Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 19654/5.10.2006 Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 19654/5.10.2006
Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής.


Αριθ.Πρωτ.: 19654/5.10.2006 Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα
Πληροφορίες : 210 33 16 910
email: [email protected] ypes. gr

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2006
Α.Π. : 19654

 

Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους Ο.Τ.Α.
χωρικής σας αρμοδιότητας )ΘΕΜΑ: Παραλαβή αιτήσεων για ανανέωση άδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά - Εξέταση εκκρεμών αιτήσεων αδειών διαμονής.

 

Όπως είναι γνωστό, το νέο νομοθετικό πλαίσιο περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών ισχύει από 1.1.2006.
 

Κατά την πορεία εφαρμογής του διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα, δεδομένου ότι αφενός οι προϋποθέσεις για ανανέωση των αδειών διαμονής διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα ισχύσαντα στο προηγούμενο νομικό καθεστώς (ν.2910/01) και αφετέρου κατά την ίδια χρονική περίοδο εκδόθηκαν προεδρικά διατάγματα που ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία οδηγίες της Ε.Ε., οι οποίες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών και τις οποίες η διοίκηση καλείται να εφαρμόσει άμεσα.
 

Ενόψει των ανωτέρω, το Υπουργείο μας προσανατολίζεται στην ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, με στόχο την ομαλή μετάβαση από το προισχύσαν καθεστώς στο παρόν και την αποφυγή τυχόν πρόσθετων προβλημάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή των εν λόγω προεδρικών διαταγμάτων.
 

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις παρακάτω ενέργειες:
 

α. Σε περιπτώσεις που έχουν περιέλθει στις υπηρεσίες σας αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών που ζητούν ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία ή για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, όπως έχουν καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 160/3.1.2006 και την υπ’ αριθ. 17/2006 ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης, θα προβαίνετε σε ακριβή υπολογισμό των υπολειπόμενων ημερών ασφάλισης, αφού αφαιρέσετε τα διαστήματα για τα οποία αποδεικνύεται δικαιολογημένη αποχή από την εργασία (π.χ. εγγραφή στα μητρώα ανέργων, απουσία στο εξωτερικό κ.λ.π.) και, ενόψει μελλοντικής ρύθμισης του θέματος, θα κρατάτε το φάκελο σε εκκρεμότητα, χωρίς να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες.
 

β. Σε περιπτώσεις που εκκρεμούν στις υπηρεσίες σας αιτήσεις για ανανέωση αδειών διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και δεν πληρούται η προϋπόθεση της διάθεσης επαρκών πόρων, όπως έχει καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ.4415/17.3.2006, θα διενεργείτε τον απαιτούμενο έλεγχο και εφόσον κατά τα λοιπά ο φάκελος είναι πλήρης, θα τον κρατάτε σε εκκρεμότητα, χωρίς να προβαίνετε σε απόρριψη.
 

γ. Οι υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων θα πρέπει να διαβιβάσουν άμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, τους φακέλους με τις αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών για ανανέωση αδειών διαμονής για εργασία ή άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας που δεν έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ημερών ασφάλισης ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, όπως έχουν καθορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 160/3.1.2006 και την υπ’ αριθ. 17/2006 ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, προκειμένου να ελεγχθούν κατά τα ανωτέρω.
 

δ. Στις υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων, επισημαίνουμε ότι σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση ανανέωσης της άδειας διαμονής τους και δεν αποδεικνύουν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών εργασίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα χορηγούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ.17/2006 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, απόδειξη παραλαβής της αίτησης η οποία θα περιλαμβάνει:
 

α. Αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και ημερομηνία κατάθεσης
 

β. Ονοματεπώνυμο του αιτούντος
 

γ. Περίληψη του θέματος
 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή των υπαλλήλων που χειρίζονται τα θέματα στη συμπλήρωση της περίληψης του θέματος, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς ότι υφίσταται έλλειψη ημερών ασφάλισης.
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μην κινούν τη διαδικασία απέλασης στους υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν βεβαίωση παραλαβής αιτήματος στην οποία αναγράφεται έλλειψη ημερών ασφάλισης.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΠΡ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης