Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 1768/27.1.2009 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/A’/23.12.09).

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 1768/27.1.2009
Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/A’/23.12.09).


Αριθ.Πρωτ.: 1768/27.1.2009 Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
 

Τηλέφωνο 210 3741219
Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2009

Α.Π.:1768

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος βάσει των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/A’/23.12.09).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 7 του άρθρου 40 του ν.3731/2009 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α΄/23.12.09).
2. Του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για την υπαγωγή στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 40 του ν.3731/2009, ως κατωτέρω:

1. Αίτηση εις διπλούν που συνοδεύεται από τρεις φωτογραφίες.
2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου
3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
4. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών διαμονής των γονέων του
5. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων αποφοίτησης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων της ημεδαπής (Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου και Απολυτήριο Δημόσιου ή Ιδιωτικού Γυμνασίου)
6. Παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του ν.3386/05

Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών ή θανάτου ή διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου των γονέων του αιτούντος θα προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του γονέα με τον οποίο διέμενε κατά την ημερομηνία ενηλικίωσής του.


Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης