Αριθ.Πρωτ.: 10486/14.5.2007

Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν.3386/2005.

14 Μάι 2007

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α’ Τμήμα Αδειών Παραμονής

Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Τ.Κ. 10563 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 3221053
Fax: 210 3223335
e-mail: [email protected]
                  
 
Αθήνα,  14 Μαίου 2007
Α.Π.: οικ. 10486/07
    


        
Θέμα: «Καθορισμός του αρμόδιου οργάνου και της διαδικασίας βεβαίωσης των προστίμων του ν.3386/2005»


ΑΠΟΦΑΣΗ


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ –

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΈχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1.Της παρ. 8 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17, παρ. 6 του ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄),

2.Του νομοθετικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

3.Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

5.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527 Β΄).

6.Την αριθμ. 37930/Δ10Ε 1264/14.10.2005 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432 Β΄), ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Άρθρο 1

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή προστίμου

1. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις :

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.3536/2007.

β) της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν.3536/2007.

γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 87 του ν.3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν.3536/2007, διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, αναλόγως της αρμοδιότητας για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, ή του εξουσιοδοτημένου από αυτούς οργάνου.

2. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του ν.3386/2005.

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν.3386/2005.

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν.3386/2005 διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της οποίας έλαβε χώρα η παράβαση.


3. Τα προβλεπόμενα, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 και 4 του άρθρου 88 του ν.3386/2005 διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται:

α) στις αεροπορικές εταιρίες με απόφαση του οικείου αερολιμενάρχη.

β) στις ναυτιλιακές εταιρίες ή τα ταξιδιωτικά γραφεία με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, αναλόγως του τόπου της έδρας της επιχείρησης.


Άρθρο 2

Διαδικασία βεβαίωσης προστίμου

1. Η επιβολή των προστίμων γίνεται με τις αποφάσεις των οργάνων του προηγούμενου άρθρου, οι οποίες εκδίδονται εντός μηνός:

α) από την υποβολή της σχετικής αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας για τα πρόστιμα της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/2005, όπως ισχύει.

β) από τη δημοσίευση της παρούσας για τα πρόστιμα της παραγράφου 6 του άρθρου 18 του ν.3536/2007.

γ) από την περιέλευση των απαραίτητων δεδομένων για τη στοιχειοθέτηση της παράβασης στην οικεία υπηρεσία για τις λοιπές περιπτώσεις. Οι αποφάσεις αυτές, αποτελούν και τη βεβαίωση του οικείου προστίμου, συνιστούν δε νόμιμο τίτλο κατ’ άρθρο 2 ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄90), όπως ισχύει.

2. Στις βεβαιώσεις της προηγούμενης παραγράφου αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, το ποσό και η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α. Εσόδου του προϋπολογισμού, στον οποίο εμφανίζεται το αντίστοιχο ποσό.

3. Τα πρόστιμα καταβάλλονται εφ’ άπαξ σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ εντός μηνός από την επίδοση της βεβαίωσής τους στον υπόχρεο και η καταβολή αποδεικνύεται με την προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία σχετικού διπλοτύπου είσπραξης.

4. Ειδικά οι αποφάσεις επιβολής προστίμου της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, την αρμοδιότητα για την έκδοση των οποίων έχει ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, επιδίδονται δια των αρμοδίων οργάνων του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Στις λοιπές περιπτώσεις, η επίδοση των αποφάσεων γίνεται από τα όργανα της υπηρεσίας, η οποία είναι αρμόδια για την έκδοσή τους.


Άρθρο 3

Γενικές ρυθμίσεις

1. Τα έσοδα των προστίμων της παρούσας αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζονται στον Κ.Α. 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).


Άρθρο 4


Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


           
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣTaxheaven.gr