Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 1912/2.2.2006 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005- Διαδικασία Μετάκλησης.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 1912/2.2.2006
Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005- Διαδικασία Μετάκλησης.


Αριθ.Πρωτ.: 1912/2.2.2006 Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005- Διαδικασία Μετάκλησης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
 

Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 31
Ταχ.Κώδικας: 105 59
Τηλ. : 210 32 29 937
Εmail: [email protected]

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2006
Α.Π. οικ.1912/06

Προς :
Περιφέρειες της χώρας
Δ/νσεις Αστικής Κατάστασης και
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3386/2005- Διαδικασία Μετάκλησης»

Σε συνέχεια της αριθ.38/2005 εγκυκλίου μας, σας παρέχουμε οδηγίες για τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 14, 15 και 16 του ν.3386/2005 και αφορούν στη διαδικασία της μετάκλησης υπηκόων τρίτων χωρών για εργασία στην Ελλάδα.
Η μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας που χαράσσεται μέσα από τις διατάξεις του νέου νόμου, εν πολλοίς στηρίζεται στον τρόπο που θα εφαρμοστεί η διαδικασία της μετάκλησης και ως εκ τούτου στον όσο το δυνατόν καλύτερο προγραμματισμό των θέσεων που θα καλούνται να απασχοληθούν υπήκοοι τρίτων χωρών για εργασία.
Κατά συνέπεια, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα παραπάνω με ευθύνη και αποτελεσματικότητα, δίνοντας με τη σειρά σας οδηγίες σε όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς σύμφωνα με τα κατωτέρω.

1. Οι εργοδότες που επιθυμούν να μετακαλέσουν υπηκόους τρίτης χώρας για απασχόληση είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας είτε για εποχιακή εργασία, οφείλουν αρχικά να υποβάλουν σχετική αίτηση μέχρι 30 Ιουνίου κάθε έτους, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου διαμονής τους, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός, η ειδικότητα των υπηκόων τρίτων χωρών και το χρονικό διάστημα που προτίθενται να τους απασχολήσουν, προκειμένου να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός των αναγκών για το επόμενο έτος.
 

2. Η ανωτέρω υπηρεσία θα διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα των ενδιαφερομένων εργοδοτών στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών & Μετανάστευσης του Νομού, η οποία ακολούθως θα τα αποστέλλει στο οικείο παράρτημα του ΟΑΕΔ, προκειμένου να διερευνάται σε πρώτη φάση εάν η ανάγκη αυτή μπορεί να καλυφθεί από ημεδαπούς ή νόμιμα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών σε επίπεδο νομού. Μετά τη διενέργεια της σχετικής έρευνας ο ΟΑΕΔ θα αποστέλλει τα στοιχεία στην Δ/νση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Περιφέρειας (Έδρα).
Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να έχουν αποσταλεί πριν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, προκειμένου να είναι εφικτή η κατάρτιση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.3386/2005 έκθεσης, η οποία καταρτίζεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.
 

3. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας συγκροτείται επιτροπή βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.3386/2005. Έργο της επιτροπής αυτής είναι η κατάρτιση έκθεσης κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, στην οποία περιλαμβάνονται οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό και οι κενές θέσεις εργασίας ανά νομό, ειδικότητα, ιθαγένεια και διάρκεια απασχόλησης, που μπορεί να καλυφθούν από υπηκόους τρίτων χωρών. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ όσο και τις εισηγήσεις των μελών αυτής, προβαίνει σε σχετική αξιολόγηση και καταρτίζει τη σχετική έκθεση.
 

4. Η ανωτέρω έκθεση διαβιβάζεται στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το οποίο επισπεύδει την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών ΕΣΔΔΑ, Εξωτερικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπου καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία (εξαρτημένη ή εποχιακή) που μπορούν να χορηγηθούν για το επόμενο έτος ανά νομό, ιθαγένεια, είδος και διάρκεια απασχόλησης.
 

5. Στη συνέχεια, η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση διαβιβάζεται στις οικείες Περιφέρειες, στον ΟΑΕΔ, στα συναρμόδια Υπουργεία και στις οικείες ελληνικές προξενικές αρχές.
 

6. Οι ελληνικές προξενικές αρχές αναρτούν την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση σε εμφανές μέρος και δέχονται αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών στις οποίες θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα, μητέρας, ημερομηνία γέννησης) και ο αριθμός του διαβατηρίου τους και θα προσδιορίζεται η ειδικότητα και ο νομός της θέσης εργασίας στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν (θα αποσταλεί σχετικό υπόδειγμα).
Προσοχή: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία μόνο αίτηση που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα και σε συγκεκριμένο νομό.
 

7. Οι ελληνικές προξενικές αρχές, αφού συγκεντρώσουν τα αιτήματα, αποστέλλουν ονομαστικούς καταλόγους ανά τρίμηνο στις οικείες Περιφέρειες.
 

8. Οι Περιφέρειες αποστέλλουν ανά νομό τους ονομαστικούς καταλόγους των υπηκόων τρίτων χωρών που ενδιαφέρονται να εισέλθουν για εργασία στη χώρα στους Δήμους και τις κοινότητες του νομού, στον οποίο έχει καταγραφεί η θέση την οποία ζητούν να καταλάβουν.
 

9. Οι Δήμοι αναρτούν τον ονομαστικό κατάλογο σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους, μαζί με αντίγραφο της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.
 

10. Κάθε εργοδότης που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο στοιχείο (1) του παρόντος, υποβάλλει στον οικείο Δήμο ή κοινότητα διαμονής του αίτηση (απλό χαρτί), με την οποία ζητά να μετακαλέσει για εργασία συγκεκριμένους υπηκόους τρίτων χωρών, επιλέγοντας από τον παραπάνω αναρτηθέντα ονομαστικό κατάλογο. Στη σχετική αίτηση επισυνάπτονται:

α) για την περίπτωση της εξαρτημένης εργασίας, εγγυητική επιστολή τράπεζας ή ταμείου παρακαταθηκών και δανείων η οποία αντιστοιχεί σε ποσό ίσο τουλάχιστον με τις τριμηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη για την κάλυψη των δαπανών τρίμηνης διαβίωσης του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, καθώς και σε ποσό που καλύπτει τις δαπάνες επαναπροώθησης ή απέλασης στη χώρα προέλευσης του, ή για την περίπτωση της εποχιακής εργασίας, εγγυητική επιστολή τράπεζας ή ταμείου παρακαταθηκών και δανείων η οποία αντιστοιχεί στις αποδοχές ενός μηνός του ανειδίκευτου εργάτη

β) βεβαίωση του εργοδότη ότι θα προσλάβει τους συγκεκριμένους αλλοδαπούς και ότι αναλαμβάνει τις δαπάνες διαβίωσής τους μέχρι να λάβουν άδεια διαμονής ή αν δεν τους χορηγηθεί άδεια διαμονής μέχρι να αναχωρήσουν από τη χώρα,

γ) σύμβαση εργασίας (εις διπλούν), υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη από την οποία θα προκύπτει το είδος απασχόλησης και η αμοιβή του εργαζομένου με ποσό αντίστοιχο με τις μηνιαίες αποδοχές ανειδίκευτου εργάτη,

δ) Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας (Ε5 και Ε9 στην οποία φαίνεται η ιδιόκτητη καλλιεργήσιμη έκταση), συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να εμφαίνεται ότι καλλιεργείται όλη η δηλωθείσα έκταση, για τις περιπτώσεις μετάκλησης εργατών γης.
Προσοχή: Ο ονομαστικός κατάλογος που αποστέλλεται στους Δήμους θα πρέπει να επικαιροποιείται από τις υπηρεσίες σας άμεσα, αφαιρουμένων των υπηκόων τρίτων χωρών, για την πρόσληψη των οποίων έχει υποβληθεί σχετική αίτηση εργοδότη και έχει δοθεί η σχετική έγκριση καθώς και στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών περισσότερες του προβλεπόμενου στην σχετική κ.υ.α. αριθμού θέσεων για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και ήδη έχει καλυφθεί ο αριθμός αυτός.
 

11. Στη συνέχεια, ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας αποστέλλει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή πράξη του, με την οποία εγκρίνεται η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για παροχή εργασίας στον συγκεκριμένο εργοδότη, συνοδευόμενη από τη σχετική σύμβαση εργασίας, προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη εθνική θεώρηση εισόδου. Ως προς την διαδικασία αποστολής των ανωτέρω, ισχύουν τα αναφερόμενα στις αριθμ.28 και 38/2004 εγκυκλίους μας.
Προσοχή :
α) Σε περιπτώσεις εργατών γης, πριν την έκδοση της σχετικής πράξης έγκρισης, θα πρέπει να συνεκτιμάται η έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας κάθε εργοδότη, προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα καταστρατήγησης του νόμου.
Ειδικότερα, στην περίπτωση της εποχιακής εργασίας, θα πρέπει να συνεκτιμώνται επιπλέον από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας οι ανάγκες καλλιεργειών για τις οποίες απαιτούνται εργάτες γης σε διαφορετικές περιόδους του έτους. Τούτο σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να εξαντληθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων για εποχιακή εργασία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά θα χορηγείται ανάλογα με τις πραγματικές εποχιακές ανάγκες σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 

β) Σε περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί αιτήματα μετάκλησης αλιεργατών υπηκόων τρίτων χωρών εκτός υπηκόων Αιγύπτου, αυτά θα μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο εφόσον οι αντίστοιχες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί από υπηκόους Αιγύπτου, καθώς η απασχόληση Αιγυπτίων στην Ελλάδα ρυθμίζεται στο πλαίσιο «Συμφωνίας για την προαγωγή της διμερούς συνεργασίας σε θέματα εργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου», η οποία κυρώθηκε με το ν.1453/1984 (ΦΕΚ Α’88/16.6.84) και υπερισχύει των διατάξεων του νόμου.
 

12. H αρμόδια ελληνική προξενική αρχή καλεί τους ενδιαφερόμενους υπηκόους τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί σχετική πράξη έγκρισης για εργασία στην Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στην ανωτέρω υπηρεσία, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση εργασίας και να τους χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου βάσει της αριθ. 3497.3/550/ΑΣ 4000/29.12.2005 (ΦΕΚ 1912/Β/30.12.2005) απόφασης του Υπουργείου Εξωτερικών.

Υπενθυμίζουμε ότι, όταν η διαδικασία μετάκλησης έχει ξεκινήσει, πριν την 1.1.06, θα ολοκληρώνεται με βάση τις διαδικασίες του ν.2910/01, δηλαδή θα εκδίδεται άδεια εργασίας από την οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία θα αποστέλλεται στην αρμόδια προξενική αρχή, προκειμένου να χορηγηθεί εθνική θεώρηση εισόδου, βάσει των διατάξεων του ν.3386/05.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί η αριθμ.30053/23.1.2006 (ΦΕΚ 68/Β/24.1.2006), Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2006 στην Ελλάδα, πλην της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να δρομολογηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία μετάκλησης.

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίηση του παρόντος στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας αρμοδιότητας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΑΘ. ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης