Αριθ.Πρωτ.: 21572/23.11.2005

Αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.

23 Νοέ 2005

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 10559
Τηλ. : 2103316910
 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ.: οικ.21572/05


 

Προς :1.Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
2.Δήμους και Κοινότητες της
χώρας

 

ΘΕΜΑ :Αιτήματα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, τα οποία εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας.


Όπως ήδη γνωρίζετε, για την υπαγωγή υπηκόων τρίτων χωρών στις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/05, ένα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά απόδειξης της διαμονής τους στη χώρα, είναι και η υποβολή αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους μέχρι 31-12-2004.Αυτό προκύπτει από την βεβαίωση καταχώρησης αιτήματος της υπηρεσίας μας ή την απορριπτική απόφασή μας επί του σχετικού αιτήματος.
 

Για το λόγο αυτό και προκειμένου να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής στις ανωτέρω διατάξεις, σε υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι, υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην υπηρεσία σας και πρωτοκολλήθηκε μέχρι 31-12-2004 και δεν έχει διαβιβασθεί στην υπηρεσία μας, παρακαλούμε να τις διαβιβάσετε στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι 05.12.2005.
 

Για να υπαχθούν στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι στις ρυθμίσεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05, θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του Υπουργείου μας προκειμένου να τους χορηγηθεί σχετική βεβαίωση.

 

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ


Taxheaven.gr