ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 111/2007

Ερωτάται: 1) Αν είναι δυνατή η αντικατάσταση των αναπληρωματικών ελεγκτών, που έχουν οριστεί από την τακτική γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρείας, με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, 2) ποιοί ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν στην περίπτωση του ερωτήματος τον έλεγχο της χρήσης 2006, δεδομένου ότι σε άλλη ελεγκτική εταιρεία ανήκουν οι τακτικοί και σε άλλη οι αναπληρωματικοί ελεγκτές που έχουν οριστεί και 3) αν , σε περίπτωση κατά την οποία ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται κατά το νόμο να εκλέξει τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οφείλει η εταιρεία αυτή,για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων, να εκλέξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν.2190/1920 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.226/1992, κατά τις οποίες η ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρεία εκλέγει ελεγκτική εταιρεία και η τελευταία ορίζει τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

21 Μάρ 2007

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 111/2007

Του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Ατομική

 

Γνωμοδοτών: Ηλίας Παπαδόπουλος,Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.

Αριθμ.Ερωτήματος: Υπ' αριθμ.Πρωτ. Κ2-15662/6-11-2006 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης / Γενικής Γραμματείας Εμπορίου / Γεν.Διεύθυνσης Εσωτ.Εμπορίου / Διεύθυνσης ΑΕ και Πίστεως / Τμήματος Α'.

Περίληψη Ερωτήματος: Ερωτάται: 1) Αν είναι δυνατή η αντικατάσταση των αναπληρωματικών ελεγκτών, που έχουν οριστεί από την τακτική γενική συνέλευση ανώνυμης εταιρείας, με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, 2) ποιοί ελεγκτές θα πραγματοποιήσουν στην περίπτωση του ερωτήματος τον έλεγχο της χρήσης 2006, δεδομένου ότι σε άλλη ελεγκτική εταιρεία ανήκουν οι τακτικοί και σε άλλη οι αναπληρωματικοί ελεγκτές που έχουν οριστεί και 3) αν , σε περίπτωση κατά την οποία ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται κατά το νόμο να εκλέξει τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οφείλει η εταιρεία αυτή,για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών της καταστάσεων, να εκλέξει τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν.2190/1920 ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.226/1992, κατά τις οποίες η ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρεία εκλέγει ελεγκτική εταιρεία και η τελευταία ορίζει τους ελεγκτές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.

Η ορθή κατά τη γνώμη μας απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι η ακόλουθη:

Ι. Από το έγγραφο του ερωτήματος κατά τα στοιχεία που το συνοδεύουν προκύπτει το εξής πραγματικό:

1. H τακτική γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ", της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, με την από 31-5-2006 απόφασή της εξέλεξε για την εταιρική χρήση 1-1-2006  -  31-12-2006 δύο συγκεκριμένους τακτικούς και δύο συγκεκριμένους αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές , οι οποίοι κατά το χρόνο της εκλογής τους αυτής ήταν μέλη της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΟΕ" , της οποίας όμως (εταιρείας) δεν γίνεται καμία απολύτως μνεία στην προαναφερόμενη απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η εκλογή των ελεγκτών αυτών καταχωρήθηκε στο Μητρώο ΑΕ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο οποίο αναγράφηκε και η ελεγκτική εταιρεία , της οποίας ήταν μέλη οι ελεγκτές, εστάλη δε η σχετική υπ'αριθμ. Κ2-8321/8-6-2006 ανακοίνωση για την καταχώρηση αυτή στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση.

Στη συνέχεια, η ως άνω εταιρεία με την από 20-6-2006 αίτησή της προς την ερωτώσα υπηρεσία ανέφερε, ότι οι τακτικοί ελεγκτές της αποχώρησαν από την αναφερόμενη παραπάνω ελεγκτική εταιρεία και έγιναν μέλη της εταιρείας με την επωνυμία "BAKER TILLY HELLAS ΑΕ", ζήτησε δε τη διόρθωση της ανακοίνωσης της καταχώρησης.Κατόπιν αυτού έγινε η σχετική διόρθωση της ως άνω ανακοίνωσης με διαγραφή της αρχικής ως άνω ελεγκτικής εταιρείας, σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης στην οποία όπως προεκτέθηκε δεν γινόταν μνεία της ελεγκτικής εταιρείας.

Ακολούθως, η ίδια ως άνω εταιρεία υπέβαλε στην ερωτώσα υπηρεσία το από 22-8-2008 πρακτικό της έκτακτης γενικής της συνέλευσης, με το οποίο αποφασίστηκε α) η επανέγκριση των δύο τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είχαν οριστεί με την ως άνω απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης και είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας "BAKER TILLY HELLAS ΑΕ", β) η εκλογή δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι μέλη της ίδιας προαναφερόμενης ελεγκτικής εταιρείας, σε αντικατάσταση των δύο αναπληρωματικών που είχαν οριστεί από την τακτική γενική συνέλευση και γ) η εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία "BAKER TILLY HELLAS ΑΕ".

2. Την ίδια διαδικασία με την ως άνω εταιρεία "ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ" ακολούθησε για την εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ" , της οποίας επίσης οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Ενόψει του πραγματικού αυτού τέθηκαν τα ως άνω ερωτήματα:

ΙΙ.- 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: "1. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια ν'αποφασίζει περί : α.......β. εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών ......" , στις παραγράφους δε 1 και 2 του άρθρου 36 του ίδιου νόμου ορίζονται τα εξής: "1.Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενικη Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς ( ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) , αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο τουλάχιστον ελεγκτές. Οι ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α , εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές από τους ορκωτούς λογιστές του Σώματος Ορκωτών Λογιστών του ν.δ. 3329/1955 "Περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών Λογιστών" (ΦΕΚ Α'330/1955), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη δυνατότητα αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν ένα μόνο Ορκωτό Λογιστή.Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται αναλόγως. 2. Οι ελεγκταί ούτοι, ως και ισάριθμοι αναπληρωματικοί, ορίζονται πάντοτε υπό της προηγουμένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πλην των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οίτινες δύνανται να ονομασθώσιν εν τω καταστατικώ ή να ορισθώσιν υπό εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, συγκαλουμένης εντός τριμήνου από της συστάσεως της εταιρείας. Εις ας εταιρείας έχει επεκταθεί ο θεσμός των ορκωτών λογιστών, τούτους εκλέγει η Γενική Συνέλευσις εκ καταλόγου εξ εξ (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, χορηγουμένων υπό του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος, πέντε τουλάχιστον ημέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως".

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν.2231/1994(Α'139) ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: "5. Όπου από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ/τος 226/1992 απαιτείται υποχρεωτική χρησιμοποίηση ορκωτών ελεγκτών, τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται να εκλέγουν μία από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών, που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του π.δ/τος 226/1992. Η εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία οφείλει να αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, το όνομα του οποίου, καθώς και οι προυπολογιζόμενες ώρες πραγματοποίησης του ελέγχου αυτού, γνωστοποιούνται στην προς έλεγχο μονάδα και στο Εποπτικό Συμβούλιο.". Στην παράγραφο 7 δε του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι : "7. Με προεδρικό διάταγμα........ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών στις διατάξεις αυτού του άρθρου..".

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 226/1992(Α'120) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι: "1. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι αποκλειστικώς αρμόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως και των οικονομικών καταστάσεων: α) ......στ) Των ανωνύμων εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο..........".

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ίδιου ως άνω π.δ/τος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του Π.Δ.341/1997 "Προσαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2231/1994" (Α'232), ορίζονται, μεταξύ άλλων , τα εξής: "1 α. Για κάθε τακτικό έλεγχο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τα κατά νόμον αρμόδια όργανα εκλέγουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μία τουλάχιστον από τις εταιρίες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο της παραγράφου 5 του άρθρου 13, η οποία αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτό με τον αναπληρωματικό του. β. Κάθε οικονομική μονάδα που υπόκειται στην υποχρέωση τακτικού ελέγχου μπορεί να ζητήσει από μία η περισσότερες εταιρίες ή κοινοπραξίες ελεγκτών πίνακα των Ορκωτών Ελεγκτών που ανήκουν στη δύναμή της. Από τον πίνακα αυτό, η προς έλεγχο μονάδα μπορεί να προτείνει στην εκλεγόμενη εταιρία ή κοινοπραξία το διορισμό ενός ή περισσοτέρων Ορκωτών Ελεγκτών, με τους αναπληρωματικούς τους. Η εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης αυτής".

Στο άρθρο 1 του Π.Δ. 227/1992 (Α'120), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 341/1997, ορίζεται ότι: Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται υποχρεωτικός έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως Ανωνύμων Εταιριών ή Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης από Ορκωτούς Ελεγκτές, ο έλεγχος ανατίθεται σε εταιρία ή κοινοπραξία ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένη στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 13 του Π.Δ. 226/1992. Η ανάθεση του τακτικού ελέγχου και η αμοιβή γι'αυτόν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ιδίου προεδρικού διατάγματος και τις τυχόν ειδικότερες διατάξεις που διέπουν την υποκείμενη στον έλεγχο οικονομική μονάδα.

Τέλος, στην παράγραφο 3 του άρθρου 38 του ν.2733/1999 (Α' 155) ορίζεται ότι : 3. Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) μετονομάζεται σε Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Όπου σε διατάξεις νόμων υπάρχει αναφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών ή σε Ορκωτό Ελεγκτή, νοείται ότι η αναφορά αυτή αφορά στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή σε Ορκωτό  Ελεγκτή Λογιστή".

2. Από τις διατάξεις που παρατέθηκαν παραπάνω συνάγεται σαφώς, κατά την γνώμη μας, ότι σε περίπτωση κατά την οποία ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται κατά τις κείμενες διατάξεις να εκλέξει τους ελεγκτές της από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως συμβαίνει με τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και συνεπώς και με τις αναφερόμενες στο ερώτημα εταιρείες, η εταιρεία οφείλει να εκλέξει με το αρμόδιο όργανό της, ήτοι την "προηγούμενη τακτική γενική συνέλευση" (κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920), τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όχι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, αλλά σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (άρθρο 18 παρ.5 ν.2231/1994, άρθρο 18 Π.Δ. 226/92 και άρθρο 1                Π.Δ. 227/92). Ειδικότερα η εταιρεία οφείλει στην περίπτωση αυτή να εκλέξει με την τακτική της γενική συνέλευση, όχι απευθείας τους συγκεκριμένους τακτικούς και αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, αλλά ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία που είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Μητρώο, όπως προβλέπεται από τις προαναφερόμενες ειδικές διατάξεις και ιδίως των άρθρων 18 παρ. 5 του ν.2231/1994 και 18 παρ.1 τουΠ.Δ. 226/92, η εταιρείαδε ή η κοινοπραξία, που θα εκλεγεί από την προς έλεγχο ανώνυμη εταιρεία, θα διορίσει τους συγκεκριμένους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές που θα διενεργήσουν τον έλεγχο.Απλώς μπορεί στην περίπτωση αυτή η προς έλεγχο ανώνυμη εταιρεία να προτείνει στην ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία, που θα εκλέξει, το διορισμό συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τους αναπληρωματικούς τους, από τους υπηρετούντες στη δύναμη της, για την αποδοχή δε ή μη της πρότασης αυτής θα αποφασίσει η ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παρ. 1β του Π.Δ. 226/92 (βλεπ. και Λ. Κοκκίνη, σε Ευαγ.Περάκη, το Δικαιο της Ανώνυμης Εταιρίας,Β' έκδοση,2002,άρθρο 36,αριθμ. 224 - 240, σελ. 122 - 126, πρβλ. και ατομική γνωμοδότηση 1/1994 Νομικού Συμβούλου Υπουργείου Εμπορίου).

Αν στην παραπάνω περίπτωση η τακτική γενική συνέλευση της προς έλεγχο ανώνυμης εταιρείας εκλέξει απευθείας τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως ορίζεται στο άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920, και όχι ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία, όπως προβλέπεται στις ειδικές ως άνω διατάξεις, η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης και η εκλογή των ελεγκτών , ως αντικείμενη στο νόμο, είναι αυτοδικαίως άκυρη (ανίσχυρη) και ο ορισμός των ελεγκτών ισοδυναμεί με μη εκλογή (βλ. και Λ. Κοκκίνη, ο.π. αριθμ.231, σελ. 124). Στην περίπτωση δε αυτή της άκυρης εκλογής των ελεγκτών, μπορεί  πλέον και η έκτακτη γενική συνέλευση της προς έλεγχο ανώνυμης εταιρείας να προβεί στη νόμιμη εκλογή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά τις ειδικές ως άνω διατάξεις, εκλέγοντας ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία (βλ. και Λ. Κοκκίνη, ό.π. αριθμ. 201-208, σελ. 116118, όπου και παραπέρα παραπομπές και ιδίως σε Περάκη και Παμπούκη, καθώς και αριθμ.212 και 220,221,σελ.119 και 121).

ΙΙΙ.- Ενόψει όσων εκτέθηκαν παραπάνω (υπό στοιχεία Ι και ΙΙ) οι απαντήσεις που προσήκουν κατά την γνώμη μας στα ως άνω ερωτήματα είναι οι εξής:

1.- Η ανώνυμη, εταιρία που υποχρεούται να εκλέγει τους ελεγκτές της από το Σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οφείλει να εκλέγει αυτούς κατά τις ειδικές ως άνω διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2231/1994 και των Π.Δ. 226/92 και 227/92 και όχι κατ' άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 (τρίτο ερώτημα).

2.- Στη συγκεκριμένη περίπτωση , εφόσον με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης εκλέχθηκαν απευθείας Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και όχι ελεγκτική εταιρεία ή κοινοπραξία, η εκλογή αυτή είναι αυτοδικαίως άκυρη και ισοδυναμεί με μη εκλογή, νομίμως δε για το λόγο αυτό επελήφθη η έκτακτη γενική συνέλευση και εξέλεξε ελεγκτική εταιρεία. Και η απόφαση όμως της έκτακτης αυτής γενικής συνέλευσης , κατά το μέρος που αφόρα απευθείας εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, είναι αυτοδικαίως άκυρη (πρώτο ερώτημα).

3.- Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2006 - 31.12.2006 θα διενεργήσουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, τακτικοί και αναπληρωματικοί, που θα διορίσει η ελεγκτική εταιρεία, την οποία εξέλεξε η έκτακτη γενική συνέλευση των αναφερόμενων στο έγγραφο του ερωτήματος ανωνύμων εταιρειών (δεύτερο ερώτημα).-

 

Ο Νομικός Σύμβουλος

Ηλίας Δ.Παπαδόπουλος 

 

 


Taxheaven.gr