Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1249/29.9.1995 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις )


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-09-1995 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1249/29.9.1995
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων (Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις )


Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1109994/5031/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Δ (Λοιπών Φορολογιών)

ΠΟΛ 1249

ΘΕΜΑ: "Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 και των Α2/13721/2431/17.6.94 και Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27-6-1995 κοινών Υπουργικών αποφάσεων".

1109994/5031/0014/

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 17 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/93) "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις" και τις κοινές υπουργικές αποφάσεις Α2/13721/2431/17.6.94 (ΦΕΚ 502/Β/94), Α2/ΟΙΚ/20308/2944/27.6.95 (ΦΕΚ
652/Β/26.7.95) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με τα θέματα αρμοδιότητάς μας.

1. Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 17 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Μεταφορών & Επικοινωνιών, για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης Αυτοκινήτων (Φ.Ι.Χ.) σε κατόχους αγροτικών μηχανημάτων, του αριθμού αυτών, του έργου το οποίο εκτελούν, της χρονικής περιόδου που θα κυκλοφορούν, καθώς και των διοικητικών ποινών οι οποίες θα επιβάλλονται στους κατόχους των αυτοκινήτων αυτών για παραβάσεις των διατάξεων των αποφάσεων αυτών.
Επίσης με το δεύτερο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου ορίζεται ότι για τα ανωτέρω περιγραφόμενα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας μόνο για το εξάμηνο στο οποίο επιτρέπεται να κυκλοφορούν.

2. Με τις κοινοποιούμενες κοινές Υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων σε κατόχους αυτοπροωθουμένων θεριζοαλωνιστικών μηχανών και συλλεκτικών μηχανών βάμβακος,
τεύτλων και τομάτας.
Ειδικότερα οι άδειες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων εκδίδονται από τις Νομαρχιακού Επιπέδου Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και με τη συνδρομή των κατά περίπτωση όρων και προϋποθέσεων όπως ορίζεται στις ανωτέρω αποφάσεις και εφόσον καταβληθεί η από τις διατάξεις του Ν.1959/1991 υπέρ του Δημοσίου προβλεπόμενη εφ' άπαξ εισφορά.
Διευκρινίζεται ότι για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των εν λόγω Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων δεν απαιτείται ορισμένο ύψος ακαθαρίστων εσόδων.

3. Επισημαίνεται ότι για τις χορηγούμενες άδειες κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων οφείλονται όλες οι προβλεπόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις (όπως εφάπαξ εισφορά των διατάξεων του ν.1959/1991, τέλη χαρτοσήμου έκδοσης αδείας, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, εισφορά ΤΣΑ και δικαιώματα υπέρ Ε.Λ.Π.Α.), δεδομένου ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται απαλλαγή ή μείωση των επιβαρύνσεων αυτών, με την επιφύλαξη της προβλεπόμενης από τις ανωτέρω διατάξεις ειδικής ρύθμισης ως προς τα τέλη κυκλοφορίας (ανωτέρω παρ. 1).

Οροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σε κατόχους αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών Αριθ. Α2/13721/2431

Εχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγρ. 15 του Νόμου 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α') "περί κινήτρων ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις".

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 84 και 88, 89 του Νόμου 2094/92 (ΦΕΚ 182 Α') "περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Νόμου αυτού.

3. Τις αποφάσεις 160066/3400/1030/11.6.76, 168619/1698/10.1.78, 123552/672/182/3.6.80 που αναφέρονται στην κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων μεταφοράς σιτηρών και βάμβακος.

4. Τις διατάξεις του Ν.1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α') "Για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές".

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/86 "Περί περιοδικού τεχνικού ελέγχου ορισμένων κατηγοριών οχημάτων" και των Π.Δ. 338/84 και 1387/1981 καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 (380Α') "περί μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών".

7. Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη προσδιορισμού του μεταφορικού έργου των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των συγκομιζομένων γεωργικών προϊόντων από τις αυτοπροωθούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές του αριθμού των του έργου το οποίο θα εκτελούν, της χρονικής περιόδου που θα κυκλοφορούν καθώς και των διοικητικών ποινών οι οποίες θα επιβάλλονται στους παραβάτες.

8. Το με αριθ. πρωτ. 3220/17.5.94 υπόμνημα που συντάχθηκε από την ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε με την Α2/8841/1632/94 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με σκοπό την καταγραφή, μελέτη και εισήγηση επί του θέματος της χορήγησης Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων στους κατόχους αγροτικών μηχανημάτων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1588/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα" (Α' 137) όπως προστέθηκαν στο άρθρο τούτο με άρθρο 27 του Ν.2081/92 (Α'154).

10. Την 1026431/268/006Α/2.3.1994 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 154/Β/7.3.94) "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Ορισμοί

1.Για την εφαρμογή της παρούσας νοείται:

α) Ως αγροτικό μηχάνημα, οι αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή εκτέλεσης γεωργικών εργασιών.
β) Ως φορτηγό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον κάτοχο της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, κατά την περίοδο της συγκομιδής, η οποία (περίοδος) καθορίζεται για κάθε νομό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, απαγορευμένης, σε κάθε περίπτωση, της άμεσης ή έμμεσης είσπραξης κομίστρου με οποιονδήποτε τρόπο για τις μεταφορές που διενεργούνται με αυτό.
Στον όρο "φορτηγό" αυτοκίνητο περιλαμβάνεται το αυτοτελές όχημα μικτού βάρους μέχρι 26.000 χλγρ. (χωρίς δικαίωμα προσάρτησης ρυμουλκουμένου ή επικαθημένου).
γ) Ως "μεταφορικό έργο" των παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, η αποκλειστική μεταφορά των συγκομισθέντων προϊόντων από τη θεριζοαλωνιστική μηχανή ιδιοκτησίας του κατόχου του ΦΙΧ αυτοκινήτου, από τον αγρό στις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώσεως εν γένει (αποθήκες συνεταιρισμών κ.λπ.).
Οι μεταφορές πραγματοποιούνται μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της θεριζοαλωνιστικής μηχανής και μόνο κατά την περίοδο συγκομιδής που έχει καθοριστεί για κάθε νομό με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Αρμοδιότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας

1. Οι άδειες κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) εκδίδονται από τις Νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον προσκομισθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την έκδοση Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων και με τη συνδρομή των κατά περίπτωση όρων και προϋποθέσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα και εφόσον καταβληθεί η - από τις διατάξεις του Ν.1959/91 (Α' 123) υπέρ του Δημοσίου - προβλεπόμενη εφάπαξ εισφορά.
Για την έκδοση των παραπάνω αδειών δεν απαιτείται εγκριτική απόφαση του οικείου Νομάρχη.

2. Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των, κατά τα ανωτέρω αδειών κυκλοφορίας, είναι οι οικείες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών με βάση την έδρα της επιχείρησης ή τη μόνιμη κατοικία του κατόχου της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής. Με τον όρο "κάτοχος" θεριζοαλωνιστικής μηχανής νοείται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που κατέχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών κυκλοφορίας

1. Ο κάτοχος αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής επιτρέπεται να θέσει σε κυκλοφορία μέχρι δύο (2) φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εφόσον προσκομισθούν από αυτόν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τα παρακάτω:
α) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (της μόνιμης κατοικίας του κατόχου της θεριζοαλωνιστικής μηχανής ή Διεύθυνσης επαγγέλματός του) και η οποία θα είναι του τύπου:

"Βεβαίωση"
"Βεβαιούται ότι, όπως προκύπτει .................... ο .................. του........... κάτοικος ................ έχει υποβάλλει βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος .................ως κάτοχος αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής με αντικείμενο εργασιών ........................ (περιγραφή του αντικειμένου)".

Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων θα αναφέρεται η επωνυμία της επιχείρησης και η έδρα της επιχείρησης που είναι "κάτοχος" αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής.

β) Βεβαίωση οικείας Υπηρεσίας Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), η οποία θα είναι του τύπου:

"Βεβαίωση"
"Βεβαιούται ότι ο .............. του ................. είναι κάτοχος της με αριθμ. κυκλοφορίας ............... αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής που βρίσκεται σε λειτουργία και η οποία συγκομίζει τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα προϊόντα ................

γ) Νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής που αναφέρεται στην παραπάνω βεβαίωση.
Αφού ελεγχθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστωθεί από αυτά ότι ο κάτοχος της αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής είναι το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται στις βεβαιώσεις της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας χορηγούνται άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας
Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων.

Στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αυτών στην στήλη των παρατηρήσεων αναγράφονται τα παρακάτω:

"Επιτρέπεται να κυκλοφορεί (το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο), αποκλειστικά και μόνο εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού".
"Επιτρέπεται να κυκλοφορεί αποκλειστικά και μόνο κατά τις ημέρες εργασίας της με αριθμό κυκλοφορίας ............. θεριζοαλωνιστικής μηχανής και εφόσον μεταφέρει τα ............... προϊόντα (συμπληρώνεται με τα προϊόντα που
αναφέρει η βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας) και μεταφέρει τα προϊόντα αυτά, από τον αγρό στις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκεντρώσεως".
"Απαγορεύεται η μεταφορά οποιωνδήποτε άλλων προϊόντων οποτεδήποτε".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Τεχνικά χαρακτηριστικά Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων

1. Τα παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα που συνοδεύουν την αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή, επιτρέπεται να φέρουν επ' αυτών οποιοδήποτε μόνιμο μηχανικό εξοπλισμό ή συσκευή ογκομέτρησης ή ζύγισης και εκκένωσης σιτηρών, μετά από μετατροπή που έχουν υποστεί στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η κιβωτάμαξα αυτών θα είναι ειδικά διασκευασμένη για τη μεταφορά των σιτηρών και συγκεκριμένα θα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα κλειστή απ' όλες τις πλευρές, με ειδική θύρα ή θυρίδες στην πίσω ή άλλη πλευρά, για την εύκολη εκκένωση, με σύστημα ανατροπής ή με απορροφητήρα και ελάχιστο ύψος τοιχωμάτων 1,40 μ. Η τοποθέτηση των ανωτέρω μηχανισμών γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκύπτει υπέρβαση των επιτρεπομένων φορτίσεων των αξόνων του αυτοκινήτου, τόσο κατά την κυκλοφορία όσο και κατά την εν στάσει φορτοεκφόρτωση (ευστάθεια του αυτοκινήτου).

Προς απόδειξη των παραπάνω θα υποβάλλονται:

α) Σχετική μελέτη υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από μηχανολόγο, μηχανικό ή υπομηχανικό ή τεχνολόγο μηχανικό.
β) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1599/1986 του ιδίου, όπως παραπάνω τεχνικού, στην οποία θα δηλώνεται, ότι η τοποθέτηση των μηχανισμών έγινε σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης και ότι το όχημα εν γένει πληροί τους όρους της ασφαλούς κυκλοφορίας.
γ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας (Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων), με την οποία θα βεβαιώνεται ότι το αμάξωμα του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου είναι κατάλληλο για τη μεταφορά των προϊόντων, τα οποία προορίζεται να μεταφέρει.
Το απόβαρο των υπόψη οχημάτων θα ευρίσκεται εκ ζυγίσεως και κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι σχετικές περί φορτηγών αυτοκινήτων διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Οροι κυκλοφορίας

1. Τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα, οι άδειες των οποίων χορηγούνται σύμφωνα με την παρούσα, οδηγούνται από πρόσωπα, που κατέχουν τη νόμιμη άδεια οδήγησης σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. και τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Επί των παραπάνω Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια της κυκλοφορίας τους, υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας απόφασης του οικείου Νομάρχη που καθορίζει την περίοδο συγκομιδής κάθε νομού, με τις αυτοπροωθούμενες θεριζοαλωνιστικές μηχανές.
Το παραπάνω έγγραφο αποτελεί συνοδευτικό έγγραφο και επιδεικνύεται από τον οδηγό του οχήματος, σε κάθε ζήτησή του, από τα αρμόδια όργανα ελέγχου.
3. Επί του αμαξώματος κάθε φορτηγού ιδιωτικής χρήσης, της κατηγορίας αυτής, πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω διακριτικά:

Ιδιωτική Χρήση
Αριθμός κυκλοφορίας ........
Μικτό βάρος .............
Ωφέλιμο φορτίο .........
Στοιχεία κατόχου Φ.Ι.Χ..........
Αριθμός κυκλοφορίας θεριζοαλωνιστικής μηχανής .......

4. Η κιβωτάμαξα των οχημάτων αυτών βάφεται με πράσινο χρώμα. Στη μέση κάθε μίας από τις τρεις πλευρές της κιβωτάμαξας (δύο πλευρές και μία οπίσθια) υπάρχουν τρεις λωρίδες κεκλιμένες με κλίση 45 μοιρών κίτρινου χρώματος, πλάτους 12 εκατοστών του μέτρου και με απόσταση μεταξύ τους 12 εκατοστών του μέτρου.

5. Επί των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων πρέπει να βρίσκονται και τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
Απαγορεύσεις - Παραβάσεις

Για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, απαγορεύεται:

α) Η μεταφορά προϊόντων πέραν από αυτά, που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας τους, οποτεδήποτε.
β) Η κυκλοφορία κατά εκείνες τις ημέρες, που δεν εργάζεται η αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή, για την οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
γ) Η κυκλοφορία εκτός της περιόδου συγκομιδής, που ορίζεται με την ισχύουσα απόφαση του οικείου Νομάρχη κάθε φορά.
δ) Η μεταφορά προϊόντων που έχουν συγκομιστεί από άλλη αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή που δεν ανήκει στον κάτοχο του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
ε) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης μεταφοράς, εκτός από εκείνης της μεταφοράς των προϊόντων, που αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας, από τον αγρό που γίνεται η συγκομιδή με την αυτοπροωθούμενη θεριζοαλωνιστική μηχανή, ιδιοκτησίας του κατόχου του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου, προς τις αποθήκες των παραγωγών ή τα αποθηκευτικά κέντρα συγκέντρωσης εν γένει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Ποινές - Οργανα Ελέγχου

1. Αρμόδια όργανα για τη διαπίστωση και την επιβολή ποινών στους παραβάτες του Κεφ. Ε' και Κεφ. ΣΤ' της παρούσας, είναι τα κατά τόπους αστυνομικά όργανα.

2. Τα αστυνομικά όργανα, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε από τις παραβάσεις του Κεφ. ΣΤ' της παρούσας, ακινητοποιούν επί τόπου το φορτηγό αυτοκίνητο και αφαιρούν αμέσως τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) και επιβάλλουν διοικητικό πρόστιμο 100.000 δρχ. στον παραβάτη.
Τα στοιχεία κυκλοφορίας αποστέλλονται στην Υπηρεσία Συγκοινωνιών που τα έχει εκδόσει, με σχετική έκθεση που συντάσσεται γι' αυτό το σκοπό (αφαίρεση στοιχείων, διοικητικό πρόστιμο).
Η παραπάνω έκθεση κοινοποιείται και στην οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη για την είσπραξη του προστίμου.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, με απόφαση, αφαιρούν οριστικά τα στοιχεία κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου και απαγορεύτεται η χορήγηση νέας άδειας κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου στον παραβάτη, για δύο (2) χρόνια, από την ημερομηνία της οριστικής αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας.
Η παραπάνω απόφαση αφαίρεσης κοινοποιείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. του παραβάτη. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται ανεξάρτητα του αριθμού των παραβάσεων.

3. Τα αστυνομικά όργανα, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι τα υπόψη Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα δεν πληρούν τους όρους κυκλοφορίας που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του Κεφ. Ε' της παρούσας, αφαιρούν τα στοιχεία κυκλοφορίας επί τόπου και επιβάλλουν, ως διοικητική ποινή, την αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας
μέχρι 30 ημέρες.
Για την επιβολή αυτών των ποινών ενημερώνεται με σχετική έκθεση η Υπηρεσία Συγκοινωνιών, που έχει εκδόσει την άδεια κυκλοφορίας του Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

4. Τα παραπάνω χρηματικά πρόστιμα (παράγρ. 2 του Κεφ. Ζ') αναπροσαρμόζονται ανά διετία κατά 20%.

5. Για τυχόν άλλες παραβάσεις εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

1. Σε περίπτωση μεταβίβασης αυτοπροωθούμενης θεριζοαλωνιστικής μηχανής, ο πωλητής εκτός από τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας, περί μεταβιβάσεως, υποχρεούται να καταθέσει την άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που κατέχει, στην αρμόδια Υπηρεσία
Συγκοινωνιών.
Επίσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, υποχρεούνται να ενημερώνουν, εγγράφως, τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών για κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας των αυτοπροωθούμενων θεριζοαλωνιστικών μηχανών.
2. Σε περίπτωση που ο κάτοχος θεριζοαλωνιστικής μηχανής, δηλώσει στην οικεία Δ.Ο.Υ. διακοπή εργασιών, μαζί με τη δήλωσή του, καταθέτει και τα στοιχεία κυκλοφορίας στην αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών. Η ίδια διαδικασία τηρείται από τις οικείες Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση που ο κάτοχος θεριζοαλωνιστικής μηχανής καταθέσει τις άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων που κατέχει.
Οι υπηρεσίες Συγκοινωνιών επαναχορηγούν τα στοιχεία κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις εφόσον ο αιτών τη χορήγηση, πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και εφόσον προσκομισθούν εκ νέου τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
Τελικές διατάξεις

1. Οι κάτοχοι οχημάτων φορτηγών, τα οποία κυκλοφόρησαν με διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας ως αγροτικά μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των θεριζοαλωνιστικών μηχανών, προκειμένου να τα απογράψουν ως φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και των άλλων ισχυουσών διατάξεων, για τα φορτηγά αυτοκίνητα, υποβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, εκτός των άλλων δικαιολογητικών και:
α) Αδεια κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών ως "αγροτικών μηχανημάτων" και
β) Τίτλους κυριότητας (πιστοποιητικό Τελωνείου, συμβόλαιο κ.λπ.).

2) Οι Υπηρεσίες Συγκοινωνιών, που χορηγούν τις υπόψη άδειες, θα τηρούν ειδικό βιβλίο, στο οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων των Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων (αριθμ. κυκλοφ. θεριζοαλωνιστικής μηχανής, αριθμ. κυκλοφ. Φ.Ι.Χ., μικτό βάρος Φ.Ι.Χ., ωφ. φορτίο Φ.Ι.Χ., δ/νση κατοικίας, αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην
οποία υπάγεται ο κάτοχος της θεριζοαλωνιστικής μηχανής, ποινές κ.λπ.).

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν όλες οι εκδοθείσες, μέχρι σήμερα, αποφάσεις των αρμόδιων και συναρμόδιων Υπουργείων, που ρυθμίζουν, κατά διαφορετικό τρόπο το θέμα.

4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης