, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 91 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.
 

Με την υπόψη διάταξη, στο πλαίσιο εξορθολογισμού των διαδικασιών και της ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών, εισάγονται ελάχιστα επιπλέον κριτήρια που αφορούν ιδίως στη χρονική διάρκεια της άδειας διαμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών που συμπληρώνουν υπερδεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα. Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας μετατρέπεται σε άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, χωρίς σε καμία περίπτωση να εισάγονται κριτήρια που δυσχεραίνουν την απόκτησή της ή συντελούν σε απομείωση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, με μόνο στόχο την κατά το δυνατόν πλήρη και έγκυρη απεικόνιση του αριθμού των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, τη γεωγραφική διασπορά τους, την επαγγελματική τους ιδιότητα και την περαιτέρω συλλογή ποιοτικών στοιχείων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό των δομών ένταξης.
 

Η εν λόγω άδεια δηλαδή, θα εξακολουθήσει να χορηγείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνταν και θα παρέχει τα ίδια δικαιώματα, με τη διαφορά ότι θα δίνει στις αρχές τη δυνατότητα επανελέγχου για να διαπιστωθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα προκειμένου να προβούν σε ενδεχόμενες βελτιωτικές κινήσεις προς την κατεύθυνση αυτή.
 

Έτσι:
 

Οι άνω του 21ου έτους της ηλικίας υπήκοοι τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του τύπου άδειας διαμονής που κατέχουν, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3386/05, ήτοι την 1.1.2006, ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής και κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος συμπληρώνουν, αυτοτελώς, δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας.
 

Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που εξέδωσε την τελευταία άδεια διαμονής του ενδιαφερόμενου.
 

Για παράδειγμα εάν υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε άδειες διαμονής για εξαρτημένη εργασία που εκδίδονταν από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας και η τελευταία άδεια διαμονής, πριν την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για ανθρωπιστικούς λόγους, το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 

Για τον υπολογισμό του χρόνου διαμονής, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κατέχοντος την άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, ισχύουν τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. 13431/18.06. 2008 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο σας είχαμε αποστείλει αναλυτικές οδηγίες.
 

Στο σημείο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας αποτελεί δικαίωμα, το οποίο απορρέει αποκλειστικά από τη μακρά και συνεχή διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και εξ’ αυτού του λόγου δεν συνδέεται με τον τύπο της άδειας διαμονής που κατείχε κατά το παρελθόν ή κατά τη στιγμή υποβολής του αιτήματος ο ενδιαφερόμενος.
 

Έτσι, το δικαίωμα στην άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, αφορά σε όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα έτη πριν την υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως εάν η άδεια διαμονής που κατείχαν ή κατέχουν τη δεδομένη στιγμή επιτρέπει την αλλαγή σκοπού διαμονής.
 

Κατ’ αυτή τη λογική, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, ακόμη και σε περίπτωση όπου το αίτημα υποβάλλεται ταυτοχρόνως με αίτημα για ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής, δεν εξετάζει εάν ο τύπος της άδειας διαμονής που κατέχει ο ενδιαφερόμενος επιτρέπει αλλαγή σκοπού ούτε εάν τη δεδομένη στιγμή πληρούνται οι προϋποθέσεις ανανέωσής της.
 

Για παράδειγμα, εάν υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία υποβάλλει ταυτοχρόνως με την αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας και αίτηση ανανέωσης της τρέχουσας άδειας διαμονής του, θα ελεγχθεί κατ’ αρχήν η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας. Ήτοι, η συμπλήρωση της δεκαετούς διαμονής και η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για το προηγούμενο διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του. Σε καμία περίπτωση δεν θα ελεγχθεί εάν κατά τη δεδομένη στιγμή έχει σύμβαση εργασίας σε ισχύ. Η ύπαρξη ή μη σύμβασης εργασίας, θα ελεγχθεί μόνο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, προκειμένου να ανανεωθεί η τρέχουσα άδεια διαμονής του.
 

Όπως αναφέραμε και στο υπ’ αριθ. 13431/18.06.2008 έγγραφό μας, σε περίπτωση που στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης διαμένουν με τον υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίο χορηγήθηκε άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, μέλη της οικογένειάς του, που δεν πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, αυτά θα λαμβάνουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Η άδεια διαμονής θα εκδίδεται για μεν τη σύζυγο με διετή διάρκεια, για δε τα ανήλικα τέκνα ισόχρονη με του συντηρούντος, ήτοι δεκαετούς διάρκειας.
 

Εάν η δεκαετής διάρκεια υπερβαίνει την ενηλικίωση του τέκνου, τότε η άδεια διαμονής θα εκδίδεται μέχρι την ενηλικίωσή του.
 

Υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση που ο συντηρών είναι κάτοχος δεκαετούς διάρκειας διαμονής και εισέρχονται στη χώρα με θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση μέλη της οικογένειάς τους, η διάρκεια ισχύος για μεν τη σύζυγο θα είναι ετήσιας διάρκειας για δε τα τέκνα δεκαετούς διάρκειας ή μέχρι την ενηλικίωσή τους.
 

Αυτονόητο είναι ότι για την ανανέωση των αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, απαιτείται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ανανέωσης άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης(απαιτούμενο ελάχιστο εισόδημα, βιβλιάριο υγείας κ.λ.π.).
 

Η άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας χορηγείται εφόσον καταβληθεί παράβολο 900 ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ν.3386/2005 σε συνδυασμό με την παράγραφο 2 του άρθρου 39 του ν.3731/2008. Η ανωτέρω άδεια διαμονής ανανεώνεται, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου για ισόχρονο διάστημα, χωρίς την καταβολή παραβόλου, εφόσον αποδεικνύεται συνεχής διαμονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη και ασφάλιση για πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
 

Προκειμένου να διακριβώνεται η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει κατά την ανανέωση να προσκομίζει φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν την τελευταία δεκαετία πριν την ανανέωση και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας στην περίπτωση που η επαγγελματική δραστηριότητα που ασκεί ο ενδιαφερόμενος υποχρεώνει την υπαγωγή του σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα.
 

Σε περίπτωση που από το ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας προκύψει ότι ο ενδιαφερόμενος απουσίασε από την Ελλάδα για δύο συνεχόμενα έτη, η άδεια διαμονής δεν θα ανανεώνεται, καθότι θεωρούμε ότι η διακοπή της διαμονής που υπερβαίνει τα δύο έτη, αποδεικνύει ότι δεν υφίστανται πλέον ισχυροί δεσμοί με τη χώρα και δεν υπάρχει λόγος ανανέωσης για δεκαετή διαμονή.
 

Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να αιτηθεί εκ νέου αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του νόμου, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά πλην της θεώρησης εισόδου.
 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο γεγονός ότι στην υπόψη διάταξη δεν περιλαμβάνεται μεταβατική ρύθμιση.
 

Τούτο σημαίνει ότι οι άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις της παρούσας, ήτοι, δεν μεταβάλλεται η διάρκειά τους, δεν ελέγχεται η συνεχής διαμονή των κατόχων τους στη χώρα και δεν υποχρεούνται μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς διαμονής να αιτηθούν ανανέωση.
 

Οι ανωτέρω οφείλουν βέβαια, σε κάθε περίπτωση να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.3386/05, όπως ισχύει.
 

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι ως πάγια γενική αρχή που απορρέει από την αρχή της χρηστής διοίκησης, η διοίκηση υποχρεούται να εξετάζει εκκρεμή αιτήματα με βάση το κανονιστικό πλαίσιο που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, πριν την 23η Δεκεμβρίου 2008, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3731/2008, θα εξετασθούν βάσει των προισχυουσών διατάξεων.
 

Εν προκειμένω οι άδειες διαμονής που θα χορηγηθούν θα είναι αόριστης διάρκειας.Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3731/2008

Ρυθμίσεις επί μέρους ζητημάτων

Α’ Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων – Κυρώσεις

 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν.3731/2008 συμπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05, όπως ισχύει, προκειμένου να υπάρξει συνολική και ενιαία αντιμετώπιση των αντικειμενικά στερούμενων διαβατηρίου υπηκόων τρίτων χωρών, από όλες τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους με τις οποίες οι εν λόγω υπήκοοι συναλλάσσονται.
 

Έτσι:
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05, όπως ισχύει, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, υποχρεούνται να μην παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν έχουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής.
 

Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι προκειμένου οι εν λόγω υπηρεσίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους υπηκόους τρίτης χώρας, αυτοί απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο και θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής ήτοι, να αποδεικνύουν ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
 

Πέραν τούτου, το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό έγγραφο είναι το έγγραφο από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του υπηκόου τρίτης χώρας.
 

Εν προκειμένω, οι αντικειμενικά στερούμενοι διαβατηρίου υπήκοοι τρίτης χώρας, αδυνατούν, στις συναλλαγές τους, να προσκομίσουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους. Στην κατεύθυνση επίλυσης αυτών των προβλημάτων, με την υπόψη διάταξη, θεσμοθετείται το δικαίωμά τους να προβαίνουν σε οιανδήποτε συναλλαγή μόνο με την επίδειξη της άδειας διαμονής τους.
 

Τούτο διότι, η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, πριν προβεί στην έκδοση απόφασης ανανέωσης άδειας διαμονής στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών, έχει διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και έχει λάβει τη σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν.3386/06, όπως ισχύει, ήτοι, έχει ελέγξει πλήρως την αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
 

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι η απόφαση ανανέωσης άδειας διαμονής, αποτελεί το μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο του αντικειμενικά στερούμενου υπηκόου τρίτης χώρας και ταυτοχρόνως αποτελεί και το μοναδικό έγγραφο από το οποίο αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητάς του, για την οποιαδήποτε συναλλαγή του με τις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες, αρκεί η επίδειξη της απόφασης ανανέωσης της άδειας διαμονής του και δεν αναζητούνται περαιτέρω στοιχεία ταυτότητας

 

Β’ Υποχρεώσεις υπηκόων τρίτων χωρών

 

Με τις παραγράφους 2, 3 και 6 του ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην τήρηση των προβλεπομένων από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.3386/05, όπως ισχύει, υποχρεώσεων, των υπηκόων τρίτων χωρών και στις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν.3386/05, όπως ισχύει, κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους δεν τηρούν τις εν λόγω υποχρεώσεις.
 

Ειδικότερα:
 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3731/2008, ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια της διαμονής του στην Ελλάδα, υποχρεούται να δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης:
 

α. Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του
 

β. Κάθε μεταβολή της προσωπικής του κατάστασης, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου
 

γ. Την απώλεια ή την ανανέωση ή μεταβολή των στοιχείων του διαβατηρίου του ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
 

δ. Την απώλεια του δελτίου διαμονής ή μόνιμης διαμονής
 

ε. Κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης
 

στ. Την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
 

Ειδικά η μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας γνωστοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα.
 

Οι παραπάνω δηλώσεις γίνονται μέσα σε δύο μήνες αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός, πλην της περίπτωσης που αφορά στη δήλωση ανανέωσης του διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και στη δήλωση γέννησης τέκνου, οι οποίες μπορούν να γίνουν μέχρι και την ημερομηνία ανανέωσης της άδειας διαμονής ή εντός διετίας από τη γέννηση του τέκνου.
 

Στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις ανωτέρω υποχρεώσεις, εντός του διαστήματος που ορίζει ο νόμος, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ και τετρακοσίων (400) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.
 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι σε περιπτώσεις που η μεταβολή αφορά μόνο στην ανανέωση του διαβατηρίου, χωρίς να υφίσταται καμία μεταβολή στα λοιπά στοιχεία του, έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τη μεταβολή, ταυτοχρόνως με την αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής του.
 

Αυτονόητο είναι ότι όταν αναφερόμαστε στα λοιπά στοιχεία εννοούμε τα στοιχεία της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου και όχι μεταβολή του αριθμού διαβατηρίου.

 

Παράδειγμα 1
Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, με διάρκεια ισχύος από 30.06.2006 έως 29.06.2008 η οποία έχει επικολληθεί επί ισχυρού κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής διαβατηρίου, αντικατέστησε το διαβατήριό του διότι αυτό έληξε στις 30.04.2008.
 

Ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας δεν δήλωσε τη μεταβολή του διαβατηρίου του, καθώς δεν αιτήθηκε επανέκδοση της άδειας διαμονής του, διότι αφενός το εναπομείναν διάστημα ισχύος της ήταν μικρό και αφετέρου η χώρα προέλευσής του, του παρείχε τη δυνατότητα να φέρει και τα δύο διαβατήρια, καθώς το νέο είχε εκδοθεί σε αντικατάσταση του λήξαντος.
 

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής του, ο υπόψη υπήκοος τρίτης χώρας, ως οφείλει, προσκομίζει το ισχυρό διαβατήριο και αντίγραφο της προηγούμενης άδειας διαμονής του. Εφόσον ο υπάλληλος του Δήμου ή της

Κοινότητας διαπιστώσει ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή που να αφορά σε στοιχεία ταυτότητας, παραλαμβάνει το αίτημα και το προωθεί στην οικεία Περιφέρεια.
 

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

 

Παράδειγμα 2
Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία, με διάρκεια ισχύος από 30.06.2006 έως 29.06.2008 η οποία έχει επικολληθεί επί ισχυρού κατά την ημερομηνία έκδοσης της άδειας διαμονής διαβατηρίου, αντικατέστησε το διαβατήριό του διότι αυτό έληξε στις 30.02.2008. Στο νέο διαβατήριο, ο υπόψη υπήκοος, αναγράφεται με διαφορετικό όνομα.
 

Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής του, ο υπόψη υπήκοος τρίτης χώρας, προσκομίζει το ισχυρό διαβατήριο και αντίγραφο της προηγούμενης άδειας διαμονής του.
 

Εν προκειμένω, επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο καθώς ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας είχε την υποχρέωση να δηλώσει στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τη μεταβολή του διαβατηρίου του, εντός δύο μηνών, από την ημερομηνία που εκδόθηκε, αφού έχει επέλθει μεταβολή των στοιχείων ταυτότητάς του και να αιτηθεί ταυτοχρόνως επανέκδοση της άδειας διαμονής του, δεδομένου ότι η ισχύουσα άδεια διαμονής του είναι σε αναντιστοιχία με τα στοιχεία του ισχύοντος διαβατηρίου του.

 

Παράδειγμα 3
Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος ισχυρού διαβατηρίου, υποβάλλει αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής.
 

Κατά την επίδοση της άδειας διαμονής ο υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίζει νέο διαβατήριο, το οποίο έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση του προηγούμενου που εν τω μεταξύ έχει λήξει, χωρίς να υφίσταται καμία άλλη μεταβολή πέραν του αριθμού του διαβατηρίου.
 

Η άδεια διαμονής, εν προκειμένω, δεν επικολλάται αλλά επιστρέφεται στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, με επισυναπτόμενη φωτοτυπία του νέου διαβατηρίου, προκειμένου η άδεια διαμονής να επανεκδοθεί.
 

Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο.
 

Αντίθετα, εάν στο νέο διαβατήριο υφίσταται μεταβολή που αφορά στα στοιχεία ταυτότητας του υπηκόου τρίτης χώρας και το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος μέχρι την ημερομηνία επίδοσης της άδειας διαμονής είναι μεγαλύτερο των δύο μηνών επιβάλλεται το προβλεπόμενο πρόστιμο και ούτως ή άλλως υποβάλλεται αίτηση επανέκδοσης συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


 

Στο σημείο αυτό εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο ζήτημα διαχείρισης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στις υπηρεσίες σας και στις οποίες, κατά τη διενέργεια ελέγχου των φακέλων, διαπιστώνονται παραβιάσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υπηκόων τρίτων χωρών.
 

Συγκεκριμένα:
 

α. Σε όσες περιπτώσεις οι υπηρεσίες σας εξετάζουν αιτήματα που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008, είναι σαφές ότι ανεξαρτήτως του χρόνου που έχουν συντελεσθεί οι παραβιάσεις εκπλήρωσης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το ισχύον νομικό πλαίσιο κυρώσεις.
 

β. Σε περιπτώσεις που τα σχετικά αιτήματα έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008 και εκκρεμούν προς εξέταση στις υπηρεσίες σας, θα εξετάζονται ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3731/2008.
 

γ. Σε περιπτώσεις που τα αιτήματα έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008, έχουν ήδη εξετασθεί και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις βεβαίωσης των προστίμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα οποία στη συνέχεια βεβαιώθηκαν και από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και εισπράχθηκαν, δεν επιστρέφονται, ανεξαρτήτως εάν εξεταζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις, κάποια από αυτά δεν θα έπρεπε να επιβληθούν, καθότι δεν προβλέπεται διαδικασία διαγραφής τους.
 

δ. Σε περιπτώσεις που έχουν αποσταλεί στους οικείους δήμους ή κοινότητες αποφάσεις επιβολής προστίμων, επί αιτημάτων που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008, έχουν ήδη εξετασθεί και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις βεβαίωσης των προστίμων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προϊσχύουσες διατάξεις, τα οποία εξεταζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις δεν θα έπρεπε να επιβληθούν και δεν έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει, να επιστραφούν στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας προκειμένου να ανακληθούν. Αν επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους και δεν βεβαιώθηκαν από τις οικείες Δ.Ο.Υ., κατά συνέπεια δεν εισπράχθηκαν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις επανεξέτασης της απόφασης επιβολής προστίμου.
 

Εάν τα πρόστιμα βεβαιώθηκαν από την οικεία Δ.Ο.Υ. και εισπράχθηκαν δεν επιστρέφονται, καθόσον δεν προβλέπεται διαγραφή τους.

 

Τα παραπάνω αναφερόμενα εφαρμόζονται σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, πλην αυτών που αφορούν σε παραβίαση εκπλήρωσης υποχρέωσης δήλωσης ανανέωσης διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου καθώς και στις περιπτώσεις που αφορούν στην παραβίαση υποχρέωσης δήλωσης γέννησης τέκνου, για τις οποίες υφίστανται διαφορετικές προβλέψεις.

 

Αναφορικά με την διαδικασία, τις προθεσμίες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παραβίαση υποχρέωσης δήλωσης γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, γίνεται εκτενής αναφορά στο κεφάλαιο Δ’ της παρούσας ενότητας.
 

Για τις προθεσμίες, την επιβολή προστίμων και τη διαγραφή των βεβαιωθέντων προστίμων που έχουν επιβληθεί λόγω μη εμπρόθεσμης δήλωσης των μεταβολών που αφορούν στην ανανέωση διαβατηρίου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
 

α. Σε όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί αιτήματα ανανέωσης άδειας διαμονής, μετά την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008 και υφίσταται ανανέωση διαβατηρίου, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου που αυτή συντελέσθηκε, είναι σαφές ότι εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
 

β. Σε όσες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008 και εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας, αιτήματα ανανέωσης αδειών διαμονής, στα οποία διαπιστώνετε ότι η δήλωση ανανέωσης διαβατηρίου, γίνεται εντός του προβλεπομένου από τις διατάξεις του ν.3731/2008, χρονικού διαστήματος, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου που αυτή συντελέσθηκε, δεν επιβάλλετε πρόστιμο και εκδίδετε τις αντίστοιχες άδειες διαμονής
 

γ. Σε όσες περιπτώσεις έχουν επιβληθεί πρόστιμα λόγω μη εμπρόθεσμης δήλωσης ανανέωσης του διαβατηρίου, εντός διαστήματος ενός μηνός, ως ίσχυε και από τον έλεγχο του φακέλου διαπιστώνετε ότι η δήλωση της ανανέωσης του διαβατηρίου έγινε μετά το διάστημα του ενός μηνός αλλά σε κάθε περίπτωση πριν ή ταυτοχρόνως με την αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής του ενδιαφερόμενου και οι σχετικές αποφάσεις έχουν αποσταλεί στους οικείους δήμους ή κοινότητες και δεν έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να επιστραφούν στις υπηρεσίες σας προκειμένου να ανακληθούν. Εάν παραλήφθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και δεν έχουν βεβαιωθεί από τις οικείες Δ.Ο.Υ., κατά συνέπεια δεν έχουν εισπραχθεί, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης της απόφασης επιβολής του προστίμου. Εάν έχουν ήδη βεβαιωθεί από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και έχουν εισπραχθεί, θα διαγραφούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους, τα ποσά που κατέβαλαν.
 

Για τη διαδικασία διαγραφής των εισπραχθέντων προστίμων θα σας ενημερώσουμε με σχετικό έγγραφο μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
 

Επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα στο πλαίσιο οικογενειακής επανένωσης, όπου ως γνωστόν τα αιτήματα των μελών της οικογένειας υποβάλλονται ταυτοχρόνως με την αίτηση για άδεια διαμονής του συντηρούντος και διαπιστώνετε παραβίαση εκπλήρωσης υποχρεώσεων (π.χ. μεταβολή διεύθυνσης) θα επιβάλλεται πρόστιμο μόνο στο συντηρούντα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειας.

 

Γ’ Θέματα οικογενειακής επανένωσης

 

Με τις παραγράφους 4 και 5 του ίδιου άρθρου, ρυθμίζονται συνολικά ζητήματα που αφορούν στην οικογενειακή επανένωση.
 

Όπως είναι γνωστό το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2006 με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η 2003/86/ΕΚ σχετική Οδηγία.
 

Οι διατάξεις του εν λόγω Π.Δ., καθορίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που απαιτείται να ακολουθήσουν οι νόμιμα διαμένοντες στη χώρα υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να εγκριθεί η είσοδος και η διαμονή στη χώρα, των μελών της οικογένειάς τους, τα οποία διαμένουν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
 

Από τα παραπάνω και από την κυριολεκτική απόδοση του όρου «οικογενειακή επανένωση» υποδηλώνεται σαφώς ότι προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος είναι κατά πρώτον η οικογένεια να έχει ήδη συσταθεί, ανεξαρτήτως εάν αυτή συστάθηκε πριν ή μετά την είσοδο του συντηρούντος και κατά δεύτερο, τα μέλη της ήδη συσταθείσας οικογένειας να διαμένουν εκτός Ελλάδας.
 

Προφανώς λοιπόν οι διατάξεις του εν λόγω Π.Δ. δεν τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα από νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Ωστόσο, δεδομένης της έλλειψης ρητής σχετικής ρύθμισης, οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονταν αναλογικά και για τα μέλη των οικογενειών των υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα.
 

Ως εκ τούτου κρίθηκε σκόπιμο να θεσμοθετηθούν σχετικές διατάξεις στην εθνική νομοθεσία ώστε να διασαφηνισθεί πλήρως το νομικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς διαμονής των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια.
 

Έτσι:
 

Σε περιπτώσεις που υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει στην Ελλάδα με άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 και συνάπτει γάμο με έτερο υπήκοο τρίτης χώρας, επίσης κάτοχο άδειας διαμονής του ίδιου νόμου, είτε ο γάμος τελεσθεί στην Ελλάδα είτε στην αλλοδαπή, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, χωρίς εν προκειμένω να αναζητείται η απόδειξη κατοχής εκ μέρους του συντηρούντος επαρκών πόρων.
 

Είναι προφανές ότι η εν λόγω διάταξη δεν καταργεί τις λοιπές προϋποθέσεις, που βάσει των διατάξεων του 131/2006 Π.Δ., θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του συντηρούντος.
 

Έτσι, ο συντηρών θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας διαμονής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω Π.Δ. και του παρέχει τη δυνατότητα, ανεξαρτήτως εάν του επιτρέπει να αλλάξει σκοπό, να διαμείνει στην Ελλάδα μόνιμα, να κατέχει δηλαδή άδεια διαμονής για την οποία δεν υφίσταται σχετικός χρονικός περιορισμός ή συγκεκριμένο όριο ανανεώσεων. Επισημαίνεται ότι η μονιμότητα της διαμονής δεν αναφέρεται στο κατά πόσον δικαιούται ή επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να αιτηθεί την απόκτηση των αντίστοιχων αδειών μόνιμης διαμονής (δεκαετούς διάρκειας ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος).
 

Επιπλέον, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα, ικανό να καλύψει τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του και βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης, η οποία μπορεί να καλύψει και τα μέλη της οικογένειας που τον βαρύνουν.


Παράδειγμα
Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα, συνάπτει γάμο με έτερο υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει άδεια διαμονής ως πνευματικός δημιουργός.
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής ως πνευματικός δημιουργός αιτείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Το αίτημα απορρίπτεται καθόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέχει άδεια διαμονής για σπουδές, δεν έχει τη δυνατότητα να διαμείνει στην Ελλάδα μόνιμα, αφού κατέχει άδεια για την οποία υφίσταται συγκεκριμένος χρονικός περιορισμός.
 

Εν προκειμένω το αίτημα θα γίνονταν δεκτό εάν υποβαλλόταν αντιστρόφως, καθότι η άδεια διαμονής που χορηγείται σε πνευματικούς δημιουργούς, δεν υφίσταται σε χρονικό περιορισμό και δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο όριο ανανεώσεων.

 

Από το παραπάνω παράδειγμα προκύπτει επιπλέον ότι στις περιπτώσεις που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης της παραγράφου 4α του ν.3731/2008, το αίτημα για οικογενειακή επανένωση, που υποβάλλεται μετά τη σύναψη του γάμου, όπως άλλωστε έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εγκυκλίους, δεν συνιστά αλλαγή σκοπού αλλά υποβάλλεται λόγω μεταβολής της προσωπικής κατάστασης και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να υπόκειται σε ελέγχους, πλην αυτών που αφορούν στην πλήρωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος στη οικογενειακή επανένωση.
 

Το σχετικό αίτημα μπορεί να υποβληθεί είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είτε κατά την ανανέωσή της.
 

Προς αποφυγή παρερμηνειών, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται πλήρως και στις περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν συνάψει γάμο κατά τη διάρκεια της νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και διατήρησαν το καθεστώς διαμονής τους, χωρίς να αιτηθούν, αμέσως μετά τη σύναψη του γάμου, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
 

Στους εν λόγω υπηκόους τρίτων χωρών παρέχεται ομοίως η δυνατότητα να αιτηθούν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, χωρίς να αναζητείται η απόδειξη κατοχής εκ μέρους του συντηρούντος των απαιτούμενων επαρκών πόρων.
 

Από τα προαναφερθέντα γίνεται σαφές ότι βασικό κριτήριο υπαγωγής των υπηκόων τρίτων χωρών στις υπόψη διατάξεις, αποτελεί η σύσταση της οικογένειας στην Ελλάδα, σε χρόνο που οι ενδιαφερόμενοι διέμεναν νόμιμα, με άδεια διαμονής, στην Ελλάδα.


 

Παράδειγμα
Υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Κατά τη διάρκεια της άδειας διαμονής του συνάπτει γάμο με έτερο υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει επίσης με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών εξακολουθούν να διατηρούν το καθεστώς διαμονής τους χωρίς να αιτηθεί κανείς εκ των δύο άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Μετά την πάροδο ετών ο ένας εκ των συζύγων αιτείται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής του άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
 

Εν προκειμένω δεν θα εξετασθεί η επάρκεια των απαιτούμενων για την οικογενειακή επανένωση πόρων, καθότι η βούληση είναι να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα.


Η άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, θα είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος, πλην της περίπτωσης που ο συντηρών κατέχει άδεια διαμονής αόριστης ή δεκαετούς διάρκειας ή άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. Στην περίπτωση αυτή, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της άδειας διαμονής που κατείχε ο ενδιαφερόμενος, η άδεια διαμονής που θα χορηγείται θα έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία της αίτησης.
 

Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση χορηγείται και σε μέλη της οικογένειας του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι διέμεναν ήδη στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως συντηρούμενα μέλη.

 

Παράδειγμα
Υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Με τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, το ανήλικο τέκνο του, από προηγούμενο γάμο, για το οποίο του έχει ανατεθεί επισήμως η επιμέλεια.
 

Ο υπόψη υπήκοος τρίτης χώρας, συνάπτει γάμο στην Ελλάδα με έτερο υπήκοο τρίτης χώρας και κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής του αιτείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση για τον ίδιο και το ανήλικο τέκνο του με τον νέο σύζυγο.
 

Εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, χορηγείται άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και στα δύο μέλη της οικογένειας.

 

Η απόδειξη κατοχής επαρκών πόρων εκ μέρους του συντηρούντος δεν θα αναζητείται ούτε κατά την ανανέωση των αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση που χορηγούνται βάσει των οριζομένων της παραγράφου 4α του άρθρου 40 του ν.3731/2008.

 

Δ’ Χορήγηση άδειας διαμονής σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα

 

Η περίπτωση β της παραγράφου 4, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5 και 7 του άρθρου 40 του ν.3731/2008, αποτελεί μια ενότητα διατάξεων στην οποία περιλαμβάνονται οι τελευταίες μιας σειράς πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο μας για την τακτοποίηση και τη δημιουργία καθεστώτος ασφάλειας για όλα τα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα ή έχουν εισέλθει με θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση ή έχουν νομιμοποιηθεί με κάποιο πρόγραμμα νομιμοποίησης, με σημαντικότερη όλων, τη διάταξη της παραγράφου 7 για την διασφάλιση των δικαιωμάτων της δεύτερης γενιάς μεταναστών.
 

Ειδικότερα:
 

Όλα τα ανήλικα τέκνα νόμιμα διαμενόντων στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται ή έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, καλύπτονται από την άδεια διαμονής του γονέα με τον οποίο διαμένουν και από τον οποίο συντηρούνται, μέχρι να υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση σε αυτά ατομικής άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
 

Τούτο, δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τα τέκνα των υπηκόων τρίτων χωρών από την υποχρέωση κατοχής άδειας διαμονής, ούτε τους γονείς από την υποχρέωση δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της γέννησης του τέκνου, αλλά παρέχει τη δυνατότητα, μέχρι να υποβληθεί αντίστοιχο αίτημα, οποτεδήποτε και αν υποβληθεί τούτο και πάντως πριν την ενηλικίωσή τους, να μη θεωρούνται, εξ’ αιτίας της μη υποβολής αιτήματος ή της παράλειψης δήλωσης της γέννησής τους ως παράνομα διαμένοντα στη χώρα.
 

Η διαμονή δηλαδή των γεννηθέντων στην Ελλάδα τέκνων νομιμοποιείται από την άδεια διαμονής του γονέα τους και μπορούν οποτεδήποτε, μέχρι την ενηλικίωσή τους, να λάβουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, ανεξαρτήτως εάν έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής σε αυτά και ανεξαρτήτως εάν τα παιδιά γεννήθηκαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008.
 

Σε όσες δε περιπτώσεις η δήλωση γέννησης του τέκνου και η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής υποβάλλονται εντός διετίας από τη γέννηση του τέκνου δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν.3386/05, όπως ισχύει, πρόστιμο.
 

Δεδομένου ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τα γεννηθέντα πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3731/2008, εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στη διαχείριση των αιτημάτων που εκκρεμούν στις υπηρεσίες των δήμων ή κοινοτήτων ή στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας καθώς και στη διαχείριση των αιτημάτων που θα υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και αφορούν σε τέκνα που έχουν γεννηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.
 

Έτσι:
 

α. Δεν υφίσταται πρόβλεψη επιστροφής προστίμων στις περιπτώσεις που αντίστοιχα αιτήματα, βάσει των προισχυουσών διατάξεων και των αναφερομένων σε σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, έγιναν δεκτά και έχουν εκδοθεί οι άδειες διαμονής, ανεξαρτήτως εάν η δήλωση της γέννησης των τέκνων και το αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής υποβλήθηκε εντός διετίας από τη γέννησή τους.
 

β. Εκκρεμή αιτήματα στους δήμους και κοινότητες της χώρας, εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης και η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής υποβλήθηκε πριν την πάροδο διετίας από τη γέννηση του τέκνου, προωθούνται άμεσα στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της χώρας, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες διαμονής. Σε όσες περιπτώσεις τα σχετικά αιτήματα είχαν παραληφθεί χωρίς να χορηγηθεί βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών τύπου Α΄, πριν την αποστολή των φακέλων, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της αντίστοιχης βεβαίωσης.
 

Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι το αίτημα υποβλήθηκε μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση του τέκνου και ο φάκελος είναι πλήρης, χορηγείται, ως άνω, βεβαίωση τύπου Α΄ και προωθείται άμεσα ο φάκελος στην Περιφέρεια, με σχετική μνεία της παραβίασης εκπλήρωσης της υποχρέωσης.
 

γ. Αιτήματα που έχουν διαβιβαστεί και εκκρεμούν στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της χώρας, εξετάζονται βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων.
Κατά συνέπεια, σε όσες περιπτώσεις τα σχετικά αιτήματα είχαν υποβληθεί εντός διετίας από τη γέννηση των τέκνων και οι φάκελοι είναι πλήρεις, εκδίδονται οι αντίστοιχες άδειες διαμονής. Εάν τα αιτήματα είχαν υποβληθεί μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση των τέκνων, επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις, πρόστιμα και οι άδειες διαμονής εκδίδονται μετά την καταβολή τους.
 

δ. Σε περιπτώσεις που τα σχετικά αιτήματα έχουν ήδη εξετασθεί βάσει των προισχυουσών διατάξεων και έχουν επιβληθεί αντίστοιχα πρόστιμα, οι σχετικές αποφάσεις επιβολής των οποίων έχουν αποσταλεί στους οικείους δήμους ή κοινότητες και δεν έχουν παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους, επιστρέφονται στις οικείες Περιφέρειες προκειμένου να ανακληθούν οι σχετικές αποφάσεις.
Εάν οι σχετικές αποφάσεις παραλήφθηκαν από τους ενδιαφερόμενους και δεν βεβαιώθηκαν από τις οικείες Δ.Ο.Υ., κατά συνέπεια δεν εισπράχθηκαν, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης της απόφασης επιβολής προστίμου.
Εάν τα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και έχουν εισπραχθεί δεν επιστρέφονται, καθόσον δεν προβλέπεται διαδικασία διαγραφής.
 

ε. Αιτήματα που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 3731/2008, ανεξαρτήτως εάν το τέκνο γεννήθηκε πριν ή μετά τη δημοσίευση του νόμου εξετάζονται με βάση τις διατάξεις του υπόψη νόμου.
 

Σε περίπτωση που η αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση που υποβάλλεται μετά την πάροδο διετίας από τη γέννηση, αφορά σε περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, θα επιβάλλεται ένα πρόστιμο.

 

Στο πνεύμα της τακτοποίησης της νομιμότητας της διαμονής των ανήλικων τέκνων των υπηκόων τρίτων χωρών κινείται, όπως προαναφέρθηκε και η ρύθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του ν.3731/2008, παρέχοντας, για μία ακόμη φορά τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που είτε εισήλθαν στην Ελλάδα με θεώρηση εισόδου για οικογενειακή επανένωση είτε νομιμοποιήθηκε η διαμονή τους με κάποιο από τα προγράμματα νομιμοποίησης και είχαν λάβει άδεια διαμονής, αυτή για οποιονδήποτε λόγο, δεν ανανεώθηκε ταυτόχρονα με του συντηρούντος.
 

Στα παιδιά αυτά, εφόσον εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα μπορεί να χορηγηθεί άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, εάν υποβληθεί σχετικό αίτημα μέχρι 30.06.2009.
 

Τα αιτήματα αυτά δεν θεωρούνται εκπρόθεσμα και εξ’ αυτού του λόγου δεν επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
 

Οι άδειες διαμονής θα εκδοθούν με ημερομηνία έναρξης ισχύος την ημερομηνία της αίτησης και θα λήγουν ταυτοχρόνως με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Με όμοιο τρόπο θα εξετασθούν και οι τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις.

 

Ε’ Απόδοση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος σε τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα

 

Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.3731/2008, αποτελούν όπως προαναφέρθηκε το σημαντικότερο βήμα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας δικαίου, για τη δεύτερη γενιά μεταναστών, για τα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν μετέλθει ελληνικής παιδείας και έχουν σε σημαντικό βαθμό ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία.
 

Ειδικότερα, με τις εν λόγω διατάξεις, αποδίδεται το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, με όλα τα δικαιώματα που συνεπάγεται η απόδοσή του, εντός της ελληνικής επικράτειας, στη δεύτερη γενιά μεταναστών, στα παιδιά αυτά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έχουν μετέλθει ελληνικής παιδείας, εξασφαλίζοντας έτσι την ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους ανά πενταετία, χωρίς αυτή να είναι συνυφασμένη με κάποιο σκοπό και κατά συνέπεια χωρίς να αναζητούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την ανανέωσή της.
 

Συγκεκριμένα:
 

Όλα τα άνω του 18ου έτους της ηλικίας, τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία γεννήθηκαν και διαμένουν στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος, ανεξαρτήτως εάν κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης είναι ήδη κάτοχοι άδειας διαμονής που τους έχει χορηγηθεί για κάποιον από τους λόγους του νόμου ή δεν κατέχουν κανένα τίτλο διαμονής, εφόσον:

α. Οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στη χώρα Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών ή θανάτου ή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου των γονέων του αιτούντος αρκεί να υφίσταται νομιμότητα διαμονής του γονέα με τον οποίο διέμενε κατά την ημερομηνία ενηλικίωσής του.
 

β. Έχουν διανύσει πρωτοβάθμια και γυμνασιακή εκπαίδευση στην Ελλάδα
 

Η αίτηση υποβάλλεται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικία τους και η άδεια εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως εάν η άδεια διαμονής που κατέχουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους εκδόθηκε από άλλη αρχή.
 

Προς απόδειξη πλήρωσης των προϋποθέσεων που τίθενται από τις διατάξεις του νόμου, θα προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’ αριθ.1768/27.01.2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
 

Ο τύπος της άδειας διαμονής που εκδίδεται είναι «Επί μακρόν διαμένων - ν.3731/2008» και έχει διάρκεια πέντε έτη.
 

Ο κάτοχος της εν λόγω άδειας διαμονής απολαμβάνει ίσης μεταχείρισης με τον ημεδαπό όσον αφορά:

 

α. Την πρόσβαση στη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα και τους όρους απασχόλησης και εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής. Δεν επιτρέπεται πρόσβαση σε δραστηριότητες που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
 

β. Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, περιλαμβανομένων των υποτροφιών σπουδών.
 

γ. Την αναγνώριση επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.
 

δ. Την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά πλεονεκτήματα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας, όπως αυτά οριοθετούνται στο πλαίσιο ιδίως των ν.4051/1960 «Περί ενισχύσεως απροστάτευτων παίδων» (ΦΕΚ Α΄68), ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων» (ΦΕΚ Α΄149), ν.1302/1982 «Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας αρ.103/1952(ΦΕΚ Α΄133), ν.2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των παιδιών» (ΦΕΚ Α΄192), ν.3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄75).
 

ε. Τις φορολογικές διευκολύνσεις.
 

στ. Την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και την πρόσβαση στις διαδικασίες απόκτησης στέγης.
 

ζ. Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας.
 

η. Την ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3386/05.
 

Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στις διατάξεις των στοιχείων β, δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 ασκείται στις περιπτώσεις που ο τόπος κατοικίας του επί μακρόν διαμένοντος, ευρίσκεται εντός της επικράτειας της Χώρας.
 

Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται ως προς την πρόσβαση σε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.
 

Επομένως από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3731/2008 όλες οι υπηρεσίες του κράτους οφείλουν, κατά τη συναλλαγή τους με τους κατόχους αδειών διαμονής «Επί μακρόν διαμένων - ν.3731/2008», να παρέχουν υπηρεσίες αντίστοιχες με τα ανωτέρω αναφερόμενα, όμοιες με αυτές που παρέχουν στους κατόχους αδειών διαμονής «Επί μακρόν διαμένων ΕΚ» που έχουν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 150/2006.

 

Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για πέντε έτη κάθε φορά με μόνη προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να διαμένει στη χώρα και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι που τον καθιστούν επικίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας επιθυμεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του, ως «Επί μακρόν διαμένων – ν.3731/2008» ή κατά την ανανέωσή της, να αποκτήσει την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 150/2006 θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται από τις υπόψη διατάξεις.Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008

Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων

Α’ Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού

 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 45, παρέχεται δικαίωμα στους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με θεώρηση εισόδου ως αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού, να υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής, μετά την είσοδό τους στη χώρα και πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου, καθώς το διάστημα των πέντε ημερών από την άφιξή τους στη χώρα, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες, που τους παρείχε η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν.3386/2005, κρίνεται ιδιαίτερα σύντομο.

 

Β’ Άδειες διαμονής για ειδικούς λόγους
 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 45 και στο πλαίσιο αποτελεσματικότερης προστασίας των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, οι άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους χορηγούνται με μόνη την άσκηση ποινικής δίωξης για την τέλεση των εγκληματικών πράξεων και όχι αφότου εκδοθεί καταδικαστική απόφαση.
 

Ειδικότερα:
 

Υπήκοοι τρίτων χωρών, θύματα εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 1 έως 3 του ν.927/1979, έχουν το δικαίωμα να λάβουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, με μόνη την άσκηση ποινικής δίωξης έναντι των υπαιτίων της πράξης και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης. Μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης και σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, ώστε να δικαιολογείται ανανέωση της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, η άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λόγους του νόμου.
 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 θεσμοθετείται το δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3386/05 και των υπηκόων τρίτων χωρών που κατείχαν κατά το παρελθόν άδεια διαμονής.
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας διαμονής, πλέον της κατοχής διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου στη χώρα ή λήξασας άδειας διαμονής, είναι η αποδεδειγμένη επίκληση του συγκεκριμένου λόγου που καθιστά αναγκαία τη διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια
 

Η διάρκεια της εν λόγω άδεια διαμονής δεν μπορεί να υπερβεί τους έξη μήνες και δεν ανανεώνεται για την ίδια αιτία παρά μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.3386/05.
 

Οι υπόψη άδειες διαμονής είτε έχουν χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν.3386/05, παρέχουν στον κάτοχό τους δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
 

Δικαίωμα στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι πριν λάβουν την άδεια διαμονής του άρθρου 44, κατείχαν άδεια διαμονής που τους επέτρεπε να την ασκούν και με την προϋπόθεση ότι η δραστηριότητα δεν έχει διακοπεί.
 

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να μην διακόπτεται η επαγγελματική δραστηριότητα των υπηκόων τρίτων χωρών που για οποιονδήποτε λόγο περιέρχονται σε καθεστώς μη νόμιμης διαμονής και επανανομιμοποιούνται ή λαμβάνουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους εξ’ αιτίας προσωρινής ανικανότητας για εργασία και οι οποίοι, δεδομένης της μέχρι σήμερα δυνατότητας πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση και μόνο, εξαναγκάζονταν σε διακοπή της δραστηριότητάς τους και υποχρεώνονταν κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους να αιτηθούν εκ νέου αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 

Για το λόγο αυτό, στις άδειες διαμονής του άρθρου 44 θα αναγράφεται, κατά περίπτωση, η δυνατότητα πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση ή στην παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
Οι άδειες διαμονής του άρθρου 44 όπως προαναφέρθηκε, ανανεώνονται για κάποιον από τους λόγους του νόμου. Για την ανανέωσή τους προσκομίζονται κατά περίπτωση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, πλην των περιπτώσεων που ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια διαμονής που του παρέχει πρόσβαση στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας επιθυμεί ανανέωση για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα αναζητούνται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και όχι για την αρχική χορήγηση.
 

Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44, έχει δικαίωμα να αιτηθεί άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας, εφόσον διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα για δέκα έτη πριν την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης, με την προϋπόθεση ότι το διάστημα διακοπής της νομιμότητας της διαμονής του και της επανανομιμοποίησης αυτής, δεν υπερβαίνει το τρίμηνο.

 

Γ’ Κυρώσεις
 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 83 ποινές που επιβάλλονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που εξέρχονται ή επιχειρούν να εξέλθουν από το ελληνικό έδαφος ή εισέρχονται ή επιχειρούν να εισέλθουν σε αυτό χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, επιβάλλονται πλέον και στους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε.
 

Δ’ Χορήγηση άδειας διαμονής σε υπηκόους Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται ή ανακαλείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς
 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45, θεσμοθετείται διάταξη αντίστοιχου περιεχομένου με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 91 του ν.3386/2005.
 

Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα μετάβασης στο καθεστώς του ν.3386/05, κατ’ αναλογία με τους υπηκόους χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, των οποίων απορρίπτεται αίτηση για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας ή χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο., λόγω μη απόδειξης της ομογενειακής τους ιδιότητας και στους υπηκόους Αλβανίας που κρίνονται αλλογενείς.
 

Τούτο, πέραν της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, κρίθηκε σκόπιμο και για λόγους που άπτονται της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπαγομένων στις υπόψη ρυθμίσεις, διαμένουν με τις οικογένειές τους επί μακρόν στη χώρα, όπου έχουν αναπτύξει τον κύκλο των βιοτικών τους σχέσεων και έχουν σε μεγάλο βαθμό ενταχθεί πλήρως στην ελληνική κοινωνία
 

Ειδικότερα:
 

Υπήκοοι Αλβανίας που διαμένουν στην ελληνική επικράτεια είτε με βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση ΕΔΤΟ, εξάμηνης διάρκειας, είτε με ΕΔΤΟ του οποίου η ισχύς έληξε και δεν ανανεώθηκε, διότι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα, μπορούν, μετά την επίδοση της απορριπτικής απόφασης να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο ρυθμιστικό πεδίο του ν.3386/2005, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008, εφόσον:
 

α. Το αίτημά τους απορρίπτεται λόγω μη απόδειξης της ομογενειακής τους ιδιότητας
 

β. Διαμένουν, ως κάτοχοι των ανωτέρω εγγράφων, επί τρία τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα
 

γ. Έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί τυχόν ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης
 

δ. Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης
 

ε. Δεν υφίστανται σε βάρος τους λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3536/2007
 

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει σαφώς ότι στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του ν.3731/2008 δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπήκοοι Αλβανίας που ήταν κάτοχοι ΕΔΤΟ το οποίο ανακλήθηκε διότι στην πορεία προέκυψε ότι ο κάτοχος δεν απέδειξε ομογενειακή ιδιότητα. Όμως, για λόγους χρηστής διοίκησης και λαμβανομένου υπόψη ότι και από την ανακλητική απόφαση παράγεται εν τέλει ισοδύναμο αποτέλεσμα, στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων μπορούν να υπαχθούν και οι υπήκοοι Αλβανίας των οποίων ανακλήθηκε το Ε.Δ.Τ.Ο., καθότι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής των υπηκόων Αλβανίας των οποίων απορρίφθηκε αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο.
 

Η σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 933/2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο δήμο ή την κοινότητα κατοικίας του ενδιαφερομένου, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία επίδοσης της απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως.
 

Τα προβλεπόμενα στην υπόψη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών δικαιολογητικά απεικονίζουν ακριβώς την συνδρομή στο πρόσωπο του αιτούντος, των παραπάνω προϋποθέσεων.
 

Συγκεκριμένα, η άνω των τριών ετών διαμονή των αιτούντων στην ελληνική επικράτεια προκύπτει από την απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως χορήγησης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή από την απορριπτική απόφαση επί αιτήσεως ανανέωσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς από την οποία προκύπτει η προηγούμενη κατοχή Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, η διάρκεια ισχύος του οποίου ήταν ούτως ή άλλως τριών ετών και άνω ή από την απόφαση ανάκλησης Ε.Δ.Τ.Ο..
 

Από την απορριπτική ή ανακλητική απόφαση προκύπτει ομοίως και ο λόγος της απόρριψης ή ανάκλησης. Εν προκειμένω και σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 45, είναι σαφές ότι εάν από την απορριπτική ή ανακλητικά απόφαση προκύπτει ως λόγος απόρριψης ή ανάκλησης, η χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ή η διάπραξη απάτης, ακόμη και αν, τη δεδομένη στιγμή, δεν έχει ασκηθεί, σε βάρος των αιτούντων, ποινική δίωξη, τα σχετικά αιτήματα δεν γίνονται δεκτά.
 

Προκειμένου δε, δεδομένης της διάταξης της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν.3386/2005, να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία των διατάξεων, έχει προβλεφθεί ρητά στο νόμο η μη άσκηση σε βάρος των ενδιαφερομένων, ποινικής δίωξης για τα ανωτέρω αδικήματα
 

Συνεπώς οι υπήκοοι Αλβανίας των οποίων τα αιτήματα χορήγησης ή ανανέωσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς απορρίφθηκαν ή ανακλήθηκαν ήδη χορηγηθέντα, λόγω χρησιμοποίησης ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ή λόγω διάπραξης απάτης, είτε έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη και δεν έχει ακόμη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση είτε δεν έχει ακόμη ασκηθεί, δεν μπορούν να υπαχθούν στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για τη διάπραξη των συγκεκριμένων αδικημάτων και εφόσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης.
 

Για λόγους χρηστής διοίκησης, μπορούν επίσης να υπαχθούν στο πεδίο των υπόψη διατάξεων και οι υπήκοοι Αλβανίας, των οποίων τα αιτήματα απορρίφθηκαν για τον ανωτέρω λόγο, αλλά βάσει των διατάξεων των άρθρων 31 και 32 του ν.3346/05, παραγράφεται το αξιόποινο ή παραγράφονται και δεν εκτελούνται οι επιβληθείσες ποινές και οι οποίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατήγορου κατά περίπτωση.
 

Εάν υφίστανται περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης Ε.Δ.Τ.Ο. ή ανακλητικές αποφάσεις χορηγηθέντων Ε.Δ.Τ.Ο. για λόγους χρησιμοποίησης ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων ή λόγω διάπραξης απάτης και έχουν εκδοθεί σχετικές αθωωτικές αποφάσεις ή έχει παραγραφεί το αξιόποινο ή έχει παραγραφεί και δεν εκτελείται η επιβληθείσα ποινή, πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008, τα σχετικά αιτήματα μπορούν να υποβληθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008.
 

Ομοίως δεν έχουν δυνατότητα υπαγωγής στις υπόψη διατάξεις και οι υπήκοοι Αλβανίας που έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά της σχετικής απορριπτικής απόφασης, παρά μόνον μετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί της ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την επίδοσή της ή εφόσον προσκομίσουν ρητή παραίτηση από την άσκηση ενδίκων μέσων.
 

Προκειμένου να διασφαλίζονται οι υπηρεσίες σας για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων και προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλογραφία με συναρμόδιες υπηρεσίες για τη διακρίβωση της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν σχετική υπεύθυνη δήλωση.
 

Επισημαίνουμε ότι σχετικά αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008 μπορούν να υποβληθούν και από τους υπηκόους Αλβανίας που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως εάν τα αιτήματα για χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο. απορρίφθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του νόμου.
 

Οι παραπάνω υπήκοοι Αλβανίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εντός έτους από την έναρξη ισχύος του νόμου.
 

Σε όσες περιπτώσεις υπήκοοι Αλβανίας που υπάγονται στις ανωτέρω ρυθμίσεις έχουν υποβάλλει σχετικά αιτήματα στις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών ή στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει να ειδοποιηθούν άμεσα να υποβάλλουν εκ νέου αιτήματα στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
 

Σημειώνουμε ότι τυχόν εκκρεμή στις υπηρεσίες σας αιτήματα, τα οποία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3536/2007, θα εξετασθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εν λόγω διατάξεις και τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. 30/2007 και 53/2007, σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους.
 

Στους ανωτέρω υπηκόους Αλβανίας, χορηγείται άδεια διαμονής ετήσιας διάρκειας, η οποία παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου και ανανεώνεται, ως αρχική άδεια διαμονής, για έναν από τους λόγους του νόμου.
 

Δικαίωμα στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, παρέχεται μόνο στην περίπτωση που οι υπόψη υπήκοοι, ως κάτοχοι ΕΔΤΟ, ασκούσαν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και η δραστηριότητα εξακολουθεί να υφίσταται, δεν έχει επέλθει δηλαδή διακοπή.
 

Για το λόγο αυτό θα εκδίδονται, για τη συγκεκριμένη κατηγορία δύο τύποι αδειών διαμονής στις οποίες θα αναγράφεται, κατά περίπτωση, εάν παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση ή στην παροχή υπηρεσιών ή έργου ή στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 

Κατά την ανανέωση των αδειών διαμονής που επιτρέπουν την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτηθεί ανανέωση για τον ίδιο λόγο δεν θα αναζητούνται τα δικαιολογητικά της αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, αλλά της ανανέωσης, με εξαίρεση τα παραστατικά που αποδεικνύουν την επένδυση του ποσού των 60.000 ευρώ.
 

Θεωρούμε αυτονόητο, ότι οι περιορισμοί που επιβάλλονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα αρχίσουν να επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο από τη στιγμή που υπαχθεί πλήρως στο καθεστώς του ν.3386/2005, ήτοι, κατά την ανανέωση της μεταβατικής άδειας διαμονής, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τακτοποίηση των οικονομικών και όχι μόνο εκκρεμοτήτων.
 

Προς το σκοπό αυτό, θα ήταν χρήσιμο, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί προκειμένου να μην αντιμετωπίσει προβλήματα κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής του.
 

Άδεια διαμονής χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, εφόσον υποβληθούν αντίστοιχα αιτήματα.
 

Τα ενήλικα μέλη της οικογένειας του αιτούντος, τέκνα και σύζυγος, που κατείχαν βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών ή ΕΔΤΟ, λαμβάνουν την άδεια διαμονής υπό τις αυτές με τον αιτούντα προϋποθέσεις.
 

Εάν δεν ήταν κάτοχοι των ανωτέρω τίτλων διαμονής, θα πρέπει, προκειμένου να τους χορηγηθεί η εν λόγω άδεια διαμονής, να αποδεικνύουν, ότι διέμεναν στην Ελλάδα και συγκατοικούσαν με τον υπαγόμενο στις ρυθμίσεις του νόμου, υπήκοο Αλβανίας, κατά τα προηγούμενα τρία τουλάχιστον έτη.
 

Για την απόδειξη των παραπάνω προϋποθέσεων θα προσκομίζουν διαβατήριο, από το οποίο θα πρέπει να προκύπτει συνεχής διαμονή τους στην Ελλάδα, για τα προηγούμενα έτη και υπεύθυνη δήλωση ότι συγκατοικούσαν με τον υπαγόμενο στις ρυθμίσεις του νόμου υπήκοο Αλβανίας.
 

Τα ανήλικα κοινά τέκνα των συζύγων ή τα τέκνα του/ της συζύγου, για τα οποία του έχει επίσημα ανατεθεί η επιμέλεια, ανεξαρτήτως εάν κατείχαν ή όχι ΕΔΤΟ, ως κατιόντες Ομογενούς, λαμβάνουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, ισόχρονη με του συντηρούντος, χωρίς να εξετάζονται εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια με μόνη προϋπόθεση, στην περίπτωση που δεν κατείχαν ΕΔΤΟ, ότι κατά την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, συγκατοικούσαν και εξακολουθούν να συγκατοικούν στην Ελλάδα, με το γονέα τους.
 

Ομοίως, λαμβάνουν άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και τα ανήλικα τέκνα του αιτούντος, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης
 

Οι άδειες διαμονής των μελών της οικογένειας, ανανεώνονται για έναν από τους λόγους του νόμου. Σε περιπτώσεις ενηλίκων τέκνων, κάτω του 21ου έτους της ηλικίας τους ή ανηλίκων που κατά την διάρκεια ισχύος της μεταβατικής άδειας διαμονής ενηλικιώνονται, η εν λόγω άδεια διαμονής μπορεί να ανανεωθεί, ως αυτοτελής άδεια διαμονής, βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 131/2006.
 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη ότι η χορήγηση της άδειας διαμονής δεν αφορά σε αρχική χορήγηση κατόπιν νομιμοποίησης, αλλά είναι άδεια διαμονής που χορηγείται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν σε άλλο καθεστώς, δεν θα αναζητείται η προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας.
 

Ωστόσο, πριν τη χορήγησή της, θα πρέπει να διερευνάται η συνδρομή στο πρόσωπο των αιτούντων τυχόν λόγων που τους καθιστούν επικίνδυνους για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 

Κατά τη διερεύνηση ύπαρξης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα λαμβάνετε υπόψη σας τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3536/2007 και των διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ.30/2007, ερμηνευτική των ανωτέρω διατάξεων, εγκύκλιο.
 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο γεγονός ότι στις απορριπτικές αποφάσεις για χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο. που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης, αναφέρεται προθεσμία προς αναχώρηση από τη χώρα.
 

Εάν τα αιτήματα υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008, υποβληθούν εντός ή εκτός της τασσόμενης προς αναχώρηση προθεσμίας και οι ενδιαφερόμενοι κατέχουν βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών τύπου Α΄, είναι αυτονόητο ότι θεωρούνται πλέον νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και κατά συνέπεια, δεν μπορούν εξ’ αυτού του λόγου να απελαθούν, εκτός και αν υφίστανται άλλοι λόγοι που καθιστούν επιβεβλημένη την έκδοση διοικητικής απόφασης απέλασης.
 

Επιπροσθέτως, εάν για τους ανωτέρω υφίσταται εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων, οι ενδιαφερόμενοι, μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης τύπου Α’, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από τον σχετικό κατάλογο. Οι άδειες διαμονής θα χορηγούνται μόνο στην περίπτωση που ο αιτών θα διαγράφεται, από το σχετικό κατάλογο.
 

Δεδομένου όμως ότι ο νόμος παρέχει το δικαίωμα υποβολής των σχετικών αιτήσεων εντός διαστήματος τριών μηνών από την επίδοση της απορριπτικής απόφασης ή της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης ή της έκδοσης τελεσίδικης αθωωτικής απόφασης για την διάπραξη αδικημάτων που αφορούν σε προσκόμιση πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων και επιπλέον παρέχει δικαίωμα υπαγωγής και στους υπηκόους Αλβανίας των οποίων τα αιτήματα για χορήγηση ή ανανέωση ΕΔΤΟ, απορρίφθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.3731/2008, γεγονός που σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις έχει παρέλθει η τασσόμενη προς αναχώρηση προθεσμία και ενδεχομένως έχουν ήδη εκδοθεί ή θα εκδοθούν αποφάσεις διοικητικής απέλασης, τα σχετικά αιτήματα θα γίνονται δεκτά μόνο σε περιπτώσεις που οι αποφάσεις απέλασης δεν εκτελέστηκαν διότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν προσφύγει κατά των αποφάσεων στα διοικητικά πρωτοδικεία και έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές ή διαταγές αναστολής των συγκεκριμένων αποφάσεων.
 

Είναι αυτονόητο ότι στις περιπτώσεις που οι διοικητικές απελάσεις εκτελέσθηκαν, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις διατάξεις του ν.3731/2008.
 

Προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας των διατάξεων της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008, υπάγονται μόνον οι υπήκοοι Αλβανίας που είχαν υποβάλλει αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και το αίτημά τους απορρίπτεται λόγω μη απόδειξης της ομογενειακής ιδιότητας.


 

Ε’ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΈΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008, παρέχεται δυνατότητα διατήρησης του δικαιώματος διαμονής στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών που ενόσω διέμεναν νόμιμα, με άδεια διαμονής, στη χώρα, συνάψανε γάμο με έτερο υπήκοο τρίτης χώρας, Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετέβαλλαν το καθεστώς διαμονής τους λαμβάνοντας άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή δελτίο διαμονής ως μέλη οικογένειας ΄Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε..
 

Οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον ο γάμος τους λύνεται ή ο σύζυγός τους αποβιώνει σε χρονικό διάστημα μετά το γάμο τους που δεν τους επιτρέπει να κατοχυρώσουν αυτοτελές ή προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής, έχουν δικαίωμα, εφόσον δηλώσουν τη μεταβολή της προσωπικής τους κατάστασης εντός διμήνου από την ημερομηνία θανάτου του συζύγου ή της έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, να επανέλθουν στο πρότερο καθεστώς διαμονής τους και να αιτηθούν, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθ.933/2009 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αρχική άδεια διαμονής για τον ίδιο λόγο με αυτόν που κατείχαν πριν τη μεταβολή του καθεστώτος διαμονής τους και εφόσον πληρούνται οι εκ του νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις.
 

Η παραπάνω δυνατότητα παρέχεται και σε όσα από τα μέλη της οικογένειάς τους διέμεναν νόμιμα στη χώρα και μετέβαλαν αντίστοιχα το καθεστώς διαμονής τους.
 

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται μόνο στα μέλη της οικογένειας του αιτούντος που διέμεναν ήδη, νόμιμα, στη χώρα και δεν εισήλθαν μετά τη μεταβολή του καθεστώτος του. Για λόγους χρηστής διοίκησης η δυνατότητα παρέχεται μόνο σε ανήλικα μέλη της οικογένειάς τους που ενδεχομένως εισήλθαν στη χώρα μετά τη μεταβολή του καθεστώτος του γονέα τους.


Παράδειγμα 1
Υπήκοος τρίτης χώρας κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία συνάπτει γάμο με Έλληνα και μεταβάλλει το καθεστώς διαμονής του, λαμβάνοντας δελτίο διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα. Μαζί με τον υπήκοο τρίτης χώρας διαμένει, στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης ανήλικο τέκνο το οποίο επίσης λαμβάνει δελτίο διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα. Κατά τη διάρκεια ισχύος του γάμου εισέρχονται στη χώρα και λαμβάνουν δελτίο διαμονής, ως μέλη οικογένειας Έλληνα, οι ανιόντες του υπηκόου τρίτης χώρας.
 

Μετά από ένα έτος εκδίδεται απόφαση διαζυγίου, γεγονός που δεν επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να κατοχυρώσει προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής. Η προηγούμενη διαμονή του όμως στη χώρα, του παρέχει τη δυνατότητα να επανέλθει στο πρότερο καθεστώς διαμονής του.
 

Το δικαίωμα αυτό παρέχεται μόνο στο ανήλικο τέκνο του υπηκόου τρίτης χώρας και όχι στους ανιόντες του, δεδομένου ότι οι εν λόγω υπήκοοι εισήλθαν στη χώρα μεταγενέστερα και βάσει ενός καθεστώτος που επέτρεπε την είσοδό τους στη χώρα, υπό τις προϋποθέσεις που αυτό έθετε, το οποίο πλέον έχει πάψει να ισχύει.
 

Σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο εν τω μεταξύ ενηλικιώθηκε, μπορεί να λάβει αυτοτελή άδεια διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 131/2006.

 

Παράδειγμα 2
Υπήκοος τρίτης χώρας που εισήλθε και διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής για σπουδές συνάπτει γάμο με έτερο υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει στη χώρα με άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Μετά τη σύναψη του γάμου αιτείται και λαμβάνει άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση. Σε διάστημα μικρότερο του έτους από την ημερομηνία που έλαβε ο εν λόγω υπήκοος την άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, ο σύζυγος αποβιώνει, χωρίς εν προκειμένω ο έτερος των συζύγων να κατοχυρώνει αυτοτελές δικαίωμα διαμονής.
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να επανέλθει στο πρότερο καθεστώς και να λάβει άδεια διαμονής για σπουδές, μόνο σε περίπτωση που συνεχίζει τις σπουδές του και φοιτά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 

Ο υπόψη υπήκοος, ακόμη και σε περίπτωση που είχε λάβει έγκριση για απασχόληση και εργαζόταν δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει σκοπό διαμονής.
 

Αυτονόητο είναι ότι εάν ο αιτών κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής που του παρείχε περιορισμένο δικαίωμα διαμονής, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω ανανεώσεων (π.χ. άδεια διαμονής για εποχιακή εργασία) δεν υπάγεται στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων της περίπτωσης η της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.3731/2008.Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σχετικά με τον «Καθορισμό ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05»


Με την ευκαιρία έκδοσης της παρούσας θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα που ρυθμίζουν οι διατάξεις της 1356/2009 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθ.160/2006 όμοια.

 

Ειδικότερα:

 

Στο κεφάλαιο Α’ της εν λόγω κοινής απόφασης ορίζονται ο ελάχιστος αριθμός ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος ή διετία και ασφαλιστικό φορέα που πρέπει να πραγματοποιούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους.
 

Αναφορικά με τα οριζόμενα στο εν λόγω κεφάλαιο και συγκεκριμένα για ζητήματα που αφορούν στην αφαίρεση των ημερών τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία, τη χρησιμοποίηση του μαθηματικού τύπου για τον υπολογισμό κατ’ αναλογία των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, τα χρονικά διαστήματα απουσίας των υπηκόων τρίτων χωρών στην αλλοδαπή και λοιπά ειδικότερα θέματα (π.χ. ασφάλιση εργολάβων οικοδομικών έργων κ.λ.π.) θα ακολουθείτε τις οδηγίες που σας έχουμε αποστείλει με την υπ’ αριθ. 53/2007 ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας.
 

Επιπρόσθετα, για την εφαρμογή των αναφερόμενων, στο ίδιο κεφάλαιο, θεμάτων που αφορούν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης στις περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών αλλάξουν εργοδότη και το είδος εργασίας υπάγεται σε άλλο φορέα (π.χ. από Ι.Κ.Α. σε Ο.Γ.Α.), θα σας αποσταλεί, σύντομα, έγγραφο με αναλυτικές, για κάθε περίπτωση, οδηγίες
 

Στο κεφάλαιο Β’ της κοινής απόφασης ορίζεται ρητά ότι για την ανανέωση των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3536/2007 δεν απαιτείται η πραγματοποίηση ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης.
 

Συνεπώς, ανεξαρτήτως εάν οι άδειες διαμονής εκδόθηκαν πριν ή μετά την έναρξη ισχύος της υπόψη κ.υ.α., δεν θα αναζητείται κατά την ανανέωσή τους, η εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Με το κεφάλαιο Γ’ της ίδιας απόφασης, ορίζονται οι όροι πρόσβασης στην εργασία των κατόχων αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν για λόγους οικογενειακής επανένωσης.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της υπόψη κοινής απόφασης, η έγκριση εργασίας που παρέχει στον κάτοχο της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία χορηγείται άπαξ και έχει αόριστης διάρκειας ισχύ.
 

Τούτο διότι το δικαίωμα διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, έλκεται από το δικαίωμα διαμονής του συντηρούντος και δεν συναρτάται με το παρεπόμενο δικαίωμα της πρόσβασης στην εργασία.
 

Κατά συνέπεια, εφόσον το δικαίωμα διαμονής, ανεξαρτήτως εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας εργάζεται ή δεν εργάζεται, δεν θίγεται, δεν υφίσταται και η αναγκαιότητα ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ανανέωση άδειας διαμονής για εργασία, όπου το δικαίωμα διαμονής εξαρτάται άμεσα από την πλήρωση συγκεκριμένων όρων, μεταξύ των οποίων η εκπλήρωση ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης.
 

Επιπροσθέτως, η αόριστης διάρκειας έγκριση στην εργασία, λειτουργεί προς την κατεύθυνση της απλούστευσης και της αποφυγής ταλαιπωρίας των υπηκόων τρίτων χωρών, αφού τους παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίζουν απρόσκοπτα, χωρίς διακοπή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, δυνατότητα που δεν τους παρείχε η ανά διετία ανανέωση της έγκρισης στην εργασία.
 

Δεδομένου δε ότι η έγκριση πρόσβασης στην εργασία παύει αυτοδικαίως να ισχύει, στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας απολέσει το δικαίωμα διαμονής, παρέχει εχέγγυα για αποφυγή καταστρατήγησης του νόμου.
 

Τα παραπάνω βέβαια είναι σαφές ότι αφορούν στο δικαίωμα ανανέωσης άδειας διαμονής και στο δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσουν τον υπήκοο τρίτης χώρας ή τον εργοδότη που τον απασχολεί, από την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

 

Ειδικότερα:

Σε περιπτώσεις που υπήκοος τρίτης χώρας επιθυμεί να εργασθεί σε μισθωτή εργασία, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία, ταυτοχρόνως με την αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή κατά τη διάρκεια ισχύος της και αίτηση για την έκδοση απόφασης έγκρισης στην εργασία.
 

Με την αίτηση συνυποβάλλονται και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (π.χ. σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή έργου).
 

Η οικεία υπηρεσία, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης, για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής από τη χορήγηση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.3386/2005, εκδίδει την απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην εργασία.
 

Η απόφαση έγκρισης πρόσβασης στην εργασία εν προκειμένω, ανεξαρτήτως εάν τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν για την έκδοσή της αφορούν σε εξαρτημένη εργασία με έναν ή περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες ή σε παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, παρέχει πρόσβαση και στην εξαρτημένη εργασία και στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, χωρίς να απαιτείται επανέκδοση της απόφασης έγκρισης κάθε φορά που μεταβάλλεται το εργασιακό καθεστώς του ενδιαφερομένου.
 

Τούτο διότι, οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών, όπως άλλωστε και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που το καθεστώς διαμονής τους δεν εξαρτάται από την εργασία, παρά ταύτα η άδεια διαμονής τους, τους παρέχει δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας (π.χ. ανθρωπιστικοί λόγοι) δεν υπόκεινται στους περιορισμούς που θέτει ο νόμος αναφορικά με την αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος.
 

Οι εν λόγω υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δηλαδή τη δυνατότητα, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.3386/2005, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια διαμονής τους, να μεταβαίνουν από την εξαρτημένη εργασία στην παροχή υπηρεσιών ή έργου και αντιστρόφως.
 

Επομένως, η απόφαση έγκρισης που θα εκδίδετε εφεξής θα αναφέρει ρητά ότι παρέχει πρόσβαση στην παροχή εξαρτημένης εργασίας και στην παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου.
 

Σε περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας επιθυμεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα θα προσκομίζει αντίστοιχα όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (οικονομοτεχνική μελέτη, λογαριασμό με κατατεθειμένα κατ’ ελάχιστο 60.000 ευρώ κ.λ.π.).
 

Η οικεία υπηρεσία εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και γνωμοδοτήσει θετικά η Επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.3386/2005, εκδίδει απόφαση έγκρισης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 

Οι κάτοχοι αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση στους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, υπόκεινται, ομοίως, σε όλους τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, με τους κατόχους αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 

Δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τη δραστηριότητα εκτός νομού, εντός των ορίων του οποίου έχουν δικαίωμα να την ασκούν, δεν έχουν δικαίωμα να μεταβάλλουν τη δραστηριότητα, εκτός και αν αφορά ομοειδή δραστηριότητα, κ.λ.π.
 

Επιπλέον οι κάτοχοι της απόφασης έγκρισης στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, δεν έχουν δικαίωμα να μεταβάλλουν σκοπό, με την έννοια ότι δεν μπορούν να εργασθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ακόμη και αν η δραστηριότητα διακοπεί. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δηλώσουν τη μεταβολή και να αιτηθούν έγκριση απασχόλησης για μισθωτή εργασία.
 

Σε όλες τις περιπτώσεις όπως προαναφέραμε, κατά την ανανέωση των αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση, θα ελέγχετε μόνο τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αφορούν στο δικαίωμα της οικογενειακής επανένωσης, πλην της περίπτωσης ανανέωσης των αδειών διαμονής, οι κάτοχοι των οποίων έχουν έγκριση άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, όπου επιπλέον θα ελέγχεται εάν η δραστηριότητα ασκείται και εάν τηρούνται οι όροι που θέτει ο νόμος. Σε ενδεχόμενη παραβίαση των όρων θα γίνονται συστάσεις προς συμμόρφωση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κατά την επόμενη ανανέωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συμμορφωθεί, η απόφαση έγκρισης στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα θα ανακαλείται.
 

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή στην ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, εφόσον έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση έγκρισης, δεν διακόπτεται κατά το διάστημα που ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση ανανέωσης άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση και κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών τύπου Α’.
 

Αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης έγκρισης πρόσβασης στη μισθωτή απασχόληση ή στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως εάν υποβλήθηκαν πριν ή μετά της έναρξη ισχύος της υπόψη κοινής απόφασης, εξετάζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της και τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα.

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης