Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1256/13.10.1995 Κοινοποίηση του άρθρου 12 του ν.2343/11.10.1995 (ΦΕΚ 211 Α)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-10-1995 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1256/13.10.1995
Κοινοποίηση του άρθρου 12 του ν.2343/11.10.1995 (ΦΕΚ 211 Α)


Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.:1114887/777/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ 1256

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση του άρθρου 12 του ν.2343/11.10.1995 (ΦΕΚ 211 Α΄)

1114887/777/Α0013/

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2343/1995 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Γενικά

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται:

α) η περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών, προίκας και αυτομάτου υπερτιμήματος, που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας τους κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής τους υποχρέωσης.
Στην έννοια του όρου μεταβίβαση περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του α.ν.1521/1950 (διανομή - ανταλλαγή κ.λπ.),
β) η περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας, που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας τους και
γ) η περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας τους και για τα οποία δεν έχει υποβληθεί η οικεία δήλωση μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή μέχρι την 11.10.1995.

Ειδικά:

Αρθρο 12

Α. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

Παράγραφος 1

1. Με τις διατάξεις της περ. (α) της παρ. 1 της ενότητας Α' του άρθρου αυτού ρυθμίζονται υποθέσεις που αφορούν:

- Μεταβιβάσεις ακινήτων με επαχθή αιτία και φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, για τις οποίες η οικεία δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
- Μεταβιβάσεις ακινήτων με δωρεά, γονική παροχή ή προίκα, για τις οποίες η οικεία δήλωση έχει υποβληθεί μετά τις 14.5.1991 και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.
Συνεπώς στη ρύθμιση της παρ. 1α του κοινοποιούμενου νόμου υπάγονται οι υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία της προεκτίμησης των ακινήτων η οποία πρέπει να έχει ορισθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου από τον προϊστάμενο ΔΟΥ και η υπόθεση να εκκρεμεί ήτοι να μην έχει παρέλθει το δίμηνο ή να έχει παρέλθει άπρακτο.
Σε υποθέσεις όμως δωρεών - γονικών παροχών η δήλωση επί της οποίας έχει αναγραφεί η προεκτίμηση πρέπει να έχει καταχωρηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στα βιβλία της καθ' ύλην αρμόδιας ΔΟΥ.
Με τη ρύθμιση της παρ. 1α οι εκκρεμείς υποθέσεις περαιώνονται με βάση την προεκτίμηση του ακινήτου που προσδιόρισε ο προϊστάμενος ΔΟΥ μειωμένη κατά ποσοστό 20%.
Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, έχει διενεργηθεί έλεγχος και δεν έχει καταχωρηθεί το φύλλο ελέγχου ή πράξη
καταλογισμού του φόρου.
Αν όμως για τις υποθέσεις αυτές έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο φύλλα ελέγχου ή πράξεις μέχρι τη δημοσίευση του νόμου ή έχουν κοινοποιηθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις μέχρι την ημερομηνία αυτή, ή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη προσφυγή και δεν έχει διαβιβαστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ως φορολογητέα αξία θα αποδεχθούν εκείνη του φύλλου ελέγχου ή της πράξης μειωμένη κατά ποσοστό 25%.
Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οι υποθέσεις για τις οποίες κατά τη δημοσίευση του νόμου δεν έχει προσδιορισθεί προσωρινή αξία από τον προϊστάμενο ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού δεν υπάγονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εφαρμοσθεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 73 του ν.δ.118/1973.

2. Με την περ. (β) της παρ. 1 του άρθρου αυτού ρυθμίζονται υποθέσεις που αφορούν:

- Μεταβιβάσεις ακινήτων με δωρεά, γονική παροχή ή προίκα, για τις οποίες η οικεία δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι και 14.5.1991 και έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο πράξεις ή έχουν κοινοποιηθεί αυτές μέχρι τη
δημοσίευση του νόμου.
- Μεταβιβάσεις ακινήτων αιτία κληρονομίας εφόσον για τις υποθέσεις αυτές έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο πράξεις ή έχουν κοινοποιηθεί αυτές μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.
Δηλαδή στη ρύθμιση της παρ. 1β υπάγονται οι υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η διαδικασία του τακτικού ελέγχου.
Με τη ρύθμιση της παρ. 1β οι εκκρεμείς υποθέσεις περαιώνονται με βάση τη φορολογητέα αξία των ακινήτων που με την πράξη προσδιόρισε ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μειωμένη κατά 25%.
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου αποστέλλεται στους υπόχρεους ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα, με αποδεικτικό επίδοσης, στο οποίο αναγράφεται το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου όπως προκύπτει, μετά τις μειώσεις.
Οι υπόχρεοι εντός μηνός από την παραλαβή του ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος δύνανται να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ως άνω ρύθμιση, άλλως θεωρείται ανεπιφύλακτη η αποδοχή της ρύθμισης αυτής και η υπόθεση περαιώνεται οριστικά με οίκοθεν ενέργεια του προϊσταμένου της ΔΟΥ.
Στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται σχέδιο ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος το οποίο θα συμπληρώνεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ σε δύο αντίγραφα, ένα για τον υπόχρεο και ένα για την αρμόδια ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι προτεραιότητα για περαίωση θα δοθεί στις υποθέσεις που παραγράφονται στις 31.12.1995. Δηλαδή μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί στο τηρούμενο βιβλίο στις ΔΟΥ πρακτικού συμβιβασμού οι οίκοθεν διαδικασίες περαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και να ακολουθήσει η βεβαίωση στις νόμιμες προθεσμίες.

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παρ. 2, ορίζεται, ότι οι υποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος και οι οποίες εκκρεμούν στα διοικητικά πρωτοδικεία κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, λόγω άσκησης εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής και δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους έστω και αν γι' αυτές έχουν εκδοθεί προδικαστικές αποφάσεις, περαιώνονται με βάση την αξία του φύλλου ελέγχου ή της πράξης την οποία προσδιόρισε ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μειωμένη κατά ποσοστό 25%.
Για τις υποθέσεις αυτές ο υπόχρεος εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλει, στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ανέκκλητη δήλωση, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα, με την οποία δηλώνει ανεπιφύλακτα την αποδοχή της διάταξης αυτής και την παραίτησή του από την προσφυγή.
Παράλληλα στην τρίμηνη προθεσμία ο υπόχρεος υποχρεούται να προσκομίσει στον προίστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση από την οποία να προκύπτει ότι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της.
Ο Προϊστάμενος ΔΟΥ μεριμνά για την επαναφορά του φακέλου στη ΔΟΥ και για την περαίωση της υπόθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σημειώνεται ότι, η περαίωση των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, που εκκρεμούν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες ή στα Διοικητικά Πρωτοδικεία, θα αφορά όλα τα ακίνητα που αναφέρονται στην οικεία πράξη ή φύλλο ελέγχου και για τα οποία έχει προσδιορισθεί αξία.

Παράγραφος 3

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται, ότι η αξία που προκύπτει μετά τις μειώσεις που προσδιορίζονται από τις παραγράφους 1 και 2 του νόμου αυτού, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τη δηλωθείσα.

Παράγραφος 4

Με τις διατάξεις της παρ. 4, ορίζεται, ότι όλες οι υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, δωρεών - γονικών παροχών και κληρονομιών που περαιώνονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις, απαλλάσσονται από την καταβολή κάθε πρόσθετου φόρου (ανακρίβειας, παράλειψης υποβολής δήλωσης, εκπρόθεσμου) προστίμου ή άλλης οποιασδήποτε κύρωσης.
Ειδικότερα, στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών εφόσον στην εκδοθείσα πράξη περιλαμβάνονται εκτός των ακινήτων και κινητά (μετοχές, αυτοκίνητα κ.λπ.) η διαγραφή του πρόσθετου φόρου κ.λπ. είναι αναλογική. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι για τις υποθέσεις φόρου κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών, για τις οποίες η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι 7.9.1984 συμβεβαιώνονται και τα κατά νόμο δικαιώματα υπέρ δήμων και κοινοτήτων και νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας.

Παράγραφος 5

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου, ως εξής:

α) Εάν ο φόρος που προκύπτει μετά την εφαρμογή των διατάξεων αυτών ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.000.000 δραχμών βεβαιώνεται σε 12 ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα και με την προϋπόθεση το ποσό της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των 50.000 δραχμών.

β) Αν ο φόρος υπερβαίνει το ποσό των 2.000.000 δραχμών βεβαιώνεται σε 18 ισόποσες μηνιαίες άτοκες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι τη λήξη του επόμενου από τη βεβαίωση του φόρου μήνα και με την προϋπόθεση το ποσό της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των 100.000 δραχμών.
Σε κάθε περίπτωση εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου στην προθεσμία καταβολής και της δεύτερης δόσης, για την περίπτωση (α) της παραγράφου αυτής παρέχεται έκπτωση ποσοστού 15% για δε την περίπτωση (β) έκπτωση ποσοστού 20%.

Παράγραφος 6

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ορίζεται ότι οι υπόχρεοι σε φόρο που δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου κληρονομικών, δωρεών - γονικών παροχών και έχει λήξει η προθεσμία υποβολής της κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δύνανται εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλουν δήλωση και να καταβάλουν τον οικείο φόρο χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμου, εφόσον η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.
Αν κατά τον έλεγχο από τον προϊστάμενο ΔΟΥ των υποθέσεων της παραγράφου αυτής που πρέπει να γίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από την υποβολή της δήλωσης, διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων της οικείας δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 300% (παρ. 4 άρθρο 9 του α.ν.1521/1950) ή 240% (παρ. 11 άρθρο 75 ν.δ.118/1973) επί της διαφοράς μεταξύ του καταβληθέντος και καταλογιζομένου φόρου.

Β. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παρ. 1 της ενότητας Β' του άρθρου αυτού περαιώνονται οριστικά με οίκοθεν ενέργεια του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, οι εκκρεμείς υποθέσεις ΦΑΠ όλων των ετών, που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος.

Εκκρεμείς ενώπιον των ΔΟΥ κατά την έννοια της παραγράφου αυτής θεωρούνται οι υποθέσεις για τις οποίες:

α) Εχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος γι' αυτές.
β) Εχει υποβληθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, έχει διενεργηθεί έλεγχος και δεν έχει καταχωρηθεί η οικεία πράξη καταλογισμού του φόρου.
γ) Εχει καταχωρηθεί πράξη καταλογισμού του οικείου φόρου και δεν έχει κοινοποιηθεί αυτή.
δ) Εχει κοινοποιηθεί πράξη καταλογισμού του οικείου φόρου και δεν έχει ασκηθεί προσφυγή.
ε) Εχει κοινοποιηθεί πράξη καταλογισμού του οικείου φόρου, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη προσφυγή με αίτημα συμβιβασμού ή χωρίς αίτημα και η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής υπάγονται:

Ι. Υποθέσεις ΦΑΠ μέχρι και του έτους 1992 που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας και εκκρεμούν ενώπιον των ΔΟΥ. Οι υποθέσεις αυτές περαιώνονται με βάση τη δηλωθείσα αξία κάθε ακινήτου και κάθε έτους, προσαυξημένη κατά το ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που στη δήλωση ΦΑΠ ορισμένου έτους ο υπόχρεος δεν έχει δηλώσει την αξία ενός ακινήτου, για τον υπολογισμό του ΦΑΠ θα λαμβάνεται η δηλωθείσα αξία του προηγούμενου έτους προσαυξημέη κατά ποσοστό 20%.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηλωθείσα αξία του προηγούμενου έτους υπάρχει όμως αξία σε κάποιο έτος προγενέστερο του προηγούμενου τότε ανατρέχουμε στην αξία της δήλωσης του προγενέστερου αυτού έτους και την προσαυξάνουμε κατά 20% για κάθε προγενέστερο έτος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δηλωθείσα αξία σε κανένα προγενέστερο έτος, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία μεταγενέστερου έτους προσαυξημένη κατά 20%.

Παραδείγματα

α) Εστω ότι έχουμε δήλωση του έτους 1987 με αξία 1.000.000
τότε 1988 1.000.000 + (20% Χ 1.000.000) = 1.200.000
1989 1.000.000 + (40% Χ 1.000.000) = 1.400.000
1990 1.000.000 + (60% Χ 1.000.000) = 1.600.000

β) Εστω ότι έχουμε δήλωση του έτους 1990 με αξία 1.000.000
τότε 1989 1.000.000 + (20% Χ 1.000.000) = 1.200.000
1988 1.000.000 + (20% Χ 1.000.000) = 1.200.000

γ) Εστω ότι έχουμε δήλωση του έτους 1985 με αξία 1.000.000 και δήλωση του έτους 1990 με αξία 2.000.000 και δεν υπάρχουν δηλώσεις για τα ενδιάμεσα έτη
τότε 1986 1.000.000 + (20% Χ 1.000.000) = 1.200.000
1987 1.000.000 + (40% Χ 1.000.000) = 1.400.000
1988 1.000.000 + (60% Χ 1.000.000) = 1.600.000
1989 1.000.000 + (80% Χ 1.000.000) = 1.800.000

ΙΙ. Υποθέσεις ΦΑΠ ετών μέχρι και το 1990 που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που την 1.1.1990 εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα και εκκρεμούν ενώπιον των ΔΟΥ.
Για τις υποθέσεις αυτές δεν εξετάζεται αν κατά το χρόνο που γεννήθηκε η φορολογική ενοχή εφαρμοζόταν ή όχι το αντικεινικό σύστημα, αλλά ενδιαφέρει να εφαρμόζεται αυτό κατά την 1.1.1990.
Οι υποθέσεις αυτές περαιώνονται οριστικά με βάση την αντικειμενική αξία όπως αυτή προκύπτει κατά την 1.1.1990 μειωμένη κατά ποσοστό 5% για κάθε προηγούμενο χρόνο.

Παράδειγμα

Εστω ότι η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου κατά την 1.1.1990 είναι 10.000.000
για το έτος 1989 : 10.000.000 - ( 5% Χ 10.000.000) = 9.500.000
για το έτος 1988 : 10.000.000 - (10% Χ 10.000.000) = 9.000.000
για το έτος 1987 : 10.000.000 - (15% Χ 10.000.000) = 8.500.000
για το έτος 1986 : 10.000.000 - (20% Χ 10.000.000) = 8.000.000
για το έτος 1985 : 10.000.000 - (25% Χ 10.000.000) = 7.500.000

ΙΙΙ. Υποθέσεις ΦΑΠ που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που την 1.1.1990 δεν εφαρμοζόταν το αντικειμενικό σύστημα, αλλά αυτό εφαρμόστηκε στην περιοχή μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής και εκκρεμούν, ενώπιον των ΔΟΥ.
Οι υποθέσεις αυτές περαιώνονται με βάση την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή μειωμένη κατά ποσοστό 5% για κάθε προηγούμενο χρόνο.

Παράδειγμα

Στην περιοχή Λυκόβρυση Αττικής το αντικειμενικό σύστημα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 2.1.1991.
Εστω ότι η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου στην περιοχή αυτή κατά τη 2.1.1991 είναι 20.000.000.
Ο υπολογισμός για τα προηγούμενα έτη θα γίνει ως εξής:
για το έτος 1990 : 20.000.000 - ( 5% Χ 20.000.000) = 19.000.000
για το έτος 1989 : 20.000.000 - (10% Χ 20.000.000) = 18.000.000
για το έτος 1988 : 20.000.000 - (15% Χ 20.000.000) = 17.000.000
για το έτος 1987 : 20.000.000 - (20% Χ 20.000.000) = 16.000.000
για το έτος 1986 : 20.000.000 - (25% Χ 20.000.000) = 15.000.000

Παράγραφος 2

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 περαιώνονται οριστικά υποθέσεις ΦΑΠ που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων σε πρώτο βαθμό.
Εκκρεμείς κατά την έννοια της παραγράφου αυτής θεωρούνται οι υποθέσεις:
- Που εκκρεμούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου λόγω άσκησης εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής και δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία.
- Που ματαιώθηκε η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς λόγω εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής με αίτημα συμβιβασμού και διαβιβάστηκε αυτή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, χωρίς να έχει συζητηθεί στην ουσία κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, έστω και αν έχει εκδοθεί προδικαστική απόφαση.
Στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις ΦΑΠ για τις οποίες έχει ασκηθεί έφεση είτε από τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ είτε από τον υπόχρεο σε φόρο.
Επίσης στην εν λόγω ρύθμιση δεν περιλαμβάνονται οι υποθέσεις ΦΑΠ που υπήχθησαν στη ρύθμιση του άρθρου 4 του Ν.2120/1993 (ΦΕΚ 24 Α) που κοινοποιήθηκε με την αριθ. 1121461/1514/Β0013/30.11.92 (ΠΟΛ. 1266) εγκύκλιο διαταγή μας, και για τις οποίες έχει ασκηθεί προσφυγή.
Οι υποθέσεις της παραγράφου αυτής περαιώνονται με βάση την αξία που προκύπτει από την πράξη επιβολής ΦΑΠ, την οποία έχει προσδιορίσει ο προϊστάμενος ΔΟΥ, μειωμένη κατά ποσοστό 25%.
Για την περαίωση των υποθέσεων αυτών ο υπόχρεος προσκομίζει στον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, εντός προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, σχετική βεβαίωση του Γραμματέα του Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή από την οποία προκύπτει ότι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί στην ουσία της.
Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ μεριμνά για την επαναφορά του φακέλου στη ΔΟΥ για την περαίωση της υπόθεσης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Παράγραφος 3

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι ο προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ εφόσον διαπιστώσει ότι ο υπόχρεος σε ΦΑΠ υπέβαλε δήλωση για ορισμένα χρόνια και παρέλειψε να υποβάλει για τα υπόλοιπα, υποχρεούται με οίκοθεν ενέργεια να εφαρμόσει τις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1 της ενότητας Β του άρθρου αυτού εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας.
Αν όμως τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, ο προϊστάμενος ΔΟΥ υποχρεούται να εφαρμόσει την περ. α' της παρ. 1 της ενότητας Β του άρθρου αυτού.

Παράγραφος 4

Με τις διατάξεις της παρ. 4, περαιώνονται, οριστικά οι υποθέσεις ΦΑΠ για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση αλλά έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία, από την αρμόδια ΔΟΥ πράξη επιβολής ΦΑΠ μέχρι τη δημοσίευση του νόμου και δεν έχει κοινοποιηθεί αυτή, με βάση την αξία που προσδιόρισε ο προϊστάμενος ΔΟΥ μειωμένη κατά 20%.

Παράγραφος 5

Με τις διατάξεις της παραγρ. 5 διευκρινίζεται ότι η αξία κάθε ακινήτου χωριστά, που προκύπτει μετά τις μειώσεις που προβλέπονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη της δηλωθείσης αξίας. Αν η δηλωθείσα αξία είναι μεγαλύτερη, η υπόθεση περαιώνεται ως ειλικρινής.

Παράγραφος 6

Με τις διατάξεις της παρ. 6 ορίζεται ότι οι υπόχρεοι, που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις αυτές, απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου προστίμου ή άλλης κυρώσεως.

Παράγραφος 7

Με τις διατάξεις της παρ. 7 προσδιορίζεται ο τρόπος καταβολής ΦΑΠ, που γίνεται σε έξι (6) συνεχείς μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, η πρώτη των οποίων καταβάλλεται τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα.
Στην περίπτωση, που ο οφειλόμενος φόρος εξοφληθεί στην προθεσμία καταβολής της πρώτης μηνιαίας δόσης παρέχεται έκπτωση ποσοστού 5%.
Οι προϊστάμενοι ΔΟΥ στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα υποχρεούνται να περαιώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις ΦΑΠ μέχρι 31.12.1995. Οι επιθ/τές παρακαλούνται να παρακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή την υλοποίηση της
διάταξης αυτής λαμβάνοντας οποιοδήποτε μέτρο θα βοηθούσε στην εκτέλεσή της, αναφέροντάς μας τυχόν ολιγωρία κάποιων υπηρεσιών μας.

Γ. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος

1. Με τις διατάξεις της ενότητας Γ, του άρθρου αυτού, δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους σε καταβολή ΦΑΥ, που δεν έχουν υποβάλει δήλωση να έρθουν και να υποβάλουν εντός 3 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, για ακίνητα που βρίσκονται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος και η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή μέχρι την 11.10.1995.

Οι υποθέσεις αυτές περαιώνονται με τη διαγραφή πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμου ως εξής:

α) Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος, που ορίζεται, σε ποσοστό 10% επί του φόρου μεταβίβασης, που αναλογεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου, κατά το χρόνο που γεννήθηκε η φορολογική ενοχή ή στο δηλωθέν τίμημα εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας.

β) Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν εφαρμόζεται το σύστημα αυτό επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος που υπολογίζεται σε ποσοστό 10% επί του αναλογούντος ΦΜΑ που προκύπτει με βάση την προσωρινή αξία που προσδιορίζει ο προϊστάμενος ΔΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του α.ν.1521/1950.

2. Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι περιπτώσεις μεταβίβασης χιλιοστών (ποσοτών) οικοπέδου, από οικοπεδούχο σε εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής. Συνεπώς, όσοι οικοπεδούχοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση ΦΑΥ και η φορολογική τους υποχρέωση έχει γεννηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, θα μπορούν να υποβάλουν την οικεία δήλωση και να καταβάλουν τον ΦΑΥ που θα προκύψει με τη ρύθμιση, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης.

Ειδικότερα:

α) για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ο ΦΑΥ, θα υπολογίζεται επί του ΦΜΑ που αναλογεί στην αντικειμενική αξία του συνόλου των μεταβιβαστέων ποσοστών από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο κατά το χρόνο που γεννήθηκε η φορολογική υποχρέωση (τελευταία μεταβίβαση χιλιοστών, συμπλήρωση διετίας κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις μεταβίβασης υπόγειων χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης κ.λπ. που δεν έχουν χιλιοστά οικοπέδου για την επιβολή του ΦΑΥ θα χρησιμοποιούνται τα έντυπα που προβλέπονται από το αντικειμενικό σύστημα.

β) Για τα ακίνητα (γήπεδα - οικόπεδα) που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ο ΦΑΥ θα υπολογίζεται επί του ΦΜΑ που αναλογεί σε κάθε μεταβίβαση ποσοστών οικοπέδου από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο χωριστά. Στις περιπτώσεις αυτές ο οικοπεδούχος θα υποβάλει τόσες δηλώσεις όσες μεταβιβάσεις ποσοστών οικοπέδου έχει πραγματοποιήσει προς τον εργολάβο. Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ θα προβαίνει στην εκτίμηση των χιλιοστών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του α.ν. 1521/1950 με χρόνο φορολογίας το χρόνο της εκάστοτε μεταβίβασής τους.
Τονίζουμε ότι στη ρύθμιση της περίπτωσης αυτής θα υπαχθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εντός ή εκτός αντικειμενικού συστήματος, εντός ή εκτός σχεδίου (αστικά ή αγροτικά) όπου και αν βρίσκονται αυτά.
Τέλος η καταβολή του ΦΑΥ θα γίνεται σε 3 διμηνιαίες δόσεις σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 16 του ν.1882/1990 όπως ισχύει, εφόσον βέβαια το συνολικό ποσό του ΦΑΥ υπερβαίνει τις 200.000 δρχ. Αν δεν υπερβαίνει το ποσό αυτό η καταβολή θα γίνεται εφάπαξ.
Αν κατά τον έλεγχο των υποθέσεων αυτών, που πρέπει να γίνει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την υποβολή της δηλώσεως, διαπιστωθεί ανακρίβεια των προσδιοριστικών στοιχείων τόσο στη δήλωση, όσο και στο φύλλο υπολογισμού της αξίας επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ανακρίβειας 300% (ν.1521/1950 άρθρο 9 παρ. 4) για τα εκτός αντικειμενικού συστήματος ακίνητα, ή 100% (ν.1473/1984 άρθρο 14) για τα εντός αντικειμενικού συστήματος, επί της διαφοράς μεταξύ καταβληθέντος και καταλογιζόμενου φόρου.

ΑΝΕΚΚΛΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ................................. δηλώνω ανεπιφύλακτα, ότι δέχομε να περαιωθεί η υπόθεση φόρου ................... σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α), ήτοι με βάση την αξία του φύλλου ελέγχου ή της πράξης που προσδιόρισε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ, μειωμένη κατά ποσοστό 25% και παραιτούμαι της προσφυγής μου.

Ο/Η

ΔΗΛ.........


ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του παρόντος, δύνασθε με αίτησή σας να ζητήσετε την εξαίρεσή σας από την ανωτέρω ρύθμιση.
2. Εάν ο φόρος που προκύπει ανέρχεται μέχρι του ποσού των 2.000.000 δραχμών, βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε 12 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα και με την προϋπόθεση το ποσό της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των 50.000 δραχμών.
Σε περίπτωση εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου στην προθεσμία καταβολής και της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 15%.
3. Εάν ο φόρος προκύπτει υπερβαίνει τα 2.000.000 δραχμές, βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε 18 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα και με την προϋπόθεση το ποσό της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των 100.000 δραχμών.
Σε περίπτωση εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου στην προθεσμία καταβολής και της δεύτερης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.
4. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή συνεπάγεται επιβάρυνσή σας με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής προς 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2343/1995 (ΦΕΚ 2343 Α'/95)
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις
......................................................................

Αρθρο 12

Α. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου

1. Υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους και οι οποίες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εκκρεμούν ενώπιον των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών, περαιώνονται, οριστικά με οίκοθεν ενέργεια του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως εξής:

α) Υποθέσεις δωρεών - γονικών παροχών για τις οποίες η οικεία δήλωση έχει υποβληθεί μετά τις 14.5.1991 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία και φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος, για τις οποίες η οικεία δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, περαιώνονται με βάση την προεκτίμηση που προσδιόρισε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην αρχική δήλωση, μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Σε περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, η υπόθεση περαιώνεται με βάση την αξία του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, που προσδιόρισε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μειωμένη κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Το ίδιο ισχύει και για φύλλα ελέγχου ή πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

β) Υποθέσεις φορολογίας δωρεών - γονικών παροχών για τις οποίες η οικεία δήλωση υποβλήθηκε μέχρι και τις 14 Μαϊου 1991, καθώς και υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, εφόσον γι' αυτές έχουν κοινοποιηθεί πράξεις και έχουν καταχωρηθεί στο οικείο βιβλίο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, περαιώνονται με βάση την αξία της πράξης την οποία προσδιόρισε ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποστέλλεται στους υπόχρεους ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα, επί αποδείξει, με το συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου. Οι υπόχρεοι δύνανται εντός μηνός από την παραλαβή του με αίτησή τους προς τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν την εξαίρεσή τους από την ως άνω ρύθμιση, άλλως θεωρείται ανεπιφύλακτη η αποδοχή της ρύθμισης και καταβάλλεται ο οικείος φόρος.

2. Υποθέσεις που αφορούν τις ανωτέρω φορολογίες, των οποίων τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους και οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, εκκρεμούν ενώπιον διοικητικών πρωτοδικείων σε πρώτο βαθμό, λόγω άσκησης εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής, εφόσον αυτές δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου, έστω και αν έχουν εκδοθεί γι' αυτές προδικαστικές αποφάσεις, περαιώνονται με βάση την αξία του φύλλου ελέγχου ή της πράξης, την οποία προσδιόρισε ο προϊστάμενος της αρμόδια Δ.Ο.Υ., μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
Για τις υποθέσεις αυτές ο υπόχρεος εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου υποβάλλει στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ανέκλητη δήλωση, με την οποία δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του άρθρου αυτού και την παραίτησή του από την προσφυγή.

3. Η αξία που προκύπτει μετά τις μειώσεις που ορίζονται από τις προηγούμενες παραγράφους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που δηλώθηκε.

4. Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν στη ρύθμιση του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης οποιασδήποτε κύρωσης.

5. Ο τρόπος καταβολής του φόρου ορίζεται ως εξής:

α) Εάν ο φόρος ανέρχεται μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα και με την προϋπόθεση το ποσό της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων
(50.000) δραχμών.
β) Εάν ο φόρος υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε δεκαοκτώ (18) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλομένης τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα και με την προϋπόθεση ότι το ποσό της κάθε δόσης να μην είναι μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών.
Σε περίπτωση εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου στην προθεσμία καταβολής και της δεύτερης δόσης για την περίπτωση α' της παραγράφου αυτής, παρέχεται έκπτωση ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για δε την περίπτωση β' της παραγράφου αυτής παρέχεται έκπτωση ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%).

6. Οι υπόχρεοι που δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών δύνανται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να υποβάλλουν δήλωση και να καταβάλλουν τον οικείο φόρο χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου, εφόσον η φορολογική ενοχή
γεννήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Β. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου ακίνητης περιουσίας

1. Υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων ή σε περιοχές που ισχύει το σύστημα αυτό, περαιώνονται οριστικά με οίκοθεν ενέργεια του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ως εξής:

α) Υποθέσεις Φ.Α.Π. των ετών μέχρι και 1992 που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας και εκκρεμούν ενώπιον των Δ.Ο.Υ. περαιώνονται οριστικά με βάση τη δηλωθείσα αξία κάθε ακινήτου προσαυξημένη με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). Οταν δεν υπάρχει δηλωθείσα αξία για την περαίωση, θα ληφθεί υπόψη η αξία που προκύπτει από δήλωση του προγενέστερου έτους, άλλως του μεταγενέστερου.

β) Υποθέσεις Φ.Α.Π. των ετών μέχρι και το 1990 που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους, κατά το έτος αυτό και εκκρεμούν ενώπιον των Δ.Ο.Υ., περαιώνονται οριστικά με βάση την αντικειμενική αξία που ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1990 μειωμένη κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε προηγούμενο χρόνο.

γ) Υποθέσεις Φ.Α.Π. που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που την 1η Ιανουαρίου 1990 δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, και εκκρεμούν ενώπιον των Δ.Ο.Υ., περαιώνονται οριστικά με βάση την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή μειωμένη κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε προηγούμενο χρόνο.

2. Οι υποθέσεις Φ.Α.Π. που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων σε πρώτο βαθμό λόγω άσκησης εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης προσφυγής, εφόσον αυτές δεν έχουν συζητηθεί στην ουσία τους κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου, έστω και αν έχουν εκδοθεί γι' αυτές προδικαστικές αποφάσεις, περαιώνονται με βάση την αξία της πράξης επιβολή Φ.Α.Π., την οποία προσδιόρισε ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. μειωμένη κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για τις υποθέσεις αυτές ο υπόχρεος
προσκομίζει, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σχετική βεβαίωση του γραμματέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος φροντίζει για την επαναφορά του φακέλου στη Δ.Ο.Υ.

3. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται οίκοθεν να εφαρμόσει τις περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 της ενότητας Β' του άρθρου αυτού, εφόσον διαπιστώσει ότι οι υπόχρεοι σε φόρο ακίνητης περιουσίας υπέβαλαν δήλωση για ορισμένα χρόνια και παρέλειψαν να υποβάλουν για τα υπόλοιπα, ενώ είχαν υποχρέωση εκ του νόμου και τα ακίνητα αυτά βρίσκονται σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας τους.
Εάν τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχή που δεν ισχύει το σύστημα αυτό, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εφαρμόσει την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

4. Υποθέσεις φόρου ακίνητης περιουσίας για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση αλλά έχει εκδοθεί και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία πράξη επιβολή Φ.Α.Π. μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, περαιώνονται με βάση την αξία που προσδιορίζει ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. με την πράξη επιβολής Φ.Α.Π. μειωμένη κατά είκοσι τοις
εκατό (20%).

5. Η αξία που προκύπτει μετά τις μειώσεις ή τις αυξήσεις που ορίζονται από τις προαναφερθείσες διατάξεις δεν μπορεί να είναι μικρότερη της δηλωθείσας αξίας.

6. Οι υπόχρεοι που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από την καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης οποιασδήποτε κυρώσεως.

7. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) συνεχείς μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις της πρώτης καταβαλλομένης τον επόμενο της βεβαίωσης μήνα. Σε περίπτωση εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου στην προθεσμία καταβολής της πρώτης μηνιαίας δόσης παρέχεται έκπτωσης ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%).

Γ. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος

Υποθέσεις φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται είτε εντός είτε εκτός του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας, των οποίων η φορολογική ενοχή γεννήθηκε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί δήλωση, ενώ υπήρχε υποχρέωση υποβολής της,
περαιώνονται με διαγραφή του πρόσθετου φόρου, εφόσον υποβληθεί η σχετική δήλωση του υποχρέου εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ως εξής:

α. Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος που ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του φόρου μεταβίβασης, που αναλογεί στην αντικειμενική αξία του ακινήτου ή στο δηλωθέν τίμημα, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας.
β. Για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους, επιβάλλεται φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος που υπολογίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
αναλογούντος φόρου μεταβίβασης, που προκύπτει με βάση της αξία της προεκτίμησης, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του α.ν.1521/1950 και τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα είναι αστικά ή αγροτικά και δεν
βρίσκονται είτε μερικώς είτε ολικώς μέσα σε ζώνη ακτίνας πεντακοσίων (500) μέτρων από το χειμέριο κύμα.
Αν από τον έλεγχο των υποθέσεων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή προκύψει ότι τα προσδιοριστικά στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά αναφέρονται τόσο στη δήλωση όσο και στο φύλλο υπολογισμού της αξίας, είναι ανακριβή, εφαρμόζεται η σχετική διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.1473/1984 και της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του α.ν.1521/1950.

Δ. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και λήγει την 30η Απριλίου 1996.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης