Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 303/7.1.2008/Εγκύκλιος αριθ.1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 303/7.1.2008/Εγκύκλιος αριθ.1
Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.


Αριθ.Πρωτ.: 303/7.1.2008/Εγκύκλιος αριθ.1 Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
 

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Τηλ. : 210 37 41 218, 219, 220
Εmail: [email protected]
Fax: 210 37 41 239, 242


Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008
Α.Π : οικ. 303/08

 

Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Εγκύκλιος Αριθ. 1
 

ΘΕΜΑ: «Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.»
 

Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με τη μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι αιτούνται ανανέωση ή επανέκδοση των αδειών διαμονής τους βάσει των νέων στοιχείων και επειδή εγείρονται εύλογα ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα καταχώρισης των μεταβολών αυτών, καθώς και ως προς τα δικαιολογητικά που θα αναζητούνται σε κάθε περίπτωση, υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
 

Επί του ανωτέρω ερωτήματος, εκδόθηκε η αριθ. 37/2007 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε μερικώς αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Αθ. Νάκο, ως προς τα ακόλουθα σημεία, σύμφωνα με τα οποία:
 

• Το διαβατήριο υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια αποτελεί, κατά την ελληνική νομοθεσία πρωτίστως το δημόσιο έγγραφο από το οποίο διαπιστώνονται τα στοιχεία της ταυτότητας του.
 

• Νόμιμες μεταβολές στα στοιχεία ταυτότητας τρίτων χωρών πρέπει να προκύπτουν από διαβατήριο σε ισχύ για το οποίο η εκδίδουσα αρχή του κράτους προέλευσης θα πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού με τα διαφορετικά στοιχεία.
 

• Απαιτείται αναγνώριση στη χώρα μας, για την ισχύ του δεδικασμένου αλλοδαπών αποφάσεων που αφορούν στην προσωπική κατάσταση υπηκόων τρίτων χωρών μέσω των οποίων επέρχεται αλλαγή στα στοιχεία ταυτότητας, καθώς και για αυτές που αφορούν την ταυτοπροσωπία.
 

• Στην περίπτωση που ανακύπτουν στοιχεία παράνομης συμπεριφοράς συναρτώμενα με τα στοιχεία ταυτότητος, οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να αποστέλουν αυτά με αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα σημεία της υπόψη γνωμοδότησης, σας παρέχουμε στην παρούσα εγκύκλιο περαιτέρω διευκρινίσεις για τη μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών μέσω μιας κατηγοριοποίησης των περιπτώσεων, διευκρινίζοντας ζητήματα επί της διαδικασίας, καθώς και των απαιτούμενων για κάθε περίπτωση δικαιολογητικών.

Α. Περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων ταυτότητας /Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Κοινά δικαιολογητικά
Αρχικά, σας επισημαίνουμε ότι σε όλες τις κατωτέρω περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών είναι απαραίτητη η προσκόμιση νέου διαβατηρίου σε ισχύ, για το οποίο η εκδίδουσα αρχή του κράτους προέλευσης θα πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού με τα νέα στοιχεία.
 

Σε διαφορετική περίπτωση η εν λόγω πιστοποίηση θα πρέπει να παρέχεται από αυτοτελές επίσημο έγγραφο της εκδούσας προξενικής αρχής που θα βεβαιώνει, ομοίως, ότι το νέο προσκομισθέν διαβατήριο έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση του παλαιού με τα νέα στοιχεία του υπηκόου τρίτης χώρας και το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου έχει επέλθει η εν λόγω μεταβολή.
 

Ως προς τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για κάθε ειδικότερη περίπτωση, παρατίθενται ως ακολούθως:

1. Μεταβολές αστικής κατάστασης υπηκόου τρίτης χώρας, ήτοι αλλαγή ονόματος λόγω βάφτισης ή επωνύμου λόγω γάμου, διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου που συνεπάγεται την ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου, αναγνώρισης, υιοθεσίας ή λύση υιοθεσίας,
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα γίνεται ανανέωση ή επανέκδοση της άδειας διαμονής, εφόσον προσκομιστούν από τον ενδιαφερόμενο εκτός των κοινών οριζόμενων δικαιολογητικών, τα κατά περίπτωση επίσημα έγγραφα που δικαιολογούν την μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας (π.χ. αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης βαφτίσεως ή ληξιαρχικής πράξης γάμου ή απόφασης διαζυγίου ή επίσημης πράξης υιοθεσίας).
 

Τα αιτήματα που αφορούν σε μεταβολές που στηρίζονται σε αλλοδαπές δικαστικές αποφάσεις, υπηκόων τρίτων χωρών δια των οποίων επέρχεται αλλαγή στην προσωπική κατάσταση (διαζύγιο, υιοθεσία, αναγνώριση κ.λ.π), θα γίνονται αποδεκτά, μόνον, εφόσον το δεδικασμένο τους έχει αναγνωριστεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου στο πλαίσιο της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας.

2. Σε περιπτώσεις αλλαγής ημερομηνίας / χρονολογίας γέννησης, τα σχετικά αιτήματα θα γίνονται αποδεκτά, μόνον, εφόσον εκτός των κοινών οριζόμενων δικαιολογητικών προσκομίζεται επίσημο έγγραφο της χώρας που πιστοποιεί, ότι έχει επέλθει μεταβολή στα εν λόγω στοιχεία του ενδιαφερόμενου ή ότι η δηλωθείσα αλλαγή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα (βούληση δήλωσης ψευδών στοιχείων) του ενδιαφερόμενου.
 

Προσοχή: Η εν λόγω μεταβολή μπορεί να ασκηθεί άπαξ.

3. Σε περιπτώσεις αλλαγής ονόματος ή επωνύμου για άλλους λόγους πλην των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος, θα απαιτείται εκτός των κοινών δικαιολογητικών, αντίγραφο της απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, εφόσον κατά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας ιθαγένειας η εν λόγω μεταβολή συντελείται μόνο με πράξη διοικητικής αρχής και τούτο πιστοποιείται από συνοδευτικό έγγραφο της αρμόδιας προξενικής αρχής της χώρας από το οποίο θα εμφαίνεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της δηλωθείσας μεταβολής.
 

Προσοχή:Τα αιτήματα που επιστηρίζονται σε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου θα γίνονται αποδεκτά μόνον, εφόσον, έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς αναγνώριση του δεδικασμένου σε ελληνικό δικαστήριο και επ’ αυτής έχει εκδοθεί απόφαση.

4. Όταν προκύπτει σωρευτική αλλαγή και των λοιπών στοιχείων ταυτότητας πέραν των προαναφερόμενων της παρ. 3, ήτοι πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, θα απαιτείται εκτός των κοινών δικαιολογητικών και προσκόμιση αντίγραφου απόφασης αλλοδαπής δικαστικής αρχής επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη.
 

Τα ανωτέρω αιτήματα θα γίνονται ομοίως αποδεκτά μόνο εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση προς αναγνώριση του δεδικασμένου σε ελληνικό δικαστήριο και επ’ αυτής έχει εκδοθεί απόφαση.

5. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται μικρές αλλαγές στην αναγραφή των ατομικών στοιχείων που ενδεχομένως, οφείλονται σε διαφορετικό τρόπο γραφής ή σε περίπτωση που υπάρχει προσθήκη ή διαγραφή δευτέρου ή ενδιάμεσου ονόματος (middle name), είναι αρκετή η προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας από τις αρχές της χώρας τους νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη συνοδευόμενη από το νέο διαβατήριο σε ισχύ.

6. Στις περιπτώσεις αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής λόγω υπαγωγής σε μία εκ των διαδικασιών νομιμοποίησης που προβλέπονταν είτε βάσει των προγενέστερων διατάξεων της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 είτε αυτών της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3536/2007 καθώς και της αριθμ. 11702/2006 Κ.Υ.Α και εφόσον προκύπτει διαφορά στα έγγραφα που έχουν χορηγηθεί στο παρελθόν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Δημόσιας Τάξης (ειδικά δελτία αλλοδαπών που ζήτησαν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες, αιτήσεις για άσυλο, απορριπτικές αποφάσεις ασύλου ή αναγνώρισης ομογενειακής ιδιότητας για τους ομογενείς από Αλβανία), τα σχετικά αιτήματα θα πρέπει να προωθούνται μόνο εφόσον προκύπτει, ότι δεν υπήρχε βούληση για τη δήλωση ψευδών στοιχείων, δηλαδή μόνο για μικρές αλλαγές που οφείλονται σε λανθασμένη αναγραφή λόγω μεταφοράς του ονόματος –επωνύμου από την γλώσσα της χώρας προέλευσης σε λατινικούς χαρακτήρες συνοδευόμενα, πάντα, από βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας τους και νέο διαβατήριο σε ισχύ.
 

Αντίθετα εάν πρόκειται για σημαντικές αλλαγές που αλλοιώνουν την ταυτότητα τους (π.χ. πλήρης αλλαγή ονόματος ή επωνύμου ή ημερομηνίας γέννησης ) καθώς και σε περιπτώσεις από τις οποίες προκύπτει δήλωση ψευδούς ιθαγένειας τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερόμενων υπηκόων, θα πρέπει να απορρίπτονται ως καταχρηστικά.Β. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανανέωσης/ επανέκδοσης άδειας διαμονής λόγω μεταβολής στοιχείων ταυτότητας


Επειδή το ζήτημα της μεταβολής στοιχείων διαπερνά όλο το φάσμα των διοικητικών διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών (π.χ. απόδοση Α.Φ.Μ., μητρώου ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εγγραφή σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας κ.λ.π), σας γνωρίζουμε ότι από λήψεως του παρόντος, οι υπηρεσίες της χώρας (π.χ. Δ.Ο.Υ, ΟΑΕΔ, Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί κ.λ.π.), δεν θα πρέπει να καταχωρούν οποιαδήποτε μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών στα σχετικά έγγραφα που εκδίδουν, κατά λόγο αρμοδιότητας, πριν την αντικατάσταση της άδειας διαμονής των ενδιαφερόμενων από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Περιφέρεια ή Υπουργείο Εσωτερικών, κατά περίπτωση).
 

Ευνόητο είναι ότι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που συναλλάσσονται με υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς πηγάζουν από το διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν.3386/2005 όπως ισχύει, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να δηλώνει, μεταξύ άλλων, οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά στην προσωπική του κατάσταση, ιδίως δε την αλλαγή ιθαγένειας, τη σύναψη, λύση ή ακύρωση γάμου ή τη γέννηση τέκνου καθώς και την απώλεια ή ανανέωση ή μεταβολή του διαβατηρίου του, εντός διαστήματος ενός μηνός αφότου συμβεί το αντίστοιχο γεγονός, στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης, άλλως επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής 500 ευρώ.
 

Κατόπιν τούτου, ο υπήκοος τρίτης χώρας που επιθυμεί την επανέκδοση της άδειας διαμονής του λόγω μεταβολής στοιχείων ταυτότητας, υποχρεούται αρχικά να δηλώσει την κατά περίπτωση μεταβολή βάσει της σχετικής υποχρέωσης που προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 73 και εκ παραλλήλου να υποβάλλει σχετική αίτηση επανέκδοσης της άδειας διαμονής του με τα νέα στοιχεία στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του.
 

Η σχετική αίτηση επανέκδοσης θα συνοδεύεται από αντίγραφο του νέου διαβατηρίου σε ισχύ και τα οριζόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, βάσει των διαλαμβανομένων στην παρούσα και θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο μόνον αποδεικτικό του αριθμού πρωτοκόλλου, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999 όπως ισχύει) και ο φάκελος θα αποστέλλεται για εξέταση στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
 

Σε περίπτωση που η αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για μεταβολή στοιχείων γίνεται κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής του και εφόσον προσκομισθούν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 13703/07 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα, θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση κατάθεσης τύπου Α, με τα στοιχεία ταυτότητας του νέου διαβατηρίου σε ισχύ, για το οποίο η εκδίδουσα αρχή του κράτους προέλευσης θα πιστοποιεί ότι εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού με τα νέα στοιχεία.
 

Στην ανωτέρω βεβαίωση θα υπάρχει επισημείωση που θα αναφέρει «Μεταβολή στοιχείων ταυτότητας» και το κατά περίπτωση στοιχείο, όνομα ή επώνυμο κ.λ.π..Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που προκύπτει ότι έχει παρέλθει το διάστημα του ενός μηνός εντός του οποίου θα έπρεπε να δηλωθεί η παρατηρηθείσα μεταβολή και ως εκ τούτου προκύπτει παραβίαση εκπλήρωσης της υποχρέωσης του άρθρου 73 του ν.3386/2005, θα πρέπει να υφίσταται και σχετική μνεία επί του αντίστοιχου φακέλου που αποστέλλεται στην Περιφέρεια.
 

Είναι αυτονόητο ότι, εάν η συγκεκριμένη αλλαγή επιφέρει αντίστοιχη αλλαγή και στα στοιχεία των μελών της οικογένειας του υπηκόου τρίτης χώρας, ομοίως θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά και θα χορηγείται βεβαίωση τύπου Α.
Επισημαίνεται ότι οι Δήμοι και οι Κοινότητες ελέγχουν μόνο την πληρότητα των δικαιολογητικών και στη συνέχεια υποχρεούνται, το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών, αφότου υποβλήθηκε η σχετική αίτηση, με το σύνολο των δικαιολογητικών, να τη διαβιβάσουν στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών της οικείας Περιφέρειας, η οποία έχει την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της αίτησης.
 

Η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας θα εξετάζει αρχικά εάν η μεταβολή σχετίζεται με λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας και στη συνέχεια θα επιβάλλει όπου απαιτείται το οριζόμενο διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αριθμ. 10486/14.5.2007 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 901Β΄) περί «Καθορισμού του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν.3386/2005» και εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις, θα προβαίνει ακολούθως στην ανανέωση ή επανέκδοση της άδειας διαμονής λόγω μεταβολής στοιχείων.
 

Προσοχή:
Σε περιπτώσεις που από τα εξεταζόμενα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος είχε σκοπό να παραπλανήσει τη διοίκηση μέσω ψευδούς αρχικής δηλώσεως των στοιχείων ταυτότητας και τυχόν προσκόμισης πλαστών δικαιολογητικών, τα σχετικά αιτήματα πρέπει να αποστέλλονται με σχετική αναφορά στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διερεύνηση.
 

Σε περιπτώσεις σωρευτικής αλλαγής στοιχείων ταυτότητας που δεν προκύπτουν μεν στοιχεία παράνομης συμπεριφοράς, αλλά προσκομίζονται ελλιπή δικαιολογητικά ήτοι διαβατήριο και σχετική βεβαίωση ταυτοπροσωπίας μη συνοδευόμενα από επίσημο έγγραφο της χώρας καταγωγής του υπηκόου τρίτης χώρας βάσει των αναφερόμενων στο στοιχείο 4 της ενότητας Α του παρόντος, που να πιστοποιεί τις εν λόγω μεταβολές, θεωρούμε ότι τα σχετικά αιτήματα πρέπει να απορρίπτονται ως προδήλως καταχρηστικά και αβάσιμα καθώς τεκμαίρεται ή μη νόμιμη μεταβολή των στοιχείων.

Τέλος, τα εκκρεμή αιτήματα που έχουν διαβιβαστεί στις υπηρεσίες σας από τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας, θα εξεταστούν υπό το πρίσμα των διαλαμβανόμενων στην παρούσα.
Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.
 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης