Αριθ.Πρωτ.: 27846/11.12.2008

Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 12311/08/03.06.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) κ.υ.α. «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.

11 Δεκ 2008

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥΑθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 27846/08 

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 12311/08/03.06.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) κ.υ.α. «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄).
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
 

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).
 

4. Την αριθ. οικ. 12311/08/03.06.2008 (ΦΕΚ 1063/Β΄) κ.υ.α. «Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών».
 

5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

6. Την 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού & της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008).
 

7. Την 42362/Υ252/28.09.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού & του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών (ΦΕΚ 1948/Β΄/03.10.2007).

 

Αποφασίζουμε

 

Συμπληρώνουμε την αριθ. οικ. 12311/08/03.06.2008 κ.υ.α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1063/Β΄) και προσθέτουμε στο τέλος της παραγράφου 2α του Κεφαλαίου Α τελευταίο εδάφιο ως εξής: « Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία, εφόσον οι σχετικές θέσεις εργασίας αναφέρονται σε άλλο κλάδο, πλην της αγροτικής οικονομίας».
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. ΜΠΕΖΑΣ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ
 


Taxheaven.gr