Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 21585/7.11.2006/Εγκύκλιος αριθ.47 Εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 150 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 21585/7.11.2006/Εγκύκλιος αριθ.47
Εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 150 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες.


Αριθ.Πρωτ.: 21585/7.11.2006/Εγκύκλιος αριθ.47 Εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 150

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2,
Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3316910
e-mail: [email protected]
 

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006
Α.Π. Οικ: 21585/2006Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Εγκύκλιος αριθμ. 47

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 150 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες»

Με το εν θέματι Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) ενσωματώνεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, η οποία αφενός θέτει κοινές προϋποθέσεις και διαδικασίες στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όσον αφορά στην απόκτηση του καθεστώτος υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νομίμως στην επικράτειά τους, επί μακρό χρονικό διάστημα και αφετέρου καθορίζει τα συναφή δικαιώματά τους.

Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στόχος: στόχος της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, η οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το παρόν Π.Δ., είναι η διαμόρφωση κοινών κανόνων μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., για την χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 63 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 

Το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος αποτελεί ένα ουσιαστικό μέσο για την επίτευξη ενός θεμελιώδους στόχου που έχει θέσει η Ε.Ε. όσον αφορά στην άσκηση κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, ο οποίος είναι η κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν επί μακρόν σε κοινοτικό έδαφος, στο πλαίσιο της συνολικότερης προσπάθειας για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ε.Ε..
 

Ως εκ τούτου, με το εν λόγω καθεστώς ο υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς σε σειρά δικαιωμάτων, ουσιαστικών για την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία υποδοχής και την γενικότερη ευημερία τους. Παράλληλα, δίδεται, στα πρόσωπα αυτά το δικαίωμα να μετακινηθούν και να διαμείνουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με σκοπό τη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση, τις σπουδές και την επαγγελματική κατάρτιση ή και την εγκατάσταση χωρίς την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, όταν διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης.
 

Το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος είναι ένα νέο καθεστώς διαμονής μακράς διάρκειας, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στη Χώρα μας, το οποίο εισάγει τα εξής σημαντικά στοιχεία:
 

Η αίτηση για τη χορήγηση του καθεστώτος αυτού μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε στιγμή κρίνει ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ότι πληροί τις προϋποθέσεις, είτε κατά την ανανέωση είτε κατά τη διάρκεια της άδειας διαμονής του.
 

Η μη χορήγησή του (λόγω π.χ. αδυναμίας πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων) ή η ανάκλησή του δεν οδηγεί απαραίτητα στην απώλεια του δικαιώματος διαμονής. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ακόμη και εάν δεν χορηγηθεί το καθεστώς ή σε περίπτωση ανάκλησής του, ο αιτών έχει δικαίωμα να διαμείνει στη Χώρα ανανεώνοντας κανονικά την άδεια διαμονής του.
 

Από τη στιγμή που ένας υπήκοος τρίτης χώρας αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος αποκτά ίση μεταχείριση με τον ημεδαπό σε σειρά δικαιωμάτων (άρθρο 12 του Π.Δ.), ενώ η ανανέωση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος πραγματοποιείται ανά πενταετία και δεν υπόκειται πλέον σε έλεγχο οποιωνδήποτε προϋποθέσεων, πλην αυτών που σχετίζονται με τις περιπτώσεις ανάκλησης ή απώλειάς του (άρθρο 8 του ΠΔ).
 

Ειδικότερα όσον αφορά στην εργασία, ο επί μακρόν διαμένων μπορεί να μεταβαίνει σε οποιοδήποτε εργασιακό καθεστώς, χωρίς να απαιτούνται, ως προς την άδεια διαμονής που κατέχει, περεταίρω διατυπώσεις (π.χ. αλλαγή άδειας διαμονής ανάλογα με το είδος της απασχόλησης).
 

Τέλος, οι επί μακρόν διαμένοντες που απέκτησαν το καθεστώς σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία, έχουν τη δυνατότητα απόκτησης δικαιώματος διαμονής στην Ελλάδα (κεφ. Γ του Π.Δ.) με την προοπτική απόκτησης του καθεστώτος αυτού και στη Χώρα μας. Αντιστρόφως, οι επί μακρόν διαμένοντες που απέκτησαν την ιδιότητα αυτή στην Ελλάδα, μπορούν να αποκτήσουν δικαίωμα διαμονής σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (δικαίωμα κινητικότητας στην επικράτεια της Ε.Ε.).


ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Σκοπός (αρ. 1), Ορισμοί (αρ. 2), Πεδίο Εφαρμογής (αρ. 3)
 

Το μέρος αυτό της παρούσας εγκυκλίου αναφέρεται στα άρθρα 1 έως 3 του Π.Δ. 150/2006, τα οποία αφορούν στις γενικές διατάξεις που ρυθμίζουν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα.

ΣΚΟΠΟΣ (άρθρο 1)

Σκοπός του παρόντος Π.Δ. είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας (άρθρα 67, 68 και 69 του ν.3386/2005, ΦΕΚ 212 Α΄) με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες.

ΟΡΙΣΜΟΙ (άρθρο 2)
 

Στο άρθρο 2 παρατίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί: «υπήκοος τρίτης χώρας», «επί μακρόν διαμένων», «πρώτο κράτος μέλος», «δεύτερο κράτος μέλος», «μέλη οικογένειας», «πρόσφυγας» και «άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος», όπως διαμορφώθηκαν και ισχύουν για τις ανάγκες της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.
 

Οι εν λόγω ορισμοί, από την ημερομηνία ενσωμάτωσης της Οδηγίας (23/1/2006), είναι κοινοί και δεσμεύουν όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρο 3)
 

Το παρόν διάταγμα έχει εφαρμογή στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως του τύπου ή του είδους της άδειας διαμονής που κατέχουν.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 

Κατά παρέκκλιση του γενικού κανόνα που διατυπώνεται ανωτέρω, οι παρακάτω κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, δεν έχουν πρόσβαση στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος:
 

α) κάτοχοι άδειας διαμονής για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση (άρθρα 23, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 40 και 41 παρ. 1 του ν.3386/2005),
 

β) κάτοχοι άδειας διαμονής δυνάμει προσωρινής προστασίας ή πρόσωπα που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα,
 

γ) κάτοχοι άδειας διαμονής δυνάμει επικουρικών μορφών προστασίας ή πρόσωπα που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα,
 

δ) πρόσφυγες ή πρόσωπα που έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα,
 

ε) κάτοχοι άδειας προσωρινής διαμονής (άρθρα 16, 18, 19, 20§5, 21, 37, 42, 43, 45, 46 έως 52 του ν.3386/2005),
 

στ) υπήκοοι τρίτων χωρών που απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί των διπλωματικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ Α΄108), της σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί των προξενικών σχέσεων, η οποία κυρώθηκε με τον ν.90/1975 (ΦΕΚ Α΄150).
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται επίσης, οι κάτοχοι αδειών διαμονής για τους παραπάνω λόγους, οι οποίοι είχαν αποκτήσει άδεια διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/2001, όπως αυτές, κάθε φορά, ίσχυαν.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όπου προβλέπεται, από τη κείμενη νομοθεσία ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες, μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους, τα μέλη αυτά εξαιρούνται επίσης, από το πεδίο εφαρμογής του διατάγματος.
 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι τα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε. που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας μπορούν, εφόσον το επιλέξουν και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτημα για τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να ενημερώνετε τους ενδιαφερόμενους ότι με την ιδιότητά τους ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν ένα καθεστώς μόνιμης διαμονής, μπορούν να επιλέξουν μεταξύ:
 

α) του καθεστώτος μόνιμης διαμονής (δελτίο μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε.), και
 

β) του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας
 

Σε καμία περίπτωση ωστόσο, δεν μπορούν να διατηρήσουν παράλληλα και τα δύο καθεστώτα, οπότε εάν τους χορηγηθεί το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος θα υπάγονται πλήρως στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόν Π.Δ. και ταυτόχρονα θα πρέπει να τους ανακληθεί η προηγούμενη άδεια διαμονής ως μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε.
 

Επισημαίνεται ότι η τυχόν υπαγωγή των μελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων προϋποθέτει την εκπλήρωση όλων των προβλεπόμενων προϋποθέσεων και προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών (π.χ. υποχρέωση καταβολής παραβόλου κ.λ.π.)

Επισυνάπτεται σε παράρτημα σχετικός πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

Στην παράγραφο 4 απαριθμούνται οι περιπτώσεις των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, οι ευνοϊκότερες διατάξεις των οποίων, υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος.


ΙΙΙ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 

Το μέρος αυτό της παρούσας εγκυκλίου αναφέρεται στα άρθρα 4 έως 12 του Π.Δ. 150/2006 (Β΄Κεφάλαιο), τα οποία αφορούν στις διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την απόκτηση και διατήρηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα:
 

Α. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (αρ. 4, 5)
 

1. Γενικές προϋποθέσεις
Ένας υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα, ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ, κατά τα πέντε έτη αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, μπορεί να αιτηθεί για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος εφόσον πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
 

α) ετήσιο εισόδημα, σταθερό και τακτικό, επαρκές για τις ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του, το οποίο δεν προέρχεται από προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της χώρας. Το εισόδημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο των αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη και προσαυξάνεται κατά 15% για κάθε μέλος της οικογένειάς του.
 

β) πλήρης ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών. Η κατηγορία ασφάλισης αυτή προκύπτει από τον λόγο που του είχε χορηγηθεί η τελευταία άδεια διαμονής π.χ. εξαρτημένη εργασία - ΙΚΑ, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – ΤΕΒΕ κ.λ.π.. Η εν λόγω ασφάλιση ασθενείας θα πρέπει να καλύπτει και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του που διαμένουν μαζί του στην Ελλάδα.
 

γ) διαθέτει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού

2. Αρμόδιο Όργανο (αρ.5§2)
 

Αρμόδιο όργανο για την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι εκείνο που χορήγησε στον υπήκοο τρίτης χώρας, την τελευταία άδεια διαμονής, πριν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
Συνεπώς:
 

Α) Εάν η τελευταία (τρέχουσα) άδεια διαμονής χορηγήθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η αίτηση για την άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος υποβάλλεται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας και ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005.
 

Β) Εάν η τελευταία (τρέχουσα) άδεια διαμονής χορηγήθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η αίτηση για την εν λόγω άδεια διαμονής υποβάλλεται και εξετάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία υποβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005.
 

Ορίζεται επίσης, η υποχρέωση των αρμοδίων φορέων τόσο για την υποβολή όσο και για την εξέταση της αίτησης και τη χορήγηση της άδειας διαμονής να ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών σχετικά με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.

3. Αίτηση
Για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος υποβάλλεται ο συνήθης ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής του ν.3386/2005 (έντυπο μπεζ χρώματος).
 

Η αίτηση υποβάλλεται με ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ της νόμιμης διαμονής του στην Ελλάδα θεωρεί ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ανεξαρτήτως εάν τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης:
 

- η τρέχουσα άδεια διαμονής του είναι σε ισχύ, ή
 

- η άδεια διαμονής του λήγει και χρειάζεται παράλληλα να υποβάλλει αίτημα ανανέωσής της ή
 

- έχει ήδη υποβληθεί αίτημα για ανανέωση και είναι κάτοχος της σχετικής βεβαίωσης υποβολής δικαιολογητικών.
 

Για το λόγο αυτό, η αίτηση θα πρέπει να συσχετιστεί με τον φάκελο του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας, κατά τη συνήθη διαδικασία (π.χ. από την προηγούμενη άδεια διαμονής).

Σε κάθε περίπτωση, κατόπιν της αίτησης για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος χορηγείται ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ της αίτησης (πρόκειται για τον ίδιο τύπο απόδειξης που χορηγείται για την υποβολή αιτήσεων του άρθρου 44, παρ. 2 του ν.3386/2005), η οποία περιλαμβάνει:
 

α) αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και ημερομηνία κατάθεσης
 

β) ονοματεπώνυμο του αιτούντος
 

γ) περίληψη του θέματος (όπου θα αναγράφεται ότι η υπηρεσία παρέλαβε αίτημα για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των διατάξεων του ΠΔ 150/06).

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις :

α) Υποβολή της αίτησης κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας άδειας διαμονής
 

Υποβάλλεται αίτηση για τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος με πλήρη δικαιολογητικά και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής αιτήματος. Εφόσον τελικά χορηγηθεί το καθεστώς και ταυτόχρονα με τη χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, θα πρέπει να προβείτε σε μερική ακύρωση της προηγούμενης άδειας διαμονής, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος.

β) Υποβολή της αίτησης κατά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής
 

Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει ΜΙΑ αίτηση, η οποία αφορά:
 

α) στη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος ΚΑΙ
 

β) στην ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής του.
 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ΠΛΗΡΗ δικαιολογητικά που προβλέπονται για την αίτηση που αφορά στην απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
 

Για την αίτηση αυτή θα λαμβάνει «βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής» ΠΛΗΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (μπλε χρώματος), η οποία θα καλύπτει σωρευτικά και τα δύο αιτήματα (για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος και για την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής). Στην εν λόγω βεβαίωση, στο πεδίο «κατηγορία άδειας» θα αναγράφεται τόσο ο σκοπός για τον οποίο ανανεώνει την τρέχουσα άδεια διαμονής του όσο και η απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
 

Π.χ. Κατηγορία άδειας διαμονής: «εξαρτημένη εργασία – καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος».
 

Με τη βεβαίωση αυτή και έως ότου να αποφανθεί η αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση ή μη του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας είναι νόμιμος στη Χώρα.
 

Το αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος θα εξετάζεται ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ. Στη φάση αυτή η διαδικασία ανανέωσης της τρέχουσας άδειας διαμονής θα αναστέλλεται έως ότου ληφθεί απόφαση επί της αιτήσεως για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
 

Εάν εγκριθεί το αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, η αίτηση για την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής θα καθίσταται ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ και ως εκ τούτου το συναφές αίτημα δεν θα εξετάζεται.
 

Εάν απορριφθεί το αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, η αίτηση για την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής θα εξετάζεται κανονικά. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον η αίτηση για την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής έχει ελλιπή δικαιολογητικά, ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται εγγράφως ως προς τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα ανανέωσης. Η προθεσμία που τίθεται για τη συμπλήρωση του φακέλου είναι ένας (1) μήνας από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Στην περίπτωση μη τήρησης της εν λόγω προθεσμίας, η αίτηση ανανέωσης απορρίπτεται και η βεβαίωση κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών ακυρώνεται, γεγονός που θα καθιστά τον ενδιαφερόμενο παρανόμως διαμένοντα στη Χώρα. Για το λόγο αυτό, στο έγγραφο με το οποίο θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τη προσκόμιση των υπολειπόμενων δικαιολογητικών, θα πρέπει να γίνεται αναφορά στην προθεσμία και να επισημαίνονται οι επιπτώσεις μη τήρησής της.

Επισημαίνεται τέλος ότι στην περίπτωση υποβολής της αίτησης για την απόκτηση του καθεστώτος κατά την χρονική στιγμή της ανανέωσης της τρέχουσας άδειας διαμονής, το παράβολο που θα καταβάλλεται είναι αυτό που αφορά στην αίτηση απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (900€), δεδομένου ότι υπερκαλύπτει αυτό της ανανέωσης. Εάν το αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος απορριφθεί, τότε θα ακολουθείται η διαδικασία συμψηφισμού που περιγράφεται κατωτέρω (βλ. ενότητα Α.4, σημείο 7, της παρούσας εγκυκλίου).

γ) Υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του καθεστώτος όταν ήδη έχει υποβληθεί και εξετάζεται αίτημα ανανέωσης της τρέχουσας άδειας διαμονής
 

Εάν τη στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος έχει ήδη κατατεθεί αίτηση ανανέωσης της προηγούμενης άδειας διαμονής, τότε:
 

1. Ο αιτών παραμένει με τη βεβαίωση που είχε λάβει όταν υπέβαλε την αίτηση για ανανέωση της άδειας διαμονής του,
 

2. Όσον αφορά στην αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος, χορηγείται βεβαίωση παραλαβής αιτήματος.
 

3. Οι δύο αιτήσεις συσχετίζονται και δίνεται προτεραιότητα στην εξέταση του αιτήματος για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος. Εάν δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, τότε η αρμόδια υπηρεσία προχωρά στην εξέταση του αιτήματος ανανέωσης της προηγούμενης άδειας διαμονής.

4. Έλεγχος προϋποθέσεων – Δικαιολογητικά
 

i) Ημερομηνία έναρξης του υπολογισμού της πενταετούς περιόδου προηγούμενης αδιάλειπτης διαμονής
 

Η πενταετής διαμονή υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τα πέντε προηγούμενα έτη πριν την ημερομηνία αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 4 σχετικά με τις περιόδους διαμονής ή απουσίας.

ii) Τρόπος υπολογισμού της πενταετούς περιόδου προηγούμενης, αδιάλειπτης διαμονής (τρόπος προσμέτρησης περιόδων διαμονής και απουσίας)
 

Οι παρατάσεις ισχύος των αδειών διαμονής που κατά καιρούς είχαν δοθεί, στο παρελθόν, δεν θεωρείται ότι διακόπτουν το αδιάλειπτο της διαμονής.
 

Δεν προσμετράται το σύνολο του χρονικού διαστήματος ισχύος αδειών διαμονής:
 

προσωρινής διαμονής (περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 3, του διατάγματος), δηλ. χρονικά διαστήματα ισχύος αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 18, 19, 20§5, 21, 37, 42, 43, 45, 46-52, του ν.3386/2005 (ή των αντίστοιχων διατάξεων του ν.2910/2001).
 

διαμονής υπό το καθεστώς που υπόκεινται στις συμβάσεις της Βιέννης του 1961 και 1963 (περίπτωση στ της παρ. 2 του άρθρου 3, του διατάγματος).

Πρόσωπα με άδειες διαμονής που έχουν χορηγηθεί για τους ανωτέρω σκοπούς και για όσο χρόνο συνεχίζουν να διαμένουν στη Χώρα με αυτό καθεστώς αυτό, δεν υπάγονται στο καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος διαμονής του και εφόσον το νέο καθεστώς εμπίπτει στις κατηγορίες που επιτρέπουν την απόκτηση της ιδιότητας του επί μακρόν διαμένοντος, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι κατά τον υπολογισμό της προηγούμενης πενταετούς διαμονής δεν θα υπολογιστούν τα διαστήματα διαμονής κατά τα οποία είχαν δικαίωμα διαμονής δυνάμει των προαναφερόμενων εξαιρούμενων καθεστώτων.
 

Παράδειγμα: ένας υπήκοος τρίτης χώρας είχε άδεια διαμονής ως θύμα εμπορίας ανθρώπων (άρθρα 46-52, ν.3386/2005) για δύο έτη και μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας απέκτησε, δυνάμει του άρθρου 52 του ν.3386/2005, άδεια διαμονής π.χ. για εξαρτημένη εργασία.

Δικαιούνται να αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος όταν συμπληρώσει την πενταετία ως κάτοχος άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Στον υπολογισμό δεν λαμβάνεται υπόψη η διετής νόμιμη διαμονή που είχε ως θύμα εμπορίας.

Προσμετράται κατά το ήμισυ το χρονικό διάστημα ισχύος των αδειών διαμονής που έχουν χορηγηθεί για λόγους σπουδών ή επαγγελματικής κατάρτισης (περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 3, του διατάγματος) δηλ. χρονικά διαστήματα ισχύος αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 23, 28, 29, 30, 32, 33, 34 και 40§1 του ν.3386/2005 (ή των αντίστοιχων διατάξεων του ν.2910/2001).
 

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:
 

Ο ενδιαφερόμενος έχει εισέλθει στην Ελλάδα με ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση
 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στην Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για σπουδές δεν έχουν δικαίωμα να μεταβούν σε άλλο καθεστώς διαμονής, κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Εφόσον επιθυμούν να διαμείνουν στη Χώρα για άλλο σκοπό θα πρέπει να επανέλθουν με νέα θεώρηση εισόδου.
 

Στην περίπτωση αυτή, για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, η πενταετής προηγούμενη διαμονή θα υπολογίζεται από τη στιγμή της νέας άδειας διαμονής.
 

Η περίοδος διαμονής τους ως σπουδαστής θα μπορεί να προσμετρηθεί κατά το ήμισυ μόνο στην περίπτωση που το διάστημα απουσίας του (έξοδος για την απόκτηση νέας θεώρησης εισόδου και επανείσοδος) δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας που αναφέρονται παρακάτω.

Ο ενδιαφερόμενος διέμενε στη χώρα με καθεστώς οικογενειακής επανένωσης και μετέβη σε καθεστώς σπουδών.
 

Η μόνη περίπτωση που ένας κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές μπορεί να μεταβεί, χωρίς να απαιτείται η έξοδός του από τη Χώρα, σε άλλο καθεστώς διαμονής, υφίσταται όταν αυτός προέρχεται από καθεστώς οικογενειακής επανένωσης, συμπεριλαμβανομένων των διαστημάτων που ενδεχομένως υπήρξε κάτοχος αυτοτελούς άδειας διαμονής.
 

Παράδειγμα: ο αιτών είχε άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, την ανανέωσε για λόγους σπουδών, π.χ. με άρθρο 28 και στη συνέχεια για εξαρτημένη εργασία. Η πενταετής προηγούμενη διαμονή θα υπολογιστεί από την ημερομηνία της αίτησης, ως εξής:
 

- χρόνος νόμιμης διαμονής για εξαρτημένη εργασίας π.χ. 2 έτη
 

- χρόνος νόμιμης διαμονής για σπουδές π.χ. από τα 4 έτη συνολικά των αδειών διαμονής για σπουδές υπολογίζονται τα 2 έτη και
 

- χρόνος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση: υπολογίζεται το 1 έτος από την τελευταία άδεια διαμονής
 

Προσοχή: ειδικά για την περίπτωση των σπουδών δεν θεωρείται ότι διακόπτεται το αδιάλειπτο της διαμονής, σε περιπτώσεις όπως αυτήν του ανωτέρω παραδείγματος, όπου υπολογίζεται το ήμισυ του χρόνου διαμονής για λόγους σπουδών.

Ο ενδιαφερόμενος ήταν μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας και προκειμένου να μεταβεί σε καθεστώς σπουδών, ανανέωσε για σπουδές με νέα θεώρηση εισόδου
 

Περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι ήταν μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας και:
 

- είτε ήταν κάτοχοι εξάμηνης προσωρινής άδειας διαμονής
 

- είτε αναγράφονταν στις άδειες διαμονής των γονέων τους ως προστατευόμενα μέλη (ΟΑΕΔ), χωρίς να είναι κάτοχοι δικής τους άδειας διαμονής
και στη συνέχεια, προκειμένου να αποκτήσουν καθεστώς σπουδών και να εφοδιαστούν με την αντίστοιχη άδεια διαμονής, αναγκάστηκαν να μεταβούν στη χώρα τους και να εφοδιαστούν με ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών, θα αντιμετωπίζονται ως μέλη οικογένειας που άσκησαν το δικαίωμά τους για σπουδές, όπως στην υπ’ αριθμ. 2, ανωτέρω περίπτωση.
 

Δηλαδή, η διαμονή των προσώπων αυτών για σπουδές θα θεωρείται συνέχεια της διαμονής τους στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης.

Όταν ο αιτών απουσιάσει
 

- έως 6 διαδοχικούς μήνες μέσα στην πενταετία και
 

- για μικρότερα διαστήματα διακεκομμένης απουσίας έως 10 μήνες εντός της πενταετίας
τα διαστήματα αυτά ΠΡΟΣΜΕΤΡΩΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ, χωρίς να θεωρείται ότι διακόπτεται το αδιάλειπτο της πενταετούς προηγούμενης διαμονής, ούτε να απαιτείται να συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα διαμονής με τα διαστήματα αυτά απουσίας :
 

Αντιθέτως:
 

Όταν ένας υπήκοος τρίτης χώρας απουσιάσει από τη Χώρα για διάστημα άνω των 6 διαδοχικών μηνών εντός της πενταετίας ή για διάστημα που αθροιστικά ξεπερνά τους 10 μήνες εντός της πενταετίας, τότε διακόπτεται το αδιάλειπτο της απαιτούμενης διαμονής. Ως εκ τούτου το σχετικό αίτημα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ με την αυτήν αιτιολογία.
 

Για να προσδιοριστεί πότε ο αιτών θα μπορέσει να επανέλθει με νέα αίτηση, ο υπολογισμός θα πρέπει να ξεκινήσει από εκείνο το χρονικό σημείο από το οποίο καλύπτεται η πενταετής συνεχής διαμονή, αφαιρώντας τα ανωτέρω επιτρεπόμενα διαστήματα απουσίας (6 διαδοχικοί μήνες ή 10 μήνες μέσα στη πενταετία).

Παράδειγμα 1: ο αιτών υποβάλλει αντίγραφα των διαβατηρίων του από τα οποία προκύπτει η έξοδος του από τη χώρα για 5 συνεχείς μήνες κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας. ΔΕΝ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ και συνεχίζεται η εξέταση του αιτήματος κανονικά.
 

Παράδειγμα 2: από τα αντίγραφα των διαβατηρίων του αιτούντος προκύπτει ότι, κατά τη προηγούμενη πενταετία, έχει απουσιάσει από τη Χώρα: α) 2 μήνες το 1ο έτος, β)6 μήνες το 2ο έτος, γ) 1 μήνα το 3ο έτος, δ) 15 ημέρες και 1 μήνα κατά το 4ο έτος και 1 μήνα το 5 έτος (τρέχον έτος της αίτησης). Σύνολο χρόνου απουσίας: 11 μήνες και 15 ημέρες. Το διάστημα αυτό ξεπερνά τους επιτρεπόμενους 10 μήνες απουσίας και επομένως ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΟ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ ΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ και αίτημα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ με την αυτήν αιτιολογία.
 

Ο αιτών μπορεί να επαναλάβει το αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος μετά την παρέλευση 1 μήνα και 15 ημερών.

Σε περίπτωση εξόδου και επανεισόδου στη Χώρα με νέα θεώρηση εισόδου, το χρονικό διάστημα της προηγούμενης διαμονής (πριν την έξοδο από την Ελλάδα) προσμετράται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 (ειδικότερα των παρ. 2 και 3).

Παράδειγμα: ο αιτών είχε άδεια διαμονής για σπουδές στην Ελλάδα και μετά το πέρας των σπουδών του, ως όφειλε, επέστρεψε στη χώρα καταγωγής του. Κατόπιν και μετά την παρέλευση 5μήνου εισήλθε εκ νέου στην Ελλάδα με νέα θεώρηση εισόδου για εξαρτημένη εργασία και απέκτησε την αντίστοιχη άδεια διαμονής. Καταρχήν, η νέα άδεια διαμονής του δίνει το δικαίωμα, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις να αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος. Κατά τον υπολογισμό της προηγούμενης πενταετούς περιόδου ωστόσο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι προηγούμενα είχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για σπουδές και εκείνο το διάστημα διαμονής θα συνυπολογιστεί στην πενταετία, κατά το μισό, π.χ. εάν είχε άδεια διαμονής για σπουδές συνολικής διάρκειας 4 ετών, θα ληφθούν υπόψη τα 2 έτη.

Προσοχή: Προκειμένου να μην υποβάλλεται πληθώρα αιτήσεων οι οποίες εκ των πραγμάτων θα απορριφθούν λόγω διακοπής του αδιάλειπτου της διαμονής, οι, κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για την παραλαβή των αιτήσεων, θα πρέπει να προβαίνουν σε ένα κατ’ αρχήν έλεγχο (από τα αντίγραφα των διαβατηρίων, βλ. κατωτέρω), πριν τη καταχώρηση του αιτήματος, ώστε να ελεγχθεί το κατά πόσο καλύπτεται η προηγούμενη αδιάλειπτη πενταετής διαμονή και όταν δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη προϋπόθεση να τον ενημερώνει, ώστε να μην υποβάλλει το αίτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή.

iii) Δικαιολογητικά – Έλεγχος δικαιολογητικών
 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και της ισχύουσας άδειας διαμονής (ή βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για ανανέωση).

α) ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ Η ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ελέγχεται εάν προκύπτει το αδιάλειπτο της διαμονής κατά την προηγούμενη πενταετία (αρ. 4§1) και ως εκ τούτου ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να προσκομιστεί αντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου.
 

Το αδιάλειπτο της διαμονής προκύπτει μετά τον υπολογισμό των περιόδων νόμιμης διαμονής και απουσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικά στο προηγούμενο άρθρο.
Ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις σφραγίδες εισόδου και εξόδου που επιτίθενται στο διαβατήριο από τις αρμόδιες αρχές συνοριακού ελέγχου, κάθε φορά που ο υπήκοος τρίτης χώρας μετακινείται προς μία τρίτη χώρα.
Επισημαίνονται τα εξής:
 

Σε περίπτωση που κατά τη προηγούμενη πενταετία ο ενδιαφερόμενος είχε αντικαταστήσει το διαβατήριο ή το ταξιδιωτικό του έγγραφο, θα πρέπει υποβάλλει επιπρόσθετα αντίγραφο όλων των σελίδων του/των προηγούμενων, ώστε το διάστημα ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων που υποβάλλονται να καλύπτει πλήρως το διάστημα των πέντε συνεχόμενων ετών νόμιμης διαμονής, λαμβανομένων υπόψη και των περιόδων απουσίας, όταν υφίστανται.
 

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει στη κατοχή του τα προηγούμενα διαβατήρια ή ταξιδιωτικά έγγραφα π.χ. λόγω απώλειας, κλοπής ή στην περίπτωση αντικατάστασης, λόγω παρακράτησής του από τις εκδούσες αρχές στη χώρα προέλευσης κ.λ.π., θα πραγματοποιείται αλληλογραφία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, προκειμένου σας γνωρίσει τις αφιξοαναχωρήσεις του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας, κατά τη προηγούμενη πενταετία.

β) ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ η νόμιμη διαμονή του, από τη στιγμή υποβολής της αίτησης και για το προηγούμενο διάστημα ισχύος της εν λόγω άδειας διαμονής.
Η νόμιμη διαμονή του για το υπολειπόμενο προηγούμενο διάστημα, προκύπτει από τον φάκελό του. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συσχετιστεί η αίτηση αυτή με το φάκελο του ενδιαφερόμενου, κατά τη συνήθη διαδικασία.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο π.χ. κινητικότητα του υπηκόου τρίτης χώρας μεταξύ των περιφερειών της Χώρας, τα στοιχεία που αποδεικνύουν την προηγούμενη νόμιμη διαμονή του βρίσκονται σε άλλη υπηρεσία, τότε η αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση της παρούσας αίτησης, οφείλει να ζητήσει την άμεση αποστολή τους, σε αυτή κα μάλιστα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο θα πρέπει να προσδιορίζεται με βάση το ανώτατο όριο εξέτασης της αίτησης που θέτει το Π.Δ. και το οποίο είναι 6 μήνες το μέγιστο (άρθρο 5§2 του Π.Δ.)

(2) Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας των δύο προηγούμενων της υποβολής της αίτησης οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500€), προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας που τον βαρύνει.
 

Σκοπός του εν λόγω δικαιολογητικού είναι να ελεγχθεί κατά πόσο ο αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος (αρ. 4§1(α), το ύψος του οποίου καθορίζεται στα 8.500€.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: το ποσό των 8.500€ θα αναπροσαρμόζεται

Α. Ποιο είναι το δικαιολογητικό:
 

Το απαιτούμενο δικαιολογητικό είναι το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα δύο προηγούμενα της υποβολής της αίτησης οικονομικά έτη ή άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει το ετήσιο εισόδημά του.
 

Έτσι, στην περίπτωση που, κατά τη στιγμή της αίτησης, δεν έχει χορηγηθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. που αφορά στο αμέσως προηγούμενο της αίτησης, έτος, μπορεί να προσκομιστεί, αντί αυτού, αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος για το έτος αυτό.

Β. Πως ελέγχεται η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 

Το κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος εκπληρώνει κανονικά τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις διαπιστώνεται με την υποβολή από των εξής δικαιολογητικών:
 

α) ασφαλιστική ενημερότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων (π.χ. βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα)
 

β) φορολογική ενημερότητα. Επισημαίνεται ότι το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας υπέχει θέση φορολογικής ενημερότητας έως μία συγκεκριμένη ημερομηνία, η οποία αναγράφεται κάθε φορά σε εμφανές σημείο του. Επομένως εάν η αίτηση κατατεθεί σε χρονικό σημείο εντός της ημερομηνίας αυτής, δεν θα πρέπει να αναζητείται η φορολογική ενημερότητα.

Γ. Πως ελέγχεται η επάρκεια του εισοδήματος
 

1. Η προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος πρέπει να συντρέχει αυτοτελώς ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ από την υποβολή της αίτησης (δεν απαιτείται η απόδειξη του εισοδήματος και για τα 5 έτη της προηγούμενης νόμιμης διαμονής του στη Χώρα).
 

2. Ο αιτών θα πρέπει αποδεικνύει ότι:
 

α) διαθέτει ο ΙΔΙΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 8.500€.
 

β) διαθέτει επαρκές εισόδημα και για τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειάς του. Όταν ο ενδιαφερόμενος διαμένει στην Ελλάδα με τα μέλη της οικογένειάς του, τότε το ύψος του επαρκούς εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 15% για κάθε ένα από τα μέλη αυτά. Στην περίπτωση αυτή, προστίθεται το ενδεχόμενου εισοδήματος των μελών αυτών (π.χ. εισόδημα συζύγου ή τέκνων), στο εισόδημα του αιτούντος.
 

3. Η ύπαρξη του επαρκούς εισοδήματος δεν συναρτάται από το είδος της άδειας διαμονής του/της συζύγου, δηλαδή εάν ο έτερος των συζύγων είναι κάτοχος άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή για κάποιον άλλο λόγο του ν.3386/2005 (π.χ. εξαρτημένη εργασία).
 

4. Ο έτερος των συζύγων μπορεί να αιτηθεί για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος οποτεδήποτε, εφόσον πληροί ο ίδιος τις σχετικές προϋποθέσεις (ύπαρξη επαρκούς προσωπικού εισοδήματος, ασφάλιση ασθενείας, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού).
 

5. Ειδικά όσον αφορά στα τέκνα, η προσαύξηση του 15% θα πρέπει να αναζητείται οπωσδήποτε για τα τέκνα ηλικίας έως 18 ετών. Για τα τέκνα ηλικίας 18 έως 21 η εν λόγω προσαύξηση αναζητείται εφόσον προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα ή τη φορολογική δήλωση ότι τα τέκνα αυτά είναι συντηρούμενα.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ιδίως των τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση για ενδεχόμενα δικά τους εισοδήματα, υποβάλλεται επιπρόσθετα το δικό τους Εκκαθαριστικό σημείωμα ή η Φορολογική Δήλωση.


Κατόπιν των ανωτέρω, το συνολικό απαιτούμενο εισόδημα που θα πρέπει να διαθέτει ο ενδιαφερόμενος είναι:
 

Ετήσιο εισόδημα ύψους 8.500€ + [15% επί του ετήσιου εισοδήματος (1.275€) Χ Αριθμός προστατευόμενων (συντηρούμενων) μελών οικογένειας].

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής περιπτώσεις:
 

Περίπτωση 1. Μόνο ο αιτών διαθέτει εισόδημα, με το οποίο συντηρεί τα μέλη της οικογένειάς του: εφαρμόζεται ο ανωτέρω τύπος.

Παράδειγμα 1:
 

Ο αιτών αποδεικνύει εισόδημα 9.000€ και επιβαρύνεται με το ποσοστό του 15% για τρία μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και 2 τέκνα), εκ των οποίων δεν εργάζεται κανένα και δεν προκύπτει άλλου είδους νόμιμο εισόδημα (ενοίκια, επιδόματα κ.λ.π.).
- Το εισόδημα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο είναι:
8.500€ + (1.275€*3) = 12.325€

Ως εκ τούτου ο αιτών δεν πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος και το αίτημά του θα πρέπει να απορριφθεί στη βάση αυτή.

Περίπτωση 2: το εισόδημα του αιτούντα είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο των 8.500€ και τα συντηρούμενα μέλη της οικογένειας διαθέτουν δικά τους νόμιμα εισοδήματα π.χ. από εργασία, ενοίκια κ.α., τότε αυτά θα ληφθούν υπόψη προκειμένου για τη συμπλήρωση του επαρκούς εισοδήματος για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

Παράδειγμα 2:

Ο αιτών αποδεικνύει εισόδημα 8.600€ και επιβαρύνεται με το ποσοστό του 15% για τρία μέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και 2 τέκνα), εκ των οποίων το ένα π.χ. η σύζυγος έχει εισόδημα από ενοίκιο ύψους 4.800€ ετησίως.

- Το εισόδημα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο είναι:
8.500€ + (1.275€*3) = 12.325€

- Το εισόδημα της συντηρούμενης συζύγου - από το ενοίκιο – προστίθεται στο εισόδημα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, πραγματικό του εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής:
8.600€+4.800€=13.400€
 

Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος.


Περίπτωση 3: ο/η σύζυγος διαθέτει προσωπικό εισόδημα από εργασία:

Παράδειγμα 3:
 

Ο αιτών αποδεικνύει εισόδημα 8.600€ και επιβαρύνεται με το ποσοστό του 15% για τρία μέλη της οικογένειάς του(έτερος σύζυγος και τέκνα), ενώ ο έτερος των συζύγων εργάζεται με σχέση μισθωτής απασχόλησης και συμβάλει στο οικογενειακό εισόδημα με το ποσό των 7.500€, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας.
 

Το εισόδημα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο είναι:
8.500€ + (1.275€*3) = 12.325€
 

Το εισόδημα του ετέρου των συζύγων - από την μισθωτή απασχόληση – προστίθεται στο εισόδημα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, οικογενειακό εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής:
8.600€+7.500€=16.100€
 

Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος.


Περίπτωση 4: ο/η σύζυγος διαθέτει προσωπικό εισόδημα από εργασία, ενώ ένα από τα τέκνα έχει περάσει το 18ο έτος της ηλικίας του:

Παράδειγμα 4:
 

Ο αιτών αποδεικνύει εισόδημα 8.600€ και επιβαρύνεται με το ποσοστό του 15% για τρία μέλη της οικογένειάς του(έτερος σύζυγος και δύο τέκνα), ενώ ο έτερος των συζύγων εργάζεται με σχέση μισθωτής απασχόλησης και συμβάλει στο οικογενειακό εισόδημα με το ποσό των 7.500€, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας. Το ένα τέκνο είναι ηλικίας 19 ετών και έχει άδεια διαμονής για σπουδές, ως εκ τούτου, από τη φορολογική δήλωση εμφανίζεται ως συντηρούμενο μέλος.
 

Το εισόδημα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με τον ανωτέρω τύπο είναι:
8.500€ + (1.275€*3) = 12.325€
 

Το εισόδημα του ετέρου των συζύγων - από την μισθωτή απασχόληση – προστίθεται στο εισόδημα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, οικογενειακό εισόδημα διαμορφώνεται ως εξής:
8.600€+7.500€=16.100€
 

Ως εκ τούτου, στο συγκεκριμένο παράδειγμα το αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήματος.


ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ, για τον έλεγχο και την αξιολόγηση του επαρκούς εισοδήματός του, ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:
 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
 

- το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας των δύο προηγούμενων της αίτησης ετών. Σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα που αφορά στο αμέσως προηγούμενο της αίτησης έτος, υποβάλλεται αντίγραφο της Φορολογικής Δήλωσης για το έτος αυτό. Στις περιπτώσεις που κάποιο τέκνο έχει δικά του εισοδήματα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω, υποβάλλεται από τον αιτούντα το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή η Φορολογική Δήλωση του τέκνου, προκειμένου να συνυπολογιστεί το ενδεχόμενο εισόδημα του τέκνου στο πραγματικό εισόδημα του αιτούντος (σημείο Γ, ανωτέρω).
 

- ασφαλιστική ενημερότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, π.χ. βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα (σημείο Β, ανωτέρω)
 

- φορολογική ενημερότητα. Εάν η αίτηση υποβληθεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας υπέχει θέση φορολογικής ενημερότητας, ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αρκεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα, (σημείο Γ, ανωτέρω).

(3) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του.
 

Με την ανωτέρω βεβαίωση, εξετάζεται:
 

α) ότι καλύπτεται ο ίδιος όσον αφορά στις δαπάνες νοσηλείας και ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και
 

β) ότι καλύπτονται τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του όσον αφορά στις ως άνω δαπάνες
 

Ως προστατευόμενα μέλη στην περίπτωση αυτή, νοούνται τα μέλη της οικογένειάς του που τον επιβαρύνουν με την προσαύξηση του 15%, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται ανωτέρω για το εισόδημα. (βλ. δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. 2)

(4) επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή άλλο επικυρωμένο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει κατοικία ικανή να καλύψει τις ανάγκες του.
 

Ειδικότερα στην περίπτωση παραχώρησης κατοικίας σε υπήκοο τρίτης χώρας η προϋπόθεση του καταλύματος αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.

(5) αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και των στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού.
 

Ως αποδεικτικά στοιχεία της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υποβάλλονται ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ τα εξής δικαιολογητικά:

α) τίτλος αποφοίτησης τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ (ολοκλήρωση σπουδών επιπέδου 3η τάξης του γυμνασίου και άνω).
Επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι μετέχοντες στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, για να προχωρήσουν σε ανώτερες, της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου, σπουδές (Λύκειο, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακές σπουδές), θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τάξη αυτή, αρκεί, για τους σκοπούς του παρόντος Π.Δ. η υποβολή του αντίστοιχου αποδεικτικού ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (αποδεικτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου). Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν κάθε άλλο ανώτερο τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ανώτερο επίπεδο (ενδεικτικός συνημμένος πίνακα 2).
 

Σε περίπτωση που ο αιτών προσκομίζει τίτλο σπουδών άλλων ιδιωτικών σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή διαφόρων εκπαιδευτικών κέντρων, ιδιωτικών σχολών ή ινστιτούτων π.χ. επαγγελματικής κατάρτισης κ.ο.κ. και προκειμένου να διαπιστώσετε εάν ο τίτλος αυτός καλύπτει τους όρους επάρκειας της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού (σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Π.Δ.), θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό ερώτημα στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ή
β) πιστοποιητικό ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κα Θρησκευμάτων.
Οι λεπτομέρειες για την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού που αφορούν στη διαδικασία, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τον τύπο του πιστοποιητικού κ.λ.π. θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.

(6) τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες

(7) παράβολο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ (παρ. 2, άρθρο 92 του ν.3386/2005)
 

Οι αιτούντες το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος υποχρεούνται να καταβάλλουν, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 92 του ν.3386/05, παράβολο ύψους 900€, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που ακολουθείται για την καταβολή των λοιπών παραβόλων του ν.3386/2005.
Επισημαίνονται τα εξής:
 

Σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος για την χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί κάποια από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και σε περίπτωση που δεν είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής για κάποιον από τους λόγους του 3386/2005, τότε, όπως αναφέρεται παραπάνω, εξετάζεται η ανανέωση της προηγούμενης άδειας διαμονής του, για διάστημα που είναι τουλάχιστον ικανό τουλάχιστον να καλύψει αυτό που απαιτείται μέχρι την πλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων.
Στη περίπτωση αυτή, το παράβολο συμψηφίζεται με αυτό που καταβλήθηκε κατά την αίτηση για την χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
 

Η διαδικασία του συμψηφισμού θα ακολουθείται για κάθε επόμενη ανανέωση της άδειας διαμονής, μέχρι την απόσβεση του εν λόγω ποσού, ακόμη και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επανέλθει με νέα αίτηση για τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, όπου θα κλιθεί να καταβάλλει τη διαφορά από τα 900€, όπως αυτή προκύπτει από το υπόλοιπο των προηγούμενων συμψηφισμών κατά τις μεσολαβούσες ανανεώσεις.

Παράδειγμα: ο υπήκοος τρίτης χώρας με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, υποβάλλει αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, κατά το χρόνο ανανέωσης της άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία. Από την εξέταση του αιτήματος διαπιστώνεται ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί την προϋπόθεση π.χ. του επαρκούς εισοδήματος και ως εκ τούτου το αίτημά του για την απόκτηση του καθεστώτος απορρίπτεται. Επομένως:
 

- απαιτείται η ανανέωση της άδειας διαμονής που κατείχε, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει σχετικά ο ν.3386/2005,
 

- για την απόκτηση της εν λόγω άδειας διαμονής θα πρέπει να καταβάλει το αντίστοιχο παράβολο, ανάλογα με τη διάρκεια της άδειας διαμονής του.
 

- Δεδομένου ότι έχει ήδη καταβάλλει το ποσό των 900€ (παράβολο αίτησης για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος), το παράβολο της ανανέωσης αυτής, θα συμψηφιστεί με τα 900€. Ως εκ τούτου, στην πράξη, για την παρούσα ανανέωση, δεν θα καταβάλει τελικά επιπλέον παράβολο. Η ίδια διαδικασία θα εφαρμόζεται και κατά τις επόμενες ανανεώσεις της άδειας διαμονής του, μέχρι την απόσβεση του ποσού των 900€.
 

- Εάν επανέλθει με αίτηση για χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, τότε θα κλιθεί να καταβάλλει, κατόπιν συμψηφισμού, το υπολειπόμενο ποσό του παραβόλου, εάν συνεχίζει να υφίσταται και δεν έχει αποσβεστεί από προηγούμενες ανανεώσεις, ώστε να συμπληρωθούν τα 900€.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στην περίπτωση το αίτημα για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος υποβληθεί μετά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής του (ακόμη και εάν δεν έχει ακόμη εκδοθεί η σχετική απόφαση) ή με ισχυρή άδεια διαμονής, τότε θα πρέπει να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 900€.

Σημείωση: Στο παράρτημα παρατίθεται συνολικός πίνακας με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει ένας υπήκοος τρίτης χώρας προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος (ΠΙΝΑΚΑΣ 3).

5. Διαδικασία υποβολής της αίτησης – χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
 

Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της αίτησης ζητά τη γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής για θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας, σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 του ν.3386/2005.
 

Κατόπιν εξετάζει το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ., σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σχετικά ανωτέρω.
 

Προσοχή: Η διαδικασία για τη χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παρέλευσης των 6 μηνών χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται την απόκτηση του καθεστώτος έχουν δικαίωμα προσφυγής.

Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων που έχουν σχέση με τον σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης και οι οποίοι δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας (π.χ. καθυστέρηση διαπίστωσης των αφιξοαναχωρήσεων του ενδιαφερόμενου από τη χώρα, για τη διαπίστωση των περιόδων απουσίας), η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες και μέχρι τρεις μήνες. Για την παράταση αυτή της προθεσμίας, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος.

Στον υπήκοο τρίτης χώρας που εγκρίνεται η αίτηση για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος χορηγείται άδεια διαμονής ενιαίου τύπου, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1030/2002, στην οποία, στο πεδίο «τύπος άδειας» αναγράφεται «επί μακρόν διαμένων – ΕΚ».
 

Επισημαίνεται ότι πρόκειται για μία νέα κατηγορία άδειας διαμονής, για την εκτύπωση της οποίας, ωστόσο, ακολουθείται η συνήθης διαδικασία έκδοσης των αδειών διαμονής που χορηγούνται βάσει του ν.3386/2005 στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη Χώρα.

Το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, από τη στιγμή που χορηγείται σε ένα υπήκοο τρίτης χώρας, είναι μόνιμο και μπορεί να ανακληθεί ή να απωλεσθεί μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος Π.Δ. (αρ. 5§5).


Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (ΑΡ. 6)
 

1. Γενικές Διατάξεις - Διαδικασία
 

Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που χορηγείται κατά την αρχική απόκτηση του καθεστώτος είναι πέντε (5) έτη.

Η εν λόγω άδεια διαμονής είναι ανανεώσιμη για πέντε (5) έτη κάθε φορά.
 

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής, ο επί μακρόν διαμένων υποβάλλει, πριν τη λήξη της, αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ.. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου του Π.Δ. (αντίστοιχη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005).

2. Ανανέωση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος – Αρμόδιο όργανο
 

Αρμόδιο όργανο για την παραλαβή της αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι, σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή η κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, ενώ η σχετική άδεια χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
 

Ως εκ τούτου, οι ανανεώσεις των αδειών διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν χορηγηθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανανεώνονται από τις ανωτέρω αναφερόμενες αρχές.
 

Για το σκοπό αυτό, στην περίπτωση εξέτασης αίτησης για την ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που έχει χορηγηθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας στην οποία έχει υποβληθεί η αίτηση ανανέωσης, θα πρέπει να αναζητά αμέσως τον φάκελο του αιτούντα από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία υποχρεούνται να τον διαβιβάζει ΑΜΕΣΑ στην υπηρεσία αυτή.

3. Δικαιολογητικά – Έλεγχος
 

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

1. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας και της προηγούμενης άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος.
 

2. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανανέωση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος είναι αυτοδίκαιη, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι του άρθρου 8 του παρόντος Π.Δ.!
Επομένως:
 

Τα στοιχεία που ελέγχονται αφορούν μόνον τις εξής περιπτώσεις:
 

α. δόλια απόκτηση του καθεστώτος
 

β. απέλαση
 

γ. απουσία από το έδαφος της Κοινότητας για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών
 

δ. λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας
 

ε. απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε.
 

στ. απουσία από το έδαφος της Ελλάδας για διάστημα που υπερβαίνει τα 6 έτη
 

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο πραγματοποίησης του ελέγχου του κατά πόσον συντρέχουν τα παραπάνω, αναφέρονται παρακάτω, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 8 «Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος».
 

Δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του παρόντος και ως εκ τούτου δεν ελέγχονται οι σχετικές προϋποθέσεις.
 

Δεν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής παραβόλου.

Γ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (αρ. 7)
 

Κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος η σχετική αίτηση μπορεί να απορρίπτεται όταν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3386/2005 (βλ. σχετική εγκύκλιό μας υπ΄αριθμ. 38/2005), η εξέταση των λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο κατά την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής, καθώς και για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας. Επομένως, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέταση των σχετικών αιτήσεων, υποχρεούνται να μην εκδίδουν άδεια διαμονής εάν δεν έχουν την απάντηση της αστυνομικής αρχής, από την οποία θα προκύπτει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του υπηκόου τρίτης χώρας κίνδυνος για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 

Όσον αφορά τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και σύμφωνα με την ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιό μας, οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης θα αποστέλλουν, στο τέλος κάθε μήνα, στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις ή διευθύνσεις ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας καταστάσεις με τα ακριβή στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων ανανεώθηκαν οι άδειες διαμονής επί μακρόν διαμένοντος και εφόσον προκύπτουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας θα προχωρούν στην ανάκληση της άδειας τους.
Εξυπακούεται ότι σε όσες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του νέου μηχανογραφικού προγράμματος, ο σχετικός έλεγχος θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσω της κεντρικής βάσης δεδομένων που τηρείται στη Δ/νση Μηχανογράφησης & Η.Ε.Σ. του ΥΠΕΣΔΔΑ.
 

Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικές αρχές, όταν επικαλούνται λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, θα πρέπει να αναφέρουν ειδικά σε τι συνίστανται αυτοί οι λόγοι.
 

Επίσης, σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήσεων για την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δυνάμει του άρθρου 7 του Π.Δ., κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, θα πρέπει να συνεκτιμώνται η διάρκεια διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, καθώς και η ύπαρξη δεσμών (ιδίως οικογενειακών, π.χ. σύζυγος, τέκνα, συγκατοίκηση με συντηρούμενα μέλη της οικογένειάς του, π.χ. ΑΜΕΑ, υπερήλικες κ.α.) στην Ελλάδα.
 

Η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής, υπό την έννοια ότι δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης η αύξηση των δεικτών της ανεργίας, λόγοι που σχετίζονται με ενδεχόμενη οικονομική ύφεση κ.λ.π.

Δ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ (αρ. 8)
 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο επί μακρόν διαμένων απολύει την ιδιότητα αυτή, με αποτέλεσμα την ανάκληση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
 

Οι ως άνω περιπτώσεις είναι οι εξής:
 

α. Αποδειχθεί ότι έχει συμπράξει δολίως στην απόκτηση του καθεστώτος.
 

β. Έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης στο πρόσωπό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος.
 

γ. Έχει απουσιάσει από το έδαφος της Κοινότητας για διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα (12) διαδοχικών μηνών.
Ο έλεγχος που αφορά στα διαστήματα απουσίας από το έδαφος της Κοινότητας πραγματοποιείται από τις σφραγίδες εξόδου που επιτίθενται στο διαβατήριο του υπηκόου τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων.
 

δ. Συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, συνεκτιμώντας τη σοβαρότητα των αδικημάτων που έχει διαπράξει, έστω κι αν η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο απέλασης κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος.
 

Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, αναλόγως της βαρύτητας του αποδιδόμενου αδικήματος, και συνεκτιμώντας τα λοιπά στοιχεία του φακέλου θα πρέπει να σταθμίσει την αναγκαιότητα ανάκλησης της άδειας διαμονής.
 

ε. Έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής στα άλλα κράτη μέλη, δυνάμει της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.
 

Όσον αφορά στην απόκτηση του καθεστώτος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., η σχετική πληροφορία θα διαβιβάζεται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών, μέσω του Σημείου Επαφής, που ορίζεται στο άρθρο 19 του παρόντος Π.Δ. και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται σχετικά στο άρθρο αυτό.
 

στ. Αποδειχθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστημα που υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.
 

Το διάστημα απουσίας το επί μακρόν διαμένοντος από τη Χώρα διαπιστώνεται από την συνεκτίμηση των εξής στοιχείων:
 

- Σφραγίδες εισόδου και εξόδου στο διαβατήριο: από τον έλεγχο αυτό διαπιστώνονται τα διαστήματα απουσίας του επί μακρόν διαμένοντος από το Κοινοτικό έδαφος.
 

- Απουσία ανανέωσης της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος. Το γεγονός ότι η άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (διάρκειας ισχύος 5 ετών) δεν έχει ανανεωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενο στο άρθρο 6 ανωτέρω, αποτελεί ένδειξη ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει απουσιάσει από τη Χώρα για διάστημα που προσεγγίζει τα 6 έτη.
 

- Για τον έλεγχο των διαστημάτων της εξαετούς απουσίας, μπορεί να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο επίσημο στοιχείο, όπως π.χ. άδειες διαμονής σε άλλο κράτος, καταγραφή των αφιξοαναχωρήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Δημόσιας Τάξης κ.λ.π.
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8, η λήξη της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος δεν αποτελεί, αυτοτελώς, λόγο ανάκλησης ή απώλειας του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος.
 

Σε περίπτωση που ο επί μακρόν διαμένων υποβάλλει αίτημα ανανέωσης άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος μετά τη λήξη της άδειας διαμονής του, τότε:δεν θεωρείται νομίμως διαμένων στη χώρα και επομένως δεν απολαύει των σχετικών δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα εργασίας).
ωστόσο, μπορεί, κατά παρέκκλιση και δεδομένου ότι η λήξη της άδειας διαμονής δεν συνδέεται αναγκαστικά με την απώλεια του καθεστώτος, να επανέλθει, οποιαδήποτε στιγμή, με αίτηση ανανέωσης, η οποία θα εξεταστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Π.Δ.
 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, όταν η ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος δεν δικαιολογούν τη λήψη μέτρου απέλασης κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 10 του παρόντος, ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση για άλλο λόγο, εκτός της απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005, χωρίς να απαιτείται χορήγηση της ειδικής θεώρησης εισόδου.
 

Ως προς τη διαδικασία ανάκλησης της άδειας διαμονής ακολουθείται η συνήθης διαδικασία.

Ε. ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ
(αρ. 9)
 

1. Γενικά
 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι από τις περιπτώσεις απώλειας του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος του προηγούμενου άρθρου, σε δύο περιπτώσεις ο επί μακρόν διαμένων που έχει απολέσει το καθεστώς, έχει τη δυνατότητα να το επανακτήσει, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο όργανο που είχε χορηγήσει το καθεστώς, πριν την απώλειά του.
 

Συγκεκριμένα, η επανάκτηση νοείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 

α) όταν η απώλεια οφείλεται σε απουσία από το έδαφος της Κοινότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 12 διαδοχικών μηνών.
 

β) όταν η απώλεια του καθεστώτος οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διαπίστωση της συνδρομής της παραπάνω (β) προϋπόθεσης για την επανάκτηση του καθεστώτος πραγματοποιείται από τον έλεγχο της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. (δικαιολογητικά υπό στοιχείο α, κατωτέρω).

2. Προϋποθέσεις επανάκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος
 

Για την επανάκτηση του καθεστώτος, οι μόνες προϋποθέσεις που εξετάζονται, πλην του κατά πόσον ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας εντάσσεται σε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, είναι:
 

α) Η ύπαρξη επαρκών πόρων ύψους τουλάχιστον 8.500€ ετησίως, για τα δύο προηγούμενα έτη. Οι επαρκείς πόροι θα πρέπει να είναι νόμιμης προέλευσης και αποδεικνύονται από έγγραφα αλλοδαπής αρχής, νόμιμα μεταφρασμένα και επικυρωμένα, κατ’ αντιστοιχία των οριζομένων στην παρ.

1, στοιχείο β, του άρθρου 5, ιδίως δε από αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα του εξωτερικού ή από τραπεζικό λογαριασμό (π.χ. μισθοδοτικό).
 

Στην περίπτωση της επανάκτησης του καθεστώτος για έναν από τους παραπάνω λόγους (12μηνη απουσία από το έδαφος της Κοινότητας ή απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος), οι απόδειξη των επαρκών πόρων αφορά αποκλειστικά τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο και όχι τα μέλη της οικογένειάς του που είτε είχαν άδεια διαμονής στην Ελλάδα που έληξε (δεδομένου ότι απουσίασαν από τη Χώρα) είτε επιθυμούν να εισέλθουν για πρώτη φορά. Για τα μέλη της οικογένειας, σε κάθε περίπτωση από τις ανωτέρω, ακολουθείται κανονικά η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 131/06 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης».
 

β) η κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Η υγειονομική περίθαλψη μπορεί να είναι από ιδιωτικό ή δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Στην περίπτωση που πρόκειται για δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ο ενδιαφερόμενος, κατά την αίτηση, μπορεί να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής αίτησης που έχει υποβάλλει στον ασφαλιστικό φορέα. Επισημαίνεται ότι, εντός μηνός ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο σχετικά με την απόφαση επί της ανωτέρω αίτησης.

3. Αίτηση – Δικαιολογητικά
 

Υποβάλλεται ο συνήθης ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής του ν.3386/2005 (έντυπο μπεζ χρώματος).
 

Η αίτηση για την επανάκτηση του καθεστώτος συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας. Στην περίπτωση β της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που του είχε χορηγηθεί από το άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

β. Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει εξ ιδίων επαρκείς πόρους, ύψους τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500) ευρώ ετησίως, νόμιμης προέλευσης, ιδίως από τραπεζικό λογαριασμό ή σύνταξη του εξωτερικού.
 

γ. Επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης σε ασφαλιστικό φορέα για την πλήρη κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να ενημερώσει το αρμόδιο όργανο εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης του ασφαλιστικού φορέα επί της ανωτέρω αίτησης, καταθέτοντας επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ή επίσημου σχετικού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

δ. Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας σε υπήκοο τρίτης χώρας η προϋπόθεση του καταλύματος αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα. Προς αποφυγή της καταστρατήγησης της εν λόγω διάταξης (π.χ. ψευδής δήλωση, παραχώρηση της συγκεκριμένης οικίας και σε άλλα πρόσωπα κ.λ.π.) και εφόσον προκύψουν σχετικές ενδείξεις, το αρμόδιο για την εξέταση της αίτησης, όργανο, μπορεί να ζητήσει αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη, από το οποίο ελέγχεται εάν δηλώνεται η είσπραξη ενοικίου από τη συγκεκριμένη οικία.
 

ε. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.

4. Διαδικασία
 

Κατά τα λοιπά (διαδικασία επαναχορήγησης, διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής) ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 5 και 6 του παρόντος Π.Δ..

ΣΤ. ΑΠΕΛΑΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΑΣΗ (αρ. 10)
 

Θέματα που αφορούν στη λήψη μέτρου απέλασης κατά υπηκόου τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων, καθώς και στις προϋποθέσεις και τη διαδικασία διοικητικής απέλασης (προσφυγή κατά της διοικητικής απέλασης, αναστολή απέλασης, προστασία από απέλαση, δαπάνες απέλασης) αποτελούν αρμοδιότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (αρ. 11)
 

Η απόφαση απόρριψης κάθε αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει του παρόντος Π.Δ. για χορήγηση άδειας διαμονής (αρχική χορήγηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος, επανάκτηση και χορήγηση σχετικής άδειας διαμονής, ανάκληση άδειας διαμονής) ή η απόφαση απέλασης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένες.
 

Τα μέσα προσφυγής που μπορεί να ασκήσει ο υπήκοος τρίτης χώρας, κατά περίπτωση, είναι τα εξής:
 

α) ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45), η οποία υποβάλλεται ενώπιον της αρχής η οποία εξέδωσε την εν λόγω πράξη. Για την υποβολή της αίτησης αυτής δεν υφίσταται προθεσμία.
 

β) ειδικότερα, κατά της απόφασης απέλασης ασκείται η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΑΡ. 77 ΤΟΥ ν.3386/2005, κατά της διοικητικής απέλασης (αρμοδιότητα Υπ. Δημόσιας Τάξης),
 

γ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (δικαστική προσφυγή), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄274).
 

Για την άσκηση του ένδικου μέσου κατά της απόφασης απέλασης, χορηγείται στον επί μακρόν διαμένοντα που δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για το σκοπό αυτό, το ευεργέτημα της πενίας.

Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ (αρ. 12)
 

Ο επί μακρόν διαμένων απολαύει ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:
 

α. Την πρόσβαση στη μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα και τους όρους απασχόλησης και εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων απόλυσης και αμοιβής.
Το δικαίωμα αυτό δεν εκτείνεται σε δραστηριότητες που αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
 

β. Την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, περιλαμβανομένων των υποτροφιών σπουδών.
 

γ. Την αναγνώριση επαγγελματικών διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων.
 

δ. Την κοινωνική ασφάλεια και τα βασικά πλεονεκτήματα της κοινωνικής αρωγής και προστασίας,
 

ε. Τις φορολογικές διευκολύνσεις,
 

στ. Την πρόσβαση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού και την πρόσβαση στις διαδικασίες απόκτησης στέγης,
 

ζ. Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από αυτόν τον τύπο οργάνωσης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί δημόσιας τάξης και δημόσιας ασφάλειας.
 

η. Την ελεύθερη κίνηση και εγκατάσταση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να περιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.3386/05.
 

Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης των παραγράφων β, δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 ασκείται στις περιπτώσεις που ο τόπος κατοικίας του επί μακρόν διαμένοντος ή των μελών της οικογένειας, για τα οποία αυτός ζητά την παροχή των ως άνω δικαιωμάτων, ευρίσκεται εντός της επικράτειας της Χώρας.
 

Περιορισμοί του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης
 

Το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης περιορίζεται ως προς την:
 

α. Πρόσβαση σε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται αποκλειστικά από Έλληνες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.
 

β. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, για την οποία μπορεί να απαιτείται να αποδείξει ο επί μακρόν διαμένων την απαιτούμενη για το σκοπό αυτό γλωσσική επάρκεια.
 

γ. Είσοδο στα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για την οποία απαιτείται η προηγούμενη εκπλήρωση των εκπαιδευτικών προϋποθέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.


IV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (Κεφ. Γ΄)
 

Εισαγωγή
 

Ένα από τα σημαντικότερα δικαιώματα που θεσπίζεται με την απόκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/109/ΕΚ και το Π.Δ. 150/2006, πέραν του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης των επί μακρόν διαμενόντων με τους ημεδαπούς του κράτους μέλους είναι η διευκόλυνση της κινητικότητας τους στο έδαφος των κρατών μελών της Ε. Ε.
 

Το καινοτόμο αυτό δικαίωμα αυτό της κινητικότητας στο κοινοτικό έδαφος έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
 

- διαμόρφωση ομοιόμορφων κανόνων μεταξύ των κρατών μελών της Ε. Ε. σχετικά με τη δυνατότητα ενός υπηκόου τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει το καθεστώς αυτό σε ένα κράτος μέλος (πρώτο κράτος μέλος), καθώς και των μελών της οικογένειάς του, να διαμείνει σε ένα άλλο κράτος μέλος (δεύτερο κράτος μέλος) και
 

- δυνατότητα απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στο δεύτερο κράτος μέλος

Ως εκ τούτου, με το Κεφάλαιο Γ του Π.Δ. 150/2006, καθορίζονται:
 

Α) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας υπήκοος τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων σε ένα άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. μπορεί να εισέλθει και να διαμείνει στην Ελλάδα, στο πλαίσιο άσκησης αυτού του δικαιώματος κινητικότητας, για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
 

Β) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένας επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. που έχει ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα, μπορεί να αποκτήσει το καθεστώς αυτό στην Ελλάδα.
Επισημαίνεται ότι το εν λόγω δικαίωμα στην κινητικότητα εκτείνεται, υπό συγκεκριμένους όρους και στα μέλη της οικογένειας των προσώπων αυτών.


Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕ ΥΠΗΚΟΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε. (ΑΡ. 13)

1. Γενικά περί του δικαιώματος διαμονής
 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Π.Δ. ορίζεται το δικαίωμα του επί μακρόν διαμένοντος από άλλο κράτος μέλος να διαμείνει στην Ελλάδα, για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
Πρακτικά, το δικαίωμα αυτό εξασφαλίζει στον υπήκοο τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε ένα άλλο κράτος μέλος, τη δυνατότητα να διαμείνει στην Ελλάδα, για συγκεκριμένο λόγο (βλ. κατωτέρω), αποκτώντας νόμιμη άδεια διαμονής για το λόγο αυτό.
Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που η εν λόγω άδεια διαμονής νοείται ως αρχική, χορηγείται με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα:
 

- δεν υφίσταται υποχρέωση εθνικής θεώρησης εισόδου,
 

- η εξέταση του σχετικού αιτήματος ολοκληρώνεται εντός 4 μηνών από την υποβολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ως προς την θεώρηση εισόδου, επισημαίνεται ότι, ούτως ή άλλως, βάσει των κανόνων της συμφωνίας του Σένγκεν (παρ. 1, άρθρο 21 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν) κάθε υπήκοος τρίτης χώρας που είναι κάτοχος άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από ένα από τα κράτη μέλη του Σένγκεν, με την κάλυψη του τίτλου αυτού, καθώς και ενός ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς των οποίων δεν έχει λήξει, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα επί τρεις μήνες, κατ’ ανώτατο όριο, στο έδαφος των άλλων κρατών μελών.
 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω δικαίωμα (ελεύθερη κυκλοφορία στο χώρο Σένγκεν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες) ισχύει όταν ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται από κάποιο κράτος μέλος και όχι από τρίτη χώρα (οπότε και ακολουθούνται οι συνήθεις διαδικασίες για τις θεωρήσεις).

Επομένως:
 

Δικαίωμα διαμονής έως τρεις μήνες: ο επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. μπορεί, με μόνη προϋπόθεση τη κατοχή ισχύουσας της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος που του έχει χορηγήσει το κράτος μέλος αυτό και το ταξιδιωτικό του έγγραφο σε ισχύ, να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην Ελλάδα, για διάστημα έως τρεις μήνες. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον εισέρχεται στην Ελλάδα από κράτος μέλος του Σένγκεν, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω δικαίωμα διαμονής έως τρεις μήνες αφορά αποκλειστικά τη διαμονή του στη Χώρα και δεν παρέχει τα δικαιώματα που συνδέονται με τη κατοχή άδειας διαμονής δυνάμει της εθνικής μας νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς (π.χ. εργασία, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση κ.λ.π.).
 

Δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών: ο επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. μπορεί, δυνάμει των διατάξεων και υπό τις προϋποθέσεις του κεφαλαίου Γ του Π.Δ. 150/2006, να διαμείνει στην Ελλάδα, για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες.


2. Ποιοι έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα διαμονής άνω των τριών μηνών ως επί μακρόν διαμένοντες από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 ορίζονται επίσης οι συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους επιτρέπεται, στο πλαίσιο της κινητικότητας των επί μακρόν διαμενόντων στο κοινοτικό έδαφος, η διαμονή άνω των τριών μηνών στη Χώρα μας.
Έτσι, ο υπήκοος τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. μπορεί να διαμείνει στην Ελλάδα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, για τους εξής λόγους:
 

1. άσκηση μισθωτής δραστηριότητας (εξαρτημένη εργασία)
 

2. άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα) ή ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο
 

3. σπουδές
 

4. επαγγελματική κατάρτιση

Ποιοι δεν έχουν πρόσβαση στο δικαίωμα
 

Με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 καθορίζονται οι κατηγορίες προσώπων οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής στο πλαίσιο της κινητικότητας. Τα πρόσωπα αυτά είναι:
 

α) μισθωτοί που απασχολούνται από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών (άρθρο 18 του ν.3386/2005)
 

β) φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών
 

Επισημαίνεται ότι εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η Χώρα μας δεν συνορεύει με άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και ως τούτου δεν νοείται, στην περίπτωση αυτή, διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, η παραπάνω διάταξη, εκ των πραγμάτων, με τη παρούσα σύνθεση των κρατών μελών της Ε.Ε., δεν μπορεί να έχει εφαρμογή.
 

Η περίπτωση της εποχιακής εργασίας
 

Η παράγραφος 9 του άρθρου 13 ορίζει ότι το δικαίωμα στη κινητικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. μπορεί να επεκταθεί και για την παροχή εποχιακής εργασίας, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 16 του ν.3386/2005, στο πλαίσιο των σχετικών διμερών συμβάσεων της Χώρας μας με τρίτες χώρες (π.χ. Αλβανία), οπότε και ακολουθείται η σχετική διαδικασία.
 

Πως ρυθμίζονται θέματα κοινωνικής ασφάλειας
 

Με την παράγραφο 10 επισημαίνεται ότι τα θέματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλεια των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα ασκώντας το δικαίωμα κινητικότητας του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζεται το σχετικό κοινοτικό δίκαιο (π.χ. για τη μεταφορά των ασφαλιστικών δικαιωμάτων κ.λ.π.).

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΕ ΥΠΗΚΟΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε. Ε. (αρ. 13)
 

1. Γενικοί όροι και προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος (αρ. 13)
 

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 ορίζονται οι γενικοί όροι που πρέπει να πληροί ο επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε. Ε. προκειμένου να αιτηθεί για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής στην Ελλάδα, ως εξής:
 

α) να διαθέτει επαρκείς πόρους σε επίπεδο σταθερού εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις στο εθνικό δίκαιο.
 

β) να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει κινδύνους παρόμοιους με εκείνους των ημεδαπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/2005 (ιδίως στοιχείο δ του άρθρου 10 του ν.3386/2005).

Οι παραπάνω όροι, καθώς και οι λοιποί όροι και ειδικότερες προϋποθέσεις, ορίζονται σύμφωνα τον ν.3386/2005, όπως ισχύει, ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, για κάθε μία από τις κατηγορίες που δίνουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει αποκτήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε..
 

Σημειώνεται ότι, εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στο υπ’ αριθμ. 7217/25.4.06 έγγραφό μας, σχετικά με τη διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής.
 

Εξαίρεση αποτελεί η προϋπόθεση που αφορά στην ύπαρξη ειδικής θεώρησης εισόδου για τον συγκεκριμένο σκοπό άδειας διαμονής, η οποία και δεν θα αναζητείται στα πρόσωπα αυτά.
 

Ως εκ τούτου, για κάθε μία από τις κατηγορίες που αναφέρονται ανωτέρω (μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, οικονομικά ανεξάρτητα άτομα) οι αιτήσεις για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για κάποιον από τους λόγους αυτούς θα υποβάλλεται απ’ ευθείας στην υπηρεσία που είναι αντιστοίχως αρμόδια για την υποβολή ή/και την εξέταση της συγκεκριμένης αίτησης.

Αναλυτικότερα:
 

(1) ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα άρθρα 14 και 15 του ν.3386/2005, όπως ισχύει (εξαιρείται η απαίτηση ειδικής θεώρησης εισόδου), κατά το μέρος που αφορούν στην χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής για το σκοπό αυτό.
 

Διαδικασία: Ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος εισέρχεται στη χώρα (δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου) και υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας, όπου ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών. Η αίτηση διαβιβάζεται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, η οποία αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του       ν.3386/2005, εφόσον πληρούνται σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού για το συγκεκριμένο είδος μισθωτής απασχόλησης για τον οποίο έχει υποβληθεί η αίτηση.
 

Εάν η αίτηση αφορά κάποιον ειδικότερο σκοπό εξαρτημένης εργασίας (π.χ. απασχόληση στέλεχος επιχείρησης, ως αθλητής ή προπονητής ή ως πνευματικός δημιουργός), εφαρμόζονται αντίστοιχα οι ειδικότερες προβλέψεις του νόμου για τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής στη συγκεκριμένη κατηγορία.
 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που ο επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. επιθυμεί τη χορήγηση άδειας διαμονής ως διευθυντικό στέλεχος θυγατρικής εταιρίας αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1 (α) του ν.3386/2005, τότε θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του ΥΠΕΣΔΔΑ.

(2) ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ
 

α) Μη μισθωτή δραστηριότητα: εφαρμόζονται, κατ΄ αναλογία, τα άρθρα 24 -25 (άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας) και 26-27 (άδεια διαμονής για ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας). Δεν απαιτείται ειδική θεώρηση εισόδου.
 

Ως εκ τούτου:
 

Για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, καθώς και την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Ο φάκελος διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν.3386/2005, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Εάν η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση με την οποία χορηγείται η αντίστοιχη άδεια διαμονής. Κατά τα λοιπά ακολουθείται η συνήθης διαδικασία.
 

Για την ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας ισχύουν κανονικά οι προϋποθέσεις και εφαρμόζεται πλήρως η λοιπή διαδικασία, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1-5 του άρθρου 26 του ν.3386/2005 (ύπαρξη κεφαλαίου τουλάχιστον 300.000€, πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, έγκριση από τον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α., κ.λ.π.).
 

Παραλείπεται ωστόσο, το μέρος της διαδικασίας που αφορά στην έκδοση της ειδικής θεώρησης εισόδου και ως εκ τούτου η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (υπ’ αριθμ. 1832/τ. Β΄/27-12-2005 απόφαση), υποβάλλεται κατ’ αρχήν στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α., η οποία τη διαβιβάζει στη Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού (Τμήμα Παρακολούθησης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων) του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, προκειμένου για την διατύπωση της πρότασης σχετικά με τη σκοπιμότητα της επένδυσης. Η εν λόγω πρόταση διαβιβάζεται στον Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α., ο οποίος είναι αρμόδιος να εγκρίνει ή όχι την έκδοση της σχετικής άδειας διαμονής.
 

β) Οικονομικώς ανεξάρτητα άτομα: εφαρμόζεται, κατ΄ αναλογία, το άρθρο 36, χωρίς και στη περίπτωση αυτή, να απαιτείται θεώρηση εισόδου. Ως εκ τούτου η αίτηση υποβάλλεται και εξετάζεται στην αρμόδια υπηρεσία και η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Επισημαίνεται ότι απαιτούνται οι επαρκείς πόροι της υπ΄αριθμ. 4415/17.3.06 Κ.Υ.Α (2.000€ μηνιαίως) και εφαρμόζεται κανονικά η διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής, πλην της χορήγησης της ειδικής θεώρησης εισόδου.
 

(3) ΣΠΟΥΔΕΣ: εφαρμόζεται, κατ΄ αναλογία, το άρθρο 28 (ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί ή έχει γίνει δεκτός προς εγγραφή στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, διαθέτει επαρκείς πόρους, έχει καταβάλλει τα απαιτούμενα τέλη εγγραφής). Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια για το σκοπό αυτό υπηρεσία και η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3386/2005.
 

(4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: κατ’ αντιστοιχία με τα ανωτέρω εφαρμόζεται, αναλογικά, το άρθρο 30, χωρίς και στη περίπτωση αυτή, να απαιτείται θεώρηση εισόδου.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 προβλέπεται ότι όταν εξετάζονται αιτήματα χορήγησης αρχικής άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., για την άσκηση μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα όσον αφορά στην κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας, σε ενδεχόμενα αντίστοιχα αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων:
 

1. πολιτών της Ε.Ε.,
 

2. υπηκόων τρίτων χωρών το εργασιακό καθεστώς των οποίων καλύπτεται από το κοινοτικό δίκαιο (π.χ. μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, ερευνητές κ.α.),
 

3. υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Το παραπάνω, όσον αφορά ιδίως στην άσκηση μισθωτής δραστηριότητας, σημαίνει πρακτικά ότι:
 

αφενός εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 14 του ν.3386/2005 (διαδικασία μετάκλησης υπηκόου τρίτης χώρας για εργασία) και στους υπηκόους τρίτων χωρών με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., οι οποίοι αιτούνται την χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής στην Ελλάδα δυνάμει του Π.Δ. 150/06 και
 

αφετέρου ότι θα συνεκτιμάται η ενδεχόμενη προσφορά εργασίας από τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων και εφόσον δεν καλύπτονται οι θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. του άρθρου 14, από τα πρόσωπα αυτά, τότε μόνον θα εξετάζονται τα αιτήματα που υποβάλλουν οι υπήκοοι τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.

2. Αρμόδιο όργανο
 

Αρμόδιο όργανο για την υποβολή των αιτήσεων είναι το κατά περίπτωση όργανο στο οποίο υποβάλλονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών διαμονής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.3386/2005.

3. Αίτηση – Δικαιολογητικά – Διαδικασία χορήγησης της άδειας διαμονής
 

Με τις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 13 καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται για την εξέταση των αιτήσεων του άρθρου αυτού.
 

Τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται, το αργότερο εντός 3 μηνών από την άφιξή τους στη Χώρα και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να υποβάλλουν, στο αρμόδιο όργανο, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για το συγκεκριμένο σκοπό (άσκηση μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας, σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, διαμονή ως οικονομικώς ανεξάρτητο άτομο).
 

Υποβάλλεται ο συνήθης ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής του ν.3386/2005 (έντυπο μπεζ χρώματος).
 

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας.
 

β. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος που του χορήγησε το πρώτο κράτος μέλος.
 

γ. Τα, κατά περίπτωση, λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας αιτείται τη χορήγηση αρχικής άδειας διαμονής, βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ν.3386/2005.
 

δ. Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης. Ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης του ασφαλιστικού φορέα επί της ανωτέρω αίτησης, καταθέτοντας επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ή επίσημου σχετικού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

ε. Πιστοποιητικό υγείας που χορηγείται από Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα, Κέντρο Υγείας ή Θεραπευτήριο και Ιατρείο του Ι.Κ.Α., με το οποίο πιστοποιείται ότι δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα Διεθνή Επιδημιολογικά Δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
 

Η αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας (έλεγχοι που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.), εκδίδουν απόφαση με την οποία χορηγούν την αντίστοιχη άδεια διαμονής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω απόφαση για τη χορήγηση των αδειών διαμονής του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται, επιπλέον στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως το σημείο επαφής του άρθρου 19 του Π.Δ..

Προσοχή: Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση με ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παρέλευσης των 4 μηνών χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα προσφυγής.
 

Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων, οι οποίοι δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες και μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

4. Διάρκεια ισχύος και ανανέωση της άδειας διαμονής
 

Η διάρκεια ισχύος και η διαδικασία ανανέωσης των εν λόγω αδειών διαμονής καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005, όπως ισχύουν αντίστοιχα, για κάθε έναν από τους ανωτέρω λόγους διαμονής (εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα οικονομικά άτομα, σπουδές και επαγγελματική κατάρτιση).

Γ. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΑΡ. 14)
 

Με το άρθρο 14 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι υπήκοοι τρίτων χωρών με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος, οι οποίοι έχουν αποκτήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού ή υποβάλλουν σχετικό αίτημα, ασκούν το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση.
 

Έτσι, ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 ότι ««ο υπήκοος τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να συνοδεύεται ή να επανενωθεί με τα, κατά το άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 131/2006 Προεδρικού Διατάγματος «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης», μέλη της οικογένειάς του, εφόσον η οικογένεια είχε ήδη συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος»».

1. Ορισμός των μελών της οικογένειας
 

Τα μέλη της οικογένειας ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 του υπ’ αριθμ. 131/2006 Π.Δ. «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (Σημείωση: στο Π.Δ. 150/06, εκ παραδρομής γίνεται παραπομπή στο άρθρο 2 του Π.Δ. 131/06), τα οποία είναι τα εξής:
 

Ο έτερος των συζύγων, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
 

Τα κάτω των 18 ετών άγαμα, κοινά τέκνα τους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν νομίμως υιοθετηθεί στην Ελλάδα ή με απόφαση που είναι αυτοδικαίως εκτελεστή ή έχει κηρυχθεί εκτελεστή ή έχει αναγνωρισθεί το δεδικασμένο της στην Ελλάδα
 

Τα λοιπά, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων των τέκνων που έχουν, κατά τα ανωτέρω, υιοθετηθεί, εφόσον η άσκηση της επιμέλειας έχει νομίμως ανατεθεί στο γονέα των εν λόγω τέκνων.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:
 

Η οικογένεια είχε συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος
 

Η οικογένεια συγκροτήθηκε μετά την είσοδο στην Ελλάδα, του επί μακρόν διαμένοντος από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
 

Ως «συγκρότηση» της οικογένειας νοείται η πλήρωση αθροιστικά των παρακάτω συνθηκών:
 

Δημιουργία οικογενειακού δεσμού (π.χ. τέλεση γάμου, γέννηση τέκνου, υιοθεσία) ή
 

Άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης

2. Προϋποθέσεις και διαδικασία άσκηση του δικαιώματος διαμονής της οικογένειας όταν η οικογένεια είχε συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
 

i) Γενικές προϋποθέσεις
 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 14 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης για την οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. και διαμένουν στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Π.Δ. ή έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση, στην περίπτωση που η οικογένεια έχει συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος.
 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που η οικογένεια έχει συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος, τα εν λόγω μέλη της οικογένειας θα έχουν ήδη καθεστώς νόμιμης διαμονής στο κράτος αυτό, είτε αυτοτελές καθεστώς διαμονής π.χ. για εργασία, είτε για οικογενειακή επανένωση με τον επί μακρόν διαμένοντα.
 

Ως εκ τούτου, με την άδεια διαμονής που έχει χορηγήσει το άλλο κράτος μέλος, τα μέλη αυτά της οικογένειας μπορούν αν εισέλθουν και να διαμείνουν στην Ελλάδα, χωρίς την απαίτηση θεώρησης εισόδου, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
ΠΡΟΣΟΧΗ: για την οικογενειακή επανένωση στην περίπτωση αυτή δεν συντρέχει η προϋπόθεση της διετούς προθεσμίας αναμονής πριν την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση, που ορίζεται στις διατάξεις περί οικογενειακής επανένωσης του ν.3386/2005 (παρ. 1, του άρθρου 5 του ΠΔ 131/2006, ΦΕΚ Α΄143).
 

Επίσης, κατά παρέκκλιση των άρθρων 5 και 6 του ΠΔ 131/2006 δεν υποβάλλεται αίτηση για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης.

ii) Αρμόδιο όργανο
Αρμόδιο είναι το όργανο το οποίο έχει χορηγήσει ή εξετάζει την αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής στον επί μακρόν διαμένοντα (ή στην οποία έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα).

iii) Αίτηση – Δικαιολογητικά / έλεγχος προϋποθέσεων
 

Τα εν λόγω μέλη της οικογένειας, μετά την είσοδό τους στη χώρα και το αργότερο εντός τριών μηνών από την είσοδό τους (ανεξαρτήτως εάν εισήλθαν μαζί με τον επί μακρόν διαμένοντα ή σε διαφορετικό χρόνο) υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
 

Υποβάλλεται ο συνήθης ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής του ν.3386/2005 (έντυπο μπεζ χρώματος).

Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας.
 

β. Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος ή της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή άλλης άδειας διαμονής που τους έχει χορηγηθεί από το πρώτο κράτος μέλος στο οποίο διέμεναν με τον επί μακρόν διαμένοντα.
 

γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της οικογενειακής κατάστασης, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διέμεναν. Στην υπεύθυνη αυτή δήλωση θα αναφέρονται:
 

Τα στοιχεία του επί μακρόν διαμένοντα με τον οποίο πρόκειται να επανενωθούν
 

Τα στοιχεία κάθε μέλους της οικογένειας το οποίο πρόκειται να διαμείνει στην Ελλάδα μαζί με τον επί μακρόν διαμένοντα
 

Η ημερομηνία τέλεσης του γάμου με τη σύζυγο
 

Η ημερομηνία γέννησης κάθε τέκνου
 

Δήλωση ότι η ανωτέρω οικογενειακή κατάσταση δεν έχει μεταβληθεί
 

δ. Αποδεικτικά στοιχεία ότι τα μέλη της οικογένειας ή ο επί μακρόν διαμένων που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και τον οποίο συνοδεύουν ή επανενώνονται με αυτόν, διαθέτουν επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης. Το ύψος και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους επαρκείς πόρους καθορίζονται στη παράγραφο 4, στοιχείο δ, του άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 131/2006.
 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση η αίτηση για οικογενειακή επανένωση υποβάλλεται κατά το πρώτο χρόνο διαμονής του επί μακρόν διαμένοντα στην Ελλάδα (οπότε και δεν θα υφίσταται η δυνατότητα υποβολής Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας ή αντιγράφου της φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο οικονομικό έτος), το αποδεικτικό στοιχείο των επαρκών πόρων, εκ των πραγμάτων, θα προέρχεται από επίσημα έγγραφα του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. από το οποίο προέρχονται.
Τέτοια αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να είναι:
 

Επίσημα έγγραφα των αρμοδίων οικονομικών αρχών του πρώτου κράτους μέλους στα οποία να αναφέρεται το ετήσιο εισόδημα του επί μακρόν διαμένοντα ή του μέλους της οικογένειας (ύψους τουλάχιστον 8.500€),
 

Σύνταξη που ενδεχομένως λαμβάνει ο επί μακρόν διαμένων ή το μέλος της οικογένειας από το πρώτο κράτος μέλος κ.ο.κ.
 

ε. Επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης σε ασφαλιστικό φορέα ή επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας για την κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που να καλύπτει και τα μέλη της οικογένειας, τα οποία τον συνοδεύουν ή πρόκειται να επανενωθούν μαζί του. Στην περίπτωση υποβολής της ανωτέρω βεβαίωσης, ο υπήκοος τρίτης χώρας υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης του ασφαλιστικού φορέα επί της ανωτέρω αίτησης, καταθέτοντας επικυρωμένο αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας ή επίσημου σχετικού εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iv) Διαδικασία χορήγησης των αδειών διαμονής στα μέλη της οικογένειας
 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης της εν λόγω αίτησης.
 

Η αρμόδια υπηρεσία για την εξέταση της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας (έλεγχοι που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.), εκδίδουν απόφαση με την οποία χορηγούν την αντίστοιχη άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανωτέρω απόφαση για τη χορήγηση των αδειών διαμονής του παρόντος άρθρου, κοινοποιείται, επιπλέον στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως το σημείο επαφής του άρθρου 19 του Π.Δ..

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που είναι επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών, αφότου υποβλήθηκε η αίτηση με ΟΛΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παρέλευσης των 4 μηνών χωρίς να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα προσφυγής.
 

Σε περίπτωση συνδρομής εξαιρετικών λόγων, οι οποίοι δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να υπερβαίνει τους 4 μήνες και μέχρι τρεις (3) επιπλέον μήνες. Στην περίπτωση αυτή, το αρμόδιο όργανο ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα.

3. Άσκηση του δικαιώματος διαμονής της οικογένειας όταν η οικογένεια συγκροτείται στην Ελλάδα, μετά την είσοδο του συντηρούντος (ο οποίος είναι επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.) στην Ελλάδα
 

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 ορίζεται ότι στην περίπτωση που η οικογένεια συγκροτήθηκε μετά την άσκηση του δικαιώματος διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., στην Ελλάδα, ισχύουν κανονικά και χωρίς παρεκκλίσεις, οι διατάξεις του υπ’ αριθ. 131/2006 Π.Δ. «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης».

Δ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΡ. 15)
 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 ορίζεται ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε επί μακρόν διαμένοντα ή σε μέλη της οικογένειάς του δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να απορρίπτεται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.
 

Με την παράγραφο 2 επισημαίνεται ότι, κατά την εξέταση των θεμάτων που αφορούν στη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια, εξετάζονται η σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος ή ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύει το εν λόγω πρόσωπο, ενώ επισημαίνεται ότι η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, τόσο στον επί μακρόν διαμένοντα από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όσο και στα μέλη της οικογένειάς του, δεν μπορεί να βασίζεται στην επίκληση λόγων γενικότερης δημοσιονομικής πολιτικής.
 

Με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μέλη της οικογένειάς του δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να απορρίπτεται για λόγους δημόσιας υγείας.
Στην παράγραφο 4 ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις απόρριψης, εφαρμόζονται τα άρθρα της παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 11 του παρόντος Π.Δ..

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΡ. 16)
 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 ορίζεται ότι υπήκοοι τρίτης χώρας που έχουν αποκτήσει άδεια διαμονής ως επί μακρόν διαμένοντες από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά στα δικαιώματα και υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Π.Δ..
 

Με τις παραγράφους 2 έως 4 ορίζονται οι παρεκκλίσεις από τον γενικό κανόνα της ανωτέρω παραγράφου που αφορά στην μεταχείριση.
 

Έτσι:
Στην περίπτωση που ένας επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος αποκτήσει άδεια διαμονής στην Ελλάδα για μισθωτή απασχόληση, δεν επιτρέπεται, κατά τους πρώτους 12 μήνες της διαμονής του:
 

- να απασχοληθεί σε άλλη ειδικότητα από εκείνη βάσει της οποίας του χορηγήθηκε η άδεια διαμονής στην Ελλάδα,
 

- να μεταβάλει τον ασφαλιστικό του φορέα.
 

Επίσης, οι επί μακρόν διαμένοντες από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. που αποκτούν άδεια διαμονής στην Ελλάδα για σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση, επιτρέπεται να εργάζονται μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ν.3386/2005.
 

Τέλος, με την παράγραφο 4 ορίζεται ότι τα μέλη της οικογένειας που αποκτούν άδεια διαμονής δυνάμει του κεφαλαίου αυτού (άρθρο 14 του παρόντος Π.Δ.), υπόκεινται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 του ΠΔ 131/2006 (οικογενειακή επανένωση υπηκόων τρίτων χωρών). Το παραπάνω ισχύει ανεξαρτήτως εάν η οικογένεια είχε συγκροτηθεί στο άλλο κράτος μέλος ή δημιουργήθηκε μετά την απόκτηση της άδειας διαμονής από τον επί μακρόν διαμένοντα στην Ελλάδα.

ΣΤ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ (ΑΡ. 17)
 

Η άδεια διαμονής που έχει χορηγηθεί για κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 13 ανωτέρω και μέχρι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας να αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 18 του παρόντος Π.Δ.), ανακαλείται για τους εξής λόγους:
 

α. Για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.
 

β. Όταν οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος δεν πληρούνται πλέον.
 

γ. Όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαμένει νομίμως στη Χώρα.
 

Στη παράγραφο 2 ορίζεται ότι στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας διαμονής για έναν από τους παραπάνω λόγους ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας οφείλει να εγκαταλείψει τη Χώρα και να επιστρέψει αμέσως στο πρώτο κράτος μέλος που του χορήγησε το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.
Αντιστρόφως, με την παράγραφο 3 ορίζεται ότι, στην περίπτωση που ένα από τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 1 ληφθεί από ένα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος έχει υπαχθεί στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα και ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στο δεύτερο κράτος μέλος, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές οφείλουν να επιτρέψουν αμέσως και χωρίς διατυπώσεις, την επανεισδοχή αυτού και των μελών της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
 

Με την παράγραφο 4 ορίζεται η δυνατότητα των αρμόδιων ελληνικών αρχών να απελάσουν, τον υπήκοο τρίτης χώρας από το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση σοβαρών λόγων δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας και κατόπιν σχετικών διαβουλεύσεων με τις αρχές του κράτους μέλους της Ε.Ε. που είχε χορηγήσει το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στον υπήκοο τρίτης χώρας.
 

Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι δεν συνοδεύονται από μόνιμη απαγόρευση διαμονής οι αποφάσεις απέλασης που εκδίδονται όταν:
 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 13 και 14 του παρόντος δεν πληρούνται πλέον (παράγραφο 1, στοιχείο β)
 

Ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν διαμένει νομίμως στη Χώρα (παράγραφο 1, στοιχείο γ)
 

Τέλος, με την παράγραφο 6 δίνεται, σε υπήκοο τρίτης χώρας στο πρόσωπο του οποίου έχει εκδοθεί απόφαση απέλασης για έναν από τους λόγους της παρ.1, η δυνατότητα, ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του, να μετακινηθούν προς ένα τρίτο κράτος μέλος της Ε.Ε..

Ζ. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΩΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΑΡ. 18)

Ο υπήκοος τρίτης χώρας, στον οποίον έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος.
 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στο πρώτο κράτος μέλος (άρθρο 13, παρ.5, τελευταίο εδάφιο, του Π.Δ.). Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται με τη διαδικασία του άρθρου 19 του Π.Δ., ως εκ τούτου κάθε απόφαση που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές, με την οποία χορηγείται το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να κοινοποιείται στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του πρώτου κράτους μέλους.

Η. «ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ» (ΑΡ. 19)
 

Για να διευκολυνθεί η διαχείριση και ο έλεγχος της όλης διαδικασίας έκδοσης άδειας διαμονής στους υπηκόους τρίτων χωρών που ασκούν το δικαίωμα κινητικότητας στο κοινοτικό έδαφος, από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (χορήγηση άδειας διαμονής, χορήγηση καθεστώτος από το δεύτερο κράτος μέλος, ανάκληση του καθεστώτος, διαδικασία επιστροφής ή απέλασης κ.α.), κρίθηκε αναγκαίο να διαμορφωθεί μία διαδικασία άμεσης ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε.
Ως ελληνικό σημείο επαφής η Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
 

Για τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών που έχουν συνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών, η ανωτέρω πληροφορίες θα διαβιβάζονται στην Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευση του ΥΠΕΣΔΔΑ, κεντρικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
 

Όσες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών δεν έχουν συνδεθεί με το ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα και μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η σύνδεση αυτή, υποχρεούνται να κοινοποιούν ΑΜΕΣΑ (προτιμητέο μέσο η τηλεομοιοτυπία) όλες τις αποφάσεις για τη χορήγηση αδειών διαμονής του κεφαλαίου Γ΄του ΠΔ 150/2006, δηλαδή:
 

τις αποφάσεις για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε επί μακρόν διαμένοντες από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (αρ. 13 του Π.Δ. 150/2006),
 

τις αποφάσεις για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας επί μακρόν διαμένοντος από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (αρ. 14 του Π.Δ. 150/2006),
 

τις αποφάσεις για την χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει στην Ελλάδα με άδεια διαμονής ως επί μακρόν διαμένων από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. (αρ. 18 του Π.Δ. 150/2006)
 

Με την παράγραφο 3 ορίζεται επίσης, η υποχρέωση των αρμοδίων αρχών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης να ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ το ανωτέρω σημείο επαφής για τις αποφάσεις απέλασης που εκδίδονται σε βάρος προσώπων τα οποία εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις.
 

Θ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡ. 20)
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι υπήκοοι τρίτης χώρας που έχουν λάβει άδεια διαμονής αορίστου χρόνου βάσει του ν.3386/2005 δεν απολαμβάνουν του δικαιώματος κινητικότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο κεφάλαιο Γ΄ του Π.Δ..

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ


ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ
α) Σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση § αρ. 23: μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου ως μέλη ξένων αρχαιολογικών σπουδών και διαμένουν στη βάση αυτή) Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας
(ν. 3386/2005) § αρ. 28: σπουδαστές (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών και διαμένουν στη βάση αυτή)  
  § αρ. 29: σπουδαστές (πρόσωπα που εισήλθαν με ειδική θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών και ανανεώνουν την άδεια διαμονής τους για τον ίδιο λόγο).  
  § αρ. 30: επαγγελματική κατάρτιση (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση και διαμένουν στη βάση αυτή)  
  § αρ. 31: σπουδαστές ή καταρτιζόμενοι (πρόσωπα που έχουν εισέλθει στη Χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου για τους σκοπούς αυτούς και αλλάζουν την κατεύθυνση των σπουδών τους).  
  § αρ. 32: σπουδαστές σε στρατιωτικές σχολές (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα για σπουδές σε στρατιωτικές σχολές και διαμένουν στη βάση αυτή)  
  § αρ. 33: σπουδαστές ιατρικής στο πλαίσιο απόκτησης ιατρικής ειδικότητας (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με σκοπό την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας και διαμένουν στη βάση αυτή) Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας 
  § αρ. 34: συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με σκοπό τη συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα και διαμένουν στη βάση αυτή)  
  § αρ. 40: φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με σκοπό τη φοίτηση στην Αθωνιάδα Ακαδημία και διαμένουν στη βάση αυτή)  
  § αρ. 41§1: σπουδή ή γνωριμία του μοναχικού βίου (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με σκοπό τη σπουδή ή γνωριμία του μοναχικού βίου και διαμένουν στη βάση αυτή). ΠΡΟΣΟΧΗ: ο λόγος διαμονής της παρ.2 του αρ.40 (μοναχοί) δεν εμπίπτει στην έννοια των σπουδών και ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα μπορούν, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, να αιτηθούν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος.  
β) προσωρινή προστασία Πρόσωπα η διαμονή και το καθεστώς των οποίων καλύπτονται από το Π.Δ. 80/2006 (ΦΕΚ Α΄ 82) Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας, η διαμονή των οποίων ρυθμίζεται στο πλαίσιο των διατάξεων των νόμων αυτών.
γ) επικουρικές μορφές προστασίας  Πρόσωπα η διαμονή και το καθεστώς των οποίων καλύπτονται από το άρθρο 8 του Π.Δ. 61/1999 (ΦΕΚ Α΄ 63)
δ) πρόσφυγες  Πρόσωπα η διαμονή και το καθεστώς των οποίων καλύπτονται από το Π.Δ. 61/1999 (ΦΕΚ Α΄ 63)
ε) προσωρινή διαμονή (ν.3386/05) §  αρ. 16: εποχιακή εργασία (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα ως εποχιακά απασχολούμενοι και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα)  
§  αρ. 18: μετακινούμενοι από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα από επιχείρηση εγκατεστημένη στην Ε.Ε. ή τον Ε.Ο.Χ. στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης για παροχή υπηρεσίας και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα) Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας
§  αρ. 19: μετακινούμενοι από επιχείρηση τρίτης χώρας (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα στο πλαίσιο σύμβασης προμήθειας για παροχή υπηρεσίας και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα)  
§  αρ. 20§5: αθλητών σε προετοιμασία (αθλητές που εισήλθαν στη Χώρα με σκοπό την προετοιμασία τους εν όψει συμμετοχής σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα)  
§  αρ. 21: μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων  (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα ως μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων ή εργαζόμενοι σε αυτά και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα)  
§  αρ. 37: ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων και υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα ως 1) ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Ελλάδα, και 2) ιδιωτικοί υπηρέτες διπλωματικών αποστολών και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα)  
§  αρ. 42: αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα ως αρχηγοί οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα)  
§  αρ. 43: ερευνητές (πρόσωπα που εισήλθαν στη Χώρα με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος και διαμένουν στη βάση αυτή για περιορισμένο χρονικό διάστημα) Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας
§  αρ. 45: δημόσιο συμφέρον (πρόσωπα που εισήλθαν στο πλαίσιο συνδρομής λόγω δημοσίου συμφέροντος και διαμένουν στη βάση αυτή. Ο προσωρινός χαρακτήρας προκύπτει από την έννοια του δημοσίου συμφέροντος δεδομένου ότι η διαμονή των προσώπων αυτών συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένο λόγο δημοσίου συμφέροντος και διακόπτεται όταν αυτός παύσει να υφίσταται) Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας
§  αρ. 46-52: θύματα εμπορίας ανθρώπων (πρόσωπα που απέκτησαν προσωρινή άδεια διαμονής ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, για το χρονικό διάστημα ισχύος της συγκεκριμένης άδειας διαμονής). ΠΡΟΣΟΧΗ: το άρθρο 52 δίνει ρητά τη δυνατότητα αλλαγής σκοπού στα θύματα εμπορίας. Ως εκ τούτου, εφόσον τα θύματα κάνουν χρήση της διάταξης αυτής και αποκτήσουν άδειας διαμονής για άλλο λόγο του ν.3386/2005, αποκτούν πρόσβαση στο καθεστώς, δυνάμει της νέας άδειας διαμονής και εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.  
στ) πρόσωπα υποκείμενα στο καθεστώς της σύμβασης της Βιέννης του 1961 (διπλωματικές σχέσεις) και της σύμβασης της Βιέννης του 1963 (προξενικές σχέσεις) Πρόσωπα η διαμονή των οποίων ρυθμίζεται από το ν.δ. 503/1970 (ΦΕΚ Α΄108) και ν. 90/1975 (ΦΕΚ Α΄150), αντίστοιχα Εξαιρούνται και μέλη της οικογένειας, η διαμονή των οποίων ρυθμίζεται στο πλαίσιο των διατάξεων των νόμων αυτών.


 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ)

 

§  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –  ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ν.1566/85, Υ.Α. 233.1/12/1261/12-6-83)

o   Απολυτήριο Δημοσίου Γυμνασίου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Απολυτήριο Ιδιωτικού Γυμνασίου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Απολύσεως Δημοσίου Γυμνασίου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Απολύσεως Ιδιωτικού Γυμνασίου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Απολύσεως Ιδιωτικού Γυμνασίου που έπαυσε να λειτουργεί

 

§  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ –  ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΔΗΜΟΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ (Υ.Α. 7071/Γ2/24-12-98, ΦΕΚ Β΄1327)

o   Απολυτήριο Δημοσίου Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Απολύσεως Δημοσίου Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξεως Δημοσίου Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξεως Δημοσίου Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξεως Δημοσίου Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξεως Δημοσίου Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

o   Πιστοποιητικό Σπουδών Δημοσίου Ενιαίου Λυκείου (Ημερήσιου ή Εσπερινού)

o   Απολυτήριο Ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Απολύσεως Ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξεως Ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξεως Ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξεως Ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου (Ημερησίου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξεως Ιδιωτικού Εσπερινού Ενιαίου Λυκείου

o   Πιστοποιητικό Σπουδών Ιδιωτικού Ενιαίου Λυκείου (Ημερήσιου ή Εσπερινού)

o   Αποδεικτό Σπουδών Ιδιωτικού Σχολείου που έπαυσε να λειτουργεί

Επισημαίνεται, προς ενημέρωσή σας ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά τη δημοσίευση του ν.3475/2006 (ΦΕΚ Α΄146), με τον οποίο τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια, αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τους νέους τίτλους σπουδών.

 

§   ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.)

o   Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.)

o   Αντίγραφο πτυχίου τμήματος Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.)

 

§  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ (ν.2083/92)

o   Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης,

o   Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός και ανατρέχει στους υφιστάμενους τίτλους σπουδών που χορηγούνται ως αποδεικτικά για τη αποφοίτηση στα ελληνικά σχολεία της ημεδαπής 

Σε περίπτωση που ο αιτών προσκομίζει άλλο τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στον ανωτέρω πίνακα και προκειμένου να διαπιστώσετε εάν ο τίτλος αυτός καλύπτει τους όρους επάρκειας της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού (σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Π.Δ.), θα πρέπει να υποβάλλετε σχετικό ερώτημα στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (αρ. 5)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο που ελέγχεται

1.       Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), αναγνωρισμένου από τη χώρα μας (σε περίπτωση που η υπό εξέταση πενταετία καλύπτεται από περισσότερα διαβατήρια, τότε προσκομίζονται επίσης τα σχετικά αντίγραφα).

ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

2.      Ισχύουσα άδεια διαμονής (ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση για ανανέωση).

ΠΕΝΤΑΕΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3.      Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας των δύο προηγούμενων της υποβολής της αίτησης οικονομικών ετών ή για το αμέσως προηγούμενο έτος της αίτησης, Φορολογική Δήλωση

ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

4.      Φορολογική ενημερότητα (εφόσον η αίτηση γίνεται σε ημερομηνία που δεν καλύπτεται από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα).

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

5.      Ασφαλιστική ενημερότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο εκπλήρωσης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων, π.χ. βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

6.      Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

7.      Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

8.      τίτλος αποφοίτησης τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων της ημεδαπής

 

ή εναλλακτικά

 

πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄Επιπέδου

ΕΠΑΡΚΗΣ  ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

9.      Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες

ΑΙΤΗΣΗ

10.   Παράβολο ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ

ΑΙΤΗΣΗ

 

 


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (αρ. 9)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο που ελέγχεται

1.       Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (όλων των σελίδων), αναγνωρισμένου από τη χώρα μας

και

(ειδικά για την περίπτωση του στοιχείου β της παρ. 1 του άρθρου 9)

 

Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος του άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

2.      Αποδεικτικά στοιχεία επαρκών πόρων, ύψους τουλάχιστον οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500) ευρώ ετησίως, νόμιμης προέλευσης, ιδίως από τραπεζικό λογαριασμό ή σύνταξη του εξωτερικού.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3.      Επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης σε ασφαλιστικό φορέα για την πλήρη κάλυψη δαπανών υγειονομικής περίθαλψης.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

4.      Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

5.      Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες

ΑΙΤΗΣΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης