Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 7218/25.4.2006 Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 7218/25.4.2006
Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής.


Αριθ.Πρωτ.: 7218/25.4.2006 Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
A΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  10563
Τηλ. : 210 3316910   


Αθήνα,    25 Απριλίου 2006

Αριθ. Πρωτ.: οικ.7218/06
 

Προς :Δήμους και Κοινότητες της
χώρας


ΘΕΜΑ : Διαδικασία κατάθεσης αιτήματος για αρχική άδεια διαμονής.


Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας και αφορούν ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αρχικής χορήγησης αδειών διαμονής  σε υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι εθνικής  θεώρησης εισόδου στη χώρα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν.3386/05 « Ο υπήκοος τρίτης χώρας που αιτείται τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους του νόμου αυτού, οφείλει, μετά την είσοδό του στη χώρα και πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου, εκτός αν από τις διατάξεις του παρόντος ορίζεται διαφορετικά, να υποβάλλει αίτηση για τη χορήγησή της».

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι «Μαζί με την αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταθέτει παράβολο, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 92 του νόμου αυτού, και να επισυνάπτει τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Βάσει των παραπάνω, οι υπήκοοι τρίτων χωρών θα πρέπει εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά  έχουν ορισθεί με την αριθ. πρωτ.24103/05  απόφαση του Υπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α., προκειμένου  να λάβουν τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης με πλήρη δικαιολογητικά, η οποία τους καθιστά νόμιμα διαμένοντες στη χώρα έως ότου η διοίκηση αποφανθεί επί του αιτήματός τους και τους παρέχει τη δυνατότητα να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
 
Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, διαπιστώθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα με εθνική θεώρηση εισόδου για έναν από τους λόγους που προβλέπονται σ’ αυτόν, αδυνατούν να υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά, δεδομένου ότι για την έκδοσή τους, προαπαιτούμενο είναι κάποιο στοιχείο που παρέχεται από  άλλες δημόσιες  αρχές.

Επειδή οι συναρμόδιες αρχές, προκειμένου να  παράσχουν τις υπηρεσίες τους  αναζητούν από τον υπήκοο τρίτης χώρας άδεια διαμονής ή βεβαίωση κατάθεσης με πλήρη δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα η διαδικασία να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, σας γνωρίζουμε ότι  ειδικά κατά την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής θα παραλαμβάνονται οι αιτήσεις των υπηκόων τρίτων χωρών με ελλιπή δικαιολογητικά.
Ως ελλιπή στην περίπτωση αυτή,  θεωρούνται:

α. Η βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος και

β. Το πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό Κρατικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα.

Στη συνέχεια, θα χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας βεβαίωση κατάθεσης ελλιπών δικαιολογητικών, από την οποία θα προκύπτει ότι έχει υποχρέωση να προσκομίσει το ελλείπον δικαιολογητικό μέσα σε ένα μήνα.

Με τη βεβαίωση κατάθεσης υποβολής δικαιολογητικών ο υπήκοος τρίτης χώρας, θα έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ασφαλιστικό φορέα, ΟΑΕΔ ) προκειμένου να προβεί στις απαιτούμενες για την έκδοση του ελλείποντος δικαιολογητικού ενέργειες.
Ακολούθως, θα το  προσκομίζει στην αρμόδια αρχή  και θα  αντικαθίσταται η βεβαίωση με αυτή που χορηγείται για κατάθεση πλήρους φακέλου.

Προς διευκόλυνση των συναρμόδιων υπηρεσιών διευκρινίζεται ότι από τις αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων υπηρεσίες χορηγούνται δύο τύποι βεβαιώσεων κατάθεσης δικαιολογητικών, επί χάρτου που πληροί αυξημένες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η βεβαίωση τύπου Α (χρώματος σιέλ) χορηγείται όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά ενώ η βεβαίωση τύπου Β (χρώματος σομόν) όταν κατατεθούν ελλιπή δικαιολογητικά, τα οποία έχει υποχρέωση να προσκομίσει εντός μηνός.

Στο άνω δεξιά μέρος της βεβαίωσης υφίσταται ένας μοναδικός αριθμός με πρόθεμα το γράμμα Α ή Β αντίστοιχα.

Επίσης, στη βεβαίωση υφίσταται ένδειξη σχετικά με το αν το αίτημα αφορά αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες οφείλουν να εξυπηρετούν τους υπηκόους τρίτων χωρών που κατέχουν βεβαίωση ελλιπών δικαιολογητικών  μόνο  στην περίπτωση αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής και μόνο με σκοπό την έκδοση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του φακέλου (απόδοση ΑΦΜ, αναγγελία πρόσληψης, υποβολή αίτησης σε ασφαλιστικό φορέα).


                                                                 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ
                                                                                   
         

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης