Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 Σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-06-2009 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009
Σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης


2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 'Αρθρο 63 πρώτο εδάφιο σημεία 3α) και 4 αυτής,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ( 1 ),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω νικής Επιτροπής ( 2 ),

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών ( 3 ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για τη βαθμιαία εγκαθίδρυση χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, η συνθήκη προβλέπει τη θέσπιση μέτρων στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της διαφύ λαξης των δικαιωμάτων υπηκόων τρίτων χωρών.

(2) Η συνθήκη ορίζει ότι το Συμβούλιο θεσπίζει μέτρα για τη μεταναστευτική πολιτική τα οποία αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής, προδιαγραφές για τις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων και αδειών διαμονής μακράς διαρ κείας από τα κράτη μέλη, και μέτρα που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών, διαμένοντες νομίμως σε κράτος μέλος, δύνα νται να διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη.

(3) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας του Μαρτίου 2000 έθεσε ως στόχο ότι, μέχρι το 2010, η Κοινότητα θα γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανά πτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα για την προσέλ κυση και τη συγκράτηση εργαζόμενων από τρίτες χώρες με υψηλή ειδίκευση ως τμήμα μιας προσέγγισης που θα βασί ζεται στις ανάγκες των κρατών μελών θα πρέπει να αποτε λούν μέρος του ευρύτερου πλαισίου που καθορίσθηκε από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για τις ολοκληρωμ νες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη και την απα σχόληση.

(4) Το Πρόγραμμα της Χάγης, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης και 5ης Νοεμβρίου 2004, αναγνώρισε ότι η νόμιμη μετανάστευση θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση στην Ευρώπη και στην προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης συμβάλλοντας στην υλοποίηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει σχ διο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση στο οποίο να περιλαμβάνονται διαδικασίες εισδοχής ικανές να ανταποκρί νονται ταχέως στις κυμαινόμενες ανάγκες του μεταναστευτι κού εργατικού δυναμικού της αγοράς εργασίας.

(5) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου 2006 συμφώνησε μια σειρά βημάτων που θα έπρεπε να γίνουν κατά τη διάρκεια του 2007, στα οποία συμπεριλαμ βάνεται η ανάπτυξη, όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, της ορθής διαχείρισης των μεταναστευτικών πολιτικών με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.

(6) Για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβό νας, είναι επίσης σκόπιμο να προαχθεί η κινητικότητα, μέσα στην Ένωση, υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων, πολιτών της ΕΕ και ιδίως υπηκόων των κρατών μελών που προσχώρησαν το 2004 και το 2007. Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δεσμεύονται να τηρήσουν την αρχή της κοινοτικής προτίμησης όπως εκφράζεται ιδιαίτερα στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005.

(7) Η παρούσα οδηγία σκοπεύει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατι κού δυναμικού προωθώντας την εισδοχή και την κινητικό τητα - για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης - υπηκόων τρίτων χωρών για διαμονή που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, ώστε να καταστεί η Κοινότητα περισσότερο ελκυστική στους εν λόγω εργαζομένους από όλο τον κόσμο και να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική της ανά πτυξη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να διευκολυνθεί η εισδοχή υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων

( 1 ) Γνώμη της 20ής Νοεμβρίου 2008 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επί σημη Εφημερίδα).
( 2 ) Γνώμη της 9ης Ιουλίου 2008 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
( 3 ) Γνώμη της 18ης Ιουνίου 2008 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).και των οικογενειών τους με τη δημιουργία ταχείας διαδικασίας εισδοχής και με τη χορήγηση σε αυτούς ίσων κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων με τους πολίτες του κρά τους μέλους υποδοχής σε ορισμένους τομείς. Είναι επίσης αναγκαίο να ληφθούν υπόψη οι προτεραιότητες, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας και οι ικανότητες υποδοχής των κρατών μελών. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να διατηρούν ή να εισάγουν νέες άδειες διαμονής για κάθε σκοπό απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ ή για εθνική άδεια διαμονής. Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τη δυνατότητα ενός κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, τηρώντας τις διατάξεις της, να απολαύει πρόσθετων δικαιωμάτων και ωφελημάτων που ενδέχεται να προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, συμβατών με την παρούσα οδηγία.


(8) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τον όγκο εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εισέρχονται στην επικράτειά τους για να αναζητήσουν απασχόληση υψηλής ειδίκευσης. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι επιδιώκουν να παραμείνουν στην επικράτεια κράτους μέλους για την άσκηση μισθωτής οικονομικής δραστηριότητας και οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος βάσει άλλων καθεστώτων, όπως σπουδαστές που μόλις ολοκλήρω σαν τις σπουδές τους ή ερευνητές που έγιναν δεκτοί σύμ φωνα με την οδηγία 2004/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδο χής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές, την ανταλλαγή μαθητών, την άμισθη πρακτική άσκηση ή την εθελοντική υπηρεσία ( 1 ) και την οδηγία 2005/71/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ( 2 ), αντιστοίχως, και οι οποίοι δεν απολαύουν ενοποιημένης πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους βάσει του κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου. Εξάλλου, όσον αφορά τους όγκους εισδοχής, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να μη χορηγούν άδειες διαμονής για απασχόληση γενικά ή ως προς ορισμένα επαγγέλματα, οικονομικούς τομείς ή περιοχές.


(9) Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να εκτι μάται αν ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορεί να χρησι μοποιείται η έκδοση του 1997 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης (ISCED), επίπεδα 5α και 6.
 

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ευέλικτο σύστημα εισόδου με γνώμονα τη ζήτηση, το οποίο να βασί ζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως ένα κατώτατο όριο μισθού συγκρίσιμο με τα επίπεδα μισθού στα κράτη μέλη, και στα επαγγελματικά προσόντα. Ο καθορισμός κοινού ελά χιστου παρανομαστή για το κατώτατο όριο μισθού είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται στοιχειώδες επίπεδο εναρ μόνισης των προϋποθέσεων εισδοχής σε όλη την ΕΕ. Το κατώτατο όριο μισθού καθορίζει ένα κατώτατο επίπεδο, ενώ τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν υψηλότερο κατώτατο επίπεδο μισθού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν το κατώτατο όριό τους σύμφωνα με την κατά σταση και την οργάνωση των οικείων αγορών εργασίας και τις γενικές τους μεταναστευτικές πολιτικές. Παρεκκλίσεις από το κύριο καθεστώς όσον αφορά το κατώτατο όριο μισθού μπορούν να καθορίζονται για συγκεκριμένα επαγγέλ ματα όταν το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κρίνει ότι υπάρ χει ιδιαίτερη έλλειψη εργατικού δυναμικού και όταν τα επαγγέλματα αυτά αποτελούν μέρος της μείζονας ομάδας 1 και 2 της ταξινόμησης ISCO(«Διεθνής Τυποποιημένη Ταξι νόμηση Επαγγελμάτων»).
 

(11) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί αποκλειστικά στον καθορισμό των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εντός του συστήματος της μπλε κάρτας της ΕΕ, καθώς και κριτηρίων επιλεξιμότητας για κατώτατο όριο μισθού. Ο μόνος σκοπός αυτού του κατώτατου ορίου μισθού είναι να συμβάλλει στον καθορισμό, λαμβανομένων υπόψη των στατιστικών παρατη ρήσεων που δημοσιεύουν η Επιτροπή (Eurostat) ή τα ενδια φερόμενα κράτη μέλη, του πεδίου εφαρμογής της μπλε κάρ τας της ΕΕ που καθορίζεται από κάθε κράτος μέλος βάσει κοινών κανόνων, αλλά δεν αποσκοπεί στον καθορισμό των μισθών και, επομένως, δεν μπορεί να παρεκκλίνει ούτε από τους κανόνες ή πρακτικές των κρατών μελών ούτε από συλ λογικές συμφωνίες, και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εναρμόνιση στον τομέα αυτόν· τέλος, η παρούσα οδηγία σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ιδίως για θέματα απασχόλησης, εργασιακά και κοινωνικά θέματα.
 

(12) Μόλις ένα κράτος μέλος αποφασίσει την εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος πληροί τα σχετικά κριτήρια, ο υπή κοος τρίτης χώρας που είχε υποβάλει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει την ειδική άδεια διαμονής η οποία προβλέπεται από την παρούσα οδηγία και η οποία θα πρέπει να επιτρέπει τη σταδιακή πρόσβασή του στην αγορά εργασίας, και τα δικαιώματα διαμονής και κινητικότητας του ίδιου και της οικογένειάς του. Η προθεσμία για την εξέταση της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ δεν θα πρέπει να περι λαμβάνει το χρόνο που απαιτείται για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ούτε το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση θεώρησης, εφόσον απαιτείται. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές διαδικασίες για την αναγνώριση διπλωμάτων. Ο καθορισμός αρμόδιων αρχών δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θίγει ούτε το ρόλο ούτε τις αρμο διότητες άλλων εθνικών αρχών και, ανάλογα με την περί πτωση, των κοινωνικών εταίρων, όσον αφορά την εξέταση της αίτησης και τη λήψη της σχετικής απόφασης.
 

(13) Ο τύπος της μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, του Συμ βουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών ( 3 ), διευκολύνοντας τα κράτη μέλη να εισάγουν τις πληροφορίες, ιδίως δε τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε ένα πρόσωπο να εργάζεται.
( 1 ) ΕΕ L 375 της 23.12.2004, σ. 12.
( 2 ) ΕΕ L 289 της 3.11.2005, σ. 15.
( 3 ) ΕΕ L 157 της 15.6.2002, σ. 1.

(14) Θα πρέπει να επιτρέπεται στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατέχουν ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο και μπλε κάρτα της ΕΕ, που εκδίδεται από κράτος μέλος το οποίο εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, να εισέρχονται και να κυκλο φορούν ελεύθερα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους που εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν, για περίοδο έως τρεις μήνες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινο τικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ( 1 ) και σύμ φωνα με το 'Αρθρο 21 της σύμβασης εφαρμογής της συμ φωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενε λούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάρ γηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.
 

(15) Η επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων τρίτων χωρών θα πρέπει να ανα γνωρισθεί ως πρωταρχικός μηχανισμός για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς εργασίας, την πρόληψη των ελλείψεων δεξιοτήτων και την αντιστάθμιση των περιφε ρειακών ανισορροπιών. Προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της κοινοτικής προτίμησης και αποφευχθεί η ενδεχόμενη κατα στρατήγηση του συστήματος, η επαγγελματική κινητικότητα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομνων τρίτων χωρών θα πρ πει να περιορίζεται κατά τα πρώτα δύο έτη της νόμιμης απασχόλησής τους σε κράτος μέλος.
 

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται πλήρως την ισότητα αμοιβής μεταξύ πολιτών των κρατών μελών και κατόχων της μπλε κάρτας της ΕΕ όταν βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση.
 

(17) Η ισότητα μεταχείρισης των κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ δεν καλύπτει μέτρα στον τομέα της επαγγελματικής κατάρ τισης που καλύπτονται από συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.
 

(18) Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Οι κλά δοι κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλί σεως στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και τις οικογ νειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας ( 2 ). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους ( 3 ) επεκτείνει τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κοινότητα όταν υπάρχουν διασυνοριακά στοιχεία μεταξύ κρατών μελών. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την ίση μεταχείριση όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση εφαρμόζονται επίσης άμεσα σε πρόσωπα που εισέρχονται σε κράτος μέλος προερ χόμενα απευθείας από τρίτη χώρα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει νόμιμα ως κάτοχος ισχύουσας μπλε κάρτας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου προσωρινής ανεργίας, και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά την επιλεξιμότητα για τις σχετικές παροχές κοινωνικής ασφάλισης.
Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ περισσότερα δικαιώματα από όσα προβλέπονται ήδη στην ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης για υπηκόους τρίτων χωρών που βρίσκονται σε μια διασυνοριακή κατάσταση. Επί σης, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να παρέχει δικαιώματα σε σχέση με καταστάσεις που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρ μογής της κοινοτικής νομοθεσίας, όπως φερ’ ειπείν, μέλη οικογενειών που διαμένουν σε τρίτη χώρα.
 

(19) Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτώνται από υπήκοο τρίτης χώρας σε άλλο κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνω ρίζονται κατά τον ίδιο τρόπο όπως για τους πολίτες της Ένωσης και τα προσόντα που αποκτώνται σε τρίτη χώρα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ( 4 ).
 

(20) Η γεωγραφική κινητικότητα εντός της ΕΕ θα πρέπει να ελέγ χεται και να βασίζεται στη ζήτηση κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου νόμιμης διαμονής των υψηλά ειδικευμένων εργαζόμενων από τρίτες χώρες. Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβου λίου, της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένο ντες ( 5 ) ώστε να μην τίθενται σε μειονεκτική θέση οι γεω γραφικά μετακινούμενοι υψηλά ειδικευμένοι εργαζόμενοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν ακόμα αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ, κατά την παρούσα οδηγία, και να ενθαρρύνονται η γεωγραφική και η κυκλική μετανάστευση.
 

(21) Η κινητικότητα των υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων τρίτων χωρών μεταξύ της Κοινότητας και των χωρών καταγωγής τους θα πρέπει να ευνοείται και να στηρίζεται. Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ για να παραταθεί η περίοδος απουσίας από την επικράτεια της Κοινότητας χωρίς να διακόπτεται ο υπολογισμός της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ. Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπονται περίοδοι απουσίας μεγαλύτερες από τις προ βλεπόμενες στην οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου μετά από την απόκτηση από υψηλά ειδικευμένους εργαζο μένους από τρίτες χώρες του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ, ώστε να ενθαρρύνεται η κυκλική τους μετανάστευση.
( 1 ) ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 149 της 5.7.1971, σ. 2.
( 3 ) ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 1.
( 4 ) ΕΕ L 255 της 30.9.2005, σ. 22.
( 5 ) ΕΕ L 16 της 23.1.2004, σ. 44.

(22) Κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να ασκούν ενεργό πολιτική προ σλήψεων στις αναπτυσσόμενες χώρες σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού. Θα πρέπει να αναπτυχθούν δεο ντολογικές πολιτικές και αρχές πρόσληψης που να εφαρμό ζονται σε εργοδότες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιω τικού τομέα σε βασικούς τομείς, όπως στον τομέα της υγείας, όπως τονίζεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου και των κρατών μελών, στις 14 Μαΐου 2007, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την καταπολέμηση της σοβαρής έλλειψης ανθρωπίνων πόρων στον τομέα της υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες (2007–2013), και στον τομέα της εκπαίδευσης, κατά περίπτωση. Αυτές θα πρέπει να ενι σχυθούν με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μηχανισμών, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων μέσων για τη διευκό λυνση, ανάλογα με την περίπτωση, της κυκλικής και της προσωρινής μετανάστευσης, καθώς και άλλων μέτρων που θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της μετανάστευ σης υψηλά ειδικευμένων εργαζομένων και θα μεγιστοποιούν τις θετικές συνέπειες στις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε η διαρροή εγκεφάλων να μετατραπεί σε εισροή εγκεφάλων.
 

(23) Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση και για την πρόσβαση στην εργασία για τους συζύγους θα πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της παρούσας οδη γίας με στόχο την προσέλκυση υψηλά ειδικευμένων εργαζο μένων από τρίτες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να προβλέπονται ειδικές παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμ βρίου 2003, σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επαν νωσης ( 1 ). Η παρέκκλιση του 'Αρθρου 15 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατη ρούν ή να θεσπίζουν προϋποθέσεις και μέτρα ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης γλωσσών, για τα μέλη της οικογένειας του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ.
 

(24) Θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις για την υπο βολή εκθέσεων ώστε να παρακολουθείται η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας προκειμένου να εντοπίζονται και, ενδεχο μένως, να αντισταθμίζονται οι πιθανές επιπτώσεις της όσον αφορά τη διαρροή εγκεφάλων στις αναπτυσσόμενες χώρες και να αποφεύγεται η «φυγή εγκεφάλων». Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν κάθε χρόνο τα σχετικά δεδομένα στην Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ( 2 ).
 

(25) Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, ήτοι η καθιέρωση μιας ειδικής διαδικασίας εισδοχής και η θέσπιση όρων εισόδου και διαμονής εφαρμοστέων έναντι υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών της οικογένειάς τους για παρα μονή άνω του τριμήνου στα κράτη μέλη με σκοπό την ανεύρεση απασχόλησης υψηλών προσόντων, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση της κινητικότητάς τους μεταξύ κρατών μελών, και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Κοινότητος, η Κοινότητα μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του 'Αρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του εν λόγω 'Αρθρου η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.
 

(26) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το 'Αρθρο 6 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντικατοπτρίζο νται στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

(27) Σύμφωνα με την παράγραφο 34 της διοργανικής συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ( 3 ) για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίζουν, προς ιδία χρήση και προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν στο μέτρο του δυνατού την αντι στοιχία των οδηγιών με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν.
(28) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και με την επιφύλαξη του 'Αρθρου 4 του Πρωτοκόλλου αυτού, τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμετέχουν στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύονται από αυτήν ούτε υπόκεινται στην εφαρμογή της.
(29) Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 του Πρωτοκόλλου για τη θέση της Δανίας, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η Δανία δεν συμμετέχει στη θέσπιση της παρούσας οδηγίας και δεν δεσμεύεται από αυτήν ούτε υπόκειται στην εφαρμογή της,
 

ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 

'Αρθρο 1
Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι ο καθορισμός:
α) των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής, για περισσότερους από τρεις μήνες, στην επικράτεια των κρατών μελών υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης ως κατόχων μπλε κάρτας της ΕΕ και μελών της οικογένειάς τους·
β) των προϋποθέσεων εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών και μελών της οικογένειάς τους του στοιχείου α) σε κράτη μέλη διαφορετικά από το πρώτο κράτος μέλος.
( 1 ) ΕΕ L 251 της 3.10.2003, σ. 12.
( 2 ) ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23.
( 3 ) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1.

'Αρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:
α) «υπήκοος τρίτης χώρας»: πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ένωσης κατά την έννοια του 'Αρθρου 17 παράγραφος 1 της συνθήκης·
β) «απασχόληση υψηλής ειδίκευσης»: απασχόληση προσώπου το οποίο:
- στο οικείο κράτος μέλος, προστατεύεται ως μισθωτός δυνά μει του εθνικού εργατικού δικαίου και/ή σύμφωνα με την εθνική πρακτική, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση, προς το σκοπό της άσκησης γνήσιας και αποτελεσματικής εργασίας για το λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου,
- αμείβεται, και
- έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, ως αποδει κνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα·
γ) «μπλε κάρτα της ΕΕ»: η άδεια που φέρει τη μνεία «μπλε κάρτα της ΕΕ»βάσει της οποίας ο κάτοχός της δικαιούται να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στην επικράτεια κράτους μέλους σύμ φωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας·
δ) «πρώτο κράτος μέλος»: το κράτος μέλος το οποίο πρώτο χορή γησε σε υπήκοο τρίτης χώρας τη «μπλε κάρτα της ΕΕ»·
ε) «δεύτερο κράτος μέλος»: κράτος μέλος διαφορετικό από το πρώτο κράτος μέλος·
στ) «μέλη της οικογένειας»: οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ορίζονται στο 'Αρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ·
ζ) «υψηλά επαγγελματικά προσόντα»: τα προσόντα που πιστοποιού νται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή, κατά παρέκκλιση, όταν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, από πέντε τουλάχιστον έτη σχετικής επαγγελματικής πείρας η οποία είναι επιπέδου ανάλογου προς τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική οι οποίες είναι σχετικές με το επάγ γελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας·
η) «τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: διπλώματα, πιστο ποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή διά των οποίων πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλή ρωση προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθ μιας, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτο βάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ένας τίτλος σπουδών τρι τοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκεσαν τουλάχιστον τρία έτη·
θ) «επαγγελματική πείρα»: η πραγματική και νόμιμη άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος·
ι) «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα»: το νομοθετικά κατοχυ ρωμένο επάγγελμα όπως ορίζεται στο 'Αρθρο 3 παράγραφος 1 (α) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
 

'Αρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στην επικράτεια κράτους μέλους για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας οδηγίας.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών:
α) στους οποίους επιτρέπεται να διαμένουν σε κράτος μέλος δυνά μει προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους·
β) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας δυνάμει της οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθε στώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύ γων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους ( 1 ) ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία δυνάμει της ανωτέρω οδηγίας και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση·
γ) οι οποίοι απολαύουν προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομο θεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική του κράτους μέλους ή έχουν ζητήσει προστασία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις την πρακτική των κρατών μελών και για των οποίων την αίτηση δεν έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση·
δ) οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για διαμονή σε κράτος μέλος ως ερευνητές κατά την έννοια της οδηγίας 2005/71/ΕΚ προκειμ νου να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο·
ε) οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Κοινότητας σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι λίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να δια μένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών ( 2 )·
στ) οι οποίοι απολαύουν του κοινοτικού καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος μέλος σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανε ξάρτητη οικονομική δραστηριότητα·
( 1 ) ΕΕ L 304 της 30.9.2004, σ. 12.
( 2 ) ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77· διορθώθηκε στην ΕΕ L 229 της 29.6.2004, σ. 35.ζ) οι οποίοι εισέρχονται σε κράτος μέλος βάσει δεσμεύσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη διευκό λυνση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες·
η) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στην επικράτεια κράτους μέλους ως εποχιακοί εργαζόμενοι·
θ) των οποίων η απέλαση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους·
ι) που καλύπτονται από την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ( 1 ) κατά το διάστημα κατά το οποίο είναι αποσπα σμένοι στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους.
Εξάλλου, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηκόους τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Κοι νότητας και των κρατών μελών της αφενός και αυτών των τρίτων χωρών αφετέρου, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδυνάμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης.
3. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και/ή των κρατών μελών της αφενός και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών αφετέρου, η οποία θα απαριθμούσε τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία για να διασφαλίζεται η δεοντολογική πρόσληψη σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, με την προστασία των ανθρώπινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι συμβαλ λόμενα μέρη των συμφωνιών αυτών.
4. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θίγουν το δικαίωμα των κρατών μελών να εκδίδουν άδειες διαμονής πέραν της μπλε κάρτας της ΕΕ για οποιονδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση. Αυτές οι άδειες διαμονής δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στα άλλα κράτη μέλη όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.
 

'Αρθρο 4
Ευνοϊκότερες διατάξεις

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυ μερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και μιας ή περισ σοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου·
β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τα πρό σωπα στα οποία αυτή εφαρμόζεται, όσον αφορά τις ακόλουθες διατάξεις της παρούσας οδηγίας:
α) το 'Αρθρο 5 παράγραφος 3 κατ’ εφαρμογή του 'Αρθρου 18·
β) τα άρθρα 11, 12 παράγραφος 1 δεύτερη πρόταση και τα άρθρα 12 παράγραφος 2, 13, 14, 15, και 16 παράγραφος 4.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ
'Αρθρο 5
Κριτήρια εισδοχής

 

1. Με την επιφύλαξη του 'Αρθρου 10 παράγραφος 1, υπήκοος τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ υπό τους όρους της παρούσας οδηγίας πρέπει:
α) να προσκομίζει έγκυρη σύμβαση εργασίας ή, όπως προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία, δεσμευτική προσφορά εργασίας που αφορά απασχόληση υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στο συγκεκριμένο κράτος μέλος·
β) να προσκομίζει το έγγραφο που αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία για την άσκηση, από τους πολίτες της ΕΕ, του νομοθετικά κατοχυ ρωμένου επαγγέλματος που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργα σίας ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία·
γ) για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκο μίζει τα έγγραφα που πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά επαγγελ ματικά προσόντα για το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιο ρίζεται στη σύμβαση εργασίας ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία·
δ) να προσκομίζει, εφόσον απαιτείται, ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο, κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία, αίτηση θεώρησης ή θεώρηση καθώς και αποδεικτικά στοιχεία ισχύουσας άδειας διαμονής ή εθνικής θεώρησης μακράς διαρκείας, αναλόγως. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν να καλύπτει η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής·
ε) να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ή, εφόσον αυτό προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας του αιτούντος ως προς όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους υπηκόους του συγκεκριμένου κράτους μέλους ή για την υποβολή σχετικής αίτησης, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχονται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα·
στ) να μην θεωρείται ως απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία.
( 1 ) ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.2. Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τον αιτούντα να δώσει τη διεύθυνσή του στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους.
3. Εκτός από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός που απορρέει από το μηνιαίο ή ετήσιο μισθό ο οποίος προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας δεν πρέπει να είναι κατώτερος από σχετικό εθνικό κατώτατο όριο μισθού το οποίο προβλέπεται και δημοσιεύεται για το σκοπό αυτόν από τα κράτη μέλη και το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς μιάμιση φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στο οικείο κράτος μέλος.
4. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 3 τα κράτη μέλη μπο ρούν να απαιτούν να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των εφαρ μοστέων διατάξεων, συλλογικών συμφωνιών ή πρακτικών στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους για την απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης.
5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 και προς απασχό ληση σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της ISCO, το κατώτατο όριο μισθού πρέπει να ισούται προς 1,2 φορές το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στο οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί κατ’ έτος στην Επιτροπή των κατάλογο των επαγγελμάτων για τα οποία έχει αποφασισθεί παρέκκλιση.
6. Το παρόν 'Αρθρο δεν θίγει τις εφαρμοστέες συλλογικές συμ φωνίες ή πρακτικές των σχετικών επαγγελματικών κλάδων για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
 

'Αρθρο 6
Όγκοι εισδοχής

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν όγκους εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχο νται στην επικράτειά τους με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδί κευσης.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΜΠΛΕ ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΕΕ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
'Αρθρο 7
Μπλε κάρτα της ΕΕ

 

1. Σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει υποβάλει αίτηση και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 'Αρθρο 5, και έναντι του οποίου οι αρμόδιες αρχές έχουν λάβει θετική απόφαση σύμφωνα με το 'Αρθρο 8, χορηγείται μπλε κάρτα της ΕΕ.
Το οικείο κράτος μέλος χορηγεί στον υπήκοο τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση των απαιτούμενων θεωρήσεων.
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν συγκεκριμένη περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ, η οποία κυμαίνεται μεταξύ ενός και τεσσάρων ετών. Εάν η σύμβαση εργασίας καλύπτει περίοδο μικρότερη από την προαναφερόμενη, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται ή ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας συν τρεις μήνες.
3. Η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002. Σύμφωνα με το στοιχείο α) σημεία 7.5-9 του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη αναφέρουν στη μπλε κάρτα της ΕΕ τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας σύμφωνα με το 'Αρθρο 12 παρά γραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Στο σημείο «Κατηγορία άδεια ς»της άδειας παραμονής, τα κράτη μέλη αναγράφουν «Μπλε κάρτα της ΕΕ».
4. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ:
α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στην επικράτεια του κράτους μέλους που εξέδωσε τη μπλε κάρτα της ΕΕ·
β) απολαύει των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας.


'Αρθρο 8
Λόγοι άρνησης

1. Τα κράτη μέλη απορρίπτουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 'Αρθρο 5 ή όταν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί.
2. Πριν αποφασίσουν σχετικά με αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, και όταν εξετάζουν την ανανέωση άδειας σύμφωνα με το 'Αρθρο 12 παράγραφο 1 και 2 κατά τα πρώτα δύο έτη νόμιμης απασχόλησης ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να εξε τάζουν την κατάσταση της αγοράς εργασίας τους και να εφαρμό ζουν τις εθνικές τους διαδικασίες όσον αφορά τις απαιτήσεις κάλυ ψης κενής θέσης.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ελέγχουν εάν η συγκεκριμένη κενή θέση δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί από εθνικό ή κοινοτικό εργατικό δυναμικό, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στο εν λόγω κράτος μέλος και αποτελούν ήδη μέρος του εργατικού δυναμικού του σύμφωνα με την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία ή από επί μακρόν διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που επιθυμούν να μετακινηθούν στο εν λόγω κράτος μέλος για απασχό ληση υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2003/109/ΕΚ.
3. Μια αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μη αποδεκτή βάσει του 'Αρθρου 6.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθούν δεοντολογικές προ σλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένου προσω πικού στις χώρες καταγωγής.
5. Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για αδήλωτη εργασία και/ή παράνομη απασχόληση.

'Αρθρο 9
Ανάκληση ή μη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ

1. Τα κράτη μέλη ανακαλούν ή απορρίπτουν την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που εκδίδεται βάσει της παρούσας οδηγίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί·
β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκεί νους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή·
γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς που προβλέπο νται στο 'Αρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 και στο 'Αρθρο 13.
2. Η έλλειψη ανακοίνωσης σύμφωνα με το 'Αρθρο 12 παράγρα φος 2 δεύτερο εδάφιο και με το 'Αρθρο 13 παράγραφος 4 δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν ο κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η ανακοί νωση δεν διαβιβάστηκε στις αρμόδιες αρχές για λόγους ανεξάρτη τους από τη βούλησή του.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ανακαλούν ή να απορρίπτουν την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που έχει εκδοθεί βάσει της παρούσας οδηγίας στις εξής περιπτώσεις:
α) για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας·
β) όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προ σφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας του οικείου κράτους μέλους· τα κράτη μέλη αξιολογούν τους πόρους αυτούς ανά λογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, μπορούν δε να λαμβάνουν υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου· η αξιολόγηση αυτή δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο 'Αρθρο 13·
γ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποίησε τη διεύθυνσή του·
δ) όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ζητεί κοινωνική πρόνοια, με την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος τον ενημέρωσε εκ των προτέρων εγγράφως για το θέμα αυτό.


'Αρθρο 10
Αιτήσεις εισδοχής

1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εάν οι αιτήσεις για μπλε κάρτα της ΕΕ πρέπει να υποβάλλονται από τον υπήκοο τρίτης χώρας και/ή από τον εργοδότη του.
2. Η αίτηση λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται είτε όταν ο ενδια φερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί την εισδοχή του είτε όταν αυτός διαμένει ήδη στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους ως κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής ή εθνικής θεώρησης μακράς διαμονής.
3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να δεχθούν, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, αίτηση που υποβάλλεται όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δεν είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής αλλά βρίσκεται νόμιμα στην επικράτειά τους.
4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η αίτηση είναι δυνατόν να υποβληθεί μόνο από σημείο εκτός της επικράτειας τους, με την προϋπόθεση ότι οι σχετικοί περιορισμοί, είτε για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών είτε για ειδικές κατηγορίες υπηκόων τρίτων χωρών, περιλαμ βάνονται ήδη στο ισχύον εθνικό δίκαιο κατά τη θέσπιση της παρού σας οδηγίας.


'Αρθρο 11
Διαδικαστικές εγγυήσεις

1. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποφαίνονται επί του συνόλου της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ και κοινοποιούν την απόφασή τους γραπτώς στον αιτούντα, σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης που θεσπίζονται στην εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Οι τυχόν συνέπειες της μη λήψης απόφασης εντός της περιόδου που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.
2. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, οι αρμόδιες αρχές ενημε ρώνουν τον αιτούντα για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πλη ροφορίες και καθορίζουν εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αναστέλλεται έως ότου λάβουν οι αρχές τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληρο φορίες ή έγγραφα. Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η αίτηση μπορεί να απορρι φθεί.
3. Κάθε απόφαση για απόρριψη αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή για μη ανανέωση ή για ανάκληση μπλε κάρτας της ΕΕ, κοινο ποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας και, ανάλογα με την περίπτωση, στον εργοδότη του σύμφωνα με τις διαδικασίες κοινοποίησης δυνάμει της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, κατά δε της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στο οικείο κράτος μέλος. Η κοινοποίηση προσδιορίζει τους λόγους της απόφασης, τα ενδεχόμενα διαθέσιμα ένδικα μέσα και την προθεσμία άσκησής τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
'Αρθρο 12
Πρόσβαση στην αγορά εργασίας


1. Κατά τα πρώτα δύο έτη νόμιμης απασχόλησης του ενδιαφε ρομένου στο οικείο κράτος μέλος, ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, η πρόσβασή του στην αγορά εργασίας περιορίζεται στην άσκηση αμειβόμενων δραστηριοτήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις εισδο χής του 'Αρθρου 5. Έπειτα από αυτά τα δύο πρώτα έτη τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν στους ενδιαφερομένους ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς όσον αφορά την πρόσβαση σε απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.
2. Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο οικείο κράτος μέλος, για την αλλαγή εργοδότη απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους διαμονής, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο 'Αρθρο 11 παράγρα φος 1. Για τροποποιήσεις που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδο χής απαιτείται προηγούμενη ανακοίνωση, ή εάν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία προηγούμενη έγκριση.
Έπειτα από αυτά τα δύο πρώτα έτη και όταν το οικείο κράτος μέλος δεν κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 όσον αφορά την ίση μεταχείριση, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει, σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, τις αλλαγές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις του 'Αρθρου 5 στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμονής.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν περιορισμούς στην πρόσβαση στην απασχόληση, εάν η απασχόληση αυτή συνεπάγεται ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κρά τους σε περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοι νοτική νομοθεσία, οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για ημεδαπούς.
4. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν περιορισμούς στην πρόσβαση σε δραστηριότητες απασχόλησης στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική ή κοινοτική νομοθεσία, οι δρα στηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για ημεδαπούς ή πολίτες της ΕΕ ή του ΕΟΧ.
5. Οι διατάξεις του παρόντος 'Αρθρου εφαρμόζονται με την επι φύλαξη της αρχής της κοινοτικής προτίμησης όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης 2003 και 2005, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των υπηκόων αυτών των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
 

'Αρθρο 13
Προσωρινή ανεργία

1. Η ανεργία καθαυτή δεν αποτελεί λόγο ανάκλησης μπλε κάρ τας της ΕΕ, εκτός εάν η περίοδος ανεργίας υπερβαίνει τρεις συν απτούς μήνες ή συμβαίνει άνω της μιας φοράς κατά την περίοδο ισχύος μπλε κάρτας της ΕΕ.
2. Κατά την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 επιτρ πεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμ βάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 'Αρθρο 12.
3. Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να παραμένει στην επικράτειά τους έως τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της απαιτούμενης έγκρισης σύμφωνα με το 'Αρθρο 12 παράγραφος 2. Με την ανακοίνωση σύμφωνα με το 'Αρθρο 12 παράγραφος 2 τερματίζεται αυτόματα η περίοδος ανεργίας.
4. Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου ανεργίας στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διαμο νής, σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.
 

'Αρθρο 14
Ίση μεταχείριση

1. Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχειρί σεως με τους υπηκόους του κράτους μέλους που εξέδωσε τη μπλε κάρτα όσον αφορά:
α) τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας·
β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποια δήποτε επαγγελματική οργάνωση, περιλαμβανομένων των πλεο νεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια·
γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·
δ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες·
ε) τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71.Οι ειδικές διατάξεις του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, εφαρμόζο νται ανάλογα·
στ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαί σιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, στο ύψος που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που οφείλουν τα εν λόγω ποσά στην περίπτωση μετακίνησης σε τρίτη χώρα·
ζ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγα θών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περι λαμβανομένων των διαδικασιών για την πρόσβαση σε στέγαση καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχουν οι υπηρεσίες εύρεσης εργασίας·
η) την ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την επικράτεια του οικείου κράτους μέλους, εντός των ορίων που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.
Όσον αφορά την παράγραφο 1 στοιχεία γ) και ζ), τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ίση μεταχείριση όσον αφορά τις υποτροφίες και τα σπουδαστικά δάνεια ή άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης.
Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 1 στοιχείο γ):
α) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές μπορεί να εξαρτηθεί από ειδικά προαπαιτούμενα σύμ φωνα με την εθνική νομοθεσία·
β) το οικείο κράτος μέλος μπορεί να περιορίζει την ίση μεταχείριση στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης δια μονή του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ ή του μέλους της οικο γένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές ευρίσκεται στην επικρά τεια του.
Η παράγραφος 1 στοιχείο ζ), δεν θίγει τη συμβατική ελευθερία σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
3. Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στην παρά γραφο 1, δεν θίγει το δικαίωμα του κράτους μέλους να ανακαλεί τη μπλε κάρτα της ΕΕ ή να αρνείται την ανανέωσή της, σύμφωνα με το 'Αρθρο 9.
4. Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το 'Αρθρο 18 και δεν έχει ληφθεί ακόμη ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τη χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την ίση μεταχείριση στους τομείς που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, εκτός των στοιχείων β) και δ). Εάν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής τα κράτη μέλη επιτρέψουν στον αιτούντα να εργασθεί, χορηγείται ίση μεταχείριση με τους υπηκόους του δεύτερου κράτους μέλους σε όλους τους τομείς της παραγράφου 1.
 

'Αρθρο 15
Μέλη της οικογένειας

1. Η οδηγία 2003/86/ΕΚ εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν 'Αρθρο.
2. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 3 παράγραφος 1 και το 'Αρθρο 8 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από το γεγονός ότι ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε ότι έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.
3. Κατά παρέκκλιση από το τελευταίο εδάφιο του 'Αρθρου 4 παράγραφος 1και του 'Αρθρου 7 παράγραφος 2 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα ενσωμάτωσης που ανα φέρονται σε αυτά μπορούν να εφαρμόζονται μόνο εφόσον έχει επιτραπεί η οικογενειακή επανένωση των ενδιαφερομένων.
4. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 5 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, εντός έξι μηνών το πολύ από την ημε ρομηνία υποβολής της αίτησης.
5. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 13 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών οικογένειας είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που χορηγούνται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.
6. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη πρόταση της οδηγίας 2003/86/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν καμία προθεσμία όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Η παρούσα παράγραφος τίθεται σε εφαρμογή στις 19 Δεκεμβρίου 2011.
7. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 15 παράγραφος 1 της οδη γίας 2003/86/ΕΚ, για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση αυτοτελούς άδειας διαμονής μπο ρεί να σωρεύεται η διαμονή σε διαφορετικά κράτη μέλη.
8. Εάν τα κράτη μέλη κάνουν χρήση της επιλογής που προβλ πεται στην παράγραφο 7, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλο γιών, οι διατάξεις του 'Αρθρου 16 της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τη σώρευση περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη από κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ.
 

'Αρθρο 16
Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ

1. Η οδηγία 2003/109/ΕΚ εφαρμόζεται με τις παρεκκλίσεις που θεσπίζονται στο παρόν 'Αρθρο.
2. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, που χρησιμο ποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο 'Αρθρο 18 της παρούσας οδηγίας, επιτρέπεται να σωρεύει περιόδους διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσει την απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην επικράτεια της Κοινότητας ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ και
β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, στην επικράτεια του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση για άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ.
3. Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην Κοινότητα και κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 4 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Κοινότητας δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρό ντος 'Αρθρου εάν είναι μικρότερες από δώδεκα συναπτούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος 'Αρθρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο 'Αρθρο 18.
4. Κατά παρέκκλιση από το 'Αρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 2003/109/ΕΚ, τα κράτη μέλη παρατείνουν στους 24 διαδοχικούς μήνες την περίοδο απουσίας από την Κοινότητα, που επιτρέπεται σε επί μακρόν διαμένοντα στην ΕΚ ο οποίος κατέχει άδεια διαμονής μακράς διαρκείας, με την παρατήρηση που αναφ ρεται στο 'Αρθρο 17 παράγραφος 2, και στα μέλη της οικογένειάς του στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμ νοντος στην ΕΚ.
5. Οι παρεκκλίσεις από την οδηγία 2003/109/ΕΚ που θεσπίζο νται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος 'Αρθρου μπορούν να περιορίζονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να προσκομίσει στοιχεία που αποδει κνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Κοινότητας για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγω γής του.
6. Τα άρθρα 14 στοιχείο στ) και 15 εξακολουθούν να εφαρμό ζονται στους κατόχους άδειας διαμονής μακράς διαρκείας με την παρατήρηση που αναφέρεται στο 'Αρθρο 17 παράγραφος 2, κατά περίπτωση, αφού ο κάτοχος της μπλε κάρτα της ΕΕ έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ.
'Αρθρο 17
Άδεια διαμονής μακράς διαρκείας
1. Στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 'Αρθρο 16 της παρούσας οδηγίας για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΚ, χορηγείται άδεια διαμονής σύμφωνα με το 'Αρθρο 1 παράγρα φος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου.
2. Στο σημείο «Παρατηρήσεις», της αδείας διαμονής της παρα γράφου 1 του παρόντος 'Αρθρου, τα κράτη μέλη αναγράφουν «Πρώην κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ».
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
'Αρθρο 18
Προϋποθέσεις

1. Έπειτα από δεκαοκτώ μήνες νόμιμης διαμονής του στο πρώτο κράτος μέλος ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειάς του μπορούν να μετακινηθούν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το πρώτο κράτος μέλος για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις προϋ ποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 'Αρθρο.
2. Το συντομότερο δυνατόν και ένα μήνα το αργότερο μετά την είσοδο στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ και/ή ο εργοδότης του υποβάλλει στην αρμο δία αρχή αυτού του κράτους μέλους αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ και προσκομίζει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο 'Αρθρο 5 για το δεύτερο κράτος μέλος. Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να μην επιτρέψει στον αιτούντα να εργα σθεί πριν ληφθεί ευνοϊκή απόφαση επί της αιτήσεως από την αρμό δια αρχή του.
3. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβάλλεται στις αρμόδιες αρχές του δεύτερου κράτους μέλους ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει ακόμη στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους.
4. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο 'Αρθρο 11, το δεύτερο κράτος μέλος διεκπεραιώνει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον αιτούντα και το πρώτο κράτος μέλος για την απόφασή του είτε:
α) να εκδώσει μπλε κάρτα της ΕΕ και να επιτρέψει στον αιτούντα να διαμείνει στην επικράτειά του για απασχόληση υψηλής ειδί κευσης εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 'Αρθρο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 έως 14, ή
β) να αρνηθεί την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ και να υποχρεώσει τον αιτούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, περιλαμβα νομένων των διαδικασιών απομάκρυνσης, να εγκαταλείψει την επικράτειά του εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζο νται στο παρόν 'Αρθρο· το πρώτο κράτος μέλος δέχεται αμέσως εκ νέου χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς του· αυτό ισχύει επίσης εάν η μπλε κάρτα που εξέδωσε το πρώτο κράτος μέλος έχει λήξει ή ανα κληθεί κατά την εξέταση της αίτησης· οι διατάξεις του 'Αρθρου 13 εφαρμόζονται μετά την επανεισδοχή.
5. Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον το απαιτεί η εθνική νομοθεσία, να χορηγούν εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή ισοδύναμες άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στον αιτούντα να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά τους έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν για την αίτηση.
6. Ο αιτών και/ή ο εργοδότης του είναι δυνατόν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής και επανεισδοχής του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ καθώς και των μελών της οικογένειάς του, περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β).
7. Κατά την εφαρμογή του παρόντος 'Αρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν να εξακολουθούν να εφαρμόζουν όγκους εισδοχής όπως διευκρινίζεται στο 'Αρθρο 6.
8. Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος σύμ φωνα με το παρόν κεφάλαιο, ως «πρώτο κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος μέλος» το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση διαμονής.
 

'Αρθρο 19
Διαμονή των μελών της οικογένειας στο δεύτερο κράτος μέλος

1. Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται σε δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του 'Αρθρου 18 και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, επιτρ πεται στα μέλη της οικογένειάς του να τον συνοδεύσουν ή να επανενωθούν μαζί του.
Εντός ενός μηνός το πολύ από την είσοδο στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογ νειας του κατόχου της κάρτας ή ο συντηρών κάτοχος μπλε κάρτας ΕΕ τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, υποβάλ λουν στις αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους μέλους αίτηση για άδεια διαμονής μέλους της οικογένειας.
Όταν η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας, η οποία έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος, λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή δεν παρέχει πλέον στον κάτοχο το δικαίωμα να δια μένει νόμιμα στην επικράτεια του δεύτερου κράτους μέλους, τα κράτη μέλη επιτρέπουν τη διαμονή στην επικράτειά τους, ενδεχο μένως χορηγώντας εθνικές προσωρινές άδειες διαμονής ή ισοδύνα μες άδειες, οι οποίες επιτρέπουν στον αιτούντα να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα στην επικράτειά τους μαζί με τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ έως ότου οι αρμόδιες αρχές του δευτέρου κράτους μέλους αποφασίσουν για την αίτηση.
3. Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί από τα ενδιαφε ρόμενα μέλη της οικογένειας να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους για άδεια διαμονής:
α) την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος και ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωμένα αντίγραφά τους καθώς και θεώρηση, εφόσον απαιτείται·
β) αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαν διαμείνει ως μέλη της οικογένειας κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος·
γ) αποδεικτικά στοιχεία ότι έχουν ασφάλιση ασθενείας που καλύ πτει όλους τους κινδύνους στο δεύτερο κράτος μέλος ή ότι ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαθέτει ανάλογη ασφάλιση για αυτούς.
4. Το δεύτερο κράτος μέλος μπορεί να απαιτεί από τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει:
α) κατάλυμα το οποίο θεωρείται κανονικό για αντίστοιχη οικογένεια στην αυτή περιοχή και το οποίο πληροί τις γενικές προδιαγρα φές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος·
β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτεί ται προσφυγή στην κοινωνική πρόνοια του συγκεκριμένου κρά τους μέλους· τα κράτη μέλη αξιολογούν τους πόρους αυτούς ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, μπορούν δε να λαμβάνουν υπόψη το ύψος των κατώτατων εθνικών αποδοχών και συντάξεων καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας.
5. Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο 'Αρθρο 15 εξακολου θούν να εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών.
6. Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος μέλος, εφαρμόζεται το 'Αρθρο 15.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Αρθρο 20
Εκτελεστικά μέτρα

 

1. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη εάν θεσπίσθηκαν νομοθετικά ή κανονιστικά μέτρα όσον αφορά το 'Αρθρο 6, το 'Αρθρο 8 παράγραφος 2, και το 'Αρθρο 18 παράγραφος 6.
Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση του 'Αρθρου 8 παράγραφος 4 κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη δεόντως αιτιο λογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς.
2. Κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από τις 19 Ιου νίου 2013, τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε μπλε κάρτα της ΕΕ και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγού μενου ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγενείας τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλματός τους. Τα στατιστικά στοι χεία για τα μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους. Για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 οι παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης στο μέτρο του δυνατού, το κράτος μέλος προηγούμενης διαμονής.
3. Για το σκοπό της εφαρμογής του 'Αρθρου 5 παράγραφος 3 και, κατά περίπτωση, του 'Αρθρου 5 παράγραφος 5, γίνεται παρα πομπή στα δεδομένα της Επιτροπής (Eurostat) και, κατά περίπτωση, στα εθνικά δεδομένα.
 

'Αρθρο 21
Εκθέσεις


Κάθε τρία έτη και για πρώτη φορά το αργότερο στις 19 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη, ιδίως για τις επιπτώσεις του 'Αρθρου 3 παράγραφος 4 και των άρθρων 5 και 18, και προτείνει τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις.
Η Επιτροπή αξιολογεί ιδίως την καταλληλότητα του κατώτατου ορίου μισθού που καθορίζεται στο 'Αρθρο 5 και των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο ίδιο 'Αρθρο, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις οικονομικές, τομεακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες των κρατών μελών.


'Αρθρο 22
Σημεία επαφής

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής τα οποία είναι υπεύ θυνα για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που αναφέρονται στα άρθρα 16, 18 και 20.
2. Τα κράτη μέλη παρέχουν την κατάλληλη συνεργασία κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρο νται στην παράγραφο 1.


'Αρθρο 23
Μεταφορά

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 19 Ιουνίου 2011. Ανα κοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατά ξεων.
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περι χουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
 

'Αρθρο 24
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 

'Αρθρο 25
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη σύμφωνα με τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2009.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. ŠEBESTA

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης