Αριθ.Πρωτ.: 19596/25.10.2007

Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/05 - Έλεγχος των αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής.

25 Οκτ 2007

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3741269

 

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. : Φ. 219825/19596/07


 

Προς: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν. Καστοριάς.

Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 52 100, ΚΑΣΤΟΡΙΑ.


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/05 - Έλεγχος των αιτήσεων για ανανέωση άδειας διαμονής.
Σχετ.:
Το αριθ. 98795/2433/26.09.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και με βάση τα συνημμένα σ’ αυτό, σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις.
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.3386/05, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του 3536/07, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής για εργασία μπορούν να εργασθούν σε άλλο νομό της ίδιας ή διαφορετικής Περιφέρειας, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους, χωρίς την ανάγκη έκδοσης σχετικής έγκρισης, τηρουμένων βεβαίως των υποχρεώσεων οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 73 και 86 του ν.3386/05.
 

Η μη τήρηση από τον υπήκοο τρίτης χώρας των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.3386/05, συνεπάγεται την επιβολή του προστίμου που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ιδίου νόμου.
 

Σε κάθε περίπτωση, εάν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι ο κύκλος των βιοτικών του σχέσεων βρίσκεται σε άλλο νομό και παρά ταύτα αιτείται άδειας διαμονής από την υπηρεσία σας, χωρίς να προσκομίζει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αλλαγή του τόπου διαμονής του (π.χ. σύμβαση εργασίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.λ.π.), τεκμαίρεται η προσπάθεια παραπλάνησης της υπηρεσίας και καταστρατήγησης των διατάξεων του νόμου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/05 οι αιτήσεις για την χορήγηση ή και ανανέωση αδειών διαμονής κατατίθενται στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και συνεπώς η σχετική αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


Α. ΜΑΡΚΑΚΗ


Taxheaven.gr