Αριθ.Πρωτ.: 7921/13.4.2007

Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 A’/23.2.07).

13 Απρ 2007

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,          
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31


Αθήνα, 13  Απριλίου 2007
Α.Π.: 7921ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 18  παράγραφος 4 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 A’/23.2.07).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Της παραγράφου 4 περ. γ του άρθρου 18 του ν.3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 42 Α΄).

2.Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 98 Α’)

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4.Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 527/Β’)


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΑ.Για τη χορήγηση  άδειας διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.3536/2007, υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


1.Αίτηση εις διπλούν  που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.

2.Αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους στη χώρα μέχρι 31.12.04, δηλαδή ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά: Βεβαίωση εγγραφής σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση ότι φοιτά στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης ή έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή του  ή βεβαίωση εγγραφής τέκνου σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον το τέκνο ενεγράφη πριν από την 31.12.2004 και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος  ότι το τέκνο συνεχίζει να φοιτά ή ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου στην Ελλάδα, μέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας εκ των γονέων διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή  ληξιαρχική πράξη γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα, μέχρι 31.12.2004, εφόσον ο ένας εκ των συζύγων είναι Έλληνας ή πολίτης άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα ή απορριπτική  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επί αιτήσεως  για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, η οποία  υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 και απορρίπτεται μεταγενέστερα και μέχρι 30.9.2007, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ή  απορριπτική απόφαση για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), εφόσον η σχετική αίτηση υποβλήθηκε μέχρι 31.12.2004 και απορρίπτεται μεταγενέστερα και μέχρι 30.9.2007, με εξαίρεση τις απορριπτικές αποφάσεις για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας, ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) το οποίο έληξε μέχρι την ίδια ημερομηνία και  βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ανανέωσή του ή δεν μπορεί να ανανεωθεί.

3. Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού διαβατηρίου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του  ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής του και έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου

4. Παράβολο με μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β' αξίας 150,00 ευρώ

5. Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

6. Βεβαίωση εξαγοράς από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα τυχόν υπολειπομένων ημερών ασφάλισης μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των  εκατόν πενήντα (150) ημερών

7.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, για τις περιπτώσεις αα και ββ της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/07 και για τα μέλη οικογένειας των περιπτώσεων δδ και εε της παραγράφου 4α του ν.3536/07.

8. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άδειας διαμονής κοινοτικού υπηκόου για τις περιπτώσεις  ββ και γγ της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/2007.

9. Στην περίπτωση ββ  της παραγράφου 4α του άρθρου 18 του ν.3536/2007,  θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συγκατοικεί  με τον νόμιμα διαμένοντα  σύζυγό του στη χώρα  και στην περίπτωση γγ της παραγράφου 4α του ν.3536/07 ότι ο γάμος είναι σε ισχύ και υπάρχει συμβίωση. Στις περιπτώσεις δδ και εε της παραγράφου 4α του ν.3536/07,  θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας στην οποία θα αναγράφεται ότι συγκατοικεί στην Ελλάδα με το σύζυγό του κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμούσε το αίτημά του και μέχρι τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος


Β.  Για τη χορήγηση άδειας διαμονής στα ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση εις διπλούν  που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες για κάθε τέκνο ξεχωριστά.

2.Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου του τέκνου. Σε περίπτωση που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού διαβατηρίου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του  ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής του και έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας.

3.Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας  ότι κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμβιώνει με το τέκνο του.

4.Πιστοποιητικό υγείας που βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Οι μόνες ασθένειες που μπορούν να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής είναι εκείνες που προβλέπονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες δικαιολογούν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης εάν τα τέκνα έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

6.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής, όταν το αίτημα υποβάλλεται από νόμιμα διαμένοντα στη χώρα υπήκοο τρίτης χώρας. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                                             


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                    
Α. ΝΑΚΟΣ
                                                                                                        
     
Taxheaven.gr