Αριθ.Πρωτ.: 11762/17.6.2008

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

17 Ιούν 2008

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ
   


Αθήνα, 17 Ιουνίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 11762/08
ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελλάδα για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών, οι οποίες λειτουργούν με έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.3386/05 (ΦΕΚ 212/Α’)  «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005  «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»     (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3. Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4. Την 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού & της Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Σοφία Καλαντζάκου (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008),

5. Το αριθ. ΥΠΑ/Δ2/4872/11.04.2008 έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

6. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,


Αποφασίζουμε


   
1. Υπαγάγουμε στις διατάξεις του ν.3386/05, τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί για φοίτηση σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών αεροσκαφών της ημεδαπής, αναγνωρισμένες από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου και έχουν λάβει ειδική θεώρηση εισόδου.
   
2. Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της  άδειας διαμονής κατατίθεται, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους.
   
3. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ μηνών και μπορεί να ανανεωθεί για χρονικό διάστημα έξη επιπλέον μηνών, με την προϋπόθεση ότι εξακολουθεί η φοίτηση και κατόπιν σχετικής βεβαίωσης του Σχολείου Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
   
4. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης η αρμόδια Σχολή Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας προκειμένου αυτή να προβεί στην ανάκληση της άδειας διαμονής ή στην απόρριψη του σχετικού αιτήματος κατά περίπτωση.
   
5. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται αλλαγή σκοπού για τους κατόχους αδειών διαμονής που χορηγούνται  με βάση την παρούσα απόφαση.
   
6. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

•    Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.

•    Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

•    Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπως ισχύει.

•    Θεωρημένο αντίγραφο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της απόφασης έγκρισης λειτουργίας της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.

•    Βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων, στην οποία έχει εγγραφεί ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία θα προκύπτει  το ύψος των ετησίων διδάκτρων και απόδειξη για την καταβολή από τον αιτούντα ποσού ίσου, τουλάχιστον, με το ένα τρίτο (1/3) αυτών.

•    Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
   
7. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράταση της άδειας διαμονής ως κατωτέρω:

•    Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια διαμονής.

•    Πρόσφατη βεβαίωση του Σχολείου Εκπαίδευσης χειριστών αεροπλάνων ότι εξακολουθεί η φοίτηση, η οποία θα είναι θεωρημένη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

•    Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
   

8. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ


ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Taxheaven.gr