Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 999/3.3.2008 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17.8.2007/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.»

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 999/3.3.2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17.8.2007/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.»


Αριθ.Πρωτ.: 999/3.3.2008 Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17.8.2007

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ. αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ 1638/17.8.2007/τ.Β΄) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονομίας και Οικονομικών – Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.»
 

Α.Π.: 999
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212/τ. Α΄/23.8.2005) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει .
2. Το π.δ.150/2006 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/31.7.2006) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην υπ’ αριθμ. 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003 Οδηγία, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 132/1989 (ΦΕΚ 64/τ. Α΄/3.3.1989) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.).
4. Το π.δ.386/1991 (ΦΕΚ 139/τ Α΄/24.9.1991) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης από το Υπουργείο Πολιτισμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
5. Τις διατάξεις του ν.2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ. Α΄/2.5.2001) «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.) σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.)».
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (τ. Α΄ 147).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
8. Το π.δ.205/19.9.2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231/19.9.2007).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται περαιτέρω δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού, για την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν’ αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με το π.δ.150/2006 (ΦΕΚ 160 Α’), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου ένα (1) της 16928/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1638/17-8-2007 τ. Β) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ως άνω εκπαίδευση και οι διαδικασίες αξιολόγησης αντιστοιχούν και καλύπτουν τις προδιαγραφές του Επιπέδου Α, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 9 του Π.Δ.363/1998 (ΦΕΚ 242 Α/29-10-1998) και του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών».

Άρθρο 2
α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1) στέλεχος της ΓΓΕΕ ή του ΥΠΕΠΘ κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, τα οποία ορίζονται από τον ΓΓΕΕ.»

β) Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου τρία (3) του άρθρου τρία (3) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίστανται ως εξής: « Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη: τέσσερα (4) στελέχη της ΓΓΕΕ ή άλλων υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ, που ορίζονται από τον ΓΓΕΕ και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένας (1) εξ αυτών, με απόφαση του ΓΓΕΕ, ορίζεται ως γραμματέας της επιτροπής.»

Άρθρο 3
α) Η παράγραφος ένα (1) του άρθρου πέντε (5) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Καθένα από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας βαθμολογείται με 20 μονάδες. Ως άριστα ορίζεται το 100. Ως βάση, για να θεωρείται επιτυχής η εξέταση του υποψηφίου ορίζεται το 50. Επιπρόσθετα, ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να βαθμολογείται με βαθμό κάτω από 10, σε περισσότερα από δύο μέρη. Ως εκ τούτου, ένας υποψήφιος μπορεί να βαθμολογηθεί με βαθμό χαμηλότερο του 10 σε δύο μέρη αλλά για να θεωρείται επιτυχής η εξέτασή του θα πρέπει να συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 50 μονάδων».

β) Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου πέντε (5) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Τα τετράδια βαθμολογούνται και από τους δύο αξιολογητές. Και οι δύο βαθμολογίες, που αφορούν στο κάθε ένα μέρος ξεχωριστά, (γραπτό και προφορικό) καταγράφονται σε ειδικά πεδία του τετραδίου. Ως τελικός βαθμός ορίζεται ο μέσος όρος των δύο βαθμολογιών. Σε περίπτωση που οι δύο βαθμολογίες αποκλίνουν περισσότερο από 15 μονάδες τότε ο φάκελος του υποψηφίου (τα τετράδια και η κασέτα με την προφορική συνέντευξη) αποστέλλεται στην επιστημονική επιτροπή εξετάσεων, η οποία επιλαμβάνεται του θέματος και αποφαίνεται οριστικά επί του θέματος».

Άρθρο 4
α) Το δεύτερο (2) εδάφιο του άρθρου έξι (6) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση αποτυχίας οι υποψήφιοι /-ες μπορούν να λάβουν μέρος στο σύνολο της δοκιμασίας σε εξετάσεις επόμενων περιόδων».

β) Το έκτο (6) εδάφιο του άρθρου έξι (6) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: « Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την ΓΓΕΕ και αποστέλλονται στους επιτυχόντες εντός δύο (2) μηνών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.»

Άρθρο 5
Στο τέλος της παραγράφου ένα (1) του άρθρου εννέα (9) της ανωτέρω ΚΥΑ προστίθεται το εξής εδάφιο: «Επίσης παρέχεται κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, χωρίς την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, και σε υπηκόους τρίτων χωρών, που απέκτησαν πιστοποιητικό εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης Γ και Δ επιπέδου από τα τμήματα της ΓΓΕΕ – Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ).»


Άρθρο 6
Η παράγραφος δύο (2) του άρθρου εννέα (9) της ανωτέρω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής: «Από την έκδοση της απόφασης αυτής και εφεξής για την συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας καθώς και της γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, προκειμένου να χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση του προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο δύο (2) παράγραφος δύο (2) της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 3 Μαρτίου 2008

                                                                            ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ                                              Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                                        Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
 

                                                                                                                                                                   

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης