Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 335/2002 Ερωτάται αν οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν ειδική κατηγορία εγγράφων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία προβλέπει την επικύρωση αντιγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 335/2002
Ερωτάται αν οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν ειδική κατηγορία εγγράφων που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία προβλέπει την επικύρωση αντιγράφων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 335/2002 Ερωτάται αν οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπου

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ


Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 335/2002

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Γ'
Συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2002

Σύνθεση:
Προεδρεύων: Γεώργιος Πουλάκος,Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Νομικοί Σύμβουλοι: Π.Κισσούδης,Ν.Μαυρίκας, Δ.Παπαγεωργόπουλος, Δ.Παπαδόπουλος, Β.Χασαπογιάννης, Π.Τριανταφυλλίδης

Πάρεδροι (γνώμες χωρίς ψήφο): Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης
Εισηγητής: Νικόλαος Ι.Δασκαλαντωνάκης
Αριθμ.Ερωτήματος: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/549/17.4.2002 Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται αν οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών αποτελούν ειδική κατηγορία εγγράφων που δεν
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η οποία προβλέπει την επικύρωση αντιγράφων από οποιαδήποτε διοικητική
αρχή.
Σχετικά με το ερώτημα αυτό το Γ' Τμήμα του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι.Α. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις ", ορίζει στο υπό τον τίτλο "Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα" άρθρο 1 ότι  "Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο,στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου" και στο άρθρο 11 ορίζει τα εξής : "-1......-2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.....-3......".  Ο εννοιολογικός προσδιορισμός του δημοσίου εγγράφου περιλαμβάνεται στο άρθρο 438 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , κατά το οποίο "έγγραφα που έχουν συνταχθεί κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό ή πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία αποτελούν πλήρη απόδειξη για όλους ως προς όσα βεβαιώνονται στο έγγραφο ότι έγιναν από το πρόσωπο που συνέταξε το έγγραφο ή ότι έγιναν ενώπιόν του, αν το πρόσωπο αυτό είναι καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να κάνει αυτή τη βεβαίωση....", και είναι ενιαίος σε όλο το δίκαιο (ΑΠ.1267/1997 ΝοΒ1998.562).

Β.Ο Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε ως Κώδικας με το άρθρο πρώτο του ν.2594/1998, ορίζει στο άρθρο 2 ότι: "Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών ανήκουν ιδίως: 1........27. Η επίσημη μετάφραση κειμένων διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και άλλων διεθνών πράξεων, εγγράφων ελληνικών και ξένων δημοσίων υπηρεσιών, η μετάφραση και η επικύρωση εγγράφων των ελληνικών αρχών που προορίζονται για τις Ελληνικές και ξένες αρχές στο εξωτερικό, η επικύρωση της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των διπλωματικών και προξενικών αρχών στην Ελλάδα επί εγγράφων τους, που προορίζονται για τις Ελληνικές υπηρεσιές. 28......" και στο άρθρο 19 ότι: "-1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εξωτερικών Μεταφραστική Υπηρεσία, αποτελούμενη από γραφεία στην κεντρική και τις περιφερειακές υπηρεσίες και υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης.-2 Σκοπός της Μεταφραστικής Υπηρεσίας είναι η έγκυρη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων και άλλων κειμένων, η επικύρωση αυτών, καθώς και των εγγράφων που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, η επικύρωση των υπογραφών των Ελλήνων υπηκόων επί παντός κειμένου, πλην των πληρεξουσίων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου των γραφείων της Μεταφραστικής Υπηρεσίας, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως μεταφραστικών υπηρεσιών. - 3. Τα Μεταφραστικά Γραφεία χρησιμοποιούν ιδιώτες ως μεταφραστές από πίνακα που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών από τους επιτυχόντες σε ειδική γραπτή δοκιμασία....-4......-5.......-6........-7. Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.-8......-9......".

Γ. Με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε η υπ' αριθ. Φ.093/3/ΑΣ1856/30.4.-19.5.1998 απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών  "οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργού Εξωτερικών "οργάνωση και λειτουργία της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών" (ΦΕΚ.Β'478), στην οποία ορίζεται ότι : "Η Μεταφραστική Υπηρεσία μεταφράζει και επικυρώνει έγγραφα πολιτών και Δημοσίων Υπηρεσιών σε (34) γλώσσες......και κατανέμει τις εργασίες της ως εξής:......-3 "Τμήμα επικυρώσεων" το οποίο επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων σε έγγραφα που εκδίδονται από όλες τις Ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες, τηρώντας ειδικό Αρχείο με δείγματα υπογραφών, τα οποία ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα , καθώς επίσης Ελλήνων και ξένων υπηκόων. Επίσης επικυρώνει τις υπογραφές των διαπιστευμένων υπαλλήλων όλων των ξένων των Διπλωματικών Αρχών στην Ελλάδα, καθώς και φωτοαντιγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και ξενόγλωσσων εγγράφων, εφόσον φέρουν την Θεώρηση της Σύμβασης της Χάγης ή Προξενική Θεώρηση Ελληνικών Αρχών......... ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ.-1. Η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές βάσει πίνακος, οι οποίοι εργάζονται εκτός του χώρου της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και επιλέγουν οι ίδιοι ποιές ημέρες και πόσες φορές την εβδομάδα προσέρχονται για παραλαβή εγγράφων. Όλες οι μεταφράσεις δακτυλογραφούνται σε χαρτιά Α4, που φέρει τον τίτλο του Υπουργείου στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα........  Η Μεταφραστική Υπηρεσία επικυρώνει το γνήσιο της υπογραφής του μεταφραστή, τον οποίο χρησιμοποιεί η Υπηρεσία μας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απόδοση της μετάφρασης.....".

 ΙΙ. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται σε έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξεως και έχουν προέλθει από ημεδαπές διοικητικές αρχές (Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου). Όταν πρόκειται για τέτοια έγγραφα ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, όχι όμως και από το αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρώθει από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (Ολομ. ΝΣΚ.233/2000). Περαιτέρω, η επίσημη μετάφραση από την ελληνική σε ξένη γλώσσα ή αντιστρόφως δημοσίου ή ιδιωτικού εγγράφου ή άλλου κειμένου, η οποία εκδίδεται από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις του Οργανισμού του Υπουργείου αυτού και της υπ'αριθ. Φ.093/3/ΑΣ1856/30.4.-19.5.1998 υπουργικής αποφάσεως, αποτελεί δημόσιο έγγραφο κατά την έννοια της γενικής διατάξεως του άρθρου 438 ΚΠολΔ, χωρίς το γεγονός αυτό να μεταβάλλεται επειδή η Μεταφραστική Υπηρεσία χρησιμοποιεί ιδιώτες μεταφραστές, αφού σ'αυτούς έχει ανατέθει άσκηση δημόσιας υπηρεσίας και η μετάφραση που συντάσσουν και για την οποία είναι υπεύθυνοι περιβάλλεται με τις διατυπώσεις που διαγράφονται από το νόμο. Συνεπώς η παραπάνω επίσημη μετάφραση, ασχέτως του μεταφρασθέντος εγγράφου, αποτελεί έγγραφο διοικητικής αρχής που δεν εξαιρείται από την εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, και κατ'ακολουθία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο της μεταφράσεως ή από ακριβές αντίγραφο αυτής που έχει εκδώσει η Μεταφραστική Υπηρεσία. Υποχρέωση επικυρώσεως του αντιγράφου αυτού υπάρχει και όταν η μετάφραση έχει γίνει σε ξένη γλώσσα, αφού ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας ρυθμίζει το θέμα της επικυρώσεως των αντιγράφων χωρίς να διακρίνει μεταξυ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα. Άλλωστε για να εκδόθει επικυρωμένο αντίγραφο ο αρμόδιος κατά το νόμο υπάλληλος παραβάλλει το αντίγραφο προς το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο και βεβαιώνει με την υπογραφή του την προς τούτο συμφωνία ( βλ. και το άρθρο 14 του Ν.1599/1986, διατάξεως του οποίου περίελαβε το άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση αυτού, και κατά την παράγραφο 3 εδάφιο δεύτερο του οποίου "η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος"). Η παραβολή αυτή δεν προυποθέτει κατ'ανάγκη ανάγνωση, αλλά απαιτεί ταύτιση του περιεχομένου, η οποία είναι δυνατή και επί εγγράφων συντεταγμένων σε ξένη γλώσσα . Απαιτείται βέβαια, σε κάθε περίπτωση, να μπορεί να διαγνώσει ο υπάλληλος από τον οποίο ζητείται η επικύρωση ότι πρόκειται  για έγγραφο ημεδαπής διοικητικής αρχής και μάλιστα πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο. Σημειώνεται επί πλέον ότι η αρμοδιότητα της Μεταφραστικής Υπηρεσίας προς μετάφραση εγγράφων είναι διαφορετική από την αρμοδιότητα της προς επικύρωση, η οποία προβλέπεται από τις ίδιες διατάξεις και συνιστάται στην επικύρωση του γνησίου της υπογραφής των οργάνων και των προσώπων που αναφέρονται σ'αυτές.

ΙΙΙ. Εν όψει των ανωτέρω στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει η απάντηση ότι οι επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατά τα αναλυτικώς ως άνω εκτιθέμενα.

 

Ο Προεδρεύων                                                                                                     Ο Εισηγητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΟΣ                                                                                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.                                                                                           Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης