Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 2860/16.2.2006 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 2860/16.2.2006
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005.


Αριθ.Πρωτ.: 2860/16.2.2006 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 105 59
Τηλ. : 210 32 29 937
Εmail: [email protected]   


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 16 Φεβρουαρίου 2006
Α.Π : οικ. 2860/06

Προς :
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και                 
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005»

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν.3386/05, προβλέπεται ότι ο εργοδότης που επιθυμεί ν’ απασχολήσει υπήκοο τρίτης χώρας για εποχιακή εργασία και προκειμένου χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου, οφείλει να λάβει προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην απόφαση του άρθρου 14 του ιδίου νόμου, ύστερα από αίτησή του που κατατίθεται στο δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την έναρξη των εργασιών του, εφαρμοζομένης, κατά τα λοιπά, της διαδικασίας του άρθρου 11.

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται ότι « η είσοδος, διαμονή και το χρονικό διάστημα απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα ρυθμίζονται από διμερείς ή πολυμερείς διεθνείς συμφωνίες, οι οποίες και κατισχύουν».
Η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες για εποχιακή απασχόληση με την Αλβανία (ν.2482/1997) και τη Βουλγαρία (ν.2407/1996), στις οποίες ορίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την υλοποίηση αυτών.

Σε συνέχεια του με Α.Π οικ.1912/2.2.06 εγγράφου μας, με το οποίο καθορίστηκαν τα στάδια που ακολουθούνται για τη διαδικασία μετακλήσεων υπηκόων τρίτων χωρών για εξηρτημένη και εποχιακή εργασία στην Ελλάδα, σας διευκρινίζουμε ότι ειδικά για το έτος 2006, για εποχιακή απασχόληση σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εργασίες, θα ακολουθείται διαφορετική διαδικασία, καθώς κατισχύουν οι προαναφερόμενες  διμερείς συμφωνίες.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και ενόψει της ανάγκης άμεσης κάλυψης των θέσεων εποχιακά απασχολούμενων εργατών γης,  λόγω της επικείμενης έναρξης της καλλιεργητικής περιόδου για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, με  μετάκληση εποχιακά απασχολούμενων υπηκόων Αλβανίας και Βουλγαρίας, σας γνωρίζουμε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την τρέχουσα περίοδο.

1.Κάθε εργοδότης που επιθυμεί να μετακαλέσει υπηκόους από τις ανωτέρω χώρες, για εποχιακή απασχόληση θα υποβάλλει, στον οικείο Δήμο ή κοινότητα διαμονής του αίτηση με την οποία ζητά να μετακαλέσει για εργασία συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών. Στη σχετική αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των μετακαλούμενων (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, μητέρας, ημερομηνία γέννησης), χώρα προέλευσης και ο αριθμός του διαβατηρίου τους, θα προσδιορίζεται η ειδικότητα και ο νομός της θέσης εργασίας στην οποία θα απασχοληθούν, ενώ θα επισυνάπτονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) εγγυητική επιστολή τράπεζας ή ταμείου παρακαταθηκών και δανείων η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη, η οποία επιστρέφεται στον εργοδότη μετά τη λήξη της άδειας διαμονής και την αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας από την Ελλάδα.

β) βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών και ότι αναλαμβάνει τις δαπάνες διαβίωσής τους μέχρι να λάβουν άδεια διαμονής ή αν δεν τους χορηγηθεί άδεια διαμονής μέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα,

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη από την οποία θα προκύπτει το είδος απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζομένου με ποσό αντίστοιχο με τις μηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη,

δ) αντίγραφο δήλωσης φορολογίας στην οποία φαίνεται η ιδιόκτητη καλλιεργήσιμη έκταση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να εμφαίνεται ότι καλλιεργείται όλη η δηλωθείσα έκταση.

2.Η ανωτέρω υπηρεσία θα διαβιβάζει άμεσα τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων εργοδοτών στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της οικείας Περιφέρειας. Στη συνέχεια, η αρμόδια υπηρεσία, αφού εξετάσει τα στοιχεία του φακέλου και εφόσον προβλέπονται αντίστοιχες θέσεις στην ΚΥΑ της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν.3386/2005 (Για το τρέχον έτος έχει εκδοθεί η αριθμ. 30053/23.1.2006, ΦΕΚ 68/Β/24.1.2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία σας έχει κοινοποιηθεί), θα εκδίδεται σχετική έγκριση από το Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας. Στη συνέχεια η ανωτέρω πράξη με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη, θα αποστέλλεται στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, συνοδευόμενη από τη σχετική σύμβαση εργασίας, προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου για εποχιακή απασχόληση. Η αποστολή των σχετικών εγκρίσεων για εποχιακή απασχόληση στα αρμόδια Προξενεία θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω ταχυμεταφοράς των ΕΛΤΑ ή ιδιωτικών εταιρειών (κούριερ).

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών θα πρέπει να αποστέλουν σχετικούς καταλόγους με τις πράξεις έγκρισης για εποχιακή απασχόληση μέσω e-mail στις αρμόδιες ελληνικές προξενικές αρχές στην Αλβανία και Βουλγαρία, δηλαδή στο Προξενικό Τμήμα Πρεσβείας Τιράνων, ή στα Γενικά Προξενεία Αργυροκάστρου, Κορυτσάς, Σόφιας,  Φιλιππούπολης.
Με έγγραφό μας που ακολουθεί, θα σας γνωρίσουμε τα e-mail των ανωτέρω προξενικών αρχών. Παράλληλα, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα  e-mail που θα χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες σας για τον ανωτέρω σκοπό.

3.H αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική πράξη έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου βάσει της αριθ. 3497.3/550/ΑΣ 4000/29.12.2005 (ΦΕΚ 1912/Β/30.12.2005) απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών.

4.Ο υπήκοος τρίτης χώρας που έχει εισέλθει στη Χώρα με θεώρηση εισόδου υποχρεούται να υποβάλει, πριν τη λήξη αυτής, αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εποχιακή εργασία στην Ελλάδα.

Προσοχή: Η άδεια διαμονής για εποχιακή εργασία χορηγείται για χρονικό διάστημα έως έξι μηνών και δεν επιτρέπεται να ανανεωθεί για οποιονδήποτε από τους λοιπούς λόγους που προβλέπονται στο ν.3386/05, ο δε κάτοχός της οφείλει να αναχωρήσει από την Ελλάδα μετά τη λήξη της.

Προκειμένου να επιστραφεί η εγγυητική επιστολή στον εργοδότη, οι αστυνομικές αρχές ελέγχου στα σημεία εξόδου από την Ελλάδα, θα ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την αναχώρηση του απασχολούμενου υπηκόου τρίτης χώρας μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του, αποστέλλοντας φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής.

Επισημαίνουμε ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή εργοδότη κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που εισέρχονται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του άρθρου 16 του ν.3386/05, δεν αποκτούν, σε καμία περίπτωση, το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος, λόγω της προσωρινής φύσης της διαμονής τους.

Οι υπηρεσίες σας παρακαλούνται να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους εργοδότες προκειμένου  να υποβάλλουν έγκαιρα τις σχετικές αιτήσεις (π.χ. τοιχοκόλληση του παρόντος στα καταστήματα των Περιφερειών και των Δήμων, ενημέρωση των τοπικών επιμελητηρίων κ.λ.π).

Οι αρμόδιες Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται:

α) Στις περιπτώσεις που η διαδικασία μετάκλησης έχει ξεκινήσει, πριν την 1.1.06, να προβούν άμεσα στην έκδοση της σχετικής άδειας εργασίας για εποχιακή εργασία, με βάση τις διαδικασίες του ν.2910/01 και στην αποστολή αυτής στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, βάσει των διατάξεων του ν.3386/05 και
 
β) να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο στην παρούσα φάση τις υπηρεσίες Αλλοδαπών & Μετανάστευσης των Περιφερειών, παρέχοντας τους κάθε πληροφορία που αφορά σε θέματα μετάκλησης.


Τέλος, παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση του παρόντος  στους ΟΤΑ χωρικής σας αρμοδιότητας.

                                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                       
ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ          Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης