Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 3032/22.2.2006/Εγκύκλιος αριθ.5 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2009 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 3032/22.2.2006/Εγκύκλιος αριθ.5
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 105 59
Τηλ. : 210 32 29 937
Εmail: [email protected]

 

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2006
Α.Π : οικ. 3032/06


Προς :Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Εγκύκλιος Αριθ. 5
 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005»

Σε συνέχεια της αριθ.38/2005 εγκυκλίου μας και κατόπιν σχετικών προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, θεωρούμε σκόπιμο να σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Μεταβατικότητα διατάξεων

Α) Υπήκοοι τρίτων χωρών που εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια με ειδική θεώρηση εισόδου μέχρι 31.12.05, βάσει του ν.2910/01, προκειμένου εν συνεχεία να τους χορηγηθεί άδεια διαμονής που δεν προϋπέθετε την έκδοση άδειας εργασίας (π.χ. ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, κλπ.), και είτε έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα μέχρι 31.12.2005, είτε θα υποβάλουν μεταγενέστερα και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της θεώρησης εισόδου τους στον οικείο Δήμο, αυτό θα εξεταστεί με βάση τις ρυθμίσεις, τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά του ν.2910/01.

Β) Σε περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτων χωρών εισήλθαν στη χώρα μέχρι 31.12.2005 με ειδική θεώρηση βάσει των διατάξεων του ν.2910/01, εφόσον προαπαιτούμενο για τη χορήγηση της άδειας διαμονής ήταν η έκδοση άδειας εργασίας (π.χ. στελέχη εταιρειών, αθλητές -προπονητές) και:
 

Υπέβαλαν αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας εργασίας και ακολούθως μετά την έκδοση αυτής αιτήθηκαν για τη χορήγηση άδειας διαμονής στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους μέχρι 31.12.2005 τα σχετικά αιτήματα θα εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών βάσει των διατάξεων του ν.2910/2001.
 

Αν υπέβαλαν αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Εργασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τη χορήγηση της σχετικής άδειας εργασίας μέχρι 31.12.2005, και εφόσον αυτή εκδόθηκε μετά την 1.1.2006, ή εκκρεμεί η έκδοσή της, θα πρέπει να απευθυνθούν, σε κάθε περίπτωση εντός μηνός το αργότερο, από την παραλαβή της άδειας εργασίας, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους είτε στην Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ (εφόσον πρόκειται για στελέχη εταιρειών) και τα σχετικά αιτήματα θα εξεταστούν βάσει των διατάξεων του ν.3386/2005.

Δυνατότητα εξαγοράς ενσήμων

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 1/2006 εγκύκλιό μας «οι άδειες διαμονής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ Α,212), καθώς και αυτές που έληξαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού μέχρι 31.12.2005 και δεν έχουν ανανεωθεί, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 28.2.2006, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής διαπιστωτικής πράξης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για την ανανέωσή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/2005. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι και 30.4.2006. Επίσης μέχρι 28.2.2006 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005
 

Ομοίως «οι άδειες διαμονής που λήγουν μετά την 1.1.2006 μέχρι και 28.2.2006, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι 28.2.2006 και ανανεώνονται με την υποβολή σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.3386/2005».
Κατά συνέπεια όσες άδειες διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών έληξαν από 23.8.2005 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3386/2005) μέχρι 31.12.2005, έχουν τη δυνατότητα εξαγοράς των ενσήμων βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην αριθ. 26/2005 εγκύκλιό μας.
Αντίθετα στην περίπτωση που οι άδειες διαμονής λήγουν μετά την 1.1.2006, δεν υφίσταται σχετική δυνατότητα εξαγοράς.
 

Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης στα μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 44 παρ.5, 54, 55, 56, 57, 58, 59 και 60 σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 

Τα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όταν τα ίδια είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, μπορούν να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους για τον ίδιο λόγο και για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
 

Τα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, κατόχου άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, όταν και τα ίδια είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, μπορούν να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους για λόγους οικογενειακής επανένωσης και για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
 

Τα κάτω των δεκατεσσάρων ετών ανήλικα τέκνα, του κατόχου άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και τα οποία μέχρι σήμερα εμφανίζονταν ως προστατευόμενα μέλη στις άδειες διαμονής του γονέα τους, μπορούν να ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους για λόγους οικογενειακής επανένωσης και για χρονικό διάστημα ίσο με την ισχύ της άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 56 παρ. 2 του ν.3386/2005 λαμβάνουν ατομική άδεια διαμονής.
 

Τα σχετικά αιτήματα θα υποβάλλονται στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας τους και θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας.
 

Επισημαίνουμε ότι για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης γ του άρθρου 53 και η άδεια μπορεί να χορηγηθεί κατά παρέκκλιση της διάταξης αυτής.


Χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας (Άρθρο 91 παρ. 2)

Όπως γνωρίζετε βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 2 του ν.3386/2005, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει άδεια διαμονής κατά την έναρξη ισχύος του και εφόσον έχει συμπληρώσει δεκαετή συνεχή, νόμιμη διαμονή στη Χώρα δικαιούται να λάβει άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.
 

Η νόμιμη υπερδεκαετής διαμονή αλλοδαπού στην Ελλάδα θα προκύπτει από το άθροισμα του χρόνου διαμονής από τις χορηγηθείσες άδειες που εκδόθηκαν από:

α) τα Τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το ν.1975/1991 (χορηγείται μετά από αίτηση του αλλοδαπού σχετική έγγραφη απάντηση),
 

β) τα υποκαταστήματα του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/1997,
 

γ) τις Περιφέρειες της χώρας και το ΥΠΕΣΔΔΑ μετά την έναρξη ισχύος του ν.2910/01.

Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στο Δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας του αλλοδαπού συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ. αριθμ. 21403/23.12.20 (ΦΕΚ 1804/Β΄/31.12.2005.

Επισημαίνεται ότι η άδεια διαμονής που θα χορηγείται από το Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας βάσει των διατάξεων του άρθρου 91 παρ. 2 του ν.3386/2005, στην οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «Αόριστης διάρκειας», δεν θα συνδέεται πλέον με το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκε, σε αντίθεση με το προισχύσαν νομοθετικό πλαίσιο (ν.2910/2001) και ο κάτοχος της θα έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να ασκεί εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να παρέχει υπηρεσίες ή έργο, χωρίς την ανάγκη σχετικής έγκρισης.

Όσοι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι, ήδη, κάτοχοι άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας βάσει των σχετικών διατάξεων του ν.2910/2001, στην οποία αναγράφεται ως λόγος διαμονής π.χ. εξαρτημένη εργασία, αυτοί μπορούν ομοίως να ασκήσουν οποιαδήποτε εργασία (π.χ. ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) χωρίς άλλη διαπιστωτική πράξη.

Προσοχή:
Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν αδειοδοτηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.2910/2001 καθώς και αυτών που αδειοδοτούνται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.3386/2005 και θεμελιώνουν δικαίωμα χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 91 παρ. 2 του ν.3386/2005, η σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά δε θα υποβάλλεται στο ΥΠΕΣΔΔΑ αλλά στον Δήμο ή κοινότητα του τόπου κατοικίας τους και θα διαβιβάζεται αρμοδίως στην οικεία Περιφέρεια.

Τα μέλη της οικογένειας των ανωτέρω υπηκόων, οφείλουν να υποβάλουν ομοίως αίτηση στον Δήμο ή κοινότητα του τόπου κατοικίας τους, ταυτόχρονα με τον συντηρούντα, προκειμένου να λάβουν αυτοτελή άδεια διαμονής ή άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.Μεταβολή εργοδότη

Βάσει του άρθρου 15, παρ.3 του ν.3386/05 προβλέπεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας επιτρέπεται να συνάπτει σύμβαση εργασίας με άλλο εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της αρχικής άδειας διαμονής του, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται μεταβολή της ειδικότητας, για την οποία του χορηγήθηκε η ειδική θεώρηση εισόδου, καθώς και του ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, κατά τα ανωτέρω, ο εργαζόμενος οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών από τη σύναψη της νέας σύμβασης. Η Περιφέρεια ενημερώνει για την ανωτέρω μεταβολή την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 2 του νόμου αυτού.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 73 του ίδιου νόμου, ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει υποχρέωση να δηλώνει, μεταξύ άλλων, στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, μέσω των Δήμων, κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη και στο είδος της απασχόλησης, μέσα σε ένα μήνα αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός.

Ομοίως, οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με το άρθρο 86, παρ.2, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας για κάθε πρόσληψη υπηκόου τρίτης χώρας και για κάθε μεταβολή στο καθεστώς εργασίας του, όπως παράταση της σύμβασης και καταγγελία αυτής.

Ενόψει των ανωτέρω, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας αλλάξει εργοδότη, είτε κατά την διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής του, είτε μεταγενέστερα, πρέπει, εντός μηνός, να υποβάλει απλή δήλωση στον οικείο Δήμο, προσκομίζοντας τη νέα σύμβαση εργασίας.

Επίσης, σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει ισχύουσα άδεια εργασίας, (εκδοθείσα βάσει του ν.2910/2001), επί της οποίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εργοδότη, τούτο δεν αποτελεί παρακωλυτικό λόγο για τη σύναψη σύμβασης εργασίας με άλλο εργοδότη σε περίπτωση λύσης της προηγούμενης, ούτε απαιτείται επανέκδοση της άδειας εργασίας.

Έγκριση για παροχή εξαρτημένης εργασίας / παροχή υπηρεσιών ή έργου/ άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας

Αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης για παροχή εξαρτημένης εργασίας / παροχή υπηρεσιών ή έργου ή άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και μερικής απασχόλησης στις περιπτώσεις των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται για σπουδές, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 15 του ν.3386/05, ο κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία μπορεί να εργασθεί σε άλλο νομό της ίδιας ή άλλης Περιφέρειας, μετά την πάροδο ενός έτους από τη χορήγηση της αρχικής άδειας, δηλαδή κατά τη χρονική στιγμή της πρώτης ανανέωσής της, εφόσον:
 

Έχει λυθεί η προηγούμενη εργασιακή του σχέση και έχει αναγγελία του λόγου λύσης της στον ΟΑΕΔ.
 

Έχει συναφθεί από τον υπόχρεο νέα σύμβαση εργασίας σε άλλο νομό.

Στην ανωτέρω περίπτωση δεν υφίσταται ο περιορισμός της μεταβολής της ειδικότητας και ασφαλιστικού φορέα.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση για έγκριση παροχής εξαρτημένης εργασίας / παροχής υπηρεσιών ή έργου, στον οικείο δήμο του νέου νομού που θα εργασθεί, συνοδευόμενη από αντίγραφο της άδειας διαμονής του, τη νέα σύμβαση εργασίας, καθώς και την καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης εργασίας ή της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ.

Η σχετική έγκριση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας και ισχύει μέχρι τη λήξη της άδειας διαμονής του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

B) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3386/2005, κάτοχοι αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής συνένωσης, επιτρέπεται να εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα βάσει των όσων ορίζονται στο άρθρο 59 του ιδίου νόμου.

Κατά αναλογική εφαρμογή με τα προαναφερόμενα, κάτοχοι αυτοτελούς άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ιδίου νόμου, έχουν ομοίως το δικαίωμα να εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο, καθώς και να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσβασης στην εργασία και την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ορίζονται στην αριθ. 160/2006 (ΦΕΚ 6/Β΄/4.1.2006) Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05».

Ειδικότερα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 58 & 60 και επιθυμούν να εργαστούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο, θα πρέπει να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας τους, όπου θα υποβάλλουν σχετική αίτηση (απλό υπόδειγμα) συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην υπ. αριθμ. 21403/ 21.12.2005 (ΦΕΚ 1804/Τ Α΄/23.12.2005 ) Απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης που θα παρέχουν. Στη συνέχεια η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας θα προβαίνει στην έκδοση σχετικής έγκρισης ισόχρονης διάρκειας με την άδεια διαμονής του ενδιαφερόμενου.

Προσοχή:
Ειδικά για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής, από την χορήγηση της αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η ανωτέρω υπηρεσία θα αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν3386/05.
 

Κατά τη φάση της ανανέωσης για παροχή εξαρτημένης εργασίας /υπηρεσιών ή έργου, θα πρέπει να αναζητείται ασφαλιστική ενημερότητα μόνο για τα διαστήματα που ο υπήκοος τρίτης χώρας εργαζόταν ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση της έναρξης και της λήξης εργασίας.

Σε περιπτώσεις άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας του με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνοδευόμενα με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 24 η οποία θα γνωμοδοτεί σχετικά.

Εάν η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η αρμόδια υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας, η οποία θα είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής για οικογενειακή συνένωση ή την αυτοτελή άδεια διαμονής.
 

Προσοχή: Κατά τη φάση της ανανέωσης της εν λόγω έγκρισης θα αναζητείται ομοίως ασφαλιστική ενημερότητα.

Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χώρων που είναι ήδη κάτοχοι αυτοτελούς άδειας διαμονής, καθώς και για οικογενειακή επανένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών διατάξεων του ν.2910/01, και επιθυμούν να παρέχουν εξαρτημένη εργασία η υπηρεσίες ή έργο ή να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ισχύουν τα προαναφερόμενα.

Επισημαίνουμε ότι η έγκριση του δικαιώματος πρόσβασης στην αγορά εργασίας και στην άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας δεν συνδέεται με το δικαίωμα ανανέωσης της άδειας διαμονής είτε για αυτοτελή είτε για οικογενειακή συνένωση και ως εκ τούτου η απόρριψη ή μη ανανέωση του πρώτου δεν επιφέρει καμία συνέπεια επί του δευτέρου εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.


Γ) Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35, υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν λάβει άδεια διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με τα άρθρα 28, 30, 32 και 34 του ν.3386/05, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης υπό τους όρους της οικείας νομοθεσίας εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση .

Η σχετική αίτηση θα υποβάλλεται στο Δήμο του τόπου κατοικίας και θα συνοδεύεται από σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης, αναγγελία προς τον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα τον απασχολήσει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με σύμβαση μερικής απασχόλησης και ότι σε περίπτωση διακοπής της σχέσης εργασίας θα ενημερώσει σχετικά την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας.

Η έγκριση που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας, δεν θα υπερβαίνει το διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής και μπορεί να ανανεώνεται παράλληλα με αυτήν.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σχετικά υποδείγματα έγκρισης για: α) παροχή εξαρτημένης εργασίας / παροχή υπηρεσιών ή έργου, β) μερική απασχόληση και γ) άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία θα περιληφθούν στο νέο πληροφοριακό σύστημα των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τους Δήμους της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν.3386/2005, έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που απασχολούνται στην αγροτική οικονομία και εκκρεμούν οι αιτήσεις τους για την ασφάλιση στον ΟΓΑ, να αδυνατούν να προσκομίσουν κατά την ανανέωση το αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και του επικυρωμένου αντιγράφου βιβλιαρίου υγείας, που απαιτούνται από την αριθμ.21403/15.12.05(ΦΕΚ 1804/Β΄/23.12.2005) απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Περί Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005»
 

Σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην αριθμ.160/3.1.06(ΦΕΚ 6/Β΄/4.1.06) Κ.Υ.Α (Κεφάλαιο Α’, παρ.4), θεωρούμε ότι κατά το 2006 (δηλαδή κατά την πρώτη ανανέωση των αδειών διαμονής των ανωτέρω υπηκόων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005), μπορεί να προσκομίζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Κοινοτήτων του τόπου κατοικίας τους, αντί του αποδεικτικού εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και του βιβλιαρίου υγείας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Δελτίου απογραφής που θα χορηγείται από τον αρμόδιο ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά την επικύρωση του Δελτίου απογραφής, θα προστίθεται η σημείωση «Εκκρεμεί στον ΟΓΑ-έχει απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη…».

Ομοίως σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων έχει διακοπεί η ασφάλιση στον Ο.Γ.Α και εκκρεμεί επανεγγραφή τους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του, θα προσκομίζεται ειδική βεβαίωση του ανταποκριτή του Ο.ΓΑ, η οποία θα είναι συμπληρωμένη σε ειδικό έντυπο, υπόδειγμα του οποίου θα συμπεριληφθεί σε σχετική εγκύκλιο του ανωτέρω ασφαλιστικού οργανισμού, που θα σας κοινοποιηθεί.

Επισημαίνεται ότι για τους απασχολούμενους στην αγροτική οικονομία υπηκόους τρίτων χωρών που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ, θα αναζητούνται τα ανωτέρω δικαιολογητικά, δηλαδή αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για τα ερωτήματα που θα προκύψουν στο εξής και θα αφορούν θέματα εργασιακού ενδιαφέροντος, αναλυτικές οδηγίες θα παρέχονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας.
 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης