Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 233/2000 Ερωτάται : α) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα όχι από το πρωτότυπο αλλά από επικυρωθέν φωτοαντίγραφο, και β) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα από τα έγγραφα εκδοθέντα υπό αλλοδαπό νομικό καθεστώς.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 233/2000
Ερωτάται : α) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα όχι από το πρωτότυπο αλλά από επικυρωθέν φωτοαντίγραφο, και β) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα από τα έγγραφα εκδοθέντα υπό αλλοδαπό νομικό καθεστώς.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 233/2000 Ερωτάται : α) εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν φωτοαν

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 233/2000

 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ολομέλεια

Συνεδρίαση της 21ης Απριλίου 2000

 

Σύνθεση :

Πρόεδρος :  Ευστράτιος Βολάνης

Αντιπρόεδροι :  Κων. Βόλτης, Χρ. Τσεκούρας, Γ. Πουλάκος

Νομικοί Σύμβουλοι :  Θ. Αμπλιανίτης, Σπ. Σκουτέρης, Δ. Λάκκας, Η. Παπαδόπουλος, Κ. Μπακάλης, Θεόδ. Ρεντζεπέρης, Ν. Κατσίμπας, Θ. Θεοφανόπουλος, Ι. Πράσινος, Ι. Πετρόπουλος, Γ. Κατράνης, Ν. Μαυρλικας, Χρ. Θωμόπουλος, Χ. Παλαιολόγου, Βλ. Ασημακόπουλος, Δ. Παπαγεωργόπουλος, Εθ. Τριτάς, Ι. Μασβούλας, Φ. Γεωργακόπουλος, Σ. Παπαγεωργακόπουλος, Δ. Αναστασόπουλος, Κρ. Μανωλής, Βλ. Βούκαλης, Κ. Καποτάς, Φ. Τάτσης, Θ. Ηλιάκης, Π. Κιούσης, Ν.Κανιούρας.

 

Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο) : Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης

Εισηγητής :  Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης, Πάρεδρος ΝΣΚ

Αριθμ. Ερωτήματος :  ΔΙΣΚΠΟ/27/16311/2.8.1999

                                    Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

 

 

 

Περίληψη ερωτήματος:  Ερωτάται : α)  εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα όχι από το πρωτότυπο αλλά από επικυρωθέν φωτοαντίγραφο, και β)  εάν τα διοικητικά όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα από τα έγγραφα εκδοθέντα υπό αλλοδαπό νομικό καθεστώς.

 

Στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ27/16311/2.8.1999 ερώτημα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης εκτίθενται τα εξής :

 

« Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το Α.Π.8352/2.7.1999 έγγραφό της, μας κοινοποίησε έγγραφο του δήμου Σερρών (που σας διαβιβάζουμε συνημμένα), το οποίο θέτει τα εξής δύο ερωτήματα, σε σχέση με την υποχρέωση των δημοσίων υπηρεσιών για επικύρωση φωτοαντιγράφων και για τα οποία παρακαλούμε να έχουμε τις δικές σας απόψεις :

 

1.                  Το πρώτο ερώτημα αφορά την δυνατότητα των διοικητικών οργάνων να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα όχι από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εγγράφου – όπως προβλέπει το άρθρο 16 του Ν.1599/1986 και το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) – αλλά από επικυρωθέν φωτοαντίγραφο.  Με δεδομένο ότι οι δύο προαναφερθέντες νόμοι εξομοιώνουν το επικυρωθέν φωτοαντίγραφο με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του εγγράφου δίνοντάς του την ίδια αποδεικτική ισχύ και υποχρεώνοντας τις διοικητικές αρχές να το αποδέχονται όπως ακριβώς το πρωτότυπο έγγραφο, έχουμε την γνώμη ότι η απάντηση στο ερώτημα  πρέπει να είναι θετική.

 

2.                  Το δεύτερο ερώτημα αφορά την δυνατότητα των διοικητικών οργάνων για την επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων, αφού ο Ν.1599/1986 και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας δεν κάνουν διάκριση ανάμεσα σε έγγραφα που είναι συντεταγμένα στην ελληνική ή άλλη γλώσσα.  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του Ν.1599 η επικύρωση φωτοαντιγράφων γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο, κάτι που προϋποθέτει ανάγνωση του κειμένου και ως εκ τούτου γνώση της γλώσσας στην οποία είναι γραμμένο το κείμενο.

 

Εν όψει του γεγονότος της ύπαρξης υπαλλήλων που γνωρίζουν τις κυριότερες ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες, σε τέτοιο βαθμό που να μπορούν να πιστοποιήσουν της ομοιότητα του περιεχομένου του εγγράφου και του φωτοαντιγράφου αυτού – ιδίως σε περιπτώσεις εγγράφων που είναι γραμμένα με λατινικούς χαρακτήρες και δεν έχουν μεγάλη έκταση (π.χ. διαβατήρια, τίτλοι σπουδών) οπότε είναι σχετικά ευχερής η ανάγνωσή τους – έχουμε την άποψη ότι μπορούν να προβαίνουν στην σχετική επικύρωση».

 

Επίσης, στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 16545/10.6.1999 έγγραφο του Δήμου Σερρών, που επισυνάπτεται στο ανωτέρω ερώτημα, εκτίθενται τα εξής :

 

«Από τις διατάξεις τόσο της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.1599/1986, όσο δε και από τις αντίστοιχες της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999 η επικύρωση φωτοαντιγράφου γίνεται εφόσον προσκομίζεται το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.

 

Έχει όμως παρατηρηθεί ότι πολλοί εκ των δημοτών μας, δεν διαθέτουν ούτε το πρωτότυπο, αλλά ούτε καν το ακριβές αντίγραφο της αρχής που το εξέδωσε, αλλά κάποιο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκ του οποίου ζητούν επικύρωση.

 

Παρακαλούνε να μας γνωρίσετε αν νομιμοποιούνται τα όργανά μας, να επικυρώνουν φωτοαντίγραφα εξ επικυρωθέντος φωτοαντιγράφου, καθώς και αν τα αρμόδια όργανα έχουν την δυνατότητα να επικυρώνουν ξενόγλωσσα έγγραφα εκ του πρωτοτύπου ή εκ του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο.

 

Η τελευταία περίπτωση μας ενδιαφέρει άμεσα καθ’ όσον δεκάδες πολίτες προέρχονται στην υπηρεσία μας προς επικύρωση διαβατηρίων ή άλλων εγγράφων εκδοθέντων στην αλλοδαπή.

 

Πρόθεση βέβαια του Δήμου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών, πάντα συμφώνως του νόμου».

 

Σχετικά με το ως άνω ερώτημα η Ολομέλεια του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως :

 

I.  Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζει στο υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» άρθρο 1 ότι «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου» και στο άρθρο 11 ορίζει τα εξής : «1. ….. 2.  Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο ……  3.  Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα αυτά, όπως και εκείνα που συνοδεύονται από την, κατά την παρ. 5 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση, γίνονται δεκτά, όπως το πρωτότυπο».  Επίσης, στο άρθρο 33 του ίδιου Κώδικα ορίζονται τα εξής : «1.  Από έναρξη της ισχύος του Κώδικα, αν σε αυτόν δεν ορίζεται διαφορετικά, καταργείται κάθε γενική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν. 2…».

 

II.  Α.  Από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 11 παράγρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, με τον οποίο (άρθρο 33 παράγρ. 1 αυτού) καταργήθηκαν οι αντίστοιχες γενικές διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 3 του Ν.1599/1986 «Σχέσεις κράτους – πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» που αναφέρονταν στο ρυθμιζόμενο από τις παραπάνω διατάξεις θέμα (επικύρωση αντιγράφων), προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, όχι όμως και από επικυρωμένο αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο.  Η σαφήνεια και ο ρητός χαρακτήρας των παραπάνω διατάξεων δεν επιτρέπουν να γίνει δεκτή άλλη λύση.

 

Β.  Πριν δοθεί απάντηση στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, πρέπει να γίνει η εξής διευκρίνιση : Έγγραφα τα οποία προέρχονται από την αλλοδαπή, και μάλιστα δημόσια, συντεταγμένα σε οποιαδήποτε γλώσσα, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά στο εσωτερικό της χώρας μας παρά μόνο αν η γνησιότητά τους βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα.  Ειδικότερα : Η Σύμβαση που υπογράφηκε στη Χάγη στις 5.10.1961 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων» ορίζει τα εξής :  «’Αρθρο 1 – Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στα δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου Κράτους και πρέπει να προσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου Κράτους.

 

Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως, ως δημόσια έγγραφα θεωρούνται :

 

(α) τα έγγραφα που προέρχονται από την αρχή ή δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου του Κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων που προέρχονται από την εισαγγελική αρχή, δικαστικό γραμματέα ή δικαστικό επιμελητή.

 

(β) τα διοικητικά έγγραφα,

 

(γ) τα συμβολαιογραφικά έγγραφα,

 

(δ) οι επίσημες βεβαιώσεις, όπως βεβαιώσεις καταχωρίσεως, θεωρήσεις για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσεις υπογραφής που τίθενται σε ιδιωτικό έγγραφο.

 

Η Σύμβαση δεν εφαρμόζεται ωστόσο :

 

(α) στα έγγραφα που εκδόθηκαν από διπλωματικούς ή προξενικούς πράκτορες.

(β) στα διοικητικά έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με εμπορική ή τελωνειακή πράξη.

 

‘Αρθρο.2 – Κάθε συμβαλλόμενο Κράτος απαλλάσσει από την επικύρωση τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση και που πρέπει να προσαχθούν στο έδαφός του.  Κατά την έννοια της παρούσας Συμβάσεως, η επικύρωση δεν καλύπτει παρά μόνο τη διατύπωση με την οποία οι διπλωματικοί ή προξενικοί πράκτορες της χώρας, στο έδαφος της οποίας πρέπει να προσαχθεί το έγγραφο, βεβαιώνουν τη γνησιότητα της υπογραφής, την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογραφών το έγγραφο και, ενδεχομένως, την ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο.   

 

‘Αρθρο 3 – Η μόνη διατύπωση που είναι δυνατό να απαιτηθεί για να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφής, η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογραφών το έγγραφο και, ενδεχομένως, η ταυτότητα της σφραγίδας ή του επισήματος που φέρει το έγγραφο είναι η επίθεση της επισημειώσεως της προβλεπόμενης στο άρθρ.4, που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτους από το οποίο προέρχεται το έγγραφο …».

 

Παρατηρείται, επομένως, ότι αλλοδαπά δημόσια έγγραφα των οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση της Χάγης, ή εφόσον προέρχονται από χώρα που δεν έχει συμβληθεί στην Σύμβαση αυτή, των οποίων η γνησιότητα δεν βεβαιώνεται κατά τα διεθνή νόμιμα (προξενική διαδικασία), δεν μπορούν να γίνουν δεκτά παντάπασιν από τις ελληνικές διοικητικές αρχές.

 

Περαιτέρω, από τις προαναφερθείσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας προκύπτει ότι δεν είναι επιτρεπτή κατά το άρθρο 11 παρ.2 αυτού η επικύρωση αντιγράφων από έγγραφα που έχουν εκδοθεί υπό αλλοδαπό νομικό καθεστώς.  Και τούτο διότι οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται μόνο σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξεως και έχουν προέλθει από ημεδαπές διοικητικές αρχές (Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου).  Κατ’ ακολουθία μόνο από έγγραφα αυτής της φύσεως επιτρέπεται βάσει του άρθρου 11 παρ.2 του παραπάνω Κώδικα η επικύρωση αντιγράφων.  Ειδικότερα, η προκειμένη διάταξη, εντασσόμενη στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αναφέρεται προδήλως μόνο σε έγγραφα που παράγονται από ημεδαπές διοικητικής αρχές και υπό το ημεδαπό νομοθετικό καθεστώς, και όχι σε έγγραφα που προέρχονται από αλλοδαπές αρχές και έχουν εκδοθεί στα πλαίσια αλλοδαπών εννόμων τάξεων.

 

III.Εν όψει των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., τόσο στο πρώτο σκέλος του τιθέμενου ερωτήματος όσο και στο δεύτερο σκέλος αυτού προσήκει αρνητική απάντηση.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αθήνα 22.5.2000

Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΟΛΑΝΗΣ

 

Ο Εισηγητής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Πάρεδρος ΝΣΚ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης