1036977/2955-7/0016/27.5.2003

Με επιταγές για ποσά πάνω από 150 ή 1.000 ευρώ για χρέη στο δημόσιο

19 Ιούν 2003

Taxheaven.gr
Καταβολή οφειλών στις ΔΟΥ με επιταγές ή με μετρητά

1036977

1036977/2955-7/0016/27.5.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1819/1951 (ΦΕΚ 149/Α/28.5.1951) «Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν.1041/1980 (ΦΕΚ 75/Α/2.4.1980), και ισχύουν σήμερα.

2. Την υπ αριθ. 1100383/1330/Α0016/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Την ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης των διαδικασιών, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο, καθώς και τη μείωση του κόστους των διαδικασιών αυτών τόσο για το Δημόσιο όσο και για το συναλλασσόμενο.

4. Το γεγονός ότι η αύξηση των συναλλαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά τη μεταφορά των χρημάτων όσο και κατά την ώρα της συναλλαγής, αλλά και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Αποφασίζουμε

1. Οι οφειλές προς το δημόσιο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) υπερβαίνει συνολικά τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

2. Τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, καταβάλλουν τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, υποχρεωτικά με επιταγές, εφόσον το προς καταβολή, ανά ημέρα, ποσό σε ΔΟΥ υπερβαίνει συνολικά τα χίλια (1.000) ευρώ.

3. Κάθε αντίθετο με τα ανωτέρω, όσον αφορά το όριο πληρωμών στις ΔΟΥ με μετρητά, καταργείται.

4. Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1ης Σεπτεμβρίου 2003, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr