Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 10876/22.5.2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 131/06 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 10876/22.5.2007
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 131/06 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ


Αριθ.Πρωτ.: 10876/22.5.2007 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
   
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2,
Τ.Κ. 10563, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 3741018
e-mail: [email protected]
   

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ


Αθήνα, 22 Μαΐου 2007
Α.Π. Οικ: 10876/2007


Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33/2006 για την εφαρμογή των διατάξεων του  Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 131/06 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 33 Εγκυκλίου μας (Α.Π.Οικ.: 17684/8-9-2006) και προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του εν θέματι Προεδρικού Διατάγματος 131/06, παρατίθενται κατωτέρω οι εξής διευκρινήσεις:

Α. Αναφορικά με την υποβολή από τον συντηρούντα της αίτησης για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης και συγκεκριμένα όσον αφορά στην κατάθεση του επικυρωμένου αντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας (σελ. 5 Εγκυκλίου 33/06 «σχετικά με το άρθρο 5»), σας γνωρίζουμε ότι εκ παραδρομής αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλλει τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με το στοιχείο δ της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος  131/06 αναφέρεται ρητά ότι ο συντηρών, κατά την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση υποχρεούται να υποβάλλει «αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους …».

Ως εκ τούτου, προκειμένου για την ορθή εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 131/2006, παρακαλούμε όπως, στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που προσέρχονται στην Υπηρεσία σας για την υποβολή αιτήματος οικογενειακής επανένωσης, παραλαμβάνετε τις αιτήσεις αναζητώντας το εκκαθαριστικό σημείωμα μόνον του τελευταίου, πριν την υποβολή της αίτησης, οικονομικού έτους, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος και όχι των δύο προηγούμενων ετών όπως αναφέρεται στην εν θέματι εγκύκλιο.

Στο πλαίσιο της αρχής της χρηστής διοίκησης και εφόσον ήδη έχετε προβεί στην απόρριψη αιτήσεων για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης με την αιτιολογία ότι:

α) δεν υποβλήθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα των δύο οικονομικών ετών, ωστόσο οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλλει το εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους ή

β) ο συντηρών δεν πληρούσε την προϋπόθεση των επαρκών πόρων για το πρώτο οικονομικό έτος, ενώ την πληρούσε για το τελευταίο, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 131/06, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την επανεξέταση των σχετικών αιτήσεων.

Β. Στην παράγραφο 2, στοιχείο β του άρθρου 5 του Προεδρικού Διατάγματος 131/06, όπου απαριθμούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο συντηρών προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του στην οικογενειακή επανένωση, στο τελευταίο εδάφιο, αναφέρεται ότι η προσαύξηση του 15% για κάθε τέκνο δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Προεδρικού Διατάγματος 131/06, καθώς και την παράγραφο 5 της υπ’ αριθμ. 4415/06 (ΦΕΚ Β΄398/3-4-06) κοινής υπουργικής απόφασης (καθορισμός επαρκών πόρων), κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, όταν ο συντηρών δεν έχει επαρκείς πόρους, χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Χώρας, λαμβάνονται υπόψη οι συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο συνολικό εισόδημά της.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από σχετικά ερωτήματα των οποίων γίναμε αποδέκτες, τόσο από Υπηρεσίες Αλλοδαπών των Περιφερειών της Χώρας, όσο και από ενδιαφερόμενους πολίτες, σας γνωρίζουμε ότι κατά την ανανέωση των αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση, αναζητείται κανονικά η προσαύξηση του 20% για τον έτερο σύζυγο (το οποίου το εισόδημα, εφόσον υφίσταται, λαμβάνεται υπόψη, όταν ο συντηρών δεν διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους) ενώ, κατ΄ αναλογική εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, η προσαύξηση του 15% για τα τέκνα δεν θα πρέπει να αναζητείται, εφόσον και οι δύο σύζυγοι διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα.

Τα αναφερόμενα στην περίπτωση Β ισχύουν για την πάγια εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. και εξυπακούεται ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής κατά την πρώτη ανανέωση για λόγους οικογενειακής επανένωσης με τις διατάξεις του ν.3386/2005, καθότι εφαρμόζονται οι μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν.3536/2007, σύμφωνα με τις οποίες δεν αναζητούνται οι επαρκείς πόροι.Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης