Αριθ.Πρωτ.: 5512/17.3.2008

Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με ΠΑΕ επαγγελματικής κατηγορίας.Σχόλια: Καταργήθηκε με την κ.υ.α. 30037/12/8.10.2012.


17 Μάρ 2008

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα,  17  Μαρτίου 2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 5512/08ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με ΠΑΕ επαγγελματικής κατηγορίας.


ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΈχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του ν.3386/05 (ΦΕΚ 212/Α’)  «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια».

2.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).

3.Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών (ΦΕΚ 1950 Β΄).

4.Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,


Αποφασίζουμε


1. Υπαγάγουμε στις διατάξεις του ν.3386/05, τους υπηκόους τρίτων χωρών, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, οι οποίοι εισέρχονται στην χώρα με θεώρηση εισόδου βραχείας διαμονής, όπου αυτή απαιτείται, και κατά τον χρόνο ισχύος της συνάπτουν συμβόλαιο συνεργασίας με Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (ΠΑΕ) επαγγελματικής κατηγορίας (Α’, Β’ & Γ’ Εθνικής κατηγορίας).

   
2. Η υποβολή της αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής γίνεται, κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής ή εντός τριών μηνών από την είσοδό του στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen), εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του και συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
       
α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
       
β) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
       
γ) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπως ισχύει.
       
δ) Θεωρημένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, στην ελληνική γλώσσα, με την συγκεκριμένη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία.
      
ε) Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας  Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη της ανωτέρω Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας.
       
στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

   
3. Η άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους και μπορεί να ανανεώνεται για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται σε ισχύ η σύμβαση εργασίας με την ίδια ΠΑΕ Ή, σε περίπτωση μεταγραφής, συναφθεί νέα με άλλη ΠΑΕ.
   
4. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
       
α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
       
β) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπως ισχύει.
       
γ) Θεωρημένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, στην ελληνική γλώσσα, με την συγκεκριμένη Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία.
       
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
       
ε) Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

   
5. Οι παραπάνω υπήκοοι τρίτων χωρών της περίπτωση  Α’ μπορούν να συνοδεύονται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.3386/05, μέλη της οικογένειάς τους, στα οποία χορηγείται ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής των συντηρούντων.
   
6. Η υποβολή της αίτησης μελών της οικογένειας επαγγελματία ποδοσφαιριστή για χορήγηση άδειας διαμονής γίνεται, κατά την διάρκεια ισχύος της θεώρησης εισόδου βραχείας διαμονής ή εντός τριών μηνών από την είσοδό τους στον ενιαίο χώρο Σένγκεν (Schengen), εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας, στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση, στον Δήμο ή την Κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του και συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
       
α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
       
β) Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.
       
γ) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπως ισχύει.
       
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
       
ε) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
       
στ) Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

   
7. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής των μελών οικογένειας  απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης, μέσα σε χρονικό διάστημα δυο μηνών πριν από την λήξη της άδειας διαμονής, η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
       
α) Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας, με την ισχύουσα άδεια διαμονής.

       
β) Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπως ισχύει.
       
γ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή της βεβαίωσης ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
       
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής  περίθαλψης.
       
ε) Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην Ελληνική Επικράτεια.

   
8.  Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ   ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Φ. ΠΑΛΛΗ-ΠΕΤΡΑΛΙΑ


  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μ. ΛΙΑΠΗΣ

   
       Taxheaven.gr