ΠΟΛ.1254/5.10.1995

Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος Α.Υ.Ο. για την έκδοση ειδικών στοιχείων από τα Καζίνο, θεώρηση αυτών και Τήρηση Ειδικών Βιβλίων

5 Οκτ 1995

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 1995
Αρ. Πρωτ. : 1113319/993/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'

ΠΟΛ 1254

ΘΕΜΑ : "Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος Α.Υ.Ο. για την έκδοση ειδικών στοιχείων από τα Καζίνο, θεώρηση αυτών και Τήρηση Ειδικών Βιβλίων".

1113319/993/0015/ΠΟΛ. 1254/5.10.1995 (ΦΕΚ Β' 886)

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γη' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης δ' του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α' 86).
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Τουρισμού υπ' αριθμ. 962/95 (ΦΕΚ 440 Β'/18.5.95) "Κανονισμός λειτουργίας, ελέγχου και διεξαγωγής των παιχνιδιών στο Καζίνο".
3. Την Α.Υ.Ο. 1093619/748/ΠΟΛ. 1212/10.8.95 (ΦΕΚ Β' 719) "Εκδιδόμενα ειδικά στοιχεία από τα Καζίνο και θεώρηση αυτών - Τήρηση Ειδικών Βιβλίων".
4. Την υπ' αριθμ. 1026431/268/0006Α/2.3.94 (ΦΕΚ 154 Β'/7.3.94) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Αιτήματα ενδιαφερομένων για μετάθεση του χρόνου έναρξης της Α.Υ.Ο. 1093619/ΠΟΛ.1212/10.08.1995 (ΦΕΚ Β' 719) που καθιερώνει υποχρεώσεις έκδοσης ειδικών στοιχείων και τήρησης ειδικών βιβλίων από τα Καζίνο, σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα εφαρμογής των οριζομένων στην προαναφερθείσα Α.Υ.Ο. πλήρως, χωρίς τη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων στους υποχρέους.
6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Μεταθέτουμε τον χρόνο ισχύος της Α.Υ.Ο. 1093619/748/ (ΦΕΚ Β' 719) στην αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα, ήτοι από 1 Οκτωβρίου 1995 στην 1η Νοεμβρίου 1995.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr