Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097/11.6.2004 Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την Διοίκηση.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097/11.6.2004
Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την Διοίκηση.


Αριθ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097/11.6.2004 Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την Διοίκηση.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ           
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                      
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΟΛΙΤΗ


Αθήνα, 11 Ιουνίου  2004    
Αρ. Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097Tαχ.Δ/νση :      Βασ. Σοφίας 15
Τ.Κ.          :     106 74,  ΑΘΗΝΑ                 
Τηλέφωνα :      210-3393102-3,
                      3393106, 3393108                     
                      3393113,3393115,               
FAX          :      210-3393100           
E-mail      :      [email protected] 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Β) (Με e – mail).
ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Α )  (Με e – mail).                    
                           


ΘΕΜΑ: Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την Διοίκηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) στο πλαίσιο των προσπαθειών του για τη βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών προχώρησε στη θεσμοθέτηση νέων διατάξεων (με το ν.3242/2004, Φ.Ε.Κ.102/Α’/24-5-2004), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη στις καθημερινές συναλλαγές του με τη Διοίκηση.

Με τις νέες διατάξεις, αφενός  συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται ρυθμίσεις που αφορούν προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών και αφετέρου θεσμοθετείται για πρώτη φορά το δικαίωμα του πολίτη για  πλήρη αποζημίωση από τη Διοίκηση, όταν ζημιώνεται από την καθυστέρηση διεκπεραίωσης της υπόθεσής του.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και η ανταπόκριση του στελεχιακού δυναμικού τους στις αυξημένες προσδοκίες και τα νέα πρότυπα διοίκησης, που απορρέουν από την απαίτηση της κοινωνίας η διοίκηση να λειτουργεί άμεσα, ουσιαστικά και αξιόπιστα, ενώ εμπεδώνεται αντίστοιχα η εμπιστοσύνη των πολιτών στην επάρκεια και τη νομιμοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών.

Σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις παραθέτουμε ειδικότερα, για ενημέρωσή σας, τις ακόλουθες επισημάνσεις:


Α΄ : ΤΟ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν.3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α’/24.5.2004), με τα οποία αντικαθίστανται, τροποποιούνται ή συμπληρώνονται οι διατάξεις  των άρθρων 4, 6 και 10 του ν.2690/99 καθώς και του άρθρου 5 του ν.1943/91, καθορίζονται τα
εξής :

Άρθρο 6

Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση

α) Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων

Για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τίθεται ο γενικός κανόνας, όλες οι ως άνω υπηρεσίες να απαντούν σε αιτήματα πολιτών και να διεκπεραιώνουν τις σχετικές υποθέσεις μέσα στην προθεσμία των πενήντα (50) ημερών, κατ’ ανώτατο όριο, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Όταν για τη διεκπεραίωση μιας υπόθεσης απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων, η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των στοιχείων αυτών.
Σε περιπτώσεις που ορισμένες υπηρεσίες κρίνουν ότι υπάρχει ανάγκη ορισμού μεγαλύτερης προθεσμίας για τη διεκπεραίωση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, που λόγω του αντικειμένου τους δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα πρέπει να προωθήσουν άμεσα την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, εξηγώντας τους ειδικούς λόγους που επιβάλλουν μεγαλύτερη προθεσμία.
Το σχέδιο της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία μας το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι από τη δημοσίευση του νόμου 3242/04 (ΦΕΚ 102 Α’/24.5.2004) παύουν να ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που καθόριζαν μεγαλύτερες προθεσμίες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών.
Στο εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να αναφέρονται συνοπτικώς οι ειδικοί λόγοι που επιβάλλουν τον ορισμό μεγαλύτερης προθεσμίας διεκπεραίωσης υποθέσεων των πολιτών.

β) Αιτιολόγηση για αδυναμία διεκπεραίωσης υπόθεσης

Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη προθεσμία, λόγω αντικειμενικής και ειδικά αιτιολογημένης αδυναμίας, η υπηρεσία οφείλει, μέσα σε πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης, τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση, τον αριθμό τηλεφώνου του για την παροχή πληροφοριών και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

γ) Χορήγηση απόδειξης παραλαβής στον αιτούντα

Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση πρέπει να χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής, όπου θα περιλαμβάνονται: ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση διεκπεραίωσης της υπόθεσής του, καθώς και η ενημέρωσή του για τη δυνατότητα καταβολής αποζημίωσης, σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Συνεπώς, οι οργανικές μονάδες που τηρούν το πρωτόκολλο των εισερχομένων εγγράφων των υπηρεσιών είναι απαραίτητο να συνεργάζονται ενδοϋπηρεσιακά με τις καθ’ ύλην αρμόδιες μονάδες της υπηρεσίας τους, προκειμένου η ενημέρωση και πληροφόρηση του πολίτη για τα ανωτέρω θέματα να είναι πλήρης και έγκαιρη.
Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 / Α’/ 9.3.1999) «Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου», εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα.

δ) Μη ισχύς προθεσμιών

Οι προθεσμίες για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, και

β) όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερομένου ενώπιον συλλογικού οργάνου και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.
Συνεπώς, με την παρούσα διάταξη καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.1943/91 (Φ.Ε.Κ 50/Α΄/91).

ε) Υπέρβαση προθεσμιών

Υπέρβαση των προθεσμιών για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω, συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία (π.χ. σε περίπτωση παγετού, κωλύματος συγκοινωνιών λόγω απεργίας, διαδήλωσης κλπ.).Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

Άρθρο 7

Αποζημίωση πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση

Καταβολή πλήρους αποζημίωσης σε περίπτωση υπέρβασης προθεσμιών
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καθιερώνεται η καταβολή πλήρους αποζημίωσης από τον οικείο φορέα στους πολίτες, σε περίπτωση μη τήρησης των ισχυουσών προθεσμιών και καταργείται η έννοια της καταβολής χρηματικού ποσού καθώς και το όριο του ύψους αυτού.
Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων για πλήρη αποζημίωση από τις επιτροπές του άρθρου δεύτερου του ν.2690/99, θα ισχύσει για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, μετά την 24.5.2004, ημερομηνία δημοσίευσης  και ισχύος του ν.3242/2004.
Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση κατά τις, περί αστικής ευθύνης, διατάξεις.

Καθορισμός ύψους αποζημίωσης

Για τον καθορισμό του ύψους της καταβλητέας πλήρους αποζημίωσης, οι αρμόδιες Επιτροπές θα λαμβάνουν υπόψη ως κριτήρια ιδίως: το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση, τις συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση και το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.
Συνεπώς, οι Επιτροπές, κατά τη διάρκεια εξέτασης των υποθέσεών τους, οφείλουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τον Συνήγορο του Πολίτη, προκειμένου να διαπιστώνουν την ύπαρξη σχετικού πορίσματος, εφόσον αυτό δεν προσκομίζεται από τον πολίτη, αλλά δηλώνει ότι είχε προσφύγει στο Συνήγορο του Πολίτη.

Έκδοση αποφάσεων των Επιτροπών

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής για την καταβολή ή μη πλήρους αποζημίωσης, εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, χωρίς όμως η εν λόγω προθεσμία να είναι αποκλειστική. Η καταβολή της αποζημίωσης στον αιτούντα γίνεται μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής στην αρμόδια υπηρεσία.
Για την τήρηση της προαναφερόμενης προθεσμίας καταβολής πλήρους αποζημίωσης στους πολίτες, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρακαλείται να κοινοποιήσει τις ισχύουσες διατάξεις σε όλες τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) που εποπτεύει.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και προκειμένου να αρθούν πιθανές συγχύσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, σας επισυνάπτουμε άτυπη κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων, που αφορούν στη διεκπεραίωση υποθέσεων από την Διοίκηση.


Γ΄ :  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Προκειμένου να γίνει γνωστή η εγκύκλιος, παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων καθώς και τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Περιφερειών, να προβούν στις ανάλογες ενέργειες κοινοποίησής της στους φορείς του δημόσιου τομέα που εποπτεύουν και στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της γεωγραφικής περιοχής της Περιφέρειας. Επίσης, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν στα στελέχη των υπηρεσιών τους, στους Προέδρους και τα μέλη των Ειδικών Επιτροπών και στους πολίτες την έκδοση της εγκυκλίου, καθώς και την καταχώρησή της στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που παραθέτουμε.
    Επίσης, σας πληροφορούμε ότι η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ., έχει ολοκληρώσει την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν σε ειδικές προθεσμίες διεκπεραίωσης διοικητικών υποθέσεων, ώστε να ασκείται αποτελεσματικότερα, από τους πολίτες, το δικαίωμα του ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας.
Σας γνωρίζουμε ότι η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στους ιστοχώρους www.kep.gov.gr, www.gspa.gr, www.ep-politeia.gr ενώ την κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων μπορείτε να πληροφορηθείτε  από τον ιστοχώρο της υπηρεσίας μας www.gspa.gr.                                        

                                       
            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                   

    ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
            

ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’/9.3.1999) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 11 του ν.3230/04 (ΦΕΚ 44 Α’/11.2.04) και με το άρθρο 6 του ν.3242/04 (ΦΕΚ 102 Α’/24.5.04)
 
Άρθρο 4

«1.α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν  τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες.

β. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σε αυτήν.

2. Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει, εντός πέντε (5)  τουλάχιστον ημερών πριν από την εκπνοή τους, να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: α) τους λόγους της καθυστέρησης, β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση και τον αριθμό τηλεφώνου του, για την παροχή πληροφοριών και γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

3. Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται  κατά τρόπο καταχρηστικό.

4. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, να χορηγούν αμέσως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις. Αν η άμεση χορήγηση τούτων δεν είναι δυνατή, αυτά αποστέλλονται ταχυδρομικώς, μέσα σε προθεσμία δέκα ( 10 ) ημερών, στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται αν ο ενδιαφερόμενος, με την αίτησή του, δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ταχυδρομική αποστολή και ότι θα παραλάβει τα έγγραφα αυτά αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του.

5. Η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση χορηγεί στον ενδιαφερόμενο απόδειξη παραλαβής όπου περιλαμβάνονται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου, η προθεσμία εντός της οποίας υφίσταται υποχρέωση προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, καθώς και η επισήμανση ότι σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.2690/99, παρέχεται δυνατότητα αποζημίωσης κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 5 του ν.1943.1991 (ΦΕΚ 50Α’), όπως ισχύει.

6.Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.2690/99 δεν ισχύουν για αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, εφόσον υφίσταται σχετική εκκρεμής δίκη, καθώς και για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται εμφάνιση του ενδιαφερόμενου ενώπιον συλλογικού οργάνου, και η μη προσέλευσή του οφείλεται σε υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς λόγους.»


Άρθρο 10

«1.Οι προθεσμίες για την υποβολή αίτησης, αναφοράς, δήλωσης ή άλλου εγγράφου του ενδιαφερομένου, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ενέργειά του είναι αποκλειστικές, εκτός αν χαρακτηρίζονται ενδεικτικές από τις διατάξεις που τις προβλέπουν.

2.Ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, να   υποβάλει την αίτησή του ή άλλο έγγραφο με μηχανικό μέσο εφόσον το μέσο τούτο αφήνει αποτύπωμα που καθιστά αναμφίβολη την αναγνώριση του μηχανήματος αποστολής και παραλαβής, καθώς και της ημερομηνίας και ώρας αποστολής και παραλαβής. Στη συνέχεια όμως οφείλει να υποβάλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 11, το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας, έγγραφο, που φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του και έχει όμοιο περιεχόμενο με αυτό το οποίο παρέλαβε, με το μηχανικό μέσο, η υπηρεσία.

3. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει το έγγραφό του με αποστολή συστημένης επιστολής εφόσον δεν το αποκλείουν οι σχετικές ειδικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.

4. Αν οι διατάξεις επιβάλλουν την συνυποβολή πιστοποιητικών, δικαιολογητικών ή άλλων δημοσίων εγγράφων και αυτά δεν συνυποβάλλονται για λόγους που αφορούν την αρμόδια για την έκδοσή τους διοικητική αρχή, αρκεί η εμπρόθεσμη υποβολή του εγγράφου του ενδιαφερομένου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει στο υποβαλλόμενο από τον ενδιαφερόμενο έγγραφο να γίνεται μνεία του λόγου της μη συνυποβολής των δημόσιων εγγράφων, τα οποία, πάντως, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει όταν εκλείψει η αιτία που κατέστησε αδύνατη τη συνυποβολή τους.

5. Οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει ότι είναι αποκλειστικές. Οι προθεσμίες για την έκδοση ατομικών διοικητικών πράξεων, δυσμενών για το πρόσωπο το οποίο αφορούν αμέσως, είναι αποκλειστικές.

6. Υπέρβαση των προθεσμιών συγχωρείται σε περίπτωση ανώτερης βίας, καθώς και όταν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται τη συνδρομή γεγονότων γνωστών στην υπηρεσία.

7. Για τον υπολογισμό των προθεσμιών, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 241-246 του Αστικού Κώδικα.


Ν.1943/91 (Φ.Ε.Κ 50/Α΄/91) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε  με το Άρθρο δεύτερο του ν.2690 / 99 (Φ.Ε.Κ 45/ Α΄/ 99), το άρθρο 11 του ν.3230/04 (Φ.Ε.Κ 44/Α΄/04) και το άρθρο 7 του ν.3242/04 (ΦΕΚ 102 Α’/24.5.04)

Άρθρο 5 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, διαφορετική προθεσμία για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, εφ’ όσον ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται στην απόφαση αυτήν, το επιβάλλουν. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού.

7. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του ν.2690/99 (ΦΕΚ 45 Α’), όπως ισχύουν, καταβάλλεται στον αιτούντα, από τον  οικείο φορέα, πλήρης αποζημίωση. Η αποζημίωση αυτή αφαιρείται από το τυχόν, μεταγενεστέρως, επιδικαζόμενο ποσό, εφόσον γίνει δεκτή από το αρμόδιο δικαστήριο σχετική αγωγική απαίτηση, κατά τις περί αστικής ευθύνης διατάξεις.

8. Το ύψος του καταβλητέου χρηματικού ποσού που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζεται από τις Επιτροπές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Περιφέρειας, που επιλαμβάνονται μετά από αίτηση του πολίτη. Για τον καθορισμό του ύψους του καταβλητέου χρηματικού ποσού λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

α. το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε από την καθυστέρηση,

β. οι συνθήκες στις οποίες οφείλεται η καθυστέρηση και,

γ. το τυχόν υφιστάμενο σχετικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η απόφαση της Επιτροπής που εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης και μετά από εξέταση της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, καθώς και στην υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και αποτελεί εντολή καταβολής στον πολίτη του ορισθέντος ποσού. Αν η καταβολή αυτή δεν γίνει μέσα σ’ ένα μήνα, από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής, το χρηματικό ποσό καταβάλλεται εντόκως. Ο τόκος υπολογίζεται για κάθε μήνα με το επιτόκιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, που ισχύει για τις καταθέσεις, επί προθεσμία διάρκειας ενός έτους.

9. Η προκαλούμενη από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δαπάνη βαρύνει το φορέα της κατά την παρ. 1 υπηρεσίας, στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις.

10. Όταν η Επιτροπή αποφασίσει την επιβολή χρηματικού ποσού σε βάρος του οικείου φορέα, η υπόθεση εισάγεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και, όπου δεν υπάρχει, στο διοικητικό συμβούλιο, για να εξεταστεί αν υπάρχει υπαιτιότητα των υπαλλήλων. Αν διαπιστωθεί υπαιτιότητα υπαλλήλων, κινείται σε βάρος τους η πειθαρχική διαδικασία σύμφωνα με τις διατάξεις του κάθε φορέα.
12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του, κατά τις παραγράφους 7 και 8, χρηματικού ποσού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 13.  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, για θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
    Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους του Υπουργείου.
    Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι του αυτού ως άνω Υπουργείου που ορίζονται κάθε φορά από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.
    Συνιστάται στην έδρα κάθε Περιφέρειας Ειδική Επιτροπή εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά που λειτουργούν στην συγκεκριμένη Περιφέρεια, αποτελούμενη από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή εφέτες διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλήλους της Περιφέρειας αυτής.
    Με απόφαση του  Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθορίζεται ο αριθμός και η ιδιότητα των μελών της Επιτροπής, τακτικών και αναπληρωματικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του από υπαλλήλους της Περιφέρειας.
    Τα σχετικά θέματα εισηγούνται στην Επιτροπή υπάλληλοι της ίδιας Περιφέρειας, που ορίζονται κάθε φορά από τον Γενικό Διευθυντή της Περιφέρειας.
    Η αποζημίωση των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων των Επιτροπών, ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
    Για όσες περιπτώσεις η Ειδική Επιτροπή της Περιφέρειας κρίνει ότι είναι αναρμόδια παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης