Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 16703/10.8.2007 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 αμερικανών υπηκόων που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν.3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄).

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 16703/10.8.2007
Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 αμερικανών υπηκόων που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν.3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄).


Αριθ.Πρωτ.: 16703/10.8.2007 Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
 

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007
Α.Π.: Οικ. 16703/2007
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005 αμερικανών υπηκόων που εισέρχονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), δυνάμει της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως κυρώθηκε με τον ν.3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»,
 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 13 του ν.3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄) «Περί κυρώσεως της από 23 Απριλίου 1948 Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, περί της χρησιμοποιήσεως κεφαλαίων διατεθέντων συμφώνως προς τας περί Παροχής Πιστώσεως Συμφωνίας, αίτινες υπεγράφησαν τη 16η Μαΐου 1946, 25η Σεπτεμβρίου 1946, 4η Οκτωβρίου 1946 και 6η Ιανουαρίου 1948 μεταξύ της Ελληνικής Κυβερνήσεως και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής»,
 

3. Tις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
 

5. Την 80029/17.5.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, για ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στον Υφυπουργό κ. Γ. Γιακουμάτο, όπως δημοσιεύθηκε στο «ΦΕΚ 783/β/17.5.2007»,

 

Αποφασίζουμε

 

1. Είναι δυνατή η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του ν.3386/2005, υπηκόων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright), για χρονικό διάστημα ανώτερο των τριών μηνών και εφόσον τους έχει χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου.
 

2. Για τη χορήγηση της εθνικής θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 3497.3/550/ΑΣ 4000/ΦΕΚ 1912/Β’/30.12.2005 υπουργική απόφαση, υποβάλλονται από τον αιτούντα στην αρμόδια Διπλωματική ή έμμισθη Προξενική αρχή, τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) πλήρως συμπληρωμένο αντίγραφο του εναρμονισμένου εντύπου αίτησης για την ενιαία θεώρηση, συνοδευόμενο από μία πρόσφατη φωτογραφία του αιτούντος,
 

β) ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνωρισμένο από τη χώρα μας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον πίνακα των ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν τη διάβαση των εξωτερικών συνόρων και επιδέχονται θεώρηση με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης,
 

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου των τοπικών αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος,
 

δ) ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και από άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας,
 

ε) βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμά του, στην οποίαν αναφέρεται ο σκοπός του προγράμματος και η διάρκεια διαμονής του συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του.
Η θεώρηση χορηγείται εφόσον δεν υπάρχει καταχώρηση του αιτούντος ως ανεπιθυμήτου και δεν συντρέχουν λόγοι απειλής της δημόσιας τάξης, της εθνικής ασφάλειας και των διεθνών σχέσεων.
Για τη διεκπεραίωση της αίτησης θεώρησης δεν καταβάλλονται τέλη.
 

3. Ο ενδιαφερόμενος, αφού λάβει τη θεώρηση εισόδου, εισέρχεται στη Χώρα και υποβάλλει αίτημα για τη χορήγηση άδειας διαμονής, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών πριν από τη λήξη της θεώρησής του. Η αίτηση υποβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/05, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας, η οποία την εξετάζει κατά προτεραιότητα και χορηγεί την άδεια διαμονής ή απορρίπτει το αίτημα, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης με τα πλήρη δικαιολογητικά, βάσει του όρου αμοιβαιότητας που προκύπτει από το άρθρο 13 του ν.3152/1955 (ΦΕΚ 64 Α΄).
 

4. Για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) αίτηση εις διπλούν, η οποία συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες,
 

β) ακριβές φωτοαντίγραφο, όλων των σελίδων, ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας με την εθνική θεώρηση εισόδου.
 

γ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τη κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αυτά.
 

δ) βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος ότι ο ενδιαφερόμενος έχει γίνει δεκτός σε πρόγραμμά του, στην οποίαν αναφέρεται ο σκοπός του προγράμματος και η διάρκεια διαμονής του συγκεκριμένου προσώπου, καθώς και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής και επιστροφής του.
 

5. Η διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής είναι ίση με τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση που απαιτείται παράταση του χρόνου διαμονής για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, λόγω συνδρομής εξαιρετικών λόγω, είναι δυνατή η ανανέωση της άδειας διαμονής για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, ύστερα από σχετική βεβαίωση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 

6. Η ανωτέρω άδεια διαμονής παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση, μόνο με καθεστώς μερικής απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

7. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας, μπορούν να συνοδεύονται ή να ακολουθούνται από τα, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 131/06 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ 143 Α΄), μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής.

 

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                                                     
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης