Αριθ.Πρωτ.: 13703/28.6.2007

Τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005.

28 Ιούν 2007

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

 

Αθήνα,28 Ιουνίου 2007
Α.Π.: οικ. 13703

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργικής Απόφασης περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005»


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις:
 

α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212).
 

β) Του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42) περί «Ειδικών ρυθμίσεων θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 

γ) Του άρθρου 90 του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
 

2. Το αριθμ. 150/2006 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/09/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄160)
 

3. Το αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ Α΄143)
 

4. Το ν.1453/84 περί «Κύρωσης της Συμφωνίας για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου» (ΦΕΚ Α΄88)
 

5. Το ν.2407/1996 περί «Κύρωσης Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και των Παραρτημάτων αυτής» (ΦΕΚ Α'103)
 

6. Το ν.2482/1997 περί «Κύρωσης Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας»(ΦΕΚ Α΄73)
 

7. Την αριθμ. 3497.3/550/ΑΣ/4000 Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών περί ¨Καθορισμού προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου», όπως ισχύει κάθε φορά (ΦΕΚ Β΄1912)
 

8. Την αριθμ. 160/2005 ΚΥΑ περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.(ΦΕΚ Β΄6)
 

9. Την αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄398) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.
 

10. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

11. Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β΄527).ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τροποποιούμε την αριθμ. 24103/05 (ΦΕΚ Β΄1804) Υπουργική Απόφαση και ανακαθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το ν.3536/07 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄), ως κατωτέρω:


ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν (χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου/ Κοινότητας του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας ή από την Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).
 

• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
 

• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 18, 46-50, 61, 62, 63 και 94.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05 εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 32, 34 παρ. 2, 44 παρ. 1, 46-50, 56 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3536/07 (ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών), 61-63, 94 καθώς και των υπηκόων Αιγύπτου που εισέρχονται η διαμένουν στην Ελλάδα και αιτούνται άδεια διαμονής για εργασία, ο τύπος της οποίας περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05.

 

Ανανέωση άδειας διαμονής
 

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν (χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου/ Κοινότητας του τόπου κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας ή από την Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης).
 

• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3536/07 (περίπτωση που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού διαβατηρίου) όπου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής του (π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων, 32, 34 παρ. 2, 44 παρ. 1, 46-50, 56 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.3536/07 (ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών), 61-63, 94 καθώς και των υπηκόων Αιγύπτου που εισέρχονται ή διαμένουν στην Ελλάδα και αιτούνται άδεια διαμονής για εργασία, ο τύπος της οποίας περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05.


Α) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α1) Εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου

 

1. Εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη- Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 παρ.1)

 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.2. Εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες , Ανανέωση (Άρθρο 15 παρ. 2 και άρθρο 6 του ν.3536/07)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του, ή σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης: α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες και δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον).
 

• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


3. Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία (με σταθερό εργοδότη ή με περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες ) σε παροχή υπηρεσιών ή έργου (Άρθρο 15 παρ. 5)


• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα εάν δεν υφίσταται μεταβολή βάσει τη κείμενης νομοθεσίας.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


4. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)

• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

5. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες (Άρθρο 15 παρ. 5 ν.3386/05 και άρθρο 6 του ν.3536/07)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης: α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες και δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον
 

• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης και επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.6. Αλιεργάτες (Άρθρο 16 του ν.3386/05 και 16 Α του ν.3536/07)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα μηνών.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.Α2) 1. Εποχιακή εργασία (Άρθρο 16)

Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών το τρέχον ημερολογιακό έτος σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα.
 

Α3) Στελέχη εταιριών

 

1.`Άρθρο 17, παρ. 1α του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3536/07, Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

Για τους γενικούς διευθυντές, διευθυντές ή υποδιευθυντές:

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας , από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και σε περίπτωση μη δημοσίευσης αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντιγράφου απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους.


2. Άρθρο 17, παρ. 1α του ν. 3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

Για τους γενικούς διευθυντές, διευθυντές ή υποδιευθυντές:
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται σε θέση ευθύνης στην εταιρεία.
Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους:
 

• Αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και σε περίπτωση μη δημοσίευσης αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντιγράφου απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους.


3. Άρθρο 17, παρ. 1β του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.3536/07, Αρχική χορήγηση

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
 

• Αντίγραφο ΦΕΚ εγκατάστασης της Εταιρίας στη χώρα καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας και επιπλέον:
 

α) Για τις Ναυτιλιακές Εταιρίες:
 

• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν 378/’68 και 27/’75 όπως καθορίζεται από τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.2347/΄05
 

• πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία θα προκύπτει μεταξύ άλλων ο διορισμός και το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
 

β) Για τις λοιπές εταιρείες (Εμποροβιομηχανικές Κατασκευαστικές ή άλλες) που υπάγονται πλέον στο νέο καθεστώς του ν.3427/05:
 

• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η υπαγωγή της Εταιρίας στο νέο καθεστώς του ν.2347/05 και επίσης θα προκύπτει ο διορισμός και το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
Για τους νόμιμους εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών:
 

• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου
Για τους νόμιμους εκπροσώπους λοιπών Εταιρειών (Εμποροβιομηχανικών Κατασκευαστικών ή άλλων)
 

• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
Για το υπαλληλικό προσωπικό όλων των εταιρειών
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύμβαση πέραν του κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες, τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.


4. Άρθρο 17, παρ. 1β του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

• Αντίγραφο ΦΕΚ εγκατάστασης της Εταιρίας στη χώρα καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας και επιπλέον:

α) Για τις Ναυτιλιακές Εταιρίες:
 

• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν 378/’68 και 27/’75 όπως καθορίζεται από τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.2347/05
 

• πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία θα προκύπτει μεταξύ άλλων ο διορισμός και το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

β) Για τις λοιπές εταιρείες (Εμποροβιομηχανικές Κατασκευαστικές ή άλλες) που υπάγονται πλέον στο νέο καθεστώς του ν.3427/05:
 

• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η υπαγωγή της Εταιρίας στο νέο καθεστώς του ν.2347/05 και επίσης θα προκύπτει ο διορισμός και το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

Για τους νόμιμους εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών:
 

• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου
Για τους νόμιμους εκπροσώπους λοιπών Εταιρειών (Εμποροβιομηχανικών Κατασκευαστικών ή άλλων)
 

• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
Για το υπαλληλικό προσωπικό όλων των εταιρειών
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.


5. Άρθρο 17, παρ. 1γ του ν.3386/05, , Αρχική χορήγηση


• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων συνοδευόμενη από βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί, εκτός εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ’ αυτήν μηχανήματα και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
6. Άρθρο 17, παρ. 1δ του ν.3386/05, Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η ίδρυση της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της πλην εργατικού δυναμικού και θα εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


7. Άρθρο 17, παρ. 1δ του ν.3386/05, Ανανέωση


• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

8. Άρθρο 17, παρ. 1ε του ν.3386/05 και άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3536/07, Αρχική χορήγηση

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με την αντίστοιχη θυγατρική ή υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη εταιρία στην Ελλάδα.
 

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.
 

• Ακριβές αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού της εταιρείας θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας.
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας , από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.
 

• Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις.

9. Άρθρο 17, παρ. 1ε του ν.3386/05 και άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3536/07, Ανανέωση
 

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι η συναφθείσα σύμβαση με την αντίστοιχη θυγατρική ή υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη εταιρία στην Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται.
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν μικρότερη των τριών ετών και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν τριετούς διάρκειας) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


10. Μέλη οικογένειας όλων των περιπτώσεων του άρθρου 17 εκτός της παρ. γ , Αρχική χορήγηση

 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


11. Οικογενειακή επανένωση μελών οικογένειας των περιπτώσεων 1α, 1β, 1δ, 1ε, άρθρο 17 και άρθρο 8 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Α4) Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας

 

1. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 18)

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.
 

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός της μετακίνησής του
 

β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του υπηκόου τρίτης χώρας
 

γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
 

• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.

2. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 18)

• Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.
 

• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.


3. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα (Άρθρο 18 ), Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
4. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα , Ανανέωση (Άρθρο 18)


• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
 

• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.
5. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 19 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.


6. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 19 )


• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
 

• Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.


Α5) Αθλητές – Προπονητές

1. Αθλητές – Προπονητές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή της σύμβασης εργασίας αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.
 

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Αθλητές – Προπονητές, Ανανέωση (Άρθρο 20)

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο και αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην ελληνική γλώσσα.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


3. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση (Άρθρο 20)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


5. Είσοδος και διαμονή για προετοιμασία αθλητών και προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, Χορήγηση (Άρθρο 20, παρ. 5)


• Έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Α6) Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

1. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 21)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
 

2. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Ανανέωση (Άρθρο 21)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


Α7) Πνευματικοί Δημιουργοί

1. Πνευματικοί Δημιουργοί - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 22)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.2. Πνευματικοί Δημιουργοί – Ανανέωση (Άρθρο 22)


• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Α8) Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών

1. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)

• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών – Ανανέωση (Άρθρο 23)

• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να είναι μέλος αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.3. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Ανανέωση (Άρθρο 23)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Β) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ


Β1) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
 

1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 25)

• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Ανανέωση (Άρθρο 25)

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
 

• Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας από τον αρμόδιο φορέα.
 

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

• Παραστατικά από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι κατά την υλοποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης δαπανήθηκαν τα αναφερόμενα για κάθε στάδιο υλοποίησης ποσά.

3. Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία (με σταθερό εργοδότη ή με περισσότερους του ενός σταθερούς εργοδότες) σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Άρθρα 12,15 & 25 του ν.3686/2005 και άρθρο 6 του ν.3536/2007)

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 

• Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
 

• .Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης).
 

• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

4. Αλλαγή σκοπού από παροχή υπηρεσιών ή έργου σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
 

• Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης).
 

• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.

5. Αλλαγή σκοπού από ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες λόγω αποδεδειγμένης διακοπής της δραστηριότητας (Άρθρο 25 του ν.3386/2005 και άρθρο 9 παρ. 4 του ν.3536/2007).

• Επίσημο αποδεικτικό στοιχείο διακοπής της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.
 

• Επικυρωμένα αντίγραφα των προηγούμενων αδειών διαμονής
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του. Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης; α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες και δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


Β2) Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

1. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 27)

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας – Ανανέωση (Άρθρο 27)

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα ή η δραστηριότητα που ασκεί είναι συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού.
 

• Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 27 παρ. 5)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Ανανέωση (Άρθρο 27 παρ. 5)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Γ1) Σπουδές

1. Σπουδές – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 28)

• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής των απαιτούμενων τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Σπουδές – Ανανέωση (Άρθρο 29)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
 

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του.
 

• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.
Γ2) Επαγγελματική κατάρτιση

1. Επαγγελματική κατάρτιση - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30 παρ. 2)


• Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
 

• Έγκριση φοίτησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.2. Επαγγελματική κατάρτιση – Ανανέωση (Άρθρο 30, παρ. 2)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
 

• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30, παρ. 3)

• Βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
4. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ανανέωση (Άρθρο 30 παρ. 3 )

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το αρμόδιο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.


Γ3) Υπότροφοι –Ειδικά Προγράμματα

1. Υπότροφοι –Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα, Χορήγηση (Άρθρο 34)

• Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του υπηκόου τρίτης χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34 παρ. 3), Αρχική χορήγηση

• Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών, από την οποία θα προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.
 

• Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος καθ΄όλη τη διάρκεια παραμονής στην ημεδαπή.

3. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34 παρ. 3), παράταση -ανανέωση

• Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών από την οποία θα προκύπτει η ανάγκη εξάμηνης παράτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος πρακτικής άσκησης του υπηκόου τρίτης χώρας, που αφορά αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση στην οποία έχει ήδη απασχοληθεί για το προηγούμενο εξάμηνο.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

Γ4) Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)

• Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές και η ανάληψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Γ5) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

1. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 33)

• Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση αυτής.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στην τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

2. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση (Άρθρο 33)

• Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής ειδικότητας.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

 

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 33 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση ( Άρθρο 33 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
Γ6) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

1. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 36 )


• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Ανανέωση ( Άρθρο 36 )

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.


3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 36 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.

 

4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, Ανανέωση ( Άρθρο 36 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.


Γ7) Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων, (Άρθρο 37)

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.


Γ8) Υπηρετικό προσωπικό Διπλωματικών Αποστολών

1. Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό μελών Διπλωματικών Αποστολών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 37 )

• Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

 

Γ9) Ανταποκριτές ξένου τύπου

1. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

2. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Ανανέωση (Άρθρο 38)

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διαπίστευση του εν λόγω ανταποκριτή.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

3. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης για την ιδιότητα και το χρονικό διάστημα της διαπίστευσης του συντηρούντος.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

4. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Ανανέωση ( Άρθρο 38 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 

Γ10) Λειτουργοί γνωστών θρησκειών

1. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 39 )

• Βεβαίωση του οικείου μητροπολίτη ή του οικείου εκπροσώπου της γνωστής θρησκείας ότι θα ασκήσουν αποκλειστικώς ιερατικά καθήκοντα.
 

• Bεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.2. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών , Ανανέωση (Άρθρο 39)

• Bεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Αρχική χορήγηση, (Άρθρο 39 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

4. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Ανανέωση ( Άρθρο 39 παρ. 2)

 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Γ11) Αθωνιάδα Σχολή

1.Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 40)

• Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
 

• Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.
 

• Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

2. Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους , Ανανέωση (Άρθρο 40)

• Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
 

• Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι συνεχίζεται η φοίτηση του και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του.
 

• Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.Γ12) Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του Αγιορείτικου βίου

1. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
2. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Ανανέωση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.


3. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
 

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Ανανέωση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσα Ιεράς Μονής από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα ,τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
 

• Βεβαίωση της φιλοξενούσα Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του μοναχολογίου.
 

• Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής, σε περίπτωση μετακίνησης.

 

Γ13) Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (Άρθρο 42)

• Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει με τη χώρα του διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικό ασφαλιστικό της σύστημα σε διαφορετική περίπτωση θα προσκομίσει εγγύηση του κράτους προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως Τour Leader στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας που εδρεύει το τουριστικό γραφείο, στην οποία να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού.
 

• Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου που να βεβαιώνει ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός αμείβεται από το εν λόγω γραφείο.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων ομάδων τουριστών μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι δεν πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


Γ14) Ερευνητές

1. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 43)

• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συμμετέχει στην εκπόνηση αυτού.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.2. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση , (Άρθρο 43)

• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση του ερευνητικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι το πρόγραμμα τελεί υπό την εποπτεία του και ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας συμμετέχει στην εκπόνηση αυτού, καθώς και ότι συνεχίζεται η συνεργασία τους.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

3. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 43 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

4. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση ( Άρθρο 43 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Δ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Δ1) Ανθρωπιστικοί

1. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 44)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας- ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου τρίτης χώρας κατά περίπτωση.
 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

2. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Αρχική χορήγηση( Άρθρο 44 )

• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης.
 

• Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.

 

3. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 44 )

• Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
 

• Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ανηλίκου.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας ή φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας σε περίπτωση που ο ασκών την επιμέλεια είναι Έλληνας υπήκοος .
 

• Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.


4. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περιπτώσεις 1α, 1β και 1ε, Ανανέωση ( Άρθρο 44 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή νοσοκομείο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεών, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του θεράποντος ιατρού, από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα της ασθένειας- ατυχήματος και ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας, ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής για ανικανότητα προς εργασία ή απόδοσης ποσοστού αναπηρίας, τουλάχιστον 50%, ή πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, ή δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει τέλεση εγκληματικής πράξης κατά υπηκόου τρίτης χώρας κατά περίπτωση.
 

• Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, από την οποία να προκύπτει ότι ήταν ή εξακολουθεί να είναι ασφαλισμένος ο αιτών για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

5. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1γ, Ανανέωση ( Άρθρο 44 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
 

• Βεβαίωση ιδρύματος ή νομικού προσώπου κοινωφελούς σκοπού, αναγνωρισμένου από το κράτος, από την οποία να προκύπτει η φιλοξενία και η κάλυψη των εξόδων διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Έκθεση κοινωνικής λειτουργού, σχετική με το ιστορικό της υπόθεσης.
 

• Έγγραφη συγκατάθεση του γονέα ή του ασκούντος την επιμέλεια, νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη είτε Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής για την τοποθέτηση του ανηλίκου στο ίδρυμα ή στο νομικό πρόσωπο κοινωφελούς σκοπού.


6. Ανθρωπιστικοί λόγοι, Περίπτωση 1δ, Ανανέωση ( Άρθρο 44 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής.
 

• Απόφαση ελληνικής δικαστικής αρχής για την ανάθεση ή παραχώρηση της επιμέλειας.
 

• Υπεύθυνη δήλωση οικογένειας ότι φιλοξενεί και καλύπτει τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπηκόου τρίτης χώρας.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρής άδειας διαμονής του ασκούντος την επιμέλεια, όταν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας.
 

• Αίτηση ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την υιοθεσία, καθώς και έκθεση κοινωνικής υπηρεσίας, κατά περίπτωση.

7. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ( Άρθρο 44, παρ. 2)

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν
 

• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας
 

• Θεώρηση εισόδου (visa) στη χώρα (έστω και ληγμένη) ή σε χώρα μέλος του ενιαίου χώρου Schengen ή προηγούμενης άδειας διαμονής η ισχύς της οποίας έχει λήξει.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄
 

• Στοιχεία που τεκμηριώνουν την επίκληση του εξαιρετικού λόγου.

 

8. Ανανέωση άδειας διαμονής από εξαιρετικούς λόγους για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 ( Άρθρο 44, παρ. 2)

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

 

9. Ανανέωση άδειας διαμονής από ανθρωπιστικούς για έναν από τους λόγους του ν.3386/2005 ( Άρθρο 44, παρ. 5 )

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.


Δ2) Δημόσιο Συμφέρον

1. Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 45 )

• Βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα που θα πιστοποιεί την ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

2. Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση ( Άρθρο 45 )

• Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

 

3. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 45 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.4. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση (Άρθρο 45 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Δ3) Θύματα εμπορίας ανθρώπων

1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 50 )

• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

 

2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση ( Άρθρο 50 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την προηγούμενη άδεια διαμονής.

 

3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 (Άρθρο 52)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
 

• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
 

• Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το αμετάκλητο της Δικαστικής Απόφασης.
 

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.


Ε) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Ε1) Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

1. Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (άρθρο 5 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και της ισχύουσας άδειας διαμονής του ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός και στην περίπτωση που ο συντηρών ζητεί την επανένωση με ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαμικού γάμου με άλλη σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
 

• Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
 

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ), προσαυξημένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.
 

• Αποδεικτικά ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση ( άρθρο 7 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση (γέννηση τέκνων, διαζύγιο κ.λ.π.) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

 

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (άρθρο 8 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης ), Ανανέωση

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του συντηρούντος και των μελών της οικογένειας του για το προηγούμενο οικονομικό έτος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα τους. (Η προσμέτρηση γίνεται βάσει των αναφερόμενων στην παρ. 3(γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. )
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση στην περίπτωση που δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση του συντηρούντος (γέννηση τέκνων, διαζύγιο κ.λ.π.) ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Δήλωση Ε9 στην περίπτωση ιδιοκτησίας ή Θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία θα δηλώνει ότι παραχωρεί στο συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.


Ε2) Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (άρθρο 11 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης)

• Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, για την περίπτωση της ενηλικίωσης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου συνοδευόμενη από επικυρωμένο αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου για την περίπτωση διαζυγίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι υφίσταται διακοπή της συμβίωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης


2. Αυτοτελής άδεια διαμονής των τέκνων οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους ( άρθρο 11 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης)

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου.


4. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 60 παρ. 5 )

• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε
 

• Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


5. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση ( Άρθρο 60 παρ. 5)

• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση σε σχέση με τα αναφερόμενα στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μετά από κάθε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του συντηρούντος, θα προσκομίζεται νέο πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


6. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5)

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
 

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

7. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5 )

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
 

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος σε σχέση με τα αναφερόμενα στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο σχετικό επίσημο έγγραφο.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Ε3) Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε

1. Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

1α. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 61)

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, από την οποία να εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Αντίστοιχα, εάν ο γάμος έχει συναφθεί με πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχετικό έγγραφο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1β. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ανανέωση ( Άρθρο 61 )

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε.
 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μεταγενέστερης έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι υφίσταται ο συγγενικός δεσμός.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


1γ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
 

• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέκνου ότι δεν εργάζεται.


1δ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Ανανέωση (Άρθρο 61)

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας του/της συζύγου, εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 

• Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του ενήλικου συντηρούμενου τέκνου ότι δεν εργάζεται.


1ε. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61 )

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ασφάλισης λόγω ορίου ηλικίας από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, συνοδευόμενη από το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη αίτηση.
 

• Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζονται.

1στ. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων συζύγου Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση ( Άρθρο 61 )

• Ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας ή του δελτίου διαμονής του, εφόσον είναι πολίτης της Ε.Ε. και της άδειας διαμονής του ετέρου των συζύγων.
 

• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ασφάλισης λόγω ορίου ηλικίας από ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς, συνοδευόμενη από το σχετικό αποδεικτικό έγγραφο του ασφαλιστικού φορέα που έχει υποβληθεί η αντίστοιχη αίτηση.
 

• Υπεύθυνη δήλωση των ανιόντων ότι δεν εργάζονται.

1ζ. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (Άρθρο 94), Αρχική χορήγηση.

• Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
 

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Έλληνα γονέα.
 

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

1η. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (Άρθρο 94), Ανανέωση.

• Πράξη αναγνώρισης τέκνου που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο.
 

• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής-Αρχική χορήγηση, ( Άρθρο 62 )

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης ή υπεύθυνη δήλωση του ετέρου των συζύγων ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από την Ελλάδα, ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ένωσης, εφόσον τα τέκνα είναι εγγεγραμμένα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, ή υπεύθυνη δήλωση του ετέρου των συζύγων ότι ο πολίτης της Ένωσης αναχώρησε από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ή απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση διαζυγίου, ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στον έτερο των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση, ή έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση, από τα οποία να προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας, με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα.


3. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής-Ανανέωση, (Άρθρο 62 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
 

• Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση. Για τη ρύθμιση του δικαιώματος με ανήλικο τέκνο στην Ελλάδα απαιτείται η έγγραφη συμφωνία των συζύγων.


4. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε., ( Άρθρο 63 )


• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ε..Ε ή ακριβές αντίγραφο της ταυτότητας εφόσον αυτός είναι Έλληνας
 

• Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για τον χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.
 

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης


ΣΤ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ( Άρθρο 91 παρ.2 )

• Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο (υπερδεκαετής) νόμιμης διαμονής στην ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η δεκαετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα.
 

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 20- 22, 25-27.
 

• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων μόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 20- 22, 25-27 και αναφορικά με το χρονικό διάστημα της προηγούμενης άδειας διαμονής του.

 

Ζ) Άδεια διαμονής με την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος

1. Άδεια διαμονής με την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρα 4 & 5 του αριθμ. 150/2006 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/09/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160/ΤΑ΄/31.7.2006).

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας των δύο προηγουμένων της υποβολής της αίτησης οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ) προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας που τον βαρύνει.
 

• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
 

• Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
 

• Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


2. Άδεια διαμονής με την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 17 § 5 του αριθμ. 150/2006 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/09/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ 160/ΤΑ΄/31.7.2006), Ανανέωση

• Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας και της προηγούμενης άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος.

Μεταβατικές διατάξεις

1) Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν κριθεί ως αλλογενείς
(Άρθρο 91 παρ. 6 του ν.3386/2005).

 

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν
 

• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
 

• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
 

• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05
 

• Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς υπήκοοι τρίτων χωρών.
 

• Ακριβές αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμονής (για τους συζύγους αυτών) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2) Ανανέωση αδειών διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05.
 

α) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 6 του ν.3386/2005
 

β) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 11 του ν.3386/2005
 

γ) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 του ν.3536/07

• Αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής
 

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.

Α) Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

Β) Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναζητείται αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται :
 

α) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος

β) Επικυρωμένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση

γ) Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης επικυρωμένης από την οικεία Δ.Ο.Υ κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής, εφόσον δεν έχει ακόμη υποβληθεί φορολογική δήλωση.

 

 

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ


Taxheaven.gr