Αριθ.Πρωτ.: 720/14.1.2008

Αντικατάσταση βεβαιώσεων καταχώρισης αιτήσεων με βεβαιώσεις τύπου Α’.

14 Ιαν 2008

Taxheaven.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ.Κώδικας:  10563
Πληροφορίες
Τηλ. : 210 3741219   


Αθήνα   14  Ιανουαρίου  2008
Αριθ. Πρωτ. : οικ. 720

Προς : Περιφέρειες της χώρας
          Δ/νσεις Αλλοδαπών και
          Μετανάστευσης
          (με την παράκληση να κοινοποιηθεί
          άμεσα στους Ο.Τ.Α. χωρικής σας
          αρμοδιότητας)
               

               
ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση βεβαιώσεων καταχώρισης αιτήσεων με βεβαιώσεις τύπου Α’

   
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ/263/Α/23.11.2007 δημοσιεύτηκε ο ν.3613/07 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
   
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του υπόψη νόμου, ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, για την εφαρμογή των οποίων θα εκδοθεί σύντομα ερμηνευτική εγκύκλιος.
   
Επί του παρόντος και δεδομένου ότι με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.3613/07, η οποία αντικαθιστά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν.3536/07, δεν υφίσταται πλέον αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου διαδικασία εξαγοράς,  θα θέλαμε να γνωρίσουμε στους αρμόδιους για θέματα υπηκόων τρίτων χωρών, υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, ότι μπορούν να προβούν σε αντικατάσταση των βεβαιώσεων καταχώρισης που έχουν χορηγήσει στους υπηκόους τρίτων χωρών που υπάγονται στο ρυθμιστικό πεδίο των εν λόγω διατάξεων, και στους οποίους δεν έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο για την εξαγορά των υπολειπομένων ημερών/μηνών ασφάλισης από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας, με βεβαιώσεις τύπου Α’.
   
Ομοίως και σε περιπτώσεις που κατ’ εφαρμογή των  διαλαμβανομένων στην υπ’ αριθ.53/2007 εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας είχαν προβεί σε αντικατάσταση των βεβαιώσεων καταχώρισης με βεβαιώσεις τύπου Α’, θέτοντας επί του σώματος της βεβαίωσης σχετική επισημείωση ότι   προκειμένου να εκδοθεί η άδεια διαμονής, πρέπει να προβούν σε εξαγορά υπολειπόμενων ημερών / μηνών εργασίας, μέχρι την 30.9.2007, μπορούν, προκειμένου  να αποφευχθούν  προβλήματα σε τυχόν  έξοδο και επανείσοδο των υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα, να προβούν σε εκ νέου αντικατάσταση, χωρίς την επίθεση της επισημείωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει αποσταλεί το σχετικό έγγραφο για την εξαγορά από την οικεία υπηρεσία της Περιφέρειας.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ                                                                                                   
 


Taxheaven.gr