Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 575/2007 Πότε επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ. Ελεγχος της γνησιότητας και του αληθούς συναλλαγής, για την οποία εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία, με βάση τα οποία έγινε έκπτωση φόρου εισροών. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του ΦΠΑ. Νομίμως καταλογίζεται ο φόρος αυτός, εκτός αν αποδόθηκε από τον εκδότη του εικονικού στοιχείου σε χρόνο προγενέστερο του καταλογισμού σε βάρος του λήπτη. Εννοια του όρου "απόδοση". Οφειλή εις ολόκληρον εκδότη και λήπτη εικονικού στοιχείου. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 575/2007
Πότε επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ. Ελεγχος της γνησιότητας και του αληθούς συναλλαγής, για την οποία εκδόθηκαν φορολογικά στοιχεία, με βάση τα οποία έγινε έκπτωση φόρου εισροών. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του ΦΠΑ. Νομίμως καταλογίζεται ο φόρος αυτός, εκτός αν αποδόθηκε από τον εκδότη του εικονικού στοιχείου σε χρόνο προγενέστερο του καταλογισμού σε βάρος του λήπτη. Εννοια του όρου "απόδοση". Οφειλή εις ολόκληρον εκδότη και λήπτη εικονικού στοιχείου. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση.


ΑΠΟΦΑΣΗ Σ.τ.Ε. 575/2007 Πότε επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ. Ελεγχος της γνησιότ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Πότε επιτρέπεται η έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ.
Ελεγχος της γνησιότητας και του αληθούς συναλλαγής, για την οποία εκδόθηκαν
φορολογικά στοιχεία, με βάση τα οποία έγινε έκπτωση φόρου εισροών. Αποδοχή
εικονικών τιμολογίων με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση
του ΦΠΑ. Νομίμως καταλογίζεται ο φόρος αυτός, εκτός αν αποδόθηκε από τον
εκδότη του εικονικού στοιχείου σε χρόνο προγενέστερο του καταλογισμού σε
βάρος του λήπτη. Εννοια του όρου "απόδοση". Οφειλή εις ολόκληρον εκδότη και
λήπτη εικονικού στοιχείου. Παραπομπή της υπόθεσης στην επταμελή σύνθεση.Αριθμός 575/2007

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β΄


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Ιανουαρίου 2007, με την εξής σύνθεση: Φ. Στεργιόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Αικ. Συγγούνα, Κων/νος Βιολάρης, Σύμβουλοι, Σπ. Χρυσικοπούλου, Ειρ. Σταυρουλάκη, Πάρεδροι. Γραμματέας η Π. Στεργιοπούλου.

Για να δικάσει την από 28 Μαΐου 2002 αίτηση: του ............... της ..... ..΄ ........, ο οποίος παρέστη με τον Ανδρέα Γραμματικό, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά της Κοινοπραξίας με την επωνυμία "........ .... - ......... .... ..... ..... - ........... ..... - .... ........... ...... ......... ............. ............... ...... - ...... . .....", που εδρεύει στην ..... (.......... ..), η οποία παρέστη με την δικηγόρο Ευδοκία Καραμολέγκου Καραμπέτσου (Α.Μ. 7220) που την διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο.

Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων Προϊστάμενος επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ' αριθμ. 1185/2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της Εισηγήτριας, Παρέδρου Ειρ. Σταυρουλάκη.

Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον αντιπρόσωπο του αναιρεσείοντος Προϊσταμένου, ο οποίος ανέπτυξε και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και την πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης εταιρίας, η οποία ζήτησε την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

 

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο  Ν ό μ ο


 

1. Επειδή, η υπό κρίση αίτηση ασκείται κατά νόμο ατελώς και χωρίς καταβολή παραβόλου.

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται, παραδεκτώς, η αναίρεση της 1185/2001 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη έφεση του Δημοσίου κατά της 10278/1998 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την τελευταία αυτή απόφαση, κατ'αποδοχή προσφυγής της ήδη αναιρεσίβλητης Κοινοπραξίας, ακυρώθηκε η 33/1996 προσωρινή πράξη του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΚΑ΄ Αθηνών περί προσδιορισμού σε βάρος της ως άνω Κοινοπραξίας για τη διαχειριστική χρήση 1-1-1994 έως 31-12-1994 φόρου προστιθεμένης αξίας, ανερχομένου στο ποσό των 21.549.859 δραχμών, και προσαυξήσεως σε ποσοστό 100% λόγω ανακριβείας της σχετικής δηλώσεως, με την αιτιολογία ότι είχε αποδεχθεί δύο (2) εικονικά φορολογικά στοιχεία.

3. Επειδή, στο ν.1642/1986 («Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις», Α'125), ορίζεται, στο άρθρο 23 ότι «1. Ο υποκείμενος δικαιούται να εκπέσει, από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, το φόρο με τον οποίο έχουν επιβαρυνθεί η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών που έγιναν σ'αυτόν και η εισαγωγή αγαθών, που πραγματοποιήθηκε από αυτόν, καθώς και το φόρο που οφείλεται για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν από αυτόν» [όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 34 παρ. 1 του ν.2093/1992 (Α' 181)], στο άρθρο 25 ότι «1.Το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου μπορεί να ασκηθεί, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο κατέχει: α) βεβαίωση περί υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 29, β) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, από τα οποία αποδεικνύονται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που γίνονται σ'αυτόν και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν, γ) στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν, καθώς και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά, δ) νόμιμο τιμολόγιο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου, για τις πραγματοποιούμενες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή προσωρινή δήλωση, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο αποδεικτικό στοιχείο, ε) κυρωμένο αντίγραφο της έκτακτης προσωρινής δήλωσης, όπου προβλέπεται η καταβολή φόρου με τη δήλωση αυτήν, από την οποία αποδεικνύεται η καταβολή του φόρου» [όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 38 του άρθρου 1 του ν.2093/1992], στο άρθρο 38 ότι «1 .... 2. Ο οικονομικός έφορος ελέγχει την ακρίβεια των υποβαλλομένων δηλώσεων» και στο άρθρο 40 ότι "1. Αν από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου στο φόρο προκύπτει ότι παρέλειψε να δηλώσει ή δήλωσε ανακριβώς τη φορολογητέα αξία που προκύπτει απ` αυτά ή υπολόγισε εσφαλμένα τα ποσοστά ή τις εκπτώσεις, ο οικονομικός έφορος μπορεί να εκδώσει προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου για μία ή περισσότερες φορολογικές περιόδους ή και για ολόκληρη διαχειριστική περίοδο. 2. Η προσωρινή πράξη περιέχει τη φορολογητέα αξία που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υποχρέου, το φόρο που αναλογεί, τις εκπτώσεις του φόρου, καθώς και τον πρόσθετο φόρο. 3. Κατά της προσωρινής πράξης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, η οποία δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου. Οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται στις περιπτώσεις αυτές αποτελούν προσωρινό δεδικασμένο και δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα του τακτικού ελέγχου και την ενδεχόμενη κύρια δίκη. 4. Από το φόρο που βεβαιώνεται οριστικά αφαιρείται ο φόρος της προσωρινής πράξης".

4. Επειδή, η έκδοση προσωρινής πράξεως προσδιορισμού του φόρου προστιθέμενης αξίας επιτρέπεται με βάση τις παρατιθέμενες στην προηγούμενη σκέψη διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν.1642/ 1986, εφ'όσον η παράλειψη δηλώσεως της φορολογητέας αξίας ή η ανακρίβεια της δηλωθείσης αξίας ή ο εσφαλμένος υπολογισμός των ποσοστών ή εκπτώσεων προκύπτει από τα βιβλία ή τα στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, αποκλείεται δε η επέκταση του φορολογικού ελέγχου σε στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου και η, ως εκ τούτου, προσθήκη φορολογητέας αξίας που δεν προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία αυτού. Στα πλαίσια του ανωτέρω ελέγχου των δεδομένων των βιβλίων και στοιχείων δεν αποκλείεται ο έλεγχος της γνησιότητας και του αληθούς εν γένει της συναλλαγής (εν όλω ή εν μέρει), για την οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία, με βάση τα οποία η ελεγχόμενη επιχείρηση προέβη σε έκπτωση φόρου εισροών, όταν μάλιστα με βάση αυτά έτυχε επιστροφής φόρου, αν είτε λόγω του εμφανούς της μη γνησιότητας ή του μη αληθούς της συναλλαγής είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ο έλεγχος αχθεί αιτιολογημένα στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία αυτά δεν ανταποκρίνονται σε συναλλαγές (εν όλω ή εν μέρει). Toύτο δε διότι και στην περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για φορολογικό έλεγχο προς εξακρίβωση φορολογητέας αξίας πέραν αυτής που προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου στο φόρο, αλλά για έλεγχο προς εξακρίβωση της γνησιότητας και εν γένει της ακρίβειας της δηλώσεως που έχει υποβληθεί στη φορολογική αρχή ως προς τις εισροές και τα στοιχεία που τις δικαιολογούν, δηλαδή τα τιμολόγια ή άλλα στοιχεία που ο υπόχρεος έχει λάβει από τρίτες επιχειρήσεις, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της επιχειρήσεώς του (ΣτΕ 2939, 1403/2005).

5. Επειδή, περαιτέρω, στην παράγραφο 12 του άρθρου 8 του ν.1882/1990' 43 και διόρθ. σφαλμ. Α' 51) ορίζεται ότι «Όποιος αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολο ή για μέρος αυτής ή για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο φορολογικό στοιχείο, με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας που αναγράφεται στα στοιχεία αυτά από το φόρο που αναλογεί στις ενεργούμενες από αυτόν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, εκτός των άλλων κυρώσεων υποχρεούται και στην απόδοση στο Δημόσιο του φόρου προστιθέμενης αξίας αυτού, εφ'όσον δεν αποδόθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τον εκδότη των στοιχείων».

6. Επειδή, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη του ν.1882/1990, νομίμως καταλογίζεται σε βάρος εκείνου, ο οποίος αποδέχεται εικονικά τιμολόγια με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης και την έκπτωση του φόρου προστιθεμένης αξίας που αναγράφεται σε αυτά, ο εν λόγω φόρος, εκτός εάν ο φόρος αυτός αποδόθηκε από τον εκδότη των ως άνω εικονικών φορολογικών στοιχείων σε χρονικό σημείο προγενέστερο του καταλογισμού σε βάρος του λήπτη αυτών (πρβλ. ΣτΕ 4034/1999). «Απόδοση» δε του φόρου, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, δεν αποτελεί, εν πάση περιπτώσει, η έκδοση σε βάρος του εκδότη πράξεως καταλογισμού του φόρου, για τον οποίο πρόκειται. Μεταξύ των δύο ως άνω υποχρέων, ήτοι εκδότη και λήπτη των εικονικών φορολογικών στοιχείων, υφίσταται οφειλή εις ολόκληρον, σε τρόπο ώστε «απόδοση» του οικείου φόρου στο Δημόσιο θα χωρήσει άπαξ. Εξάλλου, είναι διαφορετικό το ζήτημα των τυχόν οφειλομένων από καθένα από τα ανωτέρω πρόσωπα, υπό τις οικείες νόμιμες προϋποθέσεις, προσθέτων φόρων και προστίμων.

7. Επειδή, εν προκειμένω, με την αναιρεσιβαλλομένη έγιναν δεκτά τα εξής: «Ύστερα από προσωρινό έλεγχο που έγινε στην [ήδη αναιρεσίβλητη] κοινοπραξία, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την κατασκευή του έργου «.......... εγκαταστάσεις .............. ......-........ Β' Φάση» και εδρεύει στην .... (οδός ............ αρ...), διαπιστώθηκε ότι στη χρήση 1994 είχε αποδεχθεί τα 91/24-11-1994 και 92/28-11-1994 τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, συνολικής καθαρής αξίας 120.000.000 δραχμών πλέον ΦΠΑ 21.600.000 δραχμών, που είχαν εκδοθεί από τον επιτηδευματία (αρχιτέκτονα-μηχανικό, οδός ......... αρ.., ....... ......) ...... .. ........... και τα οποία ήσαν εικονικά, καθόσον δεν αφορούσαν πραγματική μεταξύ τους συναλλαγή και ο εκδότης αυτών δεν είχε προσφέρει καμία υπηρεσία προς την αναιρεσίβλητη (βλ. την από 29-10-1996 προσωρινή έκθεση ελέγχου ΦΠΑ της υπαλλήλου .... .............). Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές του φορολογικού ελέγχου ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΚΑ' Αθήνας εξέδωσε την 33/1996 προσωρινή πράξη, με την οποία καταλόγισε σε βάρος της  αναιρεσίβλητης ΦΠΑ 21.549.859 δραχμών και ισόποσο πρόσθετο φόρο, λόγω υποβολής ανακριβούς εκκαθαριστικής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 του ν.1642/1986 και 8 (παρ.12) του ν.1882/1990. Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην από 28-8-1996 έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της ΥΠΕΔΑ Αθήνας ... ............., ..... ....... και .... .............. , η οποία είναι συνημμένη στην προαναφερόμενη προσωρινή έκθεση ελέγχου ΦΠΑ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Ρεθύμνου Κρήτης είχε εκδώσει την 2/1996 προσωρινή πράξη, με την οποία είχε καταλογίσει σε βάρος του παραπάνω επιτηδευματία ........ .. ........... ΦΠΑ 21.580.881 δραχμών και πρόσθετο φόρο 15.099.616 δραχμών, με την αιτιολογία ότι δεν απέδωσε στο Δημόσιο τον πιο πάνω ΦΠΑ που αναγράφεται στα προαναφερόμενα δύο (2) τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που είχε εκδώσει».

8. Επειδή, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε, σύμφωνα με την προπαρετεθείσα διάταξη του άρθρου 8 παρ.12 του ν.1882/1990, ότι, «με τη λέξη «απόδοση» του φόρου ο νομοθέτης δεν εννοεί τη φυσική πληρωμή (καταβολή) του φόρου στο Δημόσιο, αλλά τη συνδρομή όλων εκείνων των πραγματικών περιστατικών και προϋποθέσεων που καθιστούν ασφαλή και βεβαία την είσπραξη από το Δημόσιο των οφειλομένων σ'αυτό φόρων», και ότι, συνεπώς, εν προκειμένω, «εφ'όσον ο ένδικος ΦΠΑ  καταλογίστηκε με την προαναφερόμενη προσωρινή πράξη ΦΠΑ του Προϊσταμένου της ΔΟΥ Ρεθύμνου Κρήτης και σε βάρος του εκδότη ......... .. .........., λείπει η πιο πάνω αρνητική προϋπόθεση του άρθρου 8 (παρ.12) του ν.1882/1990 για τον καταλογισμό του ίδιου φόρου σε βάρος της [αναιρεσίβλητης]», με την αιτιολογία δε αυτή επικύρωσε την κρίση της πρωτόδικης αποφάσεως περί ακυρώσεως της 33/1996 πράξεως του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΚΑ'Αθηνών. Η κρίση, όμως, αυτή δεν είναι ορθή, όπως βασίμως προβάλλεται, δεδομένου ότι, κατά τα παρατιθέμενα στην σκέψη 6, προκειμένου να μην χωρήσει καταλογισμός του φόρου προστιθεμένης αξίας σε βάρος του λήπτη εικονικών φορολογικών στοιχείων, δεν αρκεί να έχει απλώς καταλογισθεί ο εν λόγω φόρος σε βάρος του εκδότη των ως άνω στοιχείων, εν προκειμένω δε κατά το χρόνο εκδόσεως της καταλογιστικής του επιδίκου φόρου σε βάρος της λήπτριας των οικείων εικονικών φορολογικών στοιχείων αναιρεσίβλητης κοινοπραξίας ο ως άνω φόρος, ανεξαρτήτως εάν είχε καταλογισθεί σε βάρος του, δεν βεβαιώνεται ότι είχε, πάντως, καταβληθεί από τον εκδότη αυτών. Λόγω, όμως, της μείζονος σπουδαιότητος του ανωτέρω ζητήματος ως προς την ορθή ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 8 παρ.12 του ν.1882/1990, το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί ενώπιον της επταμελούς συνθέσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.5 του π.δ/τος 18/1989 (Α' 8), να ορισθεί δε ως εισηγητής η Πάρεδρος Ειρήνη Σταυρουλάκη.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του Β' Τμήματος.
Ορίζει εισηγητή την Πάρεδρο Ειρήνη Σταυρουλάκη .

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2007

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Η Γραμματέας

Φ. Στεργιόπουλος Π. Στεργιοπούλου

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου 2007.

Ο Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος Η Γραμματέας του Β΄ Τμήματος

Φ. Στεργιόπουλος Μ. Μπερδεμπέ


Π.Β.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης