Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 933/16.1.2009 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 όπως ισχύει

Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 21879/11/22.8.2011 και την απόφαση 23195/20.5.2013.


Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 933/16.1.2009
Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 όπως ισχύει


Αριθ.Πρωτ.: 933/16.1.2009 Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
 

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΑθήνα, 16 Ιανουαρίου  2009

Α.Π.: οικ. 933

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005 όπως ισχύει»


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της {start}παραγράφου 2 του άρθρου 11{end} και της {start}παραγράφου 5 του άρθρου 90{end} του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212).
β) Του ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α΄42) περί «Ειδικών ρυθμίσεων θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
γ) Του ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α΄) περί « Αναδιοργάνωσης της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
δ) Την αριθ.24103/2005 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’1804) περί «Καθορισμού απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/2005», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.13703/28.06.2007 (ΦΕΚ Β/1135/2007)όμοια απόφαση
ε) Του άρθρου 90 του υπ’ αριθμ.63/2005 Προεδρικού Διατάγματος «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το αριθμ.150/2006 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/09/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» (ΦΕΚ Α΄160)
3. Το αριθμ.131/2006 Π.Δ. περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης» (ΦΕΚ Α΄143)
4. Το αριθ.106/2007 Π.Δ. περί «Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/38/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους»(ΦΕΚ Α’ 135/2007)
6. Το αριθ.128/2008 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας»(ΦΕΚ Α’ 190)
7. Το αριθ.101/2008 Π.Δ. περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική εργασία» (ΦΕΚ Α’ 157)
8.Την αριθμ.160/2005 ΚΥΑ .(ΦΕΚ Β΄6) περί «Καθορισμού ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά
9. Την αριθμ.4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄398) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Την Έκθεση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) «Σχετικά με την Απλούστευση των Διαδικασιών Παροχής Υπηρεσιών προς Αλλοδαπούς από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έκδοση και Ανανέωση Αδειών Διαμονής».
11. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τα απαιτούμενα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, που οφείλει να υποβάλει ο υπήκοος τρίτης χώρας για τη χορήγηση και ανανέωση της άδειας διαμονής του στην Ελληνική Επικράτεια, για έναν από τους λόγους του ν. 3386/05(ΦΕΚ 212 Α΄) «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» όπως ισχύει, ως κατωτέρω:


ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής

• Έντυπο αίτησης εις διπλούν
• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με την προβλεπόμενη, όπου απαιτείται, ισχύουσα θεώρηση εισόδου.
• Πιστοποιητικό υγείας από Ελληνικό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα που θα βεβαιώνει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 18, 46-50, 61, 62, 63, και 94. του ν.3386/05, του άρθρου 2 του Π.Δ. 106/2007 και τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα
• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν.3386/05 εκτός των περιπτώσεων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 32, 34 παρ. 2, 44 παρ. 1, 46-50, 56 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3536/07 (ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών),60 παρ.5, 61-63, 94, των υπηκόων Αιγύπτου που εισέρχονται η διαμένουν στην Ελλάδα και αιτούνται άδεια διαμονής για εργασία, ο τύπος της οποίας περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο Α της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3386/05 καθώς και όσων υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.106/2007 και στις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 101/2008.

Ανανέωση άδειας διαμονής
• Έντυπο αίτησης εις διπλούν
• Τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας με εξαίρεση τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 3386/05 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 15 του           ν.3536/07 (περίπτωση που υφίσταται αντικειμενική αδυναμία εφοδιασμού διαβατηρίου) όπου αντί του διαβατηρίου ή του ταξιδιωτικού εγγράφου θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου στην οποία θα αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι και συγκεκριμένη αιτιολογία για την υφιστάμενη αντικειμενική αδυναμία κατοχής του ή σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν τον ισχυρισμό περί μη κατοχής του (π.χ. έγγραφο της προξενικής αρχής του κράτους προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο). Σε κάθε περίπτωση όμως, θα προσκομίζεται έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του υπηκόου τρίτης χώρας από το οποίο θα αντλούνται τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου(διαβατήριο, ασχέτως λήξης της ισχύος του, ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γέννησης).
• Επικυρωμένο αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής, μόνο στην περίπτωση που η άδεια διαμονής δεν είναι επικολλημένη επί του προσκομισθέντος διαβατηρίου.
• Παράβολο με τη μορφή αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 92 του ν.3386/05, όπου απαιτείται.


Α) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α1) Εξαρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου

1. Εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη- Αρχική χορήγηση (Άρθρο 15 παρ.1)

• Επικυρωμένο αντίγραφο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες , Ανανέωση (Άρθρο 15 παρ. 2, άρθρο 6 του ν.3536/07 και άρθρο 37 του ν.3731/2008)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη όπως ορίζονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, καθώς και το διάστημα απασχόλησης του, ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του. Σε περίπτωση σύμβασης αόριστης διάρκειας αντίγραφο αυτής συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία που θα αναφέρει ότι η εν λόγω σύμβαση είναι σε ισχύ.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης: α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον του εργοδότη και ε) εποχιακά εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επισιτισμού που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.
• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή/και άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


3. Ανανέωση από εξαρτημένη εργασία (με σταθερό εργοδότη ή με περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες ) σε παροχή υπηρεσιών ή έργου (Άρθρο 15 παρ. 5)


• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή/και άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

4. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για τον ίδιο λόγο (Άρθρο 15 παρ.5)

• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή/και άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
• Αντίγραφο Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ.

5. Παροχή υπηρεσιών ή έργου, Ανανέωση για εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες (Άρθρο 15 παρ. 5 ν.3386/05 και άρθρο 6 του ν.3536/07)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης: α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες, δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον του εργοδότη.
• Βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου ή/και άλλων αποδεικτικών στοιχείων για την περίπτωση τεκμηριωμένης αποχής από την εργασία
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.6. Αλιεργάτες (Άρθρο 16 του ν.3386/05 και 16 Α του ν.3536/07)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα μηνών.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.Α2) 1. Εποχιακή εργασία (Άρθρο 16)

Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία θα προκύπτει η απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών το τρέχον ημερολογιακό έτος σε τομέα δραστηριότητας εποχιακού χαρακτήρα.Α3) Στελέχη εταιριών
1.`Άρθρο 17, παρ. 1α του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3536/07, Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

Για τους γενικούς διευθυντές, διευθυντές ή υποδιευθυντές:

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας , από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους:

• Αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και σε περίπτωση μη δημοσίευσης αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντιγράφου απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους.


2. Άρθρο 17, παρ. 1α του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.

Για τους γενικούς διευθυντές, διευθυντές ή υποδιευθυντές:
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, η θέση ευθύνης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου), από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται σε θέση ευθύνης στην εταιρεία.
Για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή διαχειριστές ή νόμιμους εκπροσώπους:
• Αντίγραφο του ΦΕΚ δημοσίευσης του διορισμού ή της εκλογής τους και σε περίπτωση μη δημοσίευσης αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή αντιγράφου απόφασης του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για την ιδιότητα τους.


3. Άρθρο 17, παρ. 1β του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.3536/07, Αρχική χορήγηση

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
• Αντίγραφο Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της Εταιρίας στη χώρα καθώς και κάθε μεταγενέστερο Φ.Ε.Κ. που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας και επιπλέον:
α) Για τις Ναυτιλιακές Εταιρίες:
• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν 378/’68 και 27/’75 όπως καθορίζεται από τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.2347/05.
Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία θα προκύπτει μεταξύ άλλων ο διορισμός και το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
β) Για τις λοιπές εταιρείες (Εμποροβιομηχανικές Κατασκευαστικές ή άλλες) που υπάγονται στο καθεστώς του ν.3427/05:
• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η υπαγωγή της Εταιρίας στο καθεστώς του ν.2347/΄05 και ο διορισμός και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.
Για τους νόμιμους εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών:
• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου
Για τους νόμιμους εκπροσώπους λοιπών Εταιρειών (Εμποροβιομηχανικών Κατασκευαστικών ή άλλων)
• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
Για το υπαλληλικό προσωπικό όλων των εταιρειών
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης στην εταιρία του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Η σύμβαση πέραν του κειμένου, θα φέρει ευκρινώς ημερομηνία σύνταξης, καθώς και τις ιδιότητες, τις υπογραφές και τα ονοματεπώνυμα των συμβαλλομένων.


4. Άρθρο 17, παρ. 1β του ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
Επιπλέον:
α) Για τις Ναυτιλιακές Εταιρίες:
• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η λειτουργία της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν 378/’68 και 27/’75 όπως καθορίζεται από τις όμοιες του άρθρου 34 του ν.2347/05
• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας από την οποία θα προκύπτει μεταξύ άλλων ο διορισμός και το όνομα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

β) Για τις λοιπές εταιρείες (Εμποροβιομηχανικές Κατασκευαστικές ή άλλες) που υπάγονται στο καθεστώς του ν.3427/05:
• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, όπου βεβαιώνεται η υπαγωγή της Εταιρίας στο καθεστώς του ν.2347/05 και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας.

Για τους νόμιμους εκπροσώπους ναυτιλιακών εταιρειών:
• Πρόσφατη βεβαίωση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου
Για τους νόμιμους εκπροσώπους λοιπών Εταιρειών (Εμποροβιομηχανικών Κατασκευαστικών ή άλλων)
• Βεβαίωση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, για τον διορισμό και τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
Για το υπαλληλικό προσωπικό όλων των εταιρειών
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.


5. Άρθρο 17, παρ. 1γ του ν.3386/05, , Αρχική χορήγηση


• Βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι η απασχόληση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας είναι επείγουσα και θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα τριών μηνών με σκοπό την επιδιόρθωση βλαβών μηχανημάτων, συσκευών ή εγκαταστάσεων συνοδευόμενη από βεβαίωση από την οποία προκύπτουν οι τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας που στερούνται ημεδαποί, εκτός εάν υφίσταται σύμβαση μεταξύ ημεδαπής βιομηχανίας και αλλοδαπού οίκου ο οποίος προμηθεύει σ’ αυτήν μηχανήματα και αναλαμβάνει παραλλήλως την υποχρέωση για την εγκατάσταση τους και τη διασφάλιση της λειτουργικότητάς τους.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
6. Άρθρο 17, παρ. 1δ του ν.3386/05, Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. στο οποίο περιλαμβάνεται η ίδρυση της εταιρείας συνοδευόμενη από βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου, από την οποία προκύπτει ο διορισμός του νόμιμου εκπροσώπου.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας, από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου της από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας ανήκει στο προσωπικό της πλην εργατικού δυναμικού και θα εργάζεται αποκλειστικά για αυτήν.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


7. Άρθρο 17, παρ. 1δ του ν.3386/05, Ανανέωση


• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν ορισμένου χρόνου και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν αορίστου χρόνου) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

8. Άρθρο 17, παρ. 1ε του ν.3386/05 και άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3536/07, Αρχική χορήγηση

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με την αντίστοιχη θυγατρική ή υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη εταιρία στην Ελλάδα.
• Αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. εγκατάστασης της θυγατρικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας που ασκεί νόμιμα εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, καθώς και κάθε μεταγενέστερο ΦΕΚ που αφορά σε μετονομασία ή τροποποιήσεις στο νομικό καθεστώς της Εταιρίας. Επιπλέον για συνδεδεμένες εταιρίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ν.2190/20, απαιτείται προσκόμιση καταστατικού της εταιρίας και πρόσφατο πιστοποιητικό αρμόδιου φορέα για την μετοχική σύνθεση της εταιρίας καθώς και βεβαίωση για την έδρα της αλλοδαπής εταιρίας σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα προαναφερθέντα.
• Ακριβές αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού της εταιρείας θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας , από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.
• Αντίγραφα τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν τις ειδικές επιστημονικές τους γνώσεις.

9. Άρθρο 17, παρ. 1ε του ν.3386/05 και άρθρο 8 παρ. 3 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι η συναφθείσα σύμβαση με την αντίστοιχη θυγατρική ή υποκατάστημα ή με συνδεδεμένη εταιρία στην Ελλάδα συνεχίζει να υφίσταται.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της σύμβασης εργασίας (εφόσον η αρχική σύμβαση ήταν μικρότερη των τριών ετών και υπογραφεί νέα), από την οποία θα προκύπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στην εταιρία και οι μηνιαίες αποδοχές οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από αυτές του ανειδίκευτου εργάτη όπως καθορίζονται από την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή βεβαίωση της εταιρείας ή του νόμιμου εκπροσώπου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (εάν ή αρχική σύμβαση εργασίας ήταν τριετούς διάρκειας) συνοδευόμενη από φωτοαντίγραφο της αρχικής σύμβασης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας συνεχίζει να απασχολείται στο ίδιο αντικείμενο στην εταιρεία.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου σε περίπτωση μετακίνησης από χώρα της Ε.Ε.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


10. Μέλη οικογένειας όλων των περιπτώσεων του άρθρου 17 εκτός της παρ. γ , Αρχική χορήγηση

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


11. Οικογενειακή επανένωση μελών οικογένειας των περιπτώσεων 1α, 1β, 1δ, 1ε, άρθρο 17 και άρθρο 8 του ν.3536/07, Ανανέωση

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Α4) Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας

1. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 18)

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος μέλος προέλευσης, ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής και εργασίας σε αυτό.
• Υπεύθυνη δήλωση της επιχείρησης από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, επίσημα επικυρωμένη και μεταφρασμένη, στην οποία βεβαιώνεται ότι έχει συνάψει σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη της υπηρεσίας στην Ελλάδα, και προκύπτουν τα εξής στοιχεία:

α) Ο σκοπός της μετακίνησής του
β) Το προβλεπόμενο διάστημα της μετακίνησης του υπηκόου τρίτης χώρας
γ) Η ανάληψη από την επιχείρηση που απασχολεί τον υπήκοο τρίτης χώρας στο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., των εξόδων διαμονής, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής του.
• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.

2. Προσωρινή μετακίνηση από επιχείρηση της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου Ε.Ο.Χ. για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 18)

• Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.
• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.


3. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα (Άρθρο 18 ), Αρχική χορήγηση

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής που έχει χορηγηθεί από το κράτος- μέλος της Ε.Ε. ή αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου της διαμονής.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
4. Άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας προσωρινώς μετακινούμενου από επιχείρηση της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) για παροχή υπηρεσίας στην Ελλάδα , Ανανέωση (Άρθρο 18)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα παιδιά που γεννιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
• Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιάριου ασθενείας ή Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθένειας ή άλλου ισοδύναμου κοινοτικού εγγράφου.
5. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 19 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών
που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.


6. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας από επιχείρηση τρίτης χώρας, Ανανέωση για εξαιρετικές περιπτώσεις (Άρθρο 19 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης προμήθειας μεταξύ της επιχείρησης παροχής υπηρεσίας και της ημεδαπής επιχείρησης-αποδέκτη της υπηρεσίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που αναφέρονται αποκλειστικώς στην εγκατάσταση, δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση των προμηθευόμενων ειδών, το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών, ο αριθμός και η ειδικότητα των ατόμων που θα απασχοληθούν, καθώς και η ανάληψη των εξόδων διαμονής, πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επιστροφής τους.
• Βεβαίωση της εταιρείας από την οποία μετακινείται ο υπήκοος τρίτης χώρας, από την οποία να προκύπτει ανάγκη εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της και ανάγκη παράτασης της διαμονής του μετακινούμενου για ένα εξάμηνο.


Α5) Αθλητές – Προπονητές

1. Αθλητές – Προπονητές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο ή της σύμβασης εργασίας αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α στην ελληνική γλώσσα.
• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την οποία πιστοποιείται ότι ο αθλητής έχει δικαίωμα να ενταχθεί στη δύναμη αθλητικού σωματείου, Αθλητικής Ανώνυμης Εταιρείας ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών του οικείου αθλήματος ή ότι ο προπονητής έχει τα νόμιμα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.

2. Αθλητές – Προπονητές, Ανανέωση (Άρθρο 20)

• Θεωρημένο αντίγραφο της έγγραφης συμφωνίας συνεργασίας, αν πρόκειται για εγγραφή ή μεταγραφή αθλητή σε ερασιτεχνικό σωματείο και αν πρόκειται για μεταγραφή επαγγελματία ή αμειβόμενου αθλητή ή για πρόσληψη προπονητή η σύμβαση εργασίας του με το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο στην ελληνική γλώσσα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


3. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 20)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση χορήγησης άδειας διαμονής
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.4. Μέλη οικογένειας αθλητή ή προπονητή, Ανανέωση (Άρθρο 20)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


5. Είσοδος και διαμονή για προετοιμασία αθλητών και προπονητών και λοιπού εξειδικευμένου προσωπικού για συμμετοχή σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, Χορήγηση (Άρθρο 20, παρ. 5)

• Έγκριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Α6) Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων

1. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 21)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.
 

2. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, Ανανέωση (Άρθρο 21)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία ή αντίγραφο σύμβασης παροχής υπηρεσιών ή έργου.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.


Α7) Πνευματικοί Δημιουργοί

1. Πνευματικοί Δημιουργοί - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 22)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των τριών μηνών, με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


2. Πνευματικοί Δημιουργοί – Ανανέωση (Άρθρο 22)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ή έργου με επιχείρηση ή οργανισμό το αντικείμενο του οποίου συνίσταται σε δραστηριότητες εκμετάλλευσης ή δημιουργίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Α8) Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών

1. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)

• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία προκύπτει ότι είναι μέλος της, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος.


2. Μέλη ξένων Αρχαιολογικών σχολών – Ανανέωση (Άρθρο 23)

• Βεβαίωση της οικείας αρχαιολογικής σχολής από την οποία να προκύπτει ότι εξακολουθεί να είναι μέλος αυτής, καθώς και ο χρόνος που θα παραμείνει στη χώρα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 23)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλους ξένης Αρχαιολογικής σχολής, Ανανέωση (Άρθρο 23)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.Β) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Β1) Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
1. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 25)

• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ), προκειμένου να του χορηγηθεί η αντίστοιχη θεώρηση εισόδου.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα – Ανανέωση (Άρθρο 25)

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα.
• Άδεια λειτουργίας της δραστηριότητας, όπου αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, από τον αρμόδιο φορέα.
• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
• Παραστατικά από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι κατά την υλοποίηση της οικονομοτεχνικής μελέτης δαπανήθηκαν τα αναφερόμενα για κάθε στάδιο υλοποίησης ποσά.

3. Αλλαγή σκοπού από εξαρτημένη εργασία (με σταθερό εργοδότη ή με περισσότερους του ενός σταθερούς εργοδότες) ή παροχή υπηρεσιών ή έργου σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (Άρθρα 12,15 & 25 του ν.3686/2005 και άρθρο 6 του ν.3536/2007)

• Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί για πρώτη φορά ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.
• Οικονομοτεχνική μελέτη από την οποία θα προκύπτει το ύψος της επένδυσης, ο εξοπλισμός, ο αριθμός και οι ειδικότητες των εργαζομένων καθώς και στοιχεία που θα αποδεικνύουν την επιστημονική, τεχνική ή επαγγελματική του κατάρτιση ως προς τη δραστηριότητα που θέλει να ασκήσει (πτυχία, βεβαιώσεις σπουδών, προϋπηρεσία) όπου απαιτούνται.
• .Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από το προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (βεβαίωση του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης, από την οποία προκύπτουν οι ημέρες εργασίας και η διάρκεια ασφάλισης).
• Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τραπεζικού ιδρύματος της ημεδαπής στο όνομα του αιτούντος στον οποίο θα έχει κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό που έχει κριθεί ως επαρκές (τουλάχιστον 60.000 ευρώ).
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.4. Αλλαγή σκοπού από ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε εξαρτημένη εργασία με σταθερό εργοδότη ή σε περισσότερους του ενός μη σταθερούς εργοδότες λόγω αποδεδειγμένης διακοπής της δραστηριότητας (Άρθρο 25 του ν.3386/2005 και άρθρο 9 παρ. 4 του ν.3536/2007).

• Επίσημο αποδεικτικό στοιχείο διακοπής της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εργοδότη από δημόσια υπηρεσία, από την οποία να προκύπτει ότι η αμοιβή του είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του ή υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του από δημόσια υπηρεσία, στην οποία να αναφέρεται ότι η αμοιβή του εργαζόμενου είναι ίση με τις μηνιαίες αποδοχές του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ορίζονται με την εκάστοτε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθώς και το διάστημα απασχόλησής του.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης σύμβασης; α) άτομα που απασχολούνται σε γεωργικές εργασίες, β) οικοδόμοι, γ) αποκλειστικές νοσοκόμες δ) προσωπικό εργαζόμενο κατ΄ οίκον.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Β2) Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

1. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας – Αρχική χορήγηση (Άρθρο 27)

• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας – Ανανέωση (Άρθρο 27)

• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι συνεχίζει να ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα ή η δραστηριότητα που ασκεί είναι συνέχεια ή η εξέλιξη της αρχικής.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.
• Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης.

3. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 27 παρ. 5)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλη οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας, Ανανέωση (Άρθρο 27 παρ. 5)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια. 

Β)3 Ανάπτυξη «στρατηγικών επενδύσεων»

1. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα της στρατηγικής επένδυσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που έχουν κριθεί απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 μέλη οικογένειας του νόμιμου εκπροσώπου και των στελεχών που έχουν κριθεί απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

4. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών βοηθητικό προσωπικό.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Έγγραφο της χώρας προέλευσης που πιστοποιεί την ιδιότητα του πολίτη τρίτης χώρας, ως βοηθητικό προσωπικό ατόμου με ειδικές ανάγκες.

5. Ανανέωση άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα της στρατηγικής επένδυσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Βεβαίωση της «Επενδύστε στην Ελλάδα» για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και τη διατήρηση της ιδιότητας του νομίμου εκπροσώπου.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

6. Ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν κριθεί απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Βεβαίωση της «Επενδύστε στην Ελλάδα» για την πορεία υλοποίησης της επένδυσης και την αναγκαιότητα συνέχισης της διαμονής των συγκεκριμένων προσώπων στην Ελλάδα.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

7. Ανανέωση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 μέλη οικογένειας του νόμιμου εκπροσώπου και των στελεχών που έχουν κριθεί απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της στρατηγικής επένδυσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

8. Ανανέωση άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών σε βοηθητικό προσωπικό.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη τρίτης χώρας, ατόμου με ειδικές ανάγκες ότι εξακολουθεί να απασχολείται ως βοηθητικό προσωπικό.

(Το υποκεφάλαιο Β3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την 23195/20.5.2013)


Γ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Γ1) Σπουδές

1. Σπουδές – Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ετήσιας διάρκειας (Άρθρο 5 του Π.Δ. 101/2008 )

• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών


2. Σπουδές - Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής ισόχρονης με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών (Άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 101/2008)


• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή καθώς και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος .
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών
• Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής

3. Σπουδές – Ενδιάμεση πιστοποίηση συνέχισης των σπουδών (ανά διετία)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών για το διάστημα των δύο ετών από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδος των σπουδών ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής4. Σπουδές - Ανανέωση (Άρθρο 6 του Π.Δ. 101/2008)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του ή λεπτομερής έκθεση προόδου από αρμόδιο όργανο, σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
• Βεβαίωση οικείου ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Σπουδές - Κινητικότητα εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Άρθρο 7 του Π.Δ. 101/2008)

• Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή καθώς και βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος .
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05 όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Συναίνεση των γονέων ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα για την προβλεπόμενη διαμονή, σε περίπτωση που είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών
• Απόδειξη καταβολής παραβόλου ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε έτος για το οποίο χορηγείται η άδεια διαμονής
• Ακριβές αντίγραφο της άδειας διαμονής για σπουδές, της οποίας είναι κάτοχος στο άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κύκλο σπουδών που έχει διανύσει ο σπουδαστής σε αυτό, καθώς και για το συμπληρωματικό ή συναφή χαρακτήρα του ανωτέρω κύκλου σπουδών με το πρόγραμμα που πρόκειται να παρακολουθήσει στην Ελλάδα
• Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του σπουδαστή σε κοινοτικό ή διμερές πρόγραμμα ανταλλαγής ή βεβαίωση των αρμόδιων αρχών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι έχει γίνει δεκτός σε αυτό ως σπουδαστής για διάστημα τουλάχιστον δύο ετών ή βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος του άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την οποία πιστοποιείται η υποχρεωτική παρακολούθηση μέρους του προγράμματος των σπουδών αυτών στην Ελλάδα6. Μέλος οικογένειας σπουδαστή

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του γονέα ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.Γ2) Επαγγελματική κατάρτιση

1. Επαγγελματική κατάρτιση - Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30 παρ. 2)

• Βεβαίωση εγγραφής από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή.
• Έγκριση φοίτησης από τον Ο.Ε.Ε.Κ.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.2. Επαγγελματική κατάρτιση – Ανανέωση (Άρθρο 30, παρ. 2)

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το αρμόδιο δημόσιο ή ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών, από το οποίο να προκύπτει η γενικότερη πρόοδός του.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 30, παρ. 3)

• Βεβαίωση του εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για φοίτηση σε πρόγραμμά του, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, θεωρημένη από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.4. Σπουδές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Ανανέωση (Άρθρο 30 παρ. 3 )

• Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το αρμόδιο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.


Γ3) Υπότροφοι –Ειδικά Προγράμματα

1. Υπότροφοι –Συμμετοχή σε Ειδικά Προγράμματα, Χορήγηση (Άρθρο 34)

• Βεβαίωση του φορέα υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος για τη συμμετοχή του υπηκόου τρίτης χώρας σε αυτό ή για τη χορήγηση υποτροφίας, καθώς και για τη διάρκεια του προγράμματος ή της χορηγούμενης υποτροφίας.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34 παρ. 3), Αρχική χορήγηση

• Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών, από την οποία θα προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται αποδεκτός στο πρόγραμμα για πρακτική άσκηση στο αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και η χρονική διάρκεια του εν λόγω προγράμματος.
• Στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ασφαλισμένος καθ΄όλη τη διάρκεια παραμονής στην ημεδαπή.

3. Φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα με σκοπό την πρακτική άσκηση (Άρθρο 34 παρ. 3), παράταση - ανανέωση

• Βεβαίωση του αρμόδιου, κατά περίπτωση φορέα ανταλλαγών από την οποία θα προκύπτει η ανάγκη εξάμηνης παράτασης της χρονικής διάρκειας του προγράμματος πρακτικής άσκησης του υπηκόου τρίτης χώρας, που αφορά αντικείμενο των σπουδών του σε συγκεκριμένη επιχείρηση στην οποία έχει ήδη απασχοληθεί για το προηγούμενο εξάμηνο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Γ4) Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 32)

• Βεβαίωση των αντίστοιχων σχολών ή των ειδικών σχολείων των ενόπλων Δυνάμεων, ή των Σωμάτων Ασφαλείας, ή βεβαίωση από τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, από την οποία να προκύπτει ότι έχει γίνει δεκτός για φοίτηση, καθώς και η χρονική διάρκεια των σπουδών στις εν λόγω σχολές και η ανάληψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


Γ5) Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας

1. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 33)

• Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας, καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση αυτής.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που αφορά στην τοποθέτηση του υπηκόου τρίτης χώρας για ειδίκευση στο ανωτέρω νοσηλευτικό ίδρυμα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση (Άρθρο 33)

• Βεβαίωση του οικείου νοσηλευτικού ιδρύματος ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να συμμετέχει στη διαδικασία απόκτησης ιατρικής ειδικότητας.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 33 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, Ανανέωση ( Άρθρο 33 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Γ6) Εθελοντική υπηρεσία

Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άρθρο 10 του Π.Δ. 101/2008)

• Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδίου, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των εξόδων τυχόν εκπαίδευσής του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και η οποία περιλαμβάνει επίσης, περιγραφή των καθηκόντων του και των όρων άσκησής τους, καθώς και του ωραρίου εργασίας του και της χρονικής διάρκειας του προγράμματος
• Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης που έχει συνάψει ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος εθελοντικής υπηρεσίας, για οποιαδήποτε αξίωση αποζημίωσης ήθελε προβάλλει ο εθελοντής εις βάρος του ιδίου ή τρίτων, κατά τη διάρκεια παροχής της εθελοντικής υπηρεσίας.

Γ7) Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

1. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 36 )


• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, Ανανέωση ( Άρθρο 36 )

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.


3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 36 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, οικονομικά ανεξάρτητου ατόμου, Ανανέωση ( Άρθρο 36 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αποδεικτικά στοιχεία ότι εξακολουθεί να διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05» όπως ισχύει κάθε φορά.


Γ8) Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων, (Άρθρο 37)

• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών για την διπλωματική ιδιότητα του γονέα και το χρονικό διάστημα υπηρεσίας του στην Ελλάδα.


Γ9) Υπηρετικό προσωπικό Διπλωματικών Αποστολών

1. Ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό μελών Διπλωματικών Αποστολών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 37 )

• Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, για την ιδιότητά τους, καθώς και για το χρόνο απασχόλησής τους στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Γ10) Ανταποκριτές ξένου τύπου

1. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής διαπίστευσης από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Ανταποκριτές ξένου τύπου, Ανανέωση (Άρθρο 38)

• Βεβαίωση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης ότι εξακολουθεί να υφίσταται η διαπίστευση του εν λόγω ανταποκριτή.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 38)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας ανταποκριτή ξένου τύπου, Ανανέωση ( Άρθρο 38 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

Γ11) Λειτουργοί γνωστών θρησκειών

1. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 39 )

• Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή
• Βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος θα ασκήσει αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.2. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών , Ανανέωση (Άρθρο 39)

• Βεβαίωση του οικείου Μητροπολίτη, όταν πρόκειται για λειτουργούς της επικρατούσας θρησκείας, ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα ή
• Βεβαίωση από τον εκπρόσωπο της γνωστής στη Χώρα θρησκείας ότι ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να ασκεί αποκλειστικά ιερατικά καθήκοντα καθώς και ότι θα αναλάβει τα έξοδα διαβίωσης του στη χώρα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Αρχική χορήγηση, (Άρθρο 39 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας λειτουργού γνωστής θρησκείας, Ανανέωση ( Άρθρο 39 παρ. 2)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Γ12) Αθωνιάδα Σχολή

1.Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 40)

• Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
• Βεβαίωση εγγραφής στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία στην οποία να αναφέρεται και η συνολική διάρκεια των σπουδών.
• Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Φοίτηση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους , Ανανέωση (Άρθρο 40)

• Βεβαίωση Ιεράς Μονής, ιδρύματος, ή ιδιώτη ότι αναλαμβάνουν την κηδεμονία τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης του, στο Αγ. Όρος.
• Βεβαίωση της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας ότι συνεχίζεται η φοίτηση του και συγκεκριμένα παρατείνεται κατά ένα έτος προκειμένου να τελειώσει τις σπουδές του.
• Βεβαίωση της Ιεράς Επιστασίας ή της Ιεράς Μονής ή του ιδρύματος ή του ιδιώτη, που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ότι αναλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας του και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.Γ13) Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του Αγιορείτικου βίου

1. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.2. Σπουδή και γνωριμία του Αγιορείτικου βίου, Ανανέωση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του, και ότι αναλαμβάνει να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και πλήρους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Εισήγηση της Ιεράς Επιστασίας για την χορήγηση της αντίστοιχης άδειας διαμονής.


3. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής από την οποία να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
• Βεβαίωση της φιλοξενούσας Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Γνωριμία του Μοναχικού βίου ή Μοναχισμός, Ανανέωση (Άρθρο 41)

• Βεβαίωση της φιλοξενούσα Ιεράς Μονής από την οποία προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι εγγεγραμμένος στο μοναχολόγιο της Μονής ως μοναχός είτε ως δόκιμος μοναχός, και ότι η Μονή αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα ,τροφή και τα λοιπά έξοδα διαβίωσής του.
• Βεβαίωση της φιλοξενούσα Ιεράς Μονής ότι αναλαμβάνει την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του μοναχολογίου.
• Απολυτήριο της προηγούμενης Μονής, σε περίπτωση μετακίνησης.

Γ14) Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (Άρθρο 42)

• Βεβαίωση ασφάλισης για κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης και για την κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Σε περίπτωση που υπάρχει με τη χώρα του διακρατική συμφωνία ασφάλισης για υγεία και εργατικό ατύχημα, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της χώρας του ότι είναι ασφαλισμένος στο κοινωνικό ασφαλιστικό της σύστημα σε διαφορετική περίπτωση θα προσκομίσει εγγύηση του κράτους προέλευσης, ότι θα καλύψει τον ασφαλιστικό κίνδυνο από τις ανωτέρω αιτίες ή ασφαλιστήριο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρίας κάλυψης των ανωτέρω κινδύνων για την απασχόλησή του ως Τour Leader στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση από τη Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας που εδρεύει το τουριστικό γραφείο, στην οποία να αναφέρεται ότι εγκρίνεται η εργασία του αλλοδαπού ως Αρχηγού οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού.
• Βεβαίωση του αλλοδαπού τουριστικού γραφείου που να βεβαιώνει ότι ο υπό απασχόληση αλλοδαπός αμείβεται από το εν λόγω γραφείο.
• Υπεύθυνη δήλωση ελληνικού τουριστικού γραφείου που συνεργάζεται με αλλοδαπό τουριστικό γραφείο ότι ο αλλοδαπός δεν θα προσληφθεί για εργασία και ότι θα απασχοληθεί εκτός του γραφείου για την εξυπηρέτηση των αφικνούμενων ομάδων τουριστών μέσω αλλοδαπού τουριστικού γραφείου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.
• Υπεύθυνη δήλωση του υπηκόου τρίτης χώρας ότι δεν πρόκειται να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.


Γ15) Ερευνητές

1. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 7 του Π.Δ.128/2008)

• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
• Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία


2. Άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση , Άρθρο 8 του Π.Δ. 128/2008)

• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης περί παράτασης συνεργασίας με τον ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ή αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού φορέα

3. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.Δ. 128/2008)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Μέλος οικογένειας αιτούντος άδεια διαμονής για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.Δ. 128/2008)

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.

5. Άδεια διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει λάβει άδεια διαμονής ερευνητή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπόνηση μέρους της έρευνας στην Ελλάδα

• Φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής «Ερευνητή» χορηγηθείσας από άλλο κράτος μέλος
• Ακριβές αντίγραφο της σύμβασης υποδοχής υπογεγραμμένη με ερευνητικό οργανισμό, από την οποία να προκύπτουν οι όροι συνεργασίας, ο χρόνος ολοκλήρωσης της, καθώς και η κάλυψη του συνόλου των εξόδων διαμονής και διαβίωσης στην Ελλάδα.
• Ατομική δήλωση ανάληψης οικονομικής ευθύνης από τον ερευνητικό οργανισμό
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσίαΔ) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Δ1) Ανθρωπιστικοί

............................................................

(Το Κεφάλαιο Δ1 καταργήθηκε με την απόφαση 21879/11/22.8.2011)

Δ2) Δημόσιο Συμφέρον

1. Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 45 )

• Βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα που θα πιστοποιεί την ύπαρξη λόγων δημοσίου συμφέροντος.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση ( Άρθρο 45 )

• Πρόσφατη βεβαίωση του κατά περίπτωση αρμόδιου φορέα ότι εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος στο πρόσωπο του υπηκόου τρίτης χώρας.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 45 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


4. Μέλος οικογένειας κατόχου άδειας διαμονής για Δημόσιο Συμφέρον, Ανανέωση (Άρθρο 45 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γέννησης στην περίπτωση τέκνων που έχουν γεννηθεί στην ελληνική επικράτεια.


Δ3) Θύματα εμπορίας ανθρώπων

1. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 50 )

• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.

2. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση ( Άρθρο 50 )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, εφόσον υφίσταται
• Προηγούμενη άδεια διαμονής.

3. Θύματα εμπορίας ανθρώπων, Ανανέωση για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 (Άρθρο 52)

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου με την ισχύουσα άδεια διαμονής.
• Πράξη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του ως θύματος εμπορίας ανθρώπων.
• Αποδεικτικό από το οποίο να προκύπτει το αμετάκλητο της Δικαστικής Απόφασης.
• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης.


Ε) ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ

Ε1) Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

1. Αίτηση του συντηρούντος για την έγκριση εισόδου μέλους της οικογένειας του στη χώρα λόγω οικογενειακής συνένωσης (άρθρο 5 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. )

• Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας και της ισχύουσας άδειας διαμονής του ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός και σε περίπτωση μη κοινών τέκνων, δημόσιο έγγραφο των αλλοδαπών αρχών επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο θα προκύπτει ο συγγενικός δεσμός των τέκνων και του έτερου των συζύγων συνοδευόμενο από επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, με το οποίο θα βεβαιώνεται η δυνατότητα διαμονής τους στην Ελλάδα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.). Στην περίπτωση που ο συντηρών ζητεί την επανένωση με ανήλικο τέκνο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο πολυγαμικού γάμου με άλλη σύζυγο από αυτή με την οποία έχει επανενωθεί στην Ελλάδα και για το οποίο του έχει ανατεθεί νομίμως η επιμέλεια, προσκομίζει επιπλέον έγγραφο της χώρας κατοικίας του τέκνου, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο με το οποίο αποδεικνύεται η ανάθεση της επιμέλειας αποκλειστικά στον συντηρούντα.
• Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι τα μέλη της οικογένειας του για τα οποία ζητείται η έγκριση εισόδου πρόκειται να κατοικήσουν μαζί του.
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή άλλο επίσημο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ), προσαυξημένο κατά 20% για τον έτερο σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο.
• Αποδεικτικά ότι είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


2. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση ( άρθρο 7 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. )
• Ακριβές φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση

3. Μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση (άρθρο 8 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ.), Ανανέωση

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης ή αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του συντηρούντος και των μελών της οικογένειας του για το προηγούμενο οικονομικό έτος, από την οποία να προκύπτει το εισόδημα τους. (Η προσμέτρηση γίνεται βάσει των αναφερόμενων στην παρ. 3(γ) του άρθρου 8 του Π.Δ. )
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.4. Αρχική άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ.4 του ν.3731/2008 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του μέλους της οικογένειας
• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους, επικυρωμένο και μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Δήλωση Ε9 στην περίπτωση ιδιοκτησίας ή Θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ), ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία θα δηλώνει ότι παραχωρεί στο συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.

5. Ανανέωση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σε μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας για τις περιπτώσεις που οι οικογένειες συστήνονται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ.4 του ν.3731/2008 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

6. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής σε ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών που γεννιούνται στην Ελλάδα (άρθρο 40 παρ. 4β του ν.3731/2008 )

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση ανανέωσης
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

7. Ανανέωση άδειας διαμονής ανήλικων τέκνων υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα

• Αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί σχετική αίτηση
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση

Ε2) Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

1. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Αρχική χορήγηση (άρθρο 11 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης)

• Ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής για οικογενειακή επανένωση από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η πενταετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα για το σκοπό αυτό ή έγγραφο που αποδεικνύει την ενηλικίωση ή ληξιαρχική πράξη θανάτου του συντηρούντος για την περίπτωση θανάτου ή απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου για την περίπτωση διαζυγίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νέου συμβολαίου μίσθωσης κατοικίας ή Ε9 για ιδιόκτητη κατοικία, για την περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της έγγαμης συμβίωσης συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι υφίσταται διακοπή της συμβίωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης


2. Αυτοτελής άδεια διαμονής των τέκνων οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, Ανανέωση μέχρι την συμπλήρωση του 21ου έτους ( άρθρο 11 του αριθμ. 131/2006 Π.Δ. περί ¨Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης)

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


3. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα για την αρχική χορήγηση, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου και πιστοποιητικού υγείας.


4. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 60 παρ. 5 )

• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε
• Ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική δημόσια αρχή ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


5. Άδεια διαμονής σε σύζυγο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση ( Άρθρο 60 παρ. 5)

• Επικυρωμένο, φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) του/της συζύγου ή του αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου που του χορηγήθηκε.
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση σε σχέση με τα αναφερόμενα στο κατατεθέν κατά την αρχική χορήγηση της άδειας διαμονής πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


6. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Αρχική χορήγηση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5)

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.), του/της ομογενούς συζύγου ή της αντίστοιχης άδειας διαμονής.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
7. Άδεια διαμονής σε χήρα και ανήλικο τέκνο επαναπατρισθέντος ή παλιννοστήσαντος ή ομογενούς, Ανανέωση (πενταετία), ( Άρθρο 60 παρ. 5 )

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

8. Αυτοτελής άδεια διαμονής σε μέλη οικογένειας επαναπατρισθέντος ή παλλινοστήσαντος ή ομογενούς (άρθρο 45 παρ.1ε του ν.3731/2008 )

• Αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης


9. Αυτοτελής άδεια διαμονής σε αλλογενείς συζύγους ομογενών από Αλβανία (άρθρο 45 παρ. 1ε περ. γ του ν.3731/2008 )

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
• Αμετάκλητη απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης9. Ανανέωση της αυτοτελούς άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05


• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στα οικεία άρθρα για την αρχική χορήγηση, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης εθνικής θεώρησης εισόδου και πιστοποιητικού υγείας.ΣΤ) ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ Ε.Ε

1. Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε.

1α. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007)

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ή ισοδύναμου εγγράφου που αποδεικνύει τη συγγενική σχέση, το οποίο θα πρέπει να προέρχεται από την υπηρεσία που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους ή ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής δημόσιας αρχής σε περίπτωση τέλεσης γάμου στην Ελλάδα.
• Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης ,
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1β. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.Δ 106/2007 )

• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου1γ. Δελτίο διαμονής των τέκνων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007)

• Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.

1δ. Δελτίο διαμονής των τέκνων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Ανανέωση (Άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007)

• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης,
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου
1ε. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007 )

• Ακριβές αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής του πολίτη της Ένωσης .
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του πολίτη της Ένωσης ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1στ. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε, ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση ( Άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007 )

• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου.

2. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους - μέλους της Ένωσης

2α. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ένωσης (άρθρο 13 του Π.Δ. 106/2007)


• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

2β. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ένωσης (άρθρο 13 του Π.Δ. 106/2007)
• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου μόνιμης διαμονής
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

2γ.Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους – μέλους της Ένωσης - Παρεκκλίσεις ( Άρθρο 14 του Π.Δ.106/2007)

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
• Επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής ή του δελτίου μόνιμης διαμονής του πολίτη της Ένωσης
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
• Σε περίπτωση θανάτου του πολίτη της Ε.Ε., βεβαίωση από την αρμόδια αρχή για τον χρόνο διαμονής του στην Ελλάδα ή βεβαίωση από την αρμόδια αρχή ότι ο θάνατός του οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια.3. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. –Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής - Αρχική χορήγηση ( Άρθρα 11 και 12 του Π.Δ. 106/2007)

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
• ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
• υπεύθυνη δήλωση του/της συζύγου ότι ο πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. αναχώρησε από τη χώρα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή
• απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή
• επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή
• έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα


4. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. – Περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης (Διάσταση)

• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου διαμονής
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την υποβολή της ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα
• Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
Ζ. ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΈΛΛΗΝΑ

1. Δελτίο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών, μέλη οικογένειας Έλληνα

1α. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο πολίτη Έλληνα. Αρχική χορήγηση ( Άρθρο 61 του ν.3386/05 και άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007)

• Αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου
• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

1β. Δελτίο διαμονής σε σύζυγο ‘Ελληνα . Ανανέωση ( Άρθρο 61 του ν.3386/05 και άρθρο 9 του Π.Δ 106/2007 )

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου1γ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61 του ν.3386/05 και άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007)

• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Επίσημο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η δυνατότητα διαμονής στην Ελλάδα εφόσον δεν πρόκειται για κοινά ή ενήλικα τέκνα (π.χ. απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου, έγγραφη συμφωνία των γονέων για τον επιμερισμό της επιμέλειας των τέκνων που έχει περιβληθεί το νόμιμο τύπο κ.λ.π.).
• Πράξη υιοθεσίας, όπου αυτή απαιτείται.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των τέκνων στην Ελλάδα.

1δ. Δελτίο διαμονής των τέκνων Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων συμπεριλαμβανομένων των υιοθετημένων τέκνων αυτών, Ανανέωση (Άρθρο 61 του ν.3386/05 και άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007)

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσής τους στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου


1ε. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων, Αρχική χορήγηση (Άρθρο 61 του ν.3386/05 και άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007 )

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
• Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Έλληνα ή του ετέρου των συζύγων ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.
• Υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


1στ. Δελτίο διαμονής των απευθείας ανιόντων Έλληνα, ή του ετέρου των συζύγων, Ανανέωση ( Άρθρο 61 του ν.3386/07 και άρθρο 9 του Π.Δ. 106/2007 )

• Ακριβές αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας του Έλληνα,
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .
• Σε περίπτωση που δεν εργάζονται, υπεύθυνη δήλωση του Έλληνα ότι συγκατοικούν και ότι αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης και διαβίωσης των ανιόντων στην Ελλάδα.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

.

2. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα

2α. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα (άρθρο 63 του ν.3386/05 και άρθρο 13 του Π.Δ. 106/2007)


• Αντίγραφο του δελτίου διαμονής
• Επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Έλληνα
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η διατήρηση του συγγενικού δεσμού.
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου

2β. Δελτίο μόνιμης διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα Ανανέωση (άρθρο 63 του ν.3386/05 και άρθρο 13 του Π.Δ. 106/2007)

• Αντίγραφο του δελτίου μόνιμης διαμονής
• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων του διαβατηρίου3. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα -Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής ( Άρθρο 62 του ν.3386/05 και 11 και 12 του Π.Δ. 106/2007)

• Αντίγραφο του ισχύοντος δελτίου διαμονής
• Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου στην περίπτωση που τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στην Ελλάδα επί ένα έτος τουλάχιστον πριν από το θάνατό του ή
• απόφαση διαζυγίου στην περίπτωση που ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• απόφαση διαζυγίου και δικαστική απόφαση για την επιμέλεια των τέκνων στην περίπτωση που αυτή έχει ανατεθεί στο/στην σύζυγο που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή
• επικυρωμένο αντίγραφο της καταγγελίας που έχει υποβάλει σε αρμόδια Ελληνική αρχή στην περίπτωση άσκησης ενδοοικογενειακής βίας ή
• οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η συνδρομή ιδιαιτέρως δυσχερών καταστάσεων ή δικαστική απόφαση ή
• έγγραφη συμφωνία των συζύγων ή δικαστική απόφαση από τα οποία να προκύπτει η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας του ετέρου των συζύγων που είναι υπήκοος τρίτης χώρας με ανήλικο τέκνο τους στην Ελλάδα
• ληξιαρχική πράξη θανάτου ή έγγραφο που πιστοποιεί την αναχώρηση του Έλληνα από την Ελλάδα και βεβαίωση εγγραφής των τέκνων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια σε εκπαιδευτικό ίδρυμα


4. Δελτίο διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, μέλος οικογένειας Έλληνα – Περίπτωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης (Διάσταση)

• Ακριβές αντίγραφο του δελτίου διαμονής
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Αντίγραφο της υποβληθείσας αγωγής διαζυγίου από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• Αντίγραφο σύμβασης μίσθωσης κατοικίας από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την διακοπή της συγκατοίκησης ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα ή
• Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης από την οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι πριν την υποβολή της ο γάμος διήρκεσε τρία τουλάχιστον έτη εκ των οποίων το ένα στην Ελλάδα
• Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη πόρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 4415/06 ΚΥΑ (ΦΕΚ 398/Τβ΄/3.4.06) περί «Καθορισμού του ύψους και τρόπου απόδειξης διάθεσης επαρκών πόρων, που προβλέπονται ως προϋπόθεση στις διατάξεις του ν.3386/05», όπως ισχύει κάθε φορά.
Η. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΈΛΛΗΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΗ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1.Χορήγηση άδειας διαμονής (Άρθρο 45 παρ.1 περ. η του ν.3731/2008)

• Αντίγραφο άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή δελτίου διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.
• Αντίγραφο προηγούμενης άδειας διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05 όπως ισχύει
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου του υπηκόου τρίτης χώρας, του Έλληνα ή του πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή
• Απόφαση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου
• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής του προηγούμενου καθεστώτος διαμονής τους, με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης θεώρησης εισόδου και πιστοποιητικού υγείας

2. Χορήγηση άδειας διαμονής σε περίπτωση που το μέλος οικογένειας Έλληνα είναι γονέας ανήλικου ημεδαπού ή συνταξιοδοτείται από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημεδαπού τέκνου σε περίπτωση που είναι γονείς ημεδαπών ή
• Πράξη Ασφαλιστικού Φορέα για τη χορήγηση σύνταξης

Θ. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΓΟΝΕΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ

1.Αρχική χορήγηση δελτίου διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού (άρθρο 94 του ν.3386/05)
.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ημεδαπού τέκνου.
• Βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

2. Δελτίο διαμονής σε γονέα ανήλικου ημεδαπού, Ανανέωση.

• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης .Ι) ΆΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
1. Αρχική χορήγηση άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας( άρθρο 91 παρ.2 του ν.3386/05 και άρθρο 39 του ν.3731/2008)


• Βεβαίωση των αρμοδίων κατά περίπτωση αρχών για τον συνολικό χρόνο νόμιμης διαμονής στην ελληνική επικράτεια ή ακριβή φωτοαντίγραφα προηγούμενων αδειών διαμονής από τις οποίες να αποδεικνύεται συνολικά η δεκαετής νόμιμη διαμονή του στην Ελλάδα.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων μόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 17, 20- 22, 25-27.
• Αποδεικτικό εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων μόνο για τις περιπτώσεις που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 15, 20- 22, 25-27 και αναφορικά με το χρονικό διάστημα της προηγούμενης άδειας διαμονής του.

2.Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας – Ανανέωση(άρθρο 91 παρ.2 )

• Φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων των ταξιδιωτικών εγγράφων που καλύπτουν την τελευταία δεκαετία πριν την ανανέωση
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, για την πλήρη κάλυψη ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης ή επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου υγείας του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού βάσει της κείμενης νομοθεσίας.ΙΑ) ΆΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ

1. Άδεια διαμονής με την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρα 4 & 5 του αριθμ. 150/2006 Π.Δ.).

• Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας των δύο προηγουμένων της υποβολής της αίτησης οικονομικών ετών ή άλλο επίσημο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι διαθέτει ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500 ευρώ) προσαυξημένο κατά 15% για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας που τον βαρύνει.
• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο είναι ασφαλισμένος για την πλήρη κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης για τον ίδιο και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας του.
• Επικυρωμένο συμβόλαιο αγοράς κατοικίας ή θεωρημένη σύμβαση μίσθωσης κατοικίας από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή σε περίπτωση παραχώρησης κατοικίας υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της οικίας, θεωρημένη από την Υπηρεσία Εισοδήματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), στην οποία δηλώνει ότι παραχωρεί στον συντηρούντα την συγκεκριμένη οικία, για τη χρήση της οποίας δεν εισπράττει μίσθωμα.
• Πιστοποιητικό ελληνομάθειας από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


2. Άδεια διαμονής με την ιδιότητα του επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 17 § 5 του αριθμ. 150/2006 Π.Δ.), Ανανέωση

• Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες.
• Ακριβές φωτοαντίγραφο όλων των σελίδων ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη Χώρα μας και της προηγούμενης άδειας διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος.

Κεφάλαιο ΙΒ. Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα.

1. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα.
• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.
• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4146/2013.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

2. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου.
• Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.
• Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι το συμβόλαιο αγοράς καλύπτει τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν. 4146/2013.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.
• Βεβαίωση ότι ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

3. Χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4002/2011.
• Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον ΕΟΤ.
• Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Χορήγηση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

5. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, ιδιοκτήτες, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή, εξ’ ολοκλήρου ή εξ’ αδιαιρέτου, ακινήτων στην Ελλάδα.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

6. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, που διαθέτουν, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, τους ανήκουν εξ’ ολοκλήρου.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ ή του Διοικητικού Πρωτοδικείου ότι δεν έχει τροποποιηθεί το καταστατικό του νομικού προσώπου.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

7. Ανανέωση άδειας διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 4002/2011.
• Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

8. Ανανέωση άδειας διαμονής στα κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 3386/2005 μέλη οικογένειας του πολίτη τρίτης χώρας.
• Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
• Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
• Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης τέκνου που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

(Το κεφάλαιο ΙΒ, τέθηκε όπως προστέθηκε με την 23195/20.5.2013)ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1) Άδεια διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν κριθεί ως αλλογενείς
(Άρθρο 91 παρ. 6 του ν.3386/2005)

• Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν κριθεί ως αλλογενείς υπήκοοι τρίτων χωρών.
• Ακριβές αντίγραφο της προσωρινής άδειας διαμονής (για τους συζύγους αυτών) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2) Άδεια διαμονής σε υπηκόους Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)

Α. Χορήγηση άδειας διαμονής (Άρθρο 45 παρ.1 περ. ζ του ν.3731/2008)


• Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα καθώς και ότι διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα ή
• Ακριβές αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης
• Έγγραφο εισαγγελικής αρχής ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης ή τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για τη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων


Β. Χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλη οικογένειας υπηκόων Αλβανίας των οποίων απορρίπτεται αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) τα οποία ήταν εφοδιασμένα με αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα ως αλλογενή μέλη οικογένειας ομογενούς ή συγκατοικούσαν με τον ενδιαφερόμενο(άρθρο 45 παρ.1 περ. ζ του ν.3731/2008)


• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός ή ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων στην Ελλάδα
• Ακριβές αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης από την οποία προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν απέδειξαν ομογενειακή ιδιότητα καθώς και ότι διαμένουν επί τρία (3) τουλάχιστον έτη στην Ελλάδα ή
• Ακριβές αντίγραφο τελεσίδικης δικαστικής απόφασης επί τυχόν ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως της σχετικής απορριπτικής απόφασης
• Έγγραφο δημόσιας αρχής ότι δεν έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για χρησιμοποίηση ψευδών πληροφοριών, πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων, καθώς και για διάπραξη απάτης ή τελεσίδικη αθωωτική απόφαση για τη διάπραξη των ανωτέρω αδικημάτων ή
• Έγγραφα που αποδεικνύουν ότι κατά την ημερομηνία έκδοσης της απορριπτικής απόφασης συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή κάτοχο του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι εξακολουθούν να διαμένουν στη χώρα


3) Ανανέωση αδειών διαμονής για έναν από τους λόγους του ν.3386/05

α) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 91 παρ. 6 του ν. 3386/2005
β) Υπηκόων τρίτων χωρών κατόχων άδειας διαμονής του άρθρου 45 παρ. 1 περ. ζ του ν.37312008

• Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την αρχική χορήγηση άδειας διαμονής με εξαίρεση την υποχρέωση λήψης ειδικής θεώρησης εισόδου και πιστοποιητικού υγείας
• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση άδειας διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε περίπτωση που η άδεια διαμονής επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και αυτή εξακολουθεί να υφίσταται

Α) Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απαιτείται να είναι επίσημα μεταφρασμένα και επικυρωμένα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 92 του ν.3386/05.

Β) Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναζητείται αποδεικτικό φορολογικών υποχρεώσεων θα προσκομίζεται :
α) Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της φορολογικής δήλωσης εφόσον είχε υποβληθεί φορολογική δήλωση το προηγούμενο έτος ή β) Επικυρωμένο αντίγραφο υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης εάν κατά το έτος υποβολής της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής υπεβλήθη για πρώτη φορά φορολογική δήλωση ή γ) Υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης επικυρωμένη από την οικεία Δ.Ο.Υ
Οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 24103/2005 (ΦΕΚ Β/ 1804), απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 13703/28.06.2007 (ΦΕΚ Β 1135/2007) όμοια, καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης.

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης