Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 13431/18.6.2008 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν.3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 13431/18.6.2008
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν.3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07.


Αριθ.Πρωτ.: 13431/18.6.2008 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν.3386/05 όπως αντικαταστάθη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3741219
e-mail: [email protected]Αθήνα, 18 Ιουνίου 2008
Α.Π. : 13431Προς: Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης
(με την παράκληση να
κοινοποιηθεί άμεσα στους
ΟΤΑ α΄ βαθμού χωρικής σας
αρμοδιότητας)


 

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν.3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.3536/07.

 

Κατόπιν προφορικών και έγγραφων ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας σε υπηκόους τρίτων χωρών που συμπληρώνουν δεκαετή συνεχή, νόμιμη διαμονή στη χώρα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Η χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, σε αντίθεση με το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και του δελτίου μόνιμης διαμονής, που θεσμοθετήθηκαν κατ’ εφαρμογή κοινοτικής νομοθεσίας, ρυθμίζεται από διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έχει μεταβατικό χαρακτήρα και οι προϋποθέσεις της χορήγησης και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν αναφέρονται στις διατάξεις του υπόψη άρθρου και στις υπ’ αριθ. 38/2005 και 30/2007 ερμηνευτικές των συγκεκριμένων διατάξεων, εγκυκλίους. Ωστόσο, από τα υποβληθέντα ερωτήματα, διαπιστώσαμε ότι υφίστανται ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων και για το λόγο αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να προχωρήσουμε στην έκδοση τoυ παρόντος.
Ειδικότερα:


Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, έχουν οι άνω του 21ου έτους της ηλικίας υπήκοοι τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του τύπου άδειας διαμονής που κατέχουν, με την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.3386/05, ήτοι την 1.1.2006, ήταν κάτοχοι άδειας διαμονής και κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος συμπληρώνουν, αυτοτελώς, δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή στη χώρα.
 

Αυτοτελώς σημαίνει ότι κάθε υπήκοος τρίτης χώρας κατοχυρώνει δικαίωμα στην χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, μόνο όταν αποδεικνύει ατομικά, με έγγραφα που πιστοποιούν τη νομιμότητα της διαμονής του, τη συμπλήρωση της δεκαετούς διαμονής στη χώρα. Κατά συνέπεια, στα μέλη της οικογένειάς του (σύζυγο, ανήλικα ή ενήλικα τέκνα), δεν χορηγείται αυτοδικαίως άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, λόγω κατοχύρωσης εκ μέρους του, του δικαιώματος στην άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, αλλά εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για κάθε μέλος ξεχωριστά. Ειδικά για τους /τις συζύγους των υπηκόων τρίτων χωρών που πριν την έναρξη ισχύος του ν.2910/01, δεν κατείχαν ατομική άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση και ήταν εγγεγραμμένοι /ες στις άδειες διαμονής των συζύγων τους ως προστατευόμενα μέλη, τα διαστήματα αυτά θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου.Ομοίως και για τα ενήλικα, άνω του 21ου έτους τέκνα, των υπηκόων τρίτων χωρών τα οποία, πριν την έναρξη ισχύος του ν.3386/05, με τις διατάξεις του οποίου καθιερώθηκε η χορήγηση ατομικής άδειας διαμονής και στα ανήλικα τέκνα, ήταν εγγεγραμμένα, ως ανήλικα, στις άδειες διαμονής των γονέων ως προστατευόμενα μέλη, τα διαστήματα αυτά θα προσμετρώνται κανονικά στον υπολογισμό του αθροίσματος του χρόνου, ανεξαρτήτως εάν οι άδειες διαμονής είχαν χορηγηθεί με τις διατάξεις των π.δ. 358 και 359/1997 ή του ν.2910/01. Η συνεχής νόμιμη διαμονή, εν αντιθέσει με τα προισχύσαντα νομικά καθεστώτα (ν.2910/01 και ν.3386/05), δεν συναρτάται πλέον με τη συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης διαμονής υποχρεωτικά στην ίδια κατηγορία αλλά με την συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης διαμονής στη χώρα, ανεξαρτήτως της κατηγορίας των αδειών διαμονής που κατείχε ο υπήκοος τρίτης χώρας. Δηλαδή σε περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε π.χ. άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, στη συνέχεια άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα και τα επόμενα έξι έτη άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση, κατοχυρώνει δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.

 

Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η νόμιμη υπερδεκαετής παραμονή του υπηκόου τρίτης χώρας προκύπτει, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στις υπ’ αριθ. 38/2005 και 30/2007 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας, από το άθροισμα του χρόνου διαμονής από τις χορηγηθείσες άδειες που εκδόθηκαν από:
 

α) Τα τμήματα Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με το νόμο 1975/1991(χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου σχετική έγγραφη απάντηση)
 

β) Τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 και 359/1997
 

γ) Τις Περιφέρειες της χώρας και το ΥΠΕΣ μετά την έναρξη ισχύος του ν.2910/01.
 

Στο νόμιμο χρόνο διαμονής συνυπολογίζονται και τα χρονικά διαστήματα που οι υπήκοοι τρίτων χωρών ήταν κάτοχοι βεβαιώσεων που, βάσει νομοθετικών διατάξεων, τους καθιστούσαν νόμιμα διαμένοντες στη χώρα μέχρι την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων χορήγησης άδειας διαμονής, όπως και τα διαστήματα διακοπής ανάμεσα στις άδειες διαμονής, όταν αυτά αναφέρονται σε χρόνο που με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι άδειες διαμονής είχαν αυτοδικαίως παραταθεί.
Στο νόμιμο χρόνο διαμονής δεν προσμετρώνται τα χρονικά διαστήματα που οι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι κάτοχοι ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής. Αντίθετα, σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης της πράξης, επί της οποίας έχουν προσφύγει οι ενδιαφερόμενοι, ο διανυθείς χρόνος από την απόρριψη της έκδοσης ή ανανέωσης ή την ανάκληση της άδειας διαμονής ή άδειας εργασίας μέχρι την έκδοση της νέας άδειας διαμονής, θεωρείται ως χρόνος νόμιμης διαμονής και συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό για τη συμπλήρωση της δεκαετίας.
Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών που είχαν αδειοδοτηθεί βάσει των διατάξεων των π.δ. 358/97 και 359/97, ο χρόνος νόμιμης διαμονής αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία που έλαβαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης αίτησης καταγραφής, ήτοι προσωρινής νομιμοποίησης παραμονής και εργασίας και χορήγησης Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού.


Παράδειγμα 1
Υπήκοος τρίτης χώρας, υποβάλλει την 20.1.2008 αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Προς απόδειξη της συνεχούς δεκαετούς νόμιμης διαμονής, προσκομίζει υπηρεσιακό σημείωμα ή βεβαίωση του ΟΑΕΔ, στο οποίο αναφέρονται τα ακόλουθα:
 

1. κατέθεσε αίτηση για έκδοση κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής την 20.1.1998 και του χορηγήθηκε βεβαίωση την 20.1.1998
 

2. κατέθεσε αίτηση για έκδοση κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας και του χορηγήθηκε βεβαίωση την 27.5.1998
 

3. με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του χορηγήθηκε κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας την 16. 6. 1999 και ισχύ από 16.6.99 έως 15.6.2000
 

4. κατέθεσε αίτηση για ανανέωση κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας και του χορηγήθηκε βεβαίωση την 5.6.2000
 

Μαζί με το ανωτέρω σημείωμα, προσκομίζει βεβαίωση ανανέωσης της κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται αυτοδίκαια (βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του ν.2910/01) μέχρι την 30.6.2002 και δύο (2) άδειες διαμονής που εκδόθηκαν από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, εκ των οποίων η μία έχει διάρκεια ισχύος από 1.7.2004 έως 30.6.2006 και η δεύτερη από 1.7.2006 έως 30.6.2008.
 

Ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, την 20. 1. 2008, καθότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία συμπληρώνεται δεκαετής νόμιμη διαμονή του στη χώρα.
 

Το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας παραλαβής της βεβαίωσης υποβολής αίτησης για χορήγηση κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραμονής και της ημερομηνίας έκδοσης της κάρτας Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας, ο υπήκοος τρίτης χώρας, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 του άρθρου 2 του π.δ. 358/1997 και 2 του άρθρου 5 του π.δ. 359/1997, θεωρείται νόμιμα διαμένων στη χώρα, ανεξαρτήτως εάν εκδόθηκε ενδιαμέσως η κάρτα Προσωρινής Άδειας Παραμονής ή όχι. Ομοίως, θεωρείται νόμιμα διαμένων και κατά τα χρονικά διαστήματα διακοπής ανάμεσα στις άδειες διαμονής, καθότι αναφέρονται σε χρόνο που, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του ν.2910/01, της παρ.8 του άρθρου 25 του ν.3013/02, του άρθρου 23 του ν.3103/03 και του άρθρου 25 του ν.3242/04, οι άδειες διαμονής είχαν αυτοδικαίως παραταθεί.Παράδειγμα 2
Υπήκοος τρίτης χώρας, κάτοχος άδειας διαμονής για σπουδές με διάρκεια ισχύος από 1.7.2007 έως 30.6.2008, ζητεί να υποβάλλει την 30.6.2008 αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Προς απόδειξη της δεκαετούς νόμιμης διαμονής στη χώρα, προσκομίζει το διαβατήριό του, στο οποίο είναι επικολλημένες τρεις αυτοτελείς άδειες διαμονής, βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία βεβαιώνεται ότι ο γονέας του είχε υποβάλλει αίτηση-δήλωση καταγραφής και έκδοσης Προσωρινής Κάρτας Παραμονής με ημερομηνία χορήγησης την 30.4.1998, μία κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής, στην οποία αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος του γονέα του, ο οποίος είναι ο κύριος κάτοχος της κάρτας, με ημερομηνία έκδοσης την 20.6.2000 και ημερομηνία λήξης την 19.6.2001 και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μιας άδειας διαμονής του γονέα του, στην οποία αναγράφεται ως προστατευόμενο μέλος, που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας, με διάρκεια ισχύος από 1.7.2002 έως την 30.6.2004.
 

Η νόμιμη διαμονή του εν λόγω υπηκόου στη χώρα, αρχίζει να υφίσταται από την ημερομηνία που εμφανίζεται εγγεγραμμένο στην κάρτα Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας του γονέα του και. συνεχίζει να υφίσταται μέχρι την 30.06.2008, καθότι:
 

Η άδεια διαμονής του γονέα του παρατάθηκε, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 65 του ν.2910/01, για ένα ακόμη εξάμηνο από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι μέχρι 31.12.2001 και στη συνέχεια, η ίδια άδεια παρατάθηκε, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 25 του ν.3013/2002 μέχρι 31.12.2002, γεγονός που σημαίνει ότι η διαμονή του καλυπτόταν από την άδεια διαμονής του γονέα του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.
 

Στη συνέχεια, η διαμονή του καλύπτεται από την άδεια διαμονής του γονέα του, η οποία χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων του ν.2910/01, στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του οποίου είχε εν τω μεταξύ ο γονέας του υπαχθεί και στην οποία αναγράφεται και πάλι ως προστατευόμενο μέλος και συνεχίζει μέχρι την 30.06.2008, αφού ενδιαμέσως, όντας ενήλικος, είχε λάβει αυτοτελείς άδειες διαμονής, την τελευταία των οποίων ανανέωσε για λόγους σπουδών.
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θεμελιώνει δικαίωμα στη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, καθότι για τη συμπλήρωση δεκαετούς νόμιμης διαμονής του στη χώρα, υπολείπονται δύο (2) έτη και θα πρέπει να του συσταθεί η υποβολή αίτησης για ανανέωση της άδειας διαμονής του για κάποιον από τους λοιπούς λόγους του νόμου.Συμπερασματικά, κατά τον υπολογισμό του χρόνου νόμιμης διαμονής θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας:
 

α. Τα αναφερόμενα στις σχετικές έγγραφες απαντήσεις των τμημάτων Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
 

β. Τα αναφερόμενα στις βεβαιώσεις - υπηρεσιακά σημειώματα των υποκαταστημάτων του ΟΑΕΔ
 

γ. Τα αναφερόμενα σε τυχόν σχετικές έγγραφες απαντήσεις των Δ/νσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Περιφερειών
 

δ. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αδειών διαμονής ανεξαρτήτως της υπηρεσίας που τις έχει εκδώσει
 

ε. Τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 65, 66 και 67 του ν.2910/01
 

στ. Τα οριζόμενα στις διατάξεις των ν.3013/2002(άρθρο 25, παρ.8), ν.3103/2003(άρθρο 23), ν.3242/2004 (άρθρο 25), ν.3386 (άρθρο 91 παρ.10) και ν.3448/2006 (άρθρο 26παρ.4α) με τις οποίες παρατάθηκαν αυτοδικαίως οι άδειες διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών
 

ζ. Τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι:

 

α) Οι κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τα Π.Δ. 358 & 359/97, για τις οποίες εκκρεμούσαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 2910/01 αιτήσεις ανανέωσης, παρατάθηκαν μέχρι την 30.6.02 (άρ.65 παρ. 4                του ν.2910/01),
 

β) Οι κάρτες παραμονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας (πράσινες κάρτες), που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.2910/01 καθώς και πράσινες κάρτες που εκδόθηκαν μεταγενέστερα, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 65 του ίδιου νόμου και έληγαν μέχρι την 31.12.01 παρατάθηκαν για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρθρο 65 παρ. 4 του ν.2910/01),

γ) Η ισχύς των λοιπών αδειών διαμονής που έληγαν μέχρι την 31.12.01 παρατάθηκε για ένα εξάμηνο μετά τη λήξη τους (άρ.65 παρ. 5 του ν.2910/01)
 

Όλες οι παραπάνω άδειες διαμονής, καθώς και οι άδειες διαμονής, που χορηγήθηκαν ή ανανεώθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.2910/01, συμπεριλαμβανομένων των αδειών διαμονής που χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, παρατάθηκαν, ως ακολούθως:
 

• Έως την 31.12.02, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 25 του ν.3013/02
 

• Έως την 30.6.03, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.3103/03
 

• Έως την 30.6.04, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3242/04
 

• Έως την 31.12.05 σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 91 του ν.3386/05
 

• Έως την 30.4.2006 σύμφωνα με την παρ.4α του άρθρου 26 του ν.3448/2006
 

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας κατά τον έλεγχο των αιτημάτων, ιδίως για τα διαστήματα που αφορούν στη μετάβαση από τα προηγούμενα νομικά καθεστώτα στο καθεστώς που θεσπίσθηκε με το ν.2910/01.
Ειδικά από την βεβαίωση χρόνου διαμονής που χορηγείται από τα υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ, θα πρέπει, βάσει των εγγράφων που χορηγήθηκαν από την ημερομηνία καταγραφής μέχρι την ημερομηνία μετάβασης, μέσω των παρατάσεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 65 του ν.2910/01, στο ρυθμιστικό πεδίο των διατάξεων του ν.2910/01, να προκύπτει συνέχεια της νόμιμης διαμονής.
Ο παραπάνω έλεγχος θα πρέπει να είναι ενδελεχής, καθότι σε αρκετές περιπτώσεις υφίσταται διακοπή της διαδικασίας νομιμοποίησης ή ασυνέχεια μεταξύ των αδειών διαμονής και επανανομιμοποίηση βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.2910/0.
Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να ελέγχετε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της διακοπής των νομιμοποιητικών εγγράφων. Σε όσες περιπτώσεις το διάστημα αυτό είναι μικρότερο των τριών μηνών, δεν θα λαμβάνεται υπόψη, καθότι θεωρούμε ότι δεν διακόπτεται η συνέχεια της διαμονής. Επίσης σας επισημαίνουμε ότι κατά τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, δεν ελέγχονται τυχόν χρονικά διαστήματα απουσίας από τη χώρα

 

Γ’ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόκτηση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου μόνιμης διαμονής του, οποιαδήποτε στιγμή της νόμιμης διαμονής του συμπληρώσει δεκαετή συνεχή νόμιμη διαμονή, ανεξαρτήτως εάν τη δεδομένη στιγμή:
 

• η τρέχουσα άδεια διαμονής του είναι σε ισχύ
 

• η άδεια διαμονής του λήγει και χρειάζεται παράλληλα να υποβάλλει αίτηση ανανέωσής της
Η δεκαετής νόμιμη διαμονή υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για τα δέκα προηγούμενα έτη πριν την ημερομηνία αυτή.
Η διαδικασία που θα ακολουθείται σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων είναι η ακόλουθη:
 

α) Εάν η αίτηση υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας άδειας διαμονής, ο υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν ορισθεί στην υπ’ αριθ. 13703/28.06.2007(ΦΕΚ 1135 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και παράβολο εννιακοσίων (900) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 92 του ν.3386/05.
Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας θα του χορηγήσει απόδειξη παραλαβής του αιτήματος και θα προωθήσει τάχιστα το σχετικό φάκελο στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
Στην απόδειξη παραλαβής του αιτήματος θα αναφέρεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της υπηρεσίας και η ημερομηνία κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του αιτούντος και η περίληψη του θέματος.
Εάν ο ενδιαφερόμενος κατέχει άδεια διαμονής που υπάγεται στην κατηγορία των αδειών διαμονής που υποχρεώνουν τον κάτοχο κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, να αποδείξει ότι έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο για την κατηγορία του αριθμό ημερών ασφάλισης, θα προσκομίζει βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγεται από την οποία θα προκύπτει ο αριθμός ημερών ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει κατά το διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της τρέχουσας άδειας διαμονής του μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
 

β) Εάν η αίτηση υποβάλλεται κατά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής του, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία αίτηση η οποία αφορά:
 

• στη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας
 

• στην ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής του
 

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τόσο για την ανανέωση της άδειας διαμονής του όσο και για την χορήγηση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας και από το παράβολο των 900 ευρώ
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας θα χορηγεί βεβαίωση τύπου Α΄, η οποία θα καλύπτει και τα δύο αιτήματα και στο πεδίο «κατηγορία άδειας» της οποίας, θα αναγράφεται τόσο ο σκοπός για τον οποίο ανανεώνει την τρέχουσα άδεια διαμονής του όσο και η χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας(π.χ. εξαρτημένη εργασία – αόριστη διάρκεια)
Είναι αυτονόητο ότι μέχρι την εξέταση του αιτήματός του από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκεί τη δραστηριότητα που του επιτρέπει ο τύπος της άδειας διαμονής που κατείχε.Δ’ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, σε κάθε μία εκ των παραπάνω περιπτώσεων, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, θα ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ως ακολούθως:
 

α) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της τρέχουσας άδειας διαμονής, η οικεία υπηρεσία θα πρέπει να προβεί, κατ’ αρχήν, στον υπολογισμό της συνεχούς νόμιμης διαμονής του ενδιαφερομένου στη χώρα και στη συνέχεια να ελέγξει τα λοιπά στοιχεία του φακέλου.
Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης, όπως προαναφέρθηκε, θα υπολογίζεται αναλογικά και βάσει των αναφερομένων στις υπ’ αριθ. 17/2006 και 53/2007 εγκυκλίους, για το διάστημα από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας διαμονής που κατέχει μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.
Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά των υπολειπομένων ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20%.
Ειδικά για τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά, εξ’ αιτίας της ασφαλιστικής νομοθεσίας του εν λόγω οργανισμού, δεν είναι δυνατόν να βεβαιωθεί κατά τη δεδομένη στιγμή η πραγματοποίηση ή μη των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, δεν θα προβαίνετε σε χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, πριν την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης(υπόδειγμα 1 της υπ’ αριθ. 9/2007 εγκυκλίου του Ο.Γ.Α.), από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος, είναι ασφαλισμένοι.
Στην περίπτωση αυτή η εξέταση του φακέλου θα αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας.
Εάν ο ενδιαφερόμενος πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να προβείτε σε μερική ανάκληση της ισχύουσας άδειας διαμονής και έκδοση της άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.
Εάν δεν πληρείται κάποια εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων, το αίτημα θα απορρίπτεται και το παράβολο θα επιστρέφεται στο δικαιούχο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο της οικογενειακής επανένωσης διαμένουν με τον υπήκοο τρίτης χώρας μέλη της οικογένειάς του, που δεν πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, αυτά θα παραμένουν με την άδεια διαμονής που κατέχουν μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Κατά την ανανέωση αυτής, εάν συνεχίζουν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα αιτούνται ανανέωση για λόγους οικογενειακής επανένωσης και θα λαμβάνουν η μεν σύζυγος άδεια διαμονής με διετή διάρκεια ισχύος και τα ανήλικα τέκνα ατομική άδεια διαμονής η οποία θα έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την ενηλικίωσή τους.
Αυτονόητο είναι ότι για την ανανέωση των αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, απαιτείται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων ανανέωσης άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης(απαιτούμενο ελάχιστο εισόδημα, βιβλιάριο υγείας κ.λ.π.).
 

β) Σε περίπτωση που η αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, υποβάλλεται κατά την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής, προηγείται η εξέταση αυτής.
Ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης θα υπολογίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της προηγούμενης άδειας διαμονής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις υπ’ αριθ.17/2006 και 53/2007 εγκυκλίους.
Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει μικρότερο αριθμό ημερομισθίων, μπορεί να προβεί στην εξαγορά των υπολειπομένων ημερών ασφάλισης μέχρι ποσοστού 20%.
Ειδικά οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και ιατροφαρμακευτικής κάλυψης(υπόδειγμα 1 της υπ’ αριθ. 9/2007 εγκυκλίου του Ο.Γ.Α.)
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σύννομα, χορηγείται η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ενώ το αίτημα ανανέωσης της άδειας διαμονής καθίσταται άνευ αντικειμένου και τίθεται στο αρχείο.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα απορρίπτετε το σχετικό αίτημα χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας, θα επιστρέφετε το παράβολο των εννιακοσίων (900) ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν και εφόσον προσκομισθεί το αντίστοιχο για την κατηγορία της άδειας διαμονής παράβολο, θα προβαίνετε σε περαιτέρω έλεγχο για την ανανέωση της τρέχουσας άδειας διαμονής.
Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλισμένοι στον Ο.Γ.Α. υπήκοοι τρίτων χωρών, αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, μπορούν, κατά περίπτωση, να προσκομίσουν τις προβλεπόμενες από τον Ο.Γ.Α. βεβαιώσεις, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθ. 9/2007 εγκύκλιο του εν λόγω Οργανισμού καθώς και στο υπ’ αριθ. 14010/27.2.2008 έγγραφό του, αντίγραφο του οποίου έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας με το υπ’ αριθ. 4647/11.03.2008 έγγραφό μας.
Στα μέλη της οικογένειας που δεν πληρούν αυτοτελώς τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας και έχουν υποβάλλει ταυτοχρόνως με τον συντηρούντα αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης, χορηγείται αντίστοιχα, άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση διετούς διάρκειας, πλην των ανήλικων τέκνων, στα οποία, σε περίπτωση που ο γονέας λάβει την άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας, χορηγείται ατομική άδεια διαμονής με ημερομηνία λήξης την ημερομηνία ενηλικίωσής τους.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η εξέταση λόγων που αφορούν στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, αποτελεί προαπαιτούμενο για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας.
Με την ευκαιρία σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6α του άρθρου 92 του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν.3613/07, προβλέπεται ότι ποσοστό 30% από τα παράβολα που κατατίθενται για άδεια διαμονής ετήσιας, διετούς ή τριετούς διάρκειας παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. Αντίθετα, τα παράβολα που κατατίθενται για άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή για υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου και αποδίδονται στο οικείο δημόσιο ταμείο χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε παρακράτηση από τον οικείο Ο.Τ.Α. Προς τούτο, εφεξής, τα παράβολα της παρ.2 του άρθρου 92 του ν.3386/05 που κατατίθενται τόσο για τη χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας όσο και για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος δεν θα συμψηφίζονται με τις επόμενες ανανεώσεις αλλά θα επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται να καταθέσουν το αντίστοιχο παράβολο της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.


Ε’ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας δεν χορηγείται ή ανακαλείται εφόσον:
 

α) Συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας
 

β) Αποδειχθεί με δικαστική απόφαση ή προκύπτει από αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιονδήποτε τρόπο απάτη ή ότι χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα
 

γ) Δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του νόμου αυτούΣΤ’ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Η άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας δεν είναι συνυφασμένη με συγκεκριμένο σκοπό και παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, χωρίς να υπόκειται σε οιονδήποτε περιορισμό, πλην αυτών που ενδεχομένως τίθενται από ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Τούτο σημαίνει, ότι ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας μπορεί να απασχοληθεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να παρέχει υπηρεσίες, να συνάπτει σύμβαση έργου ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο θα του παρέχει έγκριση για τη δραστηριότητα που επιθυμεί να ασκήσει.
Συνεπώς, έχει τη δυνατότητα, εφόσον πληρούνται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που θέτουν οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσεται ο υπήκοος τρίτης χώρας, να συνάπτει σύμβαση εργασίας, να υποβάλλει αίτηση σε ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να ασφαλιστεί, να εγγράφεται σε επιμελητήρια, να προβαίνει σε έναρξη / μεταβολή εργασιών, να θεωρεί βιβλία και στοιχεία, να λαμβάνει άδεια λειτουργίας καταστήματος και άδεια άσκησης επαγγέλματος και γενικώς να αναπτύσσει τον κύκλο των βιοτικών του σχέσεων, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις.
Επί πλέον, ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τους υπηκόους τρίτων χωρών και υπέχει αντίστοιχα όλων των προβλεπομένων υποχρεώσεων.
Τέλος, προκειμένου να μην παρουσιάζονται φαινόμενα σύγχυσης μεταξύ των υπηκόων τρίτων χωρών, αναφορικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των αδειών διαμονής μακράς διάρκειας και να αποφεύγονται όσο το δυνατόν λανθασμένες ενέργειες που λειτουργούν σε βάρος των υπηκόων τρίτων χωρών, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και Κοινοτήτων, να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τους ενδιαφερόμενους προς την σωστή κατεύθυνση, αναλόγως της κατηγορίας στην οποία υπάγεται το καθεστώς διαμονής τους και των προϋποθέσεων που ο καθένας πληροί.

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης