Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 18875/26.9.2006 Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 18875/26.9.2006
Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05.


Αριθ.Πρωτ.: 18875/26.9.2006 Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάσ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας: 105 63
Πληροφορίες : Γ. Μωραΐτης
Τηλ. : 210 3229524
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2006
Αριθ. Πρωτ. :οικ. 18875/06
 

Προς: Περιφέρειες της Χώρας,
Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για την ανανέωση των αδειών διαμονής που έχουν εκδοθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05.


Εν’ όψει της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών διαμονής πού έχουν χορηγηθεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθορίζεται με την αριθ. 160/3.1.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ειδικά για την ανανέωση των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 ορίζεται πως «Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έλαβαν άδεια διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και επιθυμούν να την ανανεώσουν για εργασία, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης προκειμένου να πληρούται η οικεία υποχρέωση ανανέωσης των αδειών διαμονής, ορίζεται το ήμισυ των ημερών απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου είχαν δικαίωμα εργασίας. Κατά την ανανέωσης της άδειας διαμονής οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α1, περιπτώσεις α, β, γ, δ».
 

Κατόπιν των ανωτέρω, προκειμένου να μη δημιουργηθούν παρερμηνείες, διευκρινίζουμε ότι για την ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαμονής για εργασία και αναλόγως του είδους της εργασίας, η οποία προκύπτει από την σχετική σύμβαση εργασίας, οι υπήκοοι τρίτων χωρών οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από το οποίο θα προκύπτει ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης το ήμισυ των ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για την ανανέωση της αντίστοιχης άδειας διαμονής και το οποίο καθορίζεται με την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Ειδικότερα διευκρινίζουμε ότι όπου, απαιτείται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 200 ημερών, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης θεωρούνται, κατά τα ανωτέρω, οι 100 ημέρες ασφάλισης, όπου απαιτείται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης 150 ημερών, οι 75 ημέρες ασφάλισης κ.ο.κ.. Εξαιρείται η περίπτωση της ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., δεδομένου ότι ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, οι 150 ημέρες και ως αποδεικτικό θα υποβάλλεται το απογραφικό δελτίο του Ο.Γ.Α..
Ειδικότερα σε περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας ζητά την ανανέωση της άδειας διαμονής του για την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και λαμβανομένου υπόψη ότι οι κάτοχοι άδειας διαμονής της παρ. 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 δεν μπορούσαν να ασκήσουν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για αρχική χορήγηση (επαρκείς πόροι, οικονομοτεχνική μελέτη κ.λ.π.).
 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του αιτούντος και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ανανέωση της αρχικής άδειας διαμονής, όπως αυτά έχουν καθορισθεί με την αριθ. οικ. 24103/05/15.12.2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επισημαίνουμε ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει τη σχετική αίτηση εμπρόθεσμα, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης πλήρων δικαιολογητικών (τύπου Α). Στα πλαίσια, όμως, της χρηστής διοίκησης και για να αποφευχθούν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες, θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις που γίνονται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών, το αργότερο, από την λήψη της σχετικής άδειας διαμονής. Το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α’, θα αναζητείται, αυτεπαγγέλτως, από το αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας που εξετάζει την αίτηση.
 

Στο σημείο αυτό, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καταστρατήγησης των ισχυουσών διατάξεων και οδηγιών, εφιστούμε την προσοχή των υπαλλήλων των Δήμων για την πιστή εφαρμογή της διαδικασίας επίδοσης των αδειών διαμονής, όπως αυτή περιγράφεται στην αριθ. 38 και με αριθ. πρωτ. 24696/05/23.12.2005 εγκύκλιό μας. Οι άδειες διαμονής που παραμένουν αδιάθετες επιστρέφονται στην αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, συνοδευόμενες από όλα τα σχετικά έγγραφα (ακριβές αντίγραφο Απόφασης, Αποδεικτικό Παράδοσης, κλπ), καθώς και από σχετικό Αποδεικτικό Παράδοσης Αδιάθετων Αδειών Διαμονής, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι επιστρεφόμενες Άδειες Διαμονής.
 

Η διάρκεια της χορηγούμενης άδειας διαμονής, με την επιφύλαξη ειδικών ρυθμίσεων του ν.3386/05, επειδή πρόκειται για ανανέωση, είναι διετής και ανανεώνεται ανά δύο έτη, έως την χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ή υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντα στην Χώρα (π.χ. για εξηρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου η ανανέωση θα γίνει για δύο έτη, για σπουδές για ένα έτος, για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για δύο έτη, για οικογενειακή επανένωση ισόχρονη με την άδεια διαμονής του συντηρούντος κ.ο.κ.).
Με την ευκαιρία θεωρούμε αναγκαίο να υπενθυμίσουμε ότι η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων αφορά στις περιπτώσεις που η ανανέωση γίνεται για εργασία και όπου αυτό προβλέπεται και όχι σε όσους αιτούνται άδεια διαμονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του ν.3386/05 (π.χ. οικογενειακή επανένωση, σπουδές, μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., ανθρωπιστικοί λόγοι κ.λ.π.). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι νομιμοποιήθηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 91, μπορεί ο ένας εξ’ αυτών να ανανεώσει για εργασία και ο έτερος για οικογενειακή συνένωση, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην περ. γ του άρθρου 53 του ν.3386/05 (ύπαρξη επαρκών πόρων).
 

 

Οι Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Χώρας παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης