Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1079/11.06.2009 Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2008.

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1079/11.06.2009
Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2008.


ΠΟΛ.1079/11.06.2009 Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2008.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 11 Ioυνίου 2009
Αριθ.Πρωτ.:1057533/112/0001Β΄

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                          
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ1)    
ΠΟΛ.: 1079
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ   
Ταχ. Δ/νση   :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.    :101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ράμφος Κων.
Τηλέφωνο    :210-3375114, 321

ΘΕΜΑ: Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας  και Οικονομικών, έτους 2008.

1.-    Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας πίνακα των εκδοθεισών, κατά το έτος 2008 πολυγραφημένων εγκυκλίων διαταγών της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
2.-    Στον πίνακα αυτό αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία εγκυκλίων:
α.    Ο αριθμός ΠΟΛ της πολυγραφημένης εγκυκλίου
β.    Ο αριθμός Πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης αυτής
γ.    Η Υπηρεσία (αρμόδια Διεύθυνση) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εξέδωσε την εγκύκλιο και
δ.    Η περίληψη του θέματος της εγκυκλίου.

    Aκριβές Αντίγραφο                                              Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                                         ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΕΤΗ


ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1001

1000550

3.1.2008

Δ13η

Κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις

1002

1001778

3.1.2008

Δ/νση 14η ΦΠΑ

Δ/νση 6η

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ

1003

1002381

3.1.2008

Δ/νση 14η ΦΠΑ

 

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγ.2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκληση της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Κωδ.ΦΠΑ


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1004

1002380

3.1.2008

Δ/νση 14η ΦΠΑ

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3.1.2008

1005

1002494

10.1.2008

Δ12η

Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2008

1006

1005307

11.1.2008

Δ13η

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή

1007

 

15.1.2008

Δ14η ΦΠΑ

Δ15η

Δ12η

Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές

1008

1006348

17.1.2008

Δ12η

Δ/νση Μητρώου

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3610/2007 που αφορούν τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών

1009

1008269

22.1.2008

Δ15η

Δ12η

Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών χρηματικής αξίας

1010

1007954

21.1.2008

Δ/νση Επιθ/σης

Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή των Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, οικονομικού έτους 2007

1011

1008687

23.1.2008

Δ/νση Ελέγχου

Δ/νση 12η

‘Ελεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν.3220/2004

1012

1009071

24.1.2008

Δ/νση Μητρώου

Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατ/σης

Διαδικασία υποβολής στις ΔΟΥ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)

1013

1009952

23.1.2008

Δ13η

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008, και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1014

1009953

24.1.2008

Δ13η

Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008

1015

1010561

28.1.2008

T.&Ειδ.Φορ/γιών

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού

1016

 

 

 

‘Εχει ακυρωθεί

1017

1011707

30.1.2008

T.&Ειδ.Φορ/γιών

Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης

1018

1011787

30.1.2008

Δ15η

 

Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών - Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών

1019

1012311

29.1.2008

Δ15η

T.&Ειδ.Φορ/γιών

 

Χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν.1809/1988 για την έκδοση εισιτηρίων κινηματογράφων και λοιπών θεαμάτων

1020

1013170

28.1.2008

Δ14η, Δ16η,Δ30η,Δ32η

Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2007 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ

1021

1013351

29.1.2008

Δ14η, Ελέγχου

Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1073/2004

1022

1013365

1.2.2008

Δ15η

‘Ενταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου – ‘Εκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης

1023

1013370

1.2.2008

Δ15η

‘Ενταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – ‘Εκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης

1024

1013687

1.2.2008

Δ12η

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2008 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή

1025

1013765

4.2.2008

Δ14η, Δ30η

Παράταση προθεσμίας υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, με ημερομηνία λήξης την 01.02.2008


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1026

1013820

1.2.2008

Δ14η, Δ17η

Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα Τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 του Κώδικα Φ.Π.Α – ν.2859/2000)

1027

1013903

4.2.2008

Δ12η

Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης)

1028

1016010

7.2.2008

Δ15η

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α’ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις

1029

1016780

6.2.2008

Δ14η

Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 – Aνταλλαγές 2008

1030

1017551

12.2.2008

Δ12η

‘Εκπτωση από το εισόδημα των φυσικών προσώπων και από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών σε χρήμα προς το «Εργαστήριο ‘Ερευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας» και απαλλαγή των δωρεών αυτών από το φόρο δωρεάς

1031

1019414

11.2.2008

Δ12η, Δ30η

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του

1032

1019412

11.2.2008

Δ12η, Δ30η

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθτωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ – ‘Εντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση

1033

1019411

11.2.2008

Δ12η, Δ30η

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ – ‘Εντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1034

1019446

14.2.2008

Δ/νση Ειδ.Φ.Κατ.,

Δ17η,Δ33η,Δ15η,Δ12η,Δ14η,Δ16η,Ελέγχου

‘Ορου και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης-Εκδιδόμενα παραστατικά – υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Α.Υ.Ο.Ο 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ Β’ 161)

1035

1019894

15.2.2008

Δ15η

Σύνταξη απογραφής από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις

1036

1020660

13.2.2008

Δ14η,Μητρώου

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 21 του ν.3610/22.11.2007 για τη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου

1037

1021713

21.2.2008

Δ15η,14η, Μητρώου

Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων, ένταξης στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και έκδοσης στοιχείων

1038

1022067

22.2.2008

Δ12η

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2008.

α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και

β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ (Ε5)

1039

1022069

11.2.2008

Δ12η,Μητρώου, Δ6η,Δ30η, Δ32η

Οργάνωση υπηρεσιών – οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008

1040

1022981

25.2.2008

Δ12η,16η,6η,30η

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής

1041

1023056

22.2.2008

Ελέγχου

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.3610/2007


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1042

1023393

26.2.2008

T.&Ειδ.Φορ/γιών

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων

1043

1023510

22.2.2008

Δ14η

Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του ν.3610/22.11.2007 «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις

1044

1093993

25.2.2008

Ελέγχου και Δ12η

Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η

1045

1017934

26.2.2008

Βιβλίων και Στοιχείων

Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ

1046

1024287

25.2.2008

Τεχν.Υπηρ.και Στεγ.

Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων

1047

1024904

23.2.2008

Οργάνωσης

Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος

1048

1027252

5.3.2008

Δ13η

Κοινοποίηση των άρθρων 1-21 του νόμου 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κλπ

1049

1027757

6.3.2008

Ελέγχου, 30η

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1130/2007 «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών

1050

1028553

7.3.2008

Δ12η

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2008 για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

1051

1028864

7.3.2008

Δ13η

Κοινοποίηση της υπ’αριθμ.487/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ

1052

1028909

7.3.2008

Δ13η, 30η

Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ) νομικών προσώπων έτους 2008

1053

1029481

7.3.2008

Δ13η

 

Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην εγκύκλιο 1027252/101/5.3.2008 ΠΟΛ.1048

1054

1030019

12.3.2008

Ελέγχου

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1055

1030257

7.3.2008

Δ14η, 17η

Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000), που ισχύει για το έτος 2008

1056

1030387

12.3.2008

Δ/νση Κ.Β.Σ,

12η,ΦΠΑ

Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών

1057

1012359

4.3.2008

Δ10η

Δίνονται οδηγίες περί των δημοσίων κτημάτων των απαραιτήτων για την εξυπηρέτηση κρατικών αναγκών Ν.Δ 416/74

1058

1030689

13.3.2008

Δ1η

Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007

1059

1032682

18.3.2008

Δ14η

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2007 που λήγει την 19η Μαρτίου 2008

1060

1033710

17.3.2008

Δ14η

Κοινοποίηση της υπ’αριθμ.438/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη του συνδίκου πτώχευσης

1061

1035115

26.3.2008

Δ14η

Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ.1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο

1062

1035185

26.3.2008

Δ14η

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α με ημερομηνία λήξης 26.03.2008, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet

1063

1036197

26.3.2008

Δ15η

 

 

Aπαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της

1064

1036845

31.3.2008

Δ13η

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

1065

1036876

31.3.2008

Δ12η

‘Εγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007)

1066

1037896

31.3.2008

Δ13η

Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1,2 και 4 του άρθρου 25 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258 τ.Α’) «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1067

1039715

3.4.2008

Δ12η, ΦΠΑ

Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως ισχύει), «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθαρίστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές1068

1039741

3.4.2008

Δ.Tεχν.Υπηρ.& Στέγασης

Αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης

1069

1039742

3.4.2008

Δ.Τεχν.Υπηρ.& Στέγασης

Καθορισμός τιμής διάθεσης του βιβλίου πινάκων τιμών με τις τιμές εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, (σύμφωνα με την με αριθ.πρωτ.1039741/1161/ΟΟΤΥ/Δ’, ΠΟΛ 1068, απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)

1070

1040228

3.4.2008

Δ12η

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν.3610/2007

1071

1040265

3.4.2008

Δ.Τελών & Ειδ.Φορ., Δ16η,Επιθ/σης

Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007

1072

1041180

8.4.2008

Δ15η

Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού. Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στο Κ .Β.Σ με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α/9)

1073

1007643

8.4.2008

Δ12η,Βιβλίων και Στοιχείων

Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν για τη χρήση 2007, από την αποτίμηση των απαιτήσεων σε Δολλάρια Η.Π.Α ή σε Γιέν Ιαπωνίας


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1074

1042042

9.4.2008

Δ.Ελέγχου, Δ.15η

Ακρόαση επιτηδευματιών πριν την έκδοση σε βάρος τους απόφασης επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

1075

1042151

10.4.2008

Δ13η

Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

1076

1122548

10.4.2008

Δ12η,Δ13η

Οι ανώνυμες εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την εκμίσθωση και εν γένει την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων και τα κεφάλαιά τους είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% και άνω, δεν είναι υπόχρεες σε ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών τους

1077

1007580

15.4.2008

Δ.Μητρώου

Κοινοποίηση της 14/2008 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με διακοπή δραστηριότητας πτωχού

1078

1045369

18.4.2008

Δ13η,30η

Οδηγίες για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

1079

1046152

18.4.2008

Δ13η,30η

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29.1.2008)

1080

1046623

18.4.2008

Δ12η

Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε.

1081

1053013

9.4.2008

Δ14η,Τελ.&Ειδ. Φορ.

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των μισθώσεων χώρων εμπορικών κέντρων

1082

1053724

14.4.2008

Δ13η

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008

1083

1054542

16.5.2008

Δ14η

Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)  

1084

1054916

16.5.2008

Δ12η  

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 2008 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’αυτές


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1085

1055060

19.5.2008

ΔΟΣ

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας Ν.3228/2004, ΦΕΚ 32τΑ/9.2.2004)

Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές

1086

1058588

28.5.2008

Δ13η

Ενιαίο Τέλος Ακινήτων νομικών Προσώπων

1087

1058631

23.5.2008

Δ14η

Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) όπως ισχύει, στα θαλάσσια ταξί

1088

1058911

26.5.2008

Ελέγχου

Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων λόγω επικείμενων παραγράφων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 και για λοιπά θέματα ελέγχου

1089

1029391

2.6.2008

Δ12η

Κοινοποίηση της 76/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ

1090

1062225

6.6.2008

Δ13η

Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008

1091

1063877

11.7.2008

Δ14η

Κοινοποίηση της αρ.421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ.κγ’ της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων»

1092

1064457

27.7.2008

Δ13η

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων στο σύστημα του Κτηματολογίου

1093

1064740

13.6.2008

Δ14η,16η,Τελών & Ειδ.Φορ., Ελέγχου

Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των ΔΟΥ των νομών Αχαϊας και Ηλείας

1094

1017065

23.6.2008

Δ12η, Δ15η,Δ14η,Δ13η

Φορολογική αντιμετώπιση ΑΕ που έχει διαγραφεί από το Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας χωρίς να περαιωθεί η εκκαθάρισή της

1095

1067050

20.6.2008

Δ12η, Ελέγχου,Δ6η

Χρόνος εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 81 του ΚΦΕ σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου

1096

1022864

7.7.2008

Δ15η

‘Εκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1097

1024316

9.7.2008

Δ12η

Χρόνος κτήσης εισοδήματος υπεργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου

 1098

1075001

10.7.2008

Δ12η,13η,14η,16η,Τελ.& Ειδ.Φορ.,19η,30η

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008

1099

1075809

11.7.2008

Δ12η

Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ, για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου

1100

1076704

15.7.2008

Τελ.&Ειδ.Φορ.

Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2008-2009, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

1101

1076783

15.7.2008

Δ12η,

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α’/20.6.2008)

1102

1076915

15.7.2008

Μητρώου

Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2α του άρθρου 16 του ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89Α/19.5.2008)

1103

1077025

15.7.2008

Δ15η

Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ μέσω διαδικτύου (internet)

1104

1077022

16.7.2008

Βιβλίων και Στοιχείων

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3670/20.6.2008 (ΦΕΚ’ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους»

1105

1079842

22.7.2008

Ελέγχου

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3659/2008 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους

 

1106

1080606

24.7.2008

Δ12η

Συμπλήρωση της αρ.1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1107

1080607

24.7.2008

Δ12η

Συμπλήρωση της αριθ.1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/ 17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

1108

1080811

24.7.2008

ΔΟΣ

Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) του Εισοδήματος

1109

1081156

25.7.2008

Ελέγχου, Δ12η

Φορολογική αντιμετώπιση δαπάνων φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων

1110

1081466

28.7.2008

Δ15η,Δ14η,Δ12η

Αποστολή αγροτικών και λοιπών αγαθών στο εξωτερικό προς πώληση για λογαριασμό επιτηδευματία που εδρεύει στην Ελλάδα

1111

1081928

25.7.2008

Δ12η

Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές

1112

1082206

31.7.2008

Δ12η

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3649/2008 σχετικά με την έκπτωση των χορηγιών που παρέχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διοργάνωση του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

1113

1082334

31.7.2008

Βιβλίων και Στοιχείων

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες λόγω του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στους νομούς Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας

1114

1082341

30.7.2008

Δ14η,Δ15η, Μητρώου

Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων

1115

1082475

30.7.2008

Ελέγχου,12η

Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1116

1084311

6.8.2008

Δ13η

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008

1117

1085779

12.8.2008

Δ13η

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2008, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων

1118

1085787

13.8.2008

Δ13η, Τεχν.Υπηρ.

Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων

1119

1085898

12.8.2008

Δ13η

Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής ακινήτων

1120

1086066

13.8.2008

Δ13η

Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

1121

1055062

28.8.2008

ΔΟΣ

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ 231/27.8.1953, τ.Α’) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που χορηγούν οι φορολογικές αρχές των Η.Π.Α


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1122

1087578

25.8.2008

ΔΟΣ

Τροποποίηση της με αριθ.1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τ.Β’/30.11.2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ 1141/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ.1048675/1211/07/ΔΟΣ/10.5.2007 (ΠΟΛ 1078/2007) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35Α’).

1123

1089304

28.8.2008

Δ14η

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2007 στους αγρότες

1124

1091191

10.9.2008

Δ13η, 30η

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008

1125

1091192

10.9.2008

Τεχν.Υπηρ.& Στ., Δ13η

Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων

1126

1092366

12.9.2008

Δ14η,16η,15η

Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α Φ.23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β 2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ

1127

1092408

15.9.2008

Τεχν.Υπηρ.& Στεγ.

Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σε περιοχές εντός Γ.Π.Σ

1128

1093407

26.9.2008

Δ15η

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1129

1096888

26.9.2008

Δ12η

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α’ 9) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

1130

1098594

2.10.2008

Ελέγχου

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν.3697/2008

1131

1098910

2.10.2008

Δ14η

Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α στις υπηρεσίες των Σχολών Οδηγιών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

1132

1094805

3.10.2008

Τελών & Ειδ.Φορ.

Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων

1133

1100330

6.10.2008

Μητρώου

Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ 2008)

1134

1100756

8.10.2008

Δ16η,12η,13η,14η,15η,Τελ.& Ειδ.Φορ.

Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

1135

1102595

14.10.2008

Δ15η

Δήλωση αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 15.10.2007-15.5.2008

1136

1103277

14.10.2008

Δ14η

Ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών

1137

1103013

15.10.2008

Δ16η,12η,24η, 30η

Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασής μας 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β’)

1138

1104395

15.10.2008

Ελέγχου,13η

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής

1139

1105233

21.10.2008

Ελέγχου

Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η

1140

1105524

15.10.2008

Μητρώου,Ειδ. Φόρων Κατ.

Παράταση χρόνου υποβολής στις ΔΟΥ των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)-  θέρμανσης


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1141

1106950

24.10.2008

Τ.& Ειδ.Φορ/γιών, 16η,Μητρώου, ΥΔΕΑΔ,30η , 31η, 32η

Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009

1142

1108729

31.10.2008

Δ13η

Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008

1143

1111385

31.10.2008

Δ13η,Δ30η

Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεως Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008

1144

 

1109798

3.11.2008

Δ14η

Αποστολή στις ΔΟΥ καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες ΔΟΥ της χώρας μας Ελληνικοί ΑΦΜ

1145

1110473

4.11.2008

Δ13η

Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών-τροποποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων

1146

1110785

6.11.2008

Τελ.& Ειδ.Φορ.

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2008-2009

1147

1111165

7.11.2008

Μητρώου

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των ΔΟΥ

1148

1111400

10.11.2008

Δ13η

Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου

1149

1112107

13.11.2008

Δ13η

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α’/2.10.2008) – Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών

1150

1113877

14.11.2008

Δ15η

Παράταση του χρόνου εισαγωγής/παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της


 


Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1151

1113941

14.11.2008

Ελέγχου

Υποχρεώσεις των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’εφαρμογή του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις

1152

1114301

14.11.2008

Δ12η

Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων

1153

1114972

14.11.2008

Τελ.& Ειδ.Φορ., Δ16η, Δ30η

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

1154

1115002

148.11.2008

Δ14η, 16η, 30η, 32η,

Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2008

‘Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31.12.2008

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ

1155

1114992

20.11.2008

Δ16η

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.09.2008)

1156

1116477

21.11.2008

Ελέγχου

Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν.3259/04 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν.3697/08

1157

1117989

26.11.2008

Μητρώου

Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149Β’/16.10.08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ 2008)»

1158

1118946

26.11.2008

Δ14η

Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ χωρίς να δικαιούνται

1159

1120151

1.12.2008

Δ13η

Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων

1160

1120496

2.12.2008

Δ14η

Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητ ακίνητα

 


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1161

1121961

8.12.2008

Δ16η

‘Αρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή

1162

1123061

10.12.2008

Δ15η

Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009

1163

1124764

12.12.2008

Δ12η

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2009

1164

1124770

12.11.2008

Δ12η

Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικ.έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης

1165

1124837

16.12.2008

Βιβλίων & Στοιχείων

Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας

1166

1124818

16.12.2008

Δ16η

Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών

1167

1124887

16.12.2008

Δ14η, 12η, Τελών & Ε.Φ

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας

1168

1125529

16.12.2008

Δ14η

Απαλλαγή από ΦΠΑ των ιατρών εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ


 

Α/Α

Αριθμός

Ημερομηνία

Εκδούσα

Περίληψη

 

Πρωτοκόλλου

 

Αρχή

 

1169

1126641

22.12.2008

Βιβλίων & Στοιχ.

Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31.12.2008

1170

1121000

21.12.2008

Δ16η

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7.11.08) Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο

1171

1126831

23.12.2008

Μητρώου

Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)

1172

1127237

18.12.2008

Δ14η

Εκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα

1173

1127942

29.12.2008

Δ12η

Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2008 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν.2065/1992

1174

1128122

29.12.2008

Δ15η

Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (Νο Multisession) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου

1175

1128297

29.12.2008

Δ14η

Κοινοποίηση κατωφλίων εξομοίωσης για τα έτη 2008 και 2009 καθώς και υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις της Δήλωσης INTRASTAT

1176

1128301

29.12.2008

Δ14η

Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων προς Ουγγαρέζικες επιχειρήσεις ανά ΔΟΥ

1177

1128734

30.12.2008

Τελών & Ε.Φ

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009

1178

1128746

31.12.2008

Δ16η

Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

1179

1128797

31.12.2008

Δ13η

Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν.3634/2008

1180

1000193

31.12.2008

Δ12η

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

1181

1128837

31.12.2008

Δ13η,Δ16η

Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

Η.Π. 19.6.09/Ν.Χ
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης