Αριθ.Πρωτ.: 11018/1.3.2006/Εγκύκλιος αριθ.6

Εφαρμογή του ν.3386/05 ( Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.2005 ).

1 Μάρ 2006

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524
 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2006
Αριθ. Πρωτ. :οικ. 11018/06


 

Προς: Περιφέρειες της Χώρας,
1. Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων
2. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών.
3. Διευθύνσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

 

Εγκύκλιος αριθ. 6


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/05 ( Φ.Ε.Κ. 212 Α’/23.8.2005 ).


Σε συνέχεια της αριθ. 1/5.1.2006 εγκυκλίου μας σας πληροφορούμε ότι οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών που έληγαν την 28.02.2006 παρατείνονται μέχρι την 30.04.2006. Επισημαίνεται ότι, επειδή οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν κατά την 30.4.2006 & 1.5.2006, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων θα είναι η Τρίτη 2 Μαΐου 2006.
 

Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων με βάση τις διατάξεις των παρ. 10 & 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, καθώς και η προθεσμία για την ανανέωση των αδειών διαμονής που λήγουν μετά την 1.1.2006 και μέχρι την 30.4.2006.
 

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της διαμονής στην Ελλάδα μέχρι την 31.12.2004 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 παραμένουν ως είχαν, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι:
 

α) Θεώρησης εισόδου στην χώρα μέχρι την 31.12.2004, που αποδεικνύεται από την τελευταία θεώρηση εισόδου ( VISA ) του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα.
 

β) Αποδεικτικού καταχώρισης αιτήματος ή βεβαίωσης υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., είτε ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού αιτήματος, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 

γ) Βεβαίωσης από ασφαλιστικό φορέα για την καταβολή εισφορών, εφόσον οι εισφορές έχουν καταβληθεί μέχρι την 31.12.2004.
 

δ) Απορριπτικής απόφασης αιτήματος για τη χορήγηση πολιτικού ασύλου, με ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης μέχρι την 31.12.2004.
 

ε) Βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ., μέχρι την 31.12.2004.
 

στ) Έκδοσης ή ανανέωσης διαβατηρίου από αλλοδαπές προξενικές αρχές στην Ελλάδα, μέχρι την 31.12.2004.
 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις μέχρι τώρα σχετικές εγκυκλίους μας.
 

 

Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
 


Taxheaven.gr