Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.: 160/3.1.2006 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.: 160/3.1.2006
Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05


Αριθ.Πρωτ.: 160/3.1.2006 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,               
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ

Τηλέφωνο 210 32 29 937
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31


Αθήνα,  3  Ιανουαρίου  2006
Α.Π.: 160       


«Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα για την ανανέωση άδειας διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και των όρων και  προϋποθέσεων πρόσβασης στην μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05»

                                                               
                                                            ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ                ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                                                ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

               
               

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.    Της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του ν.3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (ΦΕΚ Α’ 212).

2.    Το άρθρο 90 του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ.63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση  και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4.    Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/6139/23.3.2004 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ Β’ 527),ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ο  ελάχιστος αριθμός ημερών ασφάλισης  ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα που πρέπει να πραγματοποιούν οι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να πληρείται η προϋπόθεση για ανανέωση των αδειών διαμονής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3386/05 καθορίζεται ως εξής:

1. α. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή εξαρτημένης  εργασίας  σε σταθερό εργοδότη και για ορισμένο είδος απασχόλησης, και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 200 ημέρες  ανά έτος.  Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής τους είτε από «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή από αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή από « Βεβαίωση εργοδότη» θεωρημένη από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ   που ελέγχει την έδρα του εργοδότη ( ή το απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του  εργοδότη) ή  το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις για την απεικόνιση της ασφάλισης έντυπο.
 Σε περίπτωση που οι υπήκοοι τρίτης χώρας ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, ορίζεται το ένα έτος ασφάλισης το οποίο αναλογεί σε τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων θα προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

β. Σε περιπτώσεις που οι υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε περισσότερους του ενός  μη σταθερούς  εργοδότες (οικοδόμοι, αποκλειστικοί νοσοκόμοι και προσωπικό εργαζόμενο κατ’ οίκον του εργοδότη) και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 150 ημέρες εργασίας ανά έτος. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής είτε από «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή ΔΑΤΕ ή από « Βεβαίωση εργοδότη» θεωρημένη από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ   που ελέγχει την έδρα του εργοδότη ( ή το απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του  εργοδότη) ή  το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις για την απεικόνιση της ασφάλισης έντυπο.
Εάν οι υπήκοοι τρίτων χωρών απασχολούνται σε περισσότερους του ενός εργοδότες και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ , ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης, ορίζεται το ένα έτος ασφάλισης το οποίο αναλογεί σε τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας.
Για την απόδειξη της ασφάλισης στον ΟΓΑ οι υπήκοοι τρίτης χώρας θα προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ.  Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ - ETAM, ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης οι 200 ημέρες εργασίας ανά έτος. Ο ανωτέρω αριθμός ημερών ασφάλισης αποδεικνύεται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα της άδειας διαμονής είτε από είτε από «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» ή από αντίγραφο Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή από  «Βεβαίωση εργοδότη» θεωρημένη από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ   που ελέγχει την έδρα του εργοδότη (ή το απογεγραμμένο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παράρτημα του  εργοδότη) ή  το προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις για την απεικόνιση της ασφάλισης έντυπο.


δ. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για παροχή υπηρεσιών ή έργου ή ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και ασφαλίζονται στους φορείς κύριας ασφάλισης αυτοαπασχολουμένων, ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης ορίζονται  οι 250 ημέρες εργασίας ανά έτος. Ως αποδεικτικό εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προσκομίζεται από τους ενδιαφερομένους βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα περί καταβολής των προς αυτόν ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλιστική ενημερότητα).

ε. Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών, επαγγελματιών ή βιοτεχνών, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ , ορίζεται ως ελάχιστος χρόνος ασφάλισης το ένα (1) έτος.

2. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής του, με επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3386/2005, ο υπήκοος τρίτης χώρας αλλάξει εργοδότη και το είδος της εργασίας υπάγεται σε άλλο ασφαλιστικό φορέα,  κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής για τη διαπίστωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης  λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των ημερών ασφάλισης  στους φορείς αυτούς.

3. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εάν οι  υπήκοοι τρίτων χωρών,  έχουν απασχοληθεί μικρότερο διάστημα κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής τους, θα πρέπει να αποδείξουν απολύτως τεκμηριωμένα  τον λόγο για τον οποίο δεν εργάσθηκαν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις δικαιολογημένης αποχής από την εργασία και δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν προκειμένου να αποδειχθεί ο ισχυρισμός.

α) ήταν άνεργος/η ( θα πρέπει να προσκομισθεί βεβαίωση του ΟΑΕΔ  από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα της τακτικής επιδότησης ανεργίας ή εγγραφή του στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ προσκομίζοντας παράλληλα και τη σχετική κάρτα ανεργίας θεωρημένη κάθε μήνα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ),

β) ήταν ασθενής (θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο για το χρονικό διάστημα της ασθενείας του/της ή γνωμάτευση ιατρού του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα του υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν νοσηλεύτηκε),

γ) ταξίδεψε εκτός Ελλάδας (θα πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο του διαβατηρίου για το χρονικό διάστημα της απουσίας του).

Oι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και στους λόγους δικαιολογημένης αποχής από την εργασία υπάγεται και κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που βάσει των διατάξεων της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας δικαιολογεί αποχή από την εργασία, όπως ανυπαίτιο κώλυμα, μάρτυρας σε δίκη, άδεια κυήσεως, άδεια λοχείας, θάνατος συγγενούς και βαριά ασθένεια, προφυλάκιση, εφόσον δεν ευθύνεται, άσκηση θρησκευτικών καθηκόντων, άδεια άνευ αποδοχών, αναστολή της εργασιακής σχέσης κ.λ.π.

Για την ανανέωση της άδειας διαμονής οι κατά περίπτωση οριζόμενες στην παράγραφο 1 ημέρες ασφάλισης θα μειώνονται κατά τον αριθμό των ημερών κατά τις οποίες δεν παρασχέθηκε εργασία. 

4.  Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών  που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά την πρώτη ανανέωση της άδειας διαμονής τους ή κατά τον πρώτο χρόνο απασχόλησής τους στην αγροτική οικονομία,  μπορεί να προσκομίζεται αντί της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, επικυρωμένο φωτ/φο  του Δελτίου Απογραφής, που θα χορηγείται από τον ανταποκριτή του ΟΓΑ. Κατά την επικύρωση του Δελτίου Απογραφής θα προστίθεται η σημείωση «Εκκρεμεί στον ΟΓΑ – Έχει απασχοληθεί στην αγροτική οικονομία κατά τα έτη…….».

Στις  περιπτώσεις που υπήκοοι τρίτης χώρας είναι κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων  17, 20, 21, 22 και 23 του ν.3386/2005, προσκομίζεται βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα  για την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και δεν αναζητείται η εκπλήρωση των ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα ισχύος της άδειας διαμονής του.  Σε περίπτωση που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής των άρθρων 18 και 19 του ίδιου νόμου, η βεβαίωση για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης δεν απαιτείται, εφόσον ο διακινούμενος προσκομίζει το θεωρημένο βιβλιάριο ασθενείας του ή διαθέτει Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλο ισοδύναμο Κοινοτικό έγγραφο.


Β. Καθορίζεται o ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων ή το ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης ανά έτος και ασφαλιστικό φορέα, προκειμένου να πληρούται η οικεία υποχρέωση στο πλαίσιο ανανέωσης των αδειών διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91  του ν.3386/05 ως εξής:

Σε περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έλαβαν άδεια διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν.3386/05 και επιθυμούν να  την ανανεώσουν  για εργασία, ως ελάχιστο χρονικό διάστημα ασφάλισης προκειμένου να πληρούται η οικεία υποχρέωση ανανέωσης των αδειών διαμονής,  ορίζεται το ήμισυ των ημερών απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έτους, εντός του οποίου είχαν δικαίωμα εργασίας. Κατά την ανανέωση της άδειας διαμονής οφείλουν να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Α1, περιπτώσεις α, β, γ, δ.

Γ. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις πρόσβασης στην εργασία της περίπτωσης β του άρθρου 59 του ν.3386/05 ως εξής:

1. Τα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που έχουν γίνει δεκτά στη χώρα για λόγους οικογενειακής επανένωσης, έχουν εξίσου μ’ αυτόν δικαίωμα πρόσβασης στη μισθωτή εργασία και σε άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

2. Το μέλος της οικογένειας που είναι κάτοχος άδειας διαμονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης και επιθυμεί να απασχοληθεί σε μισθωτή εργασία, υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, συνυποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης που θα παρέχει. Ειδικά για το πρώτο δωδεκάμηνο διάστημα διαμονής, από την χορήγηση της  αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση, η αρμόδια υπηρεσία αποφασίζει βάσει των κενών θέσεων εργασίας ανά ειδικότητα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν.3386/2005. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση  με την οποία εγκρίνει την πρόσβαση στην εργασία υπηκόου τρίτης χώρας ισόχρονης διάρκειας με την άδεια διαμονής του.

3. Εάν το μέλος της οικογένειας επιθυμεί να ασκήσει ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία, καταθέτοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συνοδευόμενα με την αντίστοιχη οικονομοτεχνική μελέτη. Ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 24 η οποία θα γνωμοδοτεί σχετικά.
Εάν η ανωτέρω Επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η αρμόδια υπηρεσία θα εκδίδει σχετική απόφαση έγκρισης της δραστηριότητας, η οποία θα είναι ισόχρονη με την άδεια διαμονής για οικογενειακή συνένωση.
Η άδεια διαμονής θα ανανεώνεται για οικογενειακή επανένωση εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και εάν το μέλος επιθυμεί να συνεχίσει τη μισθωτή εργασία ή την άσκηση της ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας θα εξετάζεται από την υπηρεσία η πλήρωση των προϋποθέσεων κατ’ αντιστοιχία με του συντηρούντος, λαμβανομένου υπόψη σε κάθε περίπτωση του χρονικού διαστήματος κατά τη διάρκεια του οποίου αυτό είχε πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

Δ. Οι διατάξεις του κεφ. Α εφαρμόζονται για την ανανέωση των αδειών διαμονής που λήγουν μετά την 1.1.2006.
Οι διατάξεις του κεφ. Β της παρούσας εφαρμόζονται από 1.1.2006.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                     ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ &   
 &  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                                                                                          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ                                                                  Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ                           Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


             

       

        

      

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης