Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 12311/3.6.2008 Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.


Σχόλια: Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Κ.Υ.Α. 27846/11.12.2008, οικ.17590/2.7.2009 και 12514/11/12.5.2011 και κ.υ.α. 66881/13/16.12.2013.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-06-2009 ]
Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 12311/3.6.2008
Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 12311/08
ΘΕΜΑ: Καθορισμός των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη και της διαδικασίας κατάρτισης της έκθεσης της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05, καθώς και των ειδικότερων όρων για τη μετάκληση για εξαρτημένη εργασία υπηκόων τρίτων χωρών.


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5 του ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄).
 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

 

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).
 

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 

5. Την 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού & της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008),

 

Αποφασίζουμε

 

Α) Καθορίζουμε την διαδικασία και τους ειδικότερους όρους για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/2005 έκθεσης ως εξής:

1. Οι εργοδότες, οι οποίοι επιθυμούν να μετακαλέσουν υπήκοο τρίτης χώρας για απασχόληση, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου κατοικίας τους ή της έδρας της επιχείρησης, στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός, η ειδικότητα, η ιθαγένεια των υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης. Ειδικότερα οι αιτήσεις για τη μετάκληση αλιεργατών κατατίθενται στην υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης όπου είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του εργοδότη ή στο νομό της έδρας νηολογίου του σκάφους του.
 

(Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. 66881/13/16.12.2013)

2.α. Η αίτηση για μετάκληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας συνοδεύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης, από το οποίο θα προκύπτει δηλωθέν εισόδημα 24.000 €, στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν είναι επιτηδευματίας. Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιτηδευματίας και λειτουργεί επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής να προκύπτει ότι έχει πραγματοποιήσει την προηγούμενη χρήση ακαθάριστα έσοδα κατ’ ελάχιστο ποσό 60.000 € που θα αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας νομικού προσώπου, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, προς τον φορέα που απευθύνεται, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, σύμφωνα με την 1008564/110/006Δ/25-1-2006 Κ.Υ.Α. Η αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία παραλαβής της αίτησης μετάκλησης παραλαμβάνει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του επιδειχθέντος πρωτοτύπου του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.
Στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι επιχείρηση η αίτηση συνοδεύεται και από στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει συνάφεια της ειδικότητας του υπηκόου τρίτης χώρας με το αντικείμενο της επιχείρησης. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία, εφόσον οι σχετικές θέσεις εργασίας αναφέρονται σε άλλο κλάδο, πλην της αγροτικής οικονομίας.
 

(Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2α τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 27846/11.12.2008)

β. Η αίτηση για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για απασχόληση στην αγροτική οικονομία, για εξαρτημένη ή εποχιακή απασχόληση, συνοδεύεται από αντίγραφο φορολογικής δήλωσης στην οποία φαίνεται η καλλιεργήσιμη έκταση καθώς και από υπεύθυνη δήλωση ότι καλλιεργείται όλη η δηλωθείσα έκταση ή για τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων.
Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο, για την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία, από κατ’ επάγγελμα αγρότη, καθορίζεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
Η αντιστοιχία για απασχόληση σε κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές μονάδες ή ως βοσκοί, καθορίζεται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
 

γ. Η αίτηση για μετάκληση αλιεργατών συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας λιμενικής αρχής, από την οποία προκύπτει η έδρα του νηολογίου, το επιτρεπόμενο όριο ατόμων που μπορεί να επιβιβαστεί στο σκάφος και ότι το σκάφος δεν είναι παροπλισμένο ή αργούν.
 

3. Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποστέλλει στην Επιτροπή του άρθρου 14 του ν. 3386/2005 μόνον τις αιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος εργοδότη οι προϋποθέσεις της παρούσας, με κοινοποίηση στην Διοίκηση του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη προς την αρμόδια Επιτροπή με βάση τα τηρούμενα από αυτόν στοιχεία. Στις λοιπές περιπτώσεις ενημερώνει σχετικά τους ενδιαφερόμενους. Η Επιτροπή προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και καταρτίζει την σχετική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη, υποχρεωτικώς, τα κριτήρια του Κεφ. Β' της παρούσας.

(Η παράγραφος 3, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α. 66881/13/16.12.2013)
 

4. Στην έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής οι υπάρχουσες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό αντιστοιχούν στον αριθμό των προς μετάκληση εργαζομένων που προκύπτει από τις σχετικές αιτήσεις των εργοδοτών, οι οποίες έχουν εξετασθεί και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, προσαυξημένου σε ποσοστό 10% επί του συνολικού αριθμού των θέσεων, για την κάλυψη απρόβλεπτων και έκτακτων αναγκών. Η διαπίστωση της ύπαρξης των αναγκών αυτών και η κατανομή των θέσεων εργασίας γίνεται ύστερα από αίτημα του εργοδότη τηρουμένων κατά τα λοιπά της διαδικασίας και του ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρούσας και εφόσον προσκομισθεί πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει αδυναμία κάλυψης των θέσεων αυτών από άνεργους ημεδαπούς ή κοινοτικούς υπηκόους ή νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών κατά το χρονικό διάστημα υποβολής της αίτησης και αποδεικνύεται από τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία ο απρόβλεπτος και έκτακτος χαρακτήρας της ανάγκης. Σε περίπτωση που καλυφθεί ο αριθμός των προς μετάκληση εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ως άνω ποσοστού 10%, επιπλέον εργατικό δυναμικό μπορεί να μετακληθεί μόνο εφόσον υπάρξει νέα έκθεση της Επιτροπής και εκδοθεί νέα Κ.Υ.Α. της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005.
 

5. Οι ανωτέρω εκθέσεις διαβιβάζονται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο επισπεύδει την έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας διαμορφώνει το περιεχόμενο της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εκθέσεις καθώς και το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.
 

6. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005 η αρμόδια Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού οφείλει να ενημερώσει, αμέσως και εγγράφως, τους εργοδότες, οι οποίοι είχαν υποβάλει αιτήσεις σχετικά με την έκβαση των αιτημάτων τους.
 

7. Μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για κάλυψη των θέσεων εργασίας οι οποίες περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005, γίνεται μόνον από τους εργοδότες, οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρούσα. Εργοδότες που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά το προηγούμενο έτος και εφόσον συντρέχουν απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, μπορούν να ζητήσουν την κάλυψη θέσεων εργασίας από την αύξηση του αριθμού των θέσεων σε ποσοστό 10 % κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος κεφαλαίου.
 

8. Σε περίπτωση, κατά την οποία δεν εγκριθεί από την Ελληνική Προξενική Αρχή η αίτηση για την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας, ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει, με αίτησή του, την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης εργασίας από άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, με την προϋπόθεση ότι με σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής πιστοποιείται το γεγονός της μη χορήγησης ειδικής θεώρησης εισόδου στην Ελλάδα.
 

9. Στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού τηρείται μητρώο εργοδοτών, το οποίο περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο εργοδότη ή επωνυμία επιχείρησης, επάγγελμα ή κατηγορία δραστηριότητας της επιχείρησης, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας της επιχείρησης, τηλέφωνα επικοινωνίας, αριθμός και ειδικότητες μετακαλούμενων κατ’ έτος υπηκόων τρίτων χωρών και η χώρα προέλευσης αυτών.

10. Η ισχύς των εγγυητικών επιστολών την οποία καταθέτουν οι εργοδότες για τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών, βάσει των διατάξεων της παρούσας, είναι δεκαοκτώ (18) μηνών.

(Η παράγραφος 10 τέθηκε όπως προστέθηκε με την Κ.Υ.Α. 12514/11/12.5.2011)Β) Καθορίζουμε τα κριτήρια για την κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν.3386/05 έκθεσης ως εξής:
 

α) Το συμφέρον της εθνικής οικονομίας.
 

β) Τα απολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών και ειδικότερα του τελευταίου έτους αναφορικά με τις αιτήσεις των εργοδοτών που υποβλήθηκαν και τον αριθμό των μετακλήσεων που ολοκληρώθηκαν.
Σε περίπτωση που ζητείται κατά τρόπο καταχρηστικό η κάλυψη των ίδιων θέσεων εργασίας για εξαρτημένη εργασία, για την κάλυψη των οποίων έχουν διενεργηθεί μετακλήσεις κατά τα προηγούμενα έτη, το αίτημα απορρίπτεται.
 

γ) Η τήρηση από τον εργοδότη των υποχρεώσεων που απορρέουν γι’ αυτόν από τις διατάξεις του ν.3386/2005, όπως ισχύουν, σε περίπτωση κατά την οποία έχει προβεί και στο παρελθόν σε μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία και ειδικότερα εάν αποδεικνύεται η αναχώρηση ή μη από την Χώρα των μετακληθέντων από αυτόν στο παρελθόν υπηκόων τρίτων χωρών.
 

δ) Τα στοιχεία σχετικά με την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα αλλοδαπούς ανά ειδικότητα.
 

ε) Τα αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον οι ειδικότητες είναι προσδιορισμένες σύμφωνα με τη σχετική κατηγοριοποίηση του ΟΑΕΔ.
 

στ)Δεν είναι δυνατή η μετάκληση εργατών γης με σχέση εξαρτημένης εργασίας όταν το είδος της καλλιέργειας συναρτάται με πρόσκαιρη, εποχιακού χαρακτήρα απασχόληση.
 

Εξαρτημένη εργασία

 

Γ) Καθορίζουμε την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων για εξαρτημένη εργασία, ως εξής:
 

1. Μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005, ο εργοδότης που υπέβαλε αίτηση για την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης, η υπηκοότητα και ο αριθμός διαβατηρίου του προς μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας και η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με τις τριμηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη.
 

β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
 

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), για κάθε εργαζόμενο, υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη.
 

Εποχιακή εργασία

 

Δ) Καθορίζουμε την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων για εποχιακή εργασία χωρών, ως εξής:
 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας για εποχιακή απασχόληση, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, στην οποία αναφέρεται το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου των προς μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών και η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη.
 

β) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.
 

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτει το είδος της απασχόλησης, διάρκεια και η αμοιβή του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να είναι, σε καμία περίπτωση, μικρότερη από τις αποδοχές ανειδίκευτου εργαζόμενου, θεωρημένη από την οικεία υπηρεσία της Επιθεώρησης Εργασίας.
 

δ) Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ότι θα του εξασφαλίσει κατάλυμα.

Αλιεργάτες

Ε) Καθορίζουμε την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών ως αλιεργατών, ως εξής:
 

Μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης, ο εργοδότης που επιθυμεί την μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας ως αλιεργάτη, εφόσον συμπεριλήφθηκε η σχετική θέση εργασίας σε αυτήν, υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα, στον οποίο είναι εγκαταστημένη η επιχείρησή του ή στην έδρα νηολογίου του σκάφους του, η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
 

α) πίνακα με τα στοιχεία των υπηκόων τρίτων χωρών, στα οποία θα περιλαμβάνονται, απαραιτήτως, το ονοματεπώνυμο, το όνομα πατρός, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός διαβατηρίου των προς μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών.
 

β) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη για κάθε ένα εργαζόμενο.
 

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, για κάθε εργαζόμενο, από την οποία θα προκύπτουν οι όροι εργασίας, το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζόμενου.
 

δ) Βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους εργαζόμενους και ότι θα αναλάβει τις προβλεπόμενες δαπάνες σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν.3386/2005.

 

ΣΤ) Καθορίζουμε την διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας, εποχιακή απασχόληση και των αλιεργατών, ως εξής:
 

1. Η αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του νομού, η οποία εφόσον διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος αναφορικά με την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, μαζί με την υπογεγραμμένη από τον εργοδότη σύμβαση εργασίας, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη, προκειμένου να του χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου.

2. Η αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, για τους οποίους έχει εκδοθεί πράξη έγκρισης για την είσοδο στην Ελλάδα με σκοπό την παροχή εργασίας (εξαρτημένη, εποχιακή, αλιεργάτες). Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί η εθνική θεώρηση εισόδου.

 

Ζ) Αποστολή των εγκριτικών πράξεων στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Οι πράξεις έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα αποστέλλονται στα οικεία Προξενεία από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είτε ταχυδρομικώς, είτε, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου εργοδότη και υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής, μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται σε κάθε περίπτωση, προς τα οικεία προξενεία και κατάλογοι με τις πράξεις έγκρισης για όλες τις περιπτώσεις μετακλήσεων.

(Το κεφάλαιο Ζ' τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την Κ.Υ.Α. 12514/11/12.5.2011)
 

Η) Επιστροφή εγγυητικών επιστολών
 

1. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία επιστρέφονται εφόσον:
 

α. Εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια διαμονής και έχει παρέλθει τρίμηνο από την έναρξη ισχύος της.
 

β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
 

δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
 

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.


2. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία επιστρέφονται εφόσον:
 

α. Λήξει η άδεια διαμονής ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα.
 

β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
 

δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.

3. Οι εγγυητικές επιστολές, οι οποίες έχουν κατατεθεί για μετάκληση αλιεργατών επιστρέφονται εφόσον:
 

α. Λήξει η άδεια διαμονής ή παρέλθει το χρονικό διάστημα για το οποίο είχε δικαίωμα να παραμείνει στην Χώρα.
 

β. Δεν εγκριθεί η μετάκληση υπηκόου τρίτης χώρας από τον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.
 

γ. Δεν χορηγηθεί θεώρηση εισόδου από την αρμόδια Προξενική Αρχή είτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας είτε για άλλους λόγους, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρχή αυτή.
 

δ. Χορηγηθεί μεν η θεώρηση εισόδου αλλά ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν εισέλθει στη χώρα, εφόσον αυτό βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας.
 

ε. Με αίτηση του εργοδότη ανακληθεί η εγκριθείσα μετάκληση του υπηκόου τρίτης χώρας, πριν την είσοδό του στην Ελλάδα, εφόσον η αρμόδια υπηρεσία διαβιβάσει την ανάκληση της πράξης έγκρισης στην οικεία προξενική αρχή και αυτή βεβαιώσει ότι δεν χορηγήθηκε στο μεταξύ ειδική θεώρηση εισόδου.
 

4. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής εγγυητικών επιστολών, που κατατίθενται στις Περιφέρειες για τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών, αυτές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

Θ) Μεταβατικές διατάξεις
 

1. Οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν κατατεθεί και παραμένουν στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την κάλυψη των δαπανών επαναπροώθησης ή απέλασης υπηκόων τρίτων χωρών, των οποίων ζητήθηκε η μετάκληση για εξαρτημένη εργασία, επιστρέφονται στον εργοδότη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή έγγραφης ειδοποίησης της αρμόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας, με αποδεικτικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο αναφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας έχει αποχωρήσει από τη χώρα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα.
 

2. Οι εγγυητικές επιστολές, που έχουν κατατεθεί και παραμένουν στις Περιφέρειες και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης υπηκόων τρίτων χωρών, που έχουν εισέλθει στη Χώρα για εξαρτημένη ή εποχιακή απασχόληση σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2910/2001 ή 3386/2005, επιστρέφονται στον εργοδότη εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή έγγραφης ειδοποίησης της αρμόδιας αντίστοιχα, υπηρεσίας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών γίνεται ύστερα από έγγραφη παραγγελία του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή Νομάρχη αντίστοιχα.
 

3. Οι εκθέσεις των Επιτροπών του άρθρου 14 του ν.3386/2005 για τις θέσεις εργασίας που θα καλυφθούν κατά το έτος 2008, εκδίδονται με βάση τις αιτήσεις εργοδοτών που υποβλήθηκαν εντός του έτους 2007 κατά παρέκκλιση των διατάξεων των κεφαλαίων Α΄ και Β΄ της παρούσας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Α) ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Αραβόσιτος

100

Β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ

Ζαχαρότευτλα

70

 

Βαμβάκι

20

 

Ηλίανθος

100

 

Καπνός

5

Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ

Μηδική, Βίκος.

100

Δ)ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Αγγούρια, Κολοκυθάκια, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πιπεριές, Φασολάκια.

2

 

 

 

Ε) ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Αντίδια, Κολοκυθάκια, Αρακάς, Κρεμμύδια, Λάχανα, Μαρούλια, Μελιτζάνες, Τομάτες, Πατάτες, Πιπεριές, Πράσα, Σπανάκι, Φασολάκια, Καρότα, Σκόρδα.

15

 

Σπαράγγια

5


  Μπάμιες
3,5

 

Μανιτάρια

0,2

ΣΤ) ΝΩΠΑ ΦΡΟΥΤΑ

Καρπούζι-Πεπόνι

30

 

Αχλάδια, Μήλα, Βερίκοκα, Ροδάκινα, Δαμάσκηνα, Κεράσια, Ακτινίδια.


Φράουλες

51

 

Βατόμουρα

5

 

Σταφύλια για οινοποίηση

15

 

Σταφύλια επιτραπέζια

10

Ζ) ΕΛΙΑ

Ελιές για λάδι και βρώσιμες

251

Η) ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

Φιστίκια, Αμύγδαλα, Φουντούκια, Κάστανα

40

Θ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

 

5

Ι) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

1

ΙΑ) ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

Λεβάντα, Ρίγανη, Μέντα

40

ΙΒ) ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ

Φυτώρια

3

ΙΓ) ΠΟΛΥΕΤΕΊΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ

(Ακακίες, Καρυδιές κ.λ.π.)

12(Το παράρτημα 1 τέθηκε όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. οικ.17590/2.7.2009 και την 66881/13/16.12.2013.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

 

ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΩΝ

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, σταβλισμένες

20

Αγελάδες κρεατοπαραγωγής, σταβλισμένες-βοσκής.

40

Αιγοπρόβατα οικόσιτα-βοσκής.

100

Χοίροι

25

Πουλερικά (όρνιθες-γαλοπούλες)

300

Κουνέλια

150

Μέλισσες

150 κυψέλες


 

1Για την καλλιέργεια ελαιόδεντρων το στρέμμα αντιστοιχεί σε 20 ελαιόδεντρα

 

 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης