Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 7391/2.8.2006 Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 7391/2.8.2006
Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05.


Αριθ.Πρωτ.: 7391/2.8.2006 Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
A΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  10563
Τηλ. : 210 3316910   

Αθήνα, 2 Aυγούστου 2006
Αριθ. Πρωτ.: 7391
 

Προς : Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών
Γενική Δ/νση Φορολογικών Ελέγχων
Δ/νση Μητρώου              
Τμήμα Α
Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
T. K.: 101 84  Αθήνα


ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινήσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του ν.3386/05
Σχετ. Το αρ. πρωτ. 1037113/894/ΔΜ-Β/12.4.2006 έγγραφό σας

   
Με αφορμή το παραπάνω σχετικό και προς επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/05 και άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, θεωρούμε σκόπιμο να σας παράσχουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις, προκειμένου στο εξής  να ακολουθείται κοινή πρακτική.
   

Α. Άδειες διαμονής και δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05, καθιερώνονται κατηγορίες αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών  καθώς και  οι τύποι αδειών που περιλαμβάνονται σε αυτές. Οι τύποι αδειών διαμονής παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του νόμου.
Βάσει των παραπάνω, σας γνωρίζουμε ότι:

α) Οι κάτοχοι αδειών διαμονής που δεν έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, δεν είναι δηλαδή συνυφασμένες με παραμονή σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προσωρινά, μέχρι να ανανεώσουν για έναν από τους λόγους του νόμου, έχουν δικαίωμα να παρέχουν εξαρτημένη απασχόληση ή ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο, καθώς και να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Το δικαίωμα αυτό παρέχουν στον κάτοχό τους, οι άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας, ανεξαρτήτως εάν χορηγήθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.2910/01 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του ν.3386/05, οι άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4α  του άρθρου 37 του ν.2910/01, και οι άδειες διαμονής που χορηγήθηκαν σε μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.2910/01 ή των διατάξεων του ν.3386/05, μόνο στις περιπτώσεις που στην αυτοκόλλητη ετικέτα αναγράφονται τα παρακάτω:

α. Σύζυγος Έλληνα (ν.3386/05, άρθρο 61)

β. Γονέας ανήλικου ημεδαπού( ν.3386/05, άρθρα 61 και 94 )

γ. Σύζυγος πολίτη Ε.Ε.( ν.3386/05, άρθρο 61)

δ. Μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ( ν.3386/05, άρθρο 63)

ε. Γονέας ανήλικου ημεδαπού (ν.3386/05, άρθρα 63 και 94)

στ. Μέλη οικογένειας πολίτη Ε.Ε.(ν.3386/05, άρθρο 63)

ζ. Μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη (ν.3386/05, άρθρο 62)

η. Γονέας ανήλικου ημεδαπού (ν.3386/05, άρθρα 62 και 94)

θ. Μέλη οικογένειας πολίτη Ε.Ε. (ν.3386/05, άρθρο 62)

Υπενθυμίζουμε ειδικότερα ως προς τις άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας ότι, όπως σας γνωρίσαμε με τις αριθ.38/05 και 5/06  ερμηνευτικές εγκυκλίους μας, δεν συνδέονται πλέον με το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν. Συνεπώς, ο κάτοχος άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας ακόμη και αν αναγράφεται σ’ αυτήν ειδικός σκοπός (π.χ. εξαρτημένη εργασία) μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άλλης έγκρισης.
 
Για την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, όπως ορίζεται από το άρθρο 36 του ν.2859/2000 και την 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062 Β’), καθώς και για κάθε  θεώρηση (αρχική και επόμενες) των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Π.Δ.186/1992 ( ΦΕΚ Α,84) από τους κατόχους των παραπάνω αδειών διαμονής δεν θα αναζητείται άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ούτε έγκριση για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

β) Οι κάτοχοι αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους, λόγους δημοσίου συμφέροντος, θύματα εμπορίας ανθρώπων ( άρθρα 44,45 και 46 του ν.3386/05) καθώς και άδειες διαμονής της παραγράφου 6 του άρθρου 91 του ν.3386/05, οι οποίες είναι μεταβατικού χαρακτήρα ή συνυφασμένες με προσωρινότητα διαμονής, σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο.
         
γ) Οι κάτοχοι άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή αυτοτελούς άδειας διαμονής, είτε αυτές χορηγήθηκαν με τις διατάξεις του ν.2910/01(άρθρα 30 και 32) είτε με τις διατάξεις του ν.3386/05 (άρθρα 54, 56, 57, 60 παρ.1-4 και 60 παρ.5), έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες ή έργο ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει αντίστοιχη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ. 160/3.1.2006 (ΦΕΚ 6/Β/4.1.2006) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και  προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05», και της υπ’ αριθ. 5/2006 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.
 
Στις περιπτώσεις αυτές, προκειμένου οι υπήκοοι τρίτων χωρών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη της δραστηριότητας, θα αναζητείται από τις υπηρεσίες σας πλην της άδειας διαμονής και η σχετική απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας.

Στο σημείο αυτό, επισημαίνουμε ότι η σχετική απόφαση έγκρισης της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας εκδίδεται ισόχρονα με την άδεια διαμονής. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, το αίτημα για έγκριση δραστηριότητας υποβάλλεται στο μέσον της ισχύος της άδειας διαμονής ή και αργότερα, με συνέπεια η απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας να είναι μικρότερη του έτους ή και του εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή θεωρούμε ότι θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον υπήκοο τρίτης χώρας να κάνει έναρξη της δραστηριότητάς του και οι υπηρεσίες σας να λαμβάνουν υπόψη τη διάρκεια της άδειας διαμονής του και όχι τον χρόνο έκδοσης  της απόφασης έγκρισης της δραστηριότητας.
 
Επίσης, θεωρούμε σκόπιμο να σας  διευκρινίσουμε ότι η ημερομηνία έκδοσης των αδειών διαμονής που αναγράφεται στην αυτοκόλλητη ετικέτα  δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, η οποία είναι η ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο να διερευνηθεί το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής, θα πρέπει να αναζητείται και η απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της.

δ) Οι κάτοχοι άδειας διαμονής που ο τύπος της περιλαμβάνεται στην κατηγορία « Άδεια διαμονής για εργασία», όπως π.χ. οι πνευματικοί δημιουργοί (άρθρο 22 ν.3386/05) ή τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές και προσωπικό εταιριών (άρθρο17 του ν.3386/05), έχουν τη δυνατότητα  πρόσβασης στην αγορά εργασίας μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό που αναγράφεται στην άδεια διαμονής τους. Ωστόσο, εάν για την παροχή της εργασίας τους είναι απαραίτητο να προβούν σε έναρξη εργασιών ή σε οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή με τις υπηρεσίες σας, θεωρούμε ότι η άδεια διαμονής που κατέχουν, τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα.

ε)  Άδειες διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που μπορούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος δεν εκδίδονται στην παρούσα φάση. Η έκδοσή τους θα είναι δυνατή μετά την έκδοση προεδρικού διατάγματος που θα ρυθμίζει όλα τα ειδικά ζητήματα.


Β. Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών και νόμιμη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών.

   
Με την αριθ. 8966/18.5.2006 (Φ.Ε.Κ. 692/ Β’/ 5.6.2006) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περί  «Καθορισμού του τύπου της βεβαίωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν.3386/05», αντίγραφο της οποίας σας έχουμε κοινοποιήσει,  ορίσθηκε ο τύπος της  βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση με  πλήρη δικαιολογητικά, ο τύπος της βεβαίωσης που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υπέβαλλαν αίτηση με ελλιπή δικαιολογητικά ή εκπροθέσμως, καθώς και ο τύπος της απόδειξης παραλαβής αίτησης σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήσεις που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του ν.3386/05, υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη σχετική  βεβαίωση, θεωρείται ότι νομίμως διαμένει στη Χώρα, έως ότου η Διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός του.

Συνεπώς, σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν υποβάλει φάκελο με πλήρη δικαιολογητικά και κατέχουν τη βεβαίωση τύπου Α (χρώματος γαλάζιου), παρέχεται η δυνατότητα εργασίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η παροχή  υπηρεσιών ή έργου, η σύναψη σύμβασης εργασίας, η αναγγελία πρόσληψης, η υποβολή αιτήματος για εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα, η αίτηση απόδοσης Α.Φ.Μ. κ.λ.π.

Σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας, έχει υποβάλλει αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.5 ή για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής που παρέχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α του παρόντος, ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τη δυνατότητα να προβεί σε έναρξη εργασιών.

Προς διασφάλιση των υπηρεσιών σας, σε περίπτωση που το σχετικό αίτημα δεν εγκριθεί, έχουμε αποστείλει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, το αριθ. πρωτ.9495/21.6.2006 έγγραφό μας, αντίγραφο του οποίου σας έχουμε κοινοποιήσει, με το οποίο, παρέχουμε σχετικές οδηγίες.

Επίσης, με το αριθ. πρωτ. 7218/06 έγγραφό μας, παρείχαμε σχετικές κατευθύνσεις σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες μπορούν να προβούν υπήκοοι τρίτων χωρών που αιτούνται αρχική χορήγηση άδειας διαμονής και κατέχουν βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών τύπου Β (χρώματος ροζ).

Η μοναδική περίπτωση κατά την οποία οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κατέχουν βεβαίωση κατάθεσης τύπου Α, δεν μπορούν να προβούν σε έναρξη εργασιών, αφορά σε περιπτώσεις αιτημάτων αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24, 25 και 26 του ν.3386/05, δεδομένου ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας που κατέχει την ανωτέρω βεβαίωση θεωρείται  μεν νόμιμα διαμένων στη χώρα αλλά δεν μπορεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, δεδομένου ότι δεν  έχει ελεγχθεί η σκοπιμότητα άσκησης της δραστηριότητάς του.

Αρχική χορήγηση, θεωρείται και η αίτηση υπηκόου τρίτης χώρας κατόχου άδειας διαμονής άλλης κατηγορίας (π.χ. για εξαρτημένη εργασία) που κατά την ανανέωσή της υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
 
Από την παραπάνω πρόβλεψη, εξαιρείται η περίπτωση υπηκόου τρίτης χώρας που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου (άρθρο 24 του
ν.3386/05) για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι προκειμένου να χορηγηθεί η θεώρηση εισόδου στον υπόψη υπήκοο  έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος σκοπιμότητας άσκησης της δραστηριότητας.

Για τη διασφάλιση των υπηρεσιών σας, θα αναζητείται από τους εν λόγω υπηκόους, πλην της βεβαίωσης τύπου Α, η επίδειξη του διαβατηρίου τους με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου στη χώρα. 

Σας επισημαίνουμε ότι οι βεβαιώσεις που κατέχουν οι υπήκοοι τρίτης χώρας που επιθυμούν αλλαγή σκοπού κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής τους, έχουν και σε αυτή την περίπτωση την ένδειξη « ανανέωση», ασχέτως εάν η ανανέωση αφορά σε άλλη κατηγορία άδειας διαμονής.

Οι υπηρεσίες σας, θα πρέπει να εξυπηρετούν τους υπηκόους τρίτων χωρών  λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  του άρθρου στο οποίο ο υπήκοος τρίτης χώρας  επιθυμεί να υπαχθεί και το οποίο αναγράφεται στην βεβαίωση και όχι την κατηγορία της προηγούμενης άδειας διαμονής του.

Π.χ. εάν υπήκοος τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία, (άρθρο 22  του ν.2910/01 ή 15 παρ. 1-4 του ν.3386/05) και επιθυμεί ανανέωση της άδειας διαμονής του για παροχή υπηρεσιών ή έργου(άρθρο 23 του ν.2910/01 ή 15 παρ.5  του ν.3386/05) στη σχετική βεβαίωση θα αναγράφεται το άρθρο 23 του ν.2910/01 ή  το άρθρο 15 παρ.5 του ν.3386/05 αντίστοιχα.

Στο σημείο αυτό, σας επισημαίνουμε ότι γινόμαστε δέκτες διαμαρτυριών από υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, έχουν υποβάλλει αίτηση για ανανέωση αυτής, κατέχουν τη βεβαίωση τύπου Α και οι υπηρεσίες σας, εφαρμόζοντας την αριθ. 1751/9.2.2006 (ΦΕΚ 218/Β/14.2.2006) Κ.Υ.Α, δεν προβαίνουν σε θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Π.Δ.186/1992 ( ΦΕΚ Α,84) και αναζητούν άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.( Συνημμένα σας επισυνάπτουμε σχετικό έγγραφο της  Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα ).
 
Θεωρούμε ότι θα πρέπει άμεσα να αποσταλούν σχετικές οδηγίες στις υπηρεσίες σας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το σχετικό πρόβλημα και να συνεχίζεται απρόσκοπτα η επιχειρηματική δραστηριότητα των υπόψη υπηκόων τρίτων χωρών.

Για την διασφάλιση των υπηρεσιών σας και προκειμένου να διαπιστώνεται ότι πρόκειται για ανανέωση και όχι για αρχική χορήγηση, προτείνουμε να ζητείται από τον υπήκοο τρίτης χώρας η επίδειξη της προηγούμενης άδειας διαμονής του.
 
Περαιτέρω, αναφορικά με ειδικότερα θέματα, που αφορούν στην  αμφίδρομη ενημέρωση των συναρμόδιων υπηρεσιών για θέματα ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας, μπορείτε να ανατρέξετε στα οριζόμενα στην αριθ. πρωτ.24696/23.12.2005 (αριθμός 38) ερμηνευτική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας και ειδικότερα  στο κεφάλαιο  που αφορά την άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και για επενδυτικούς σκοπούς.
 
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας  θα  παρέχει  τη συνδρομή της σε οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει, προκειμένου να συνεχιστεί η άριστη μέχρι σήμερα συνεργασία μας. 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ 


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης