Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 15887/1.9.2005 Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 11 α του ν.3386/05 (ΦΕΚ 212A’/23.8.05). Ανακαθορισμός οικείων δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 15887/1.9.2005
Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 11 α του ν.3386/05 (ΦΕΚ 212A’/23.8.05). Ανακαθορισμός οικείων δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη.

Αριθ.Πρωτ.: 15887/1.9.2005 Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Α.Π.: 15887/05

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός πρόσθετων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 91, παράγραφος 11 α του ν.3386/05 (ΦΕΚ 212A’/23.8.05). Ανακαθορισμός οικείων δικαιολογητικών για ειδικές κατηγορίες προσώπων που υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη.
 

ΑΠΟΦΑΣΗ
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
 

1. Της παραγράφου 11 περ. ε του άρθρου 91 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄/23.8.05).
 

2. Του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.
 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

4. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/τ.Β΄/24.3.2004),

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α. Για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/2005, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρείς φωτογραφίες.
 

2. Αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04, δηλαδή ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου με θεώρηση εισόδου οποιουδήποτε τύπου ή ημερομηνία εισόδου (για τις χώρες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση χορήγησης θεώρησης εισόδου σύμφωνα με τον Κανονισμό 539/01 του Συμβουλίου) ή β) βεβαίωση καταχώρισης αιτήματος ή βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους ή ακριβές αντίγραφο απορριπτικής απόφασης επί του σχετικού αιτήματος ή γ) βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την καταβολή ενσήμων ή δ) απορριπτική απόφαση επί αιτήματος παροχής ασύλου ή ε) βεβαίωση απόδοσης αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).
 

3. Υπεύθυνη δήλωση, κατά τις διατάξεις του ν.1599/ 1986, από την οποία προκύπτει ως λόγος διαμονής στην Ελλάδα συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση περιλαμβάνονται και τα, κατά την περίπτωση β' της παραγράφου 11 α του άρθρου 91, μέλη της οικογένειας που συμβιώνουν με τον αιτούντα, καθώς και διαβεβαίωση ότι ο αιτών δεν έχει τελέσει αξιόποινη πράξη. Εάν ο αιτών δεν έχει συγκεκριμένη επαγγελματική απασχόληση, θα πρέπει να αναφέρει τον ειδικό λόγο διαμονής του στη Χώρα.
 

4. Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο, με εξαίρεση όσους ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτημα τους απορρίφθηκε.
 

5. Παράβολο με μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β'.
 

6. Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 

7. Βεβαίωση εξαγοράς εισφορών από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, κατά τη δήλωση της περίπτωσης 3, για ασφάλιση εκατόν πενήντα ημερών, με εξαίρεση τα μέλη της οικογένειας που δεν υπέχουν αντίστοιχη υποχρέωση.
 

8. Αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης.
 

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για ανήλικα τέκνα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εφόσον τα τέκνα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.
 

10. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου για τους συζύγους των υπηκόων τρίτων χωρών.
 

11. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του αιτούντος, προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα και αιτούνται άδεια διαμονής για μέλη της οικογένειάς τους που διαμένουν μη νόμιμα στην Ελλάδα.


Β. Ανακαθορίζουμε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες:
 

α. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που ζήτησαν παροχή ασύλου και το αίτημά τους απορρίφθηκε, εάν δεν είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου, θα προσκομίζεται αντίγραφο είτε ταυτότητας, είτε πιστοποιητικού γέννησης, είτε οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας τους.

β. Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α., ως αποδεικτικό για την υποβολή αίτησης προς χορήγηση βιβλιαρίου υγειονομικής περίθαλψης θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

 

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΝΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης