Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 10025/14.5.2008 Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 10025/14.5.2008
Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.


Αριθ.Πρωτ.: 10025/14.5.2008 Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  105 63
Πληροφορίες
Τηλ. : 2103741219  


Αθήνα, 14  Μαΐου 2008
Αριθ. Πρωτ.: 10025Προς : Περιφέρειες της χώρας
Διευθύνσεις Αλλοδαπών &
Μετανάστευσης (με την
παράκληση να κοινοποιηθεί
άμεσα στους ΟΤΑ χωρικής σας
αρμοδιότητας)
ΘΕΜΑ : Ανανέωση Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής.
Σχετ.: α) Η υπ’ αριθ.  21535/16.11.2006(ΦΕΚ Β’/1677/ 2006) κοινή υπουργική απόφαση
β) Το υπ’αριθ. 871/12.01.2007 έγγραφό μας
          
   
Σε συνέχεια  των παραπάνω σχετικών και κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
   
Στο υπ’ αριθ. 871/12.01.2007 έγγραφό μας, με το οποίο σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής της υπ’ αριθ. 21535/16.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, αναφέραμε, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην εν λόγω ΚΥΑ, ότι τα αιτήματα ανανέωσης της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, θα πρέπει να υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 5 της εν λόγω απόφασης, απευθείας στην οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.
     
Η ανωτέρω διαδικασία κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθείται μόνο λόγω της αναγκαιότητας ταχείας έκδοσης των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, καθότι η εν λόγω βεβαίωση, αποτελεί το μοναδικό νομιμοποιητικό έγγραφο των υπηκόων τρίτων χωρών που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο της εν λόγω κοινής απόφασης, το οποίο τους παρέχει δικαίωμα διαμονής και εργασίας  στη χώρα.
   
Δεδομένου όμως ότι, από τα αναφερόμενα στα σχετικά έγγραφά σας, γίνεται απολύτως κατανοητό, ότι αντικειμενικοί λόγοι και πρακτικές  δυσχέρειες που συνδέονται κυρίως με την έλλειψη κατάλληλων υποδομών στις υπηρεσίες σας, δεν καθιστούν δυνατή την παραλαβή και την έγκαιρη εν τέλει εξέταση και διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων ανανέωσης των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής, θεωρούμε ότι και τα αιτήματα ανανέωσης θα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αιτήματα θα διαβιβάζονται και θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα  και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
   
Με την ευκαιρία σας γνωρίζουμε ότι για τη χορήγηση και ανανέωση της ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 του άρθρου 11 του ν.3386/05 και 1 του άρθρου 12 του ν.3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθότι, η ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, αποτελεί μεν νομιμοποιητικό έγγραφο, αλλά η χορήγηση και ανανέωσή της, δεν εντάσσονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο των διατάξεων που διέπουν τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής, δεδομένου του ειδικού καθεστώτος και της προσωρινότητας  της διαμονής των κατόχων.
   
Συνεπώς οι εν λόγω Ειδικές Βεβαιώσεις μπορούν να εκδοθούν ακόμη και αν η σχετική αίτηση υποβληθεί οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προηγούμενης, με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
   
Τέλος, στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών- Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, με συνημμένα τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα, γνωρίζουμε, ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν ειδικές βεβαιώσεις νόμιμης διαμονής, πλην αυτών  που εντάσσονται στην παράγραφο 6 της υπ’ αριθ. (α) σχετικής, μπορούν να είναι συμβαλλόμενοι ή συμμετέχοντες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων, καθότι η εν λόγω βεβαίωση τους καθιστά νόμιμα διαμένοντες στη χώρα και τους παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία.
   
Προκειμένου τα μέλη του συλλόγου σας, πριν την κατάρτιση των συμβολαιογραφικών πράξεων, να διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής, δεν την έχουν λάβει λόγω υπαγωγής  στην παράγραφο 6 της ανωτέρω σχετικής, θα πρέπει να ζητούν επί πλέον,  την προσκόμιση προσωρινής διαταγής ή απόφασης αναστολής που έχει εκδοθεί, κατόπιν αίτησης  ακυρώσεως κατά απόρριψης αιτήματός τους, προς ανανέωση άδειας εργασίας ή διαμονής, καθώς και κατά της ανακλήσεως τούτων.


                                                                                


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

                                                                                       

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης