ΠΟΛ.1070/26.5.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α΄ 53/31-3-2009)

26 Μάι 2009

Taxheaven.gr
Αθήνα,26 Μαΐου 2009
Αρ. Πρωτ. 1052863/512/Τ.&Ε.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  Α΄

ΠΟΛ: 1070
Ταχ. Δ/νση:       Σίνα 2 - 4
Ταχ. Κώδικας:   106 72, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:    Ι.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
Τηλέφωνο:       210 3642922
FAX:                210 3642251    ΠΡΟΣ:  Π.Δ.     

ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ Α' 53/31-3-2009)».
     
Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου  34 του νόμου 3756/2009 «Σύστημα  ΄Αυλων Τίτλων, διατάξεις για την κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης τεύχος Α', αριθμός φύλλου 53, στις 31 Μαρτίου 2009 με την παρατήρηση ότι οδηγίες για την εφαρμογή τους θα δοθούν αμέσως μόλις οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διευκρινίσουν τα θέματα που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις που επέρχονται με τις διατάξεις αυτές.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                           Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ           ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
              ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ

Taxheaven.gr