ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 317/2007

Ερωτάται α) αν κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής η διοικητική αρχή οφείλει να ελέγχει το επιλήψιμο του περιεχομένου του εγγράφου επί του οποίου υπογράφει ο ενδιαφερόμενος, και β) αν απαιτείται, κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί ξενογλώσσου εγγράφου, να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ανεπίσημη μετάφραση αυτού.

25 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ’αρ. 317/2007

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Α2  Τμήματος Διακοπών

Συνεδρίαση της 25ης Ιουλίου 2007

 

Σύνθεση:

Πρόεδρος          :                Αλέξανδρος Τζεφεράκος, Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Μέλη                 :                Π. Κισσούδης, Ν. Μαυρίκος, Φ. Γεωργακόπουλος

                                            Π. Κιούσης, Α. Φυτράκης, Π. Τριανταφυλλίδης

                                           Ηλ. Ψώνης, Αλ. Καραγιάννης, Χρ. Αυγερινού, Στ. Δέτσης

                                           Μ. Ανδροβιτσανέα, Β. Δούσκα και Θ. Ψυχογιός, Νομικοί

                                           Σύμβουλοι του Κράτους

Πάρεδροι

(γνώμες χωρίς ψήφο):       Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.

 

Ερώτημα            :               Αριθμ.πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 15/281/12.4.2007 έγγραφο

                                           Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και

                                           Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου

                                           Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Περίληψη  Ερωτήματος:  Ερωτάται α) αν κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής η διοικητική αρχή οφείλει να ελέγχει το επιλήψιμο του περιεχομένου του εγγράφου επί του οποίου υπογράφει ο ενδιαφερόμενος, και β) αν απαιτείται, κατά τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής επί ξενογλώσσου εγγράφου, να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και ανεπίσημη μετάφραση αυτού.

Επί του ως άνω ερωτήματος το Α2 Τμήμα Διακοπών του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999  «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), ορίζει στο υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» άρθρο 1 ότι: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου», στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 ότι: «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3» (η φράση «ή από τα Κ.Ε.Π. » στην παράγραφο αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν.3345/2005, Α’ 138) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 ότι: «Από την έναρξη της ισχύος του Κώδικα, αν σε αυτόν δεν ορίζεται διαφορετικά, καταργείται κάθε γενική διάταξη η οποία αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο από αυτόν».

ΙΙ. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι κατά νόμον απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του βάσει του δελτίου της ταυτότητας του ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασιάς, δηλαδή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου. Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής προυποθέτει απαραίτητα έγγραφα και δεν νοείται επί άγραφης σελίδας. Αφορά όμως μόνο το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και όχι και το περιεχόμενο του εγγράφου. Το όργανο της διοικητικής αρχής ή του Κ.Ε.Π. από το οποίο ζητείται η βεβαίωση δεν έχει υποχρέωση να ελέγξει το περιεχόμενο του εγγράφου ούτε δικαιούται να αρνηθεί τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, εκτός αν από αυτό (περιεχόμενο του εγγράφου) ή από σχετική δήλωση του ίδιου του ενδιαφερομένου προκύπτει κατά τρόπο πρόδηλο τέλεση ποινικού ακικήματος ή αντίθεση στα χρηστά ήθη ή αν υπάρχει προγενέστερη ή ταυτόχρονη καταγγελία τρίτου σε σχέση με το έγγραφο επί του οποίου ζητείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τα παραπάνω βέβαια υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν υπαρχουσών ειδικών διατάξεων, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν, αφού με το άρθρο 33 παρ.1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας καταργήθηκαν μόνο οι γενικές διατάξεις που αναφέρονται σε θέματα ρυθμιζόμενα από αυτόν.

ΙΙΙ. Εξάλλου, από τις ίδιες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και υπό την επιφύλαξη πάντοτε της εφαρμογής τυχόν ειδικών διατάξεων προκύπτουν και τα ακόλουθα: Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής γίνεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο επί του οποίου τίθεται η υπογραφή, δηλαδή και επί ξενόγλωσσων εγγράφων, αφού τέτοια διάκριση στις παραπάνω διατάξεις δεν γίνεται. Περαιτέρω , κατά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής επί ξενογλώσσου εγγράφου δεν απαιτείται να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο και μετάφραση αυτού, αφού, όπως έγινε ήδη δεκτό, το όργανο της διοικητικής αρχής ή του Κ.Ε.Π., από το οποίο ζητείται η βεβαίωση, δεν υποχρεούται να αναγνώσει το έγγραφο.

ΙV. Εν όψει των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο σκέλος του τιθέμενου ερωτήματος προσήκει απάντηση αρνητική.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος                 Ο Εισηγητής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Ι. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.                    Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.

                                                                                                          


Taxheaven.gr