ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ν.Σ.Κ. 303/2003

Ερωτάται αν οι διοικητικές αρχές έχουν τη δυνατότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) να επικυρώνουν αντίγραφα βεβαιώσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.2790/2000 και 76 παρ.6 του ν.2910/2001 σε ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα από χώρες της πρών Σοβιετικής Ένωσης, αδειών παραμονής αλλοδαπών που εκδίδονται σύμφωνα με τους ν.2910/2001 και 3013/2002, καθώς και βεβαιώσεων και ειδικών σημάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών.

30 Ιούλ 2003

Taxheaven.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

 

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 303/2003

 

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Τμήμα Α2 Διακοπών

Συνεδρίαση της 30ής Ιουλίου 2003

 

Σύνθεση:

Προεδρεύων : Χρήστος Τσεκούρας, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Νομικοί Σύμβουλοι : Αλ. Τζεφεράκος, Θ. Ρεντζεπέρης,

                                  Ν. Μαυρίκας, Ι. Μάσβουλας, Φ.Γεωργακόπουλος,

                                  Δ. Αναστασόπουλος , Θ. Ηλιάκης, Ν. Κανιούρας,

                                  Χρ. Μπότσιος, Ι. Τρίαντος, Μ. Απέσσος,

                                  Π. Τριανταφυλλίδης, Ηλ. Δροσογιάννης.

Πάρεδροι

(γνώμες χωρίς ψήφο): Νικόλαος Ι.Δασκαλαντωνάκης

Εισηγητής: Νικόλαος Ι. Δασκαλαντωνάκης

Αριθμ.Ερωτήματος: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.22/οικ.11874 π.ε. / 15.5.2003 Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

Περίληψη Ερωτήματος:  Ερωτάται αν οι διοικητικές αρχές έχουν τη δυνατότητα κατ’εφαρμογή του άρθρου 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999) να επικυρώνουν αντίγραφα βεβαιώσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα άρθρα 1 του ν.2790/2000 και 76 παρ.6 του ν.2910/2001 σε ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα από χώρες της πρών Σοβιετικής Ένωσης, αδειών παραμονής αλλοδαπών που εκδίδονται σύμφωνα με τους ν.2910/2001 και 3013/2002, καθώς και βεβαιώσεων και ειδικών σημάτων λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων που χορηγούνται από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών.

Σχετικά με το ερώτημα αυτό το Α2 Τμήμα Διακοπών του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως:

Ι.Α. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζει στο υπό τον τίτλο «Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα» άρθρο 1 ότι: «Οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» και στο υπό τον τίτλο « Βεβαιώση του γνησίου της υπογραφής-Επικύρωση των αντιγράφων» άρθρο 11 ορίζει τα εξής: «-1…-2. Την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο, ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, μπορεί να ζητήσει ο ενδιαφερόμενος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο…-3. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων δικαιολογητικών στοιχείων. Τα αντίγραφα αυτά, όπως και εκείνα που συνοδεύονται από την , κατά την παρ.5 του άρθρου 3 , υπεύθυνη δήλωση, γίνονται δεκτά, όπως το πρωτότυπο».

Β. α.  Στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν.2790/2000 « Αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις », όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν.3013/2002, ορίζεται ότι: « Ομογενείς, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα με ένδειξη θεώρησης «παλιννόστηση» ανεξαρτήτως του χρόνου έλευσής τους και του χρόνου λήξης του διαβατηρίου τους ή της θεώρησης εισόδου, εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί η Ελληνική ιθαγένεια μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 του ν.2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α’), μπορούν να αποκτήσουν Ελληνική ιθαγένεια ή Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 76 του ν.2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α’)…». Περαιτέρω, στην παράγραφο 6 του άρθρου 76 του ν.2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι: «Οι ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου με θεώρηση εισόδου και διαμένουν στη χώρα ανεξαρτήτως από το χρόνο λήξης του διαβατηρίου ή της θεώρησης εισόδου, μπόρουν να αποκτήσουν την Ελληνική ιθαγένεια ή το ειδικό δελτίο ταυτότητας της παραγράφου 11 κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας,… Με την υποβολή της αίτησης για κτήση Ελληνικής ιθαγένειας ή χορήγηση του ειδικού δελτίου ταυτότητας κατά τα ανωτέρω, η οποία συνοδεύεται από σημείωμα δακτυλοσκόπησης, χορηγείται στον αιτούντα βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρόνο μέχρι τη έκδοση της σχετικής απόφασης και η οποία επέχει θέση άδειας παραμονής και εργασίας…»

β. Εξάλλου, στο άρθρο 8 του ν.2910/2001 ορίζεται ότι: «-1. Αλλοδαπός που έχει λάβει θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα, για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ζητήσει άδεια παραμονής για τον ίδιο λόγο, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες από το νόμο αυτόν προυποθέσεις. -2. Η άδεια παραμονής αλλοδαπού χορηγείται για συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίος αναγράφεται στην αίτηση.

-3…. -4…. -5….. -6….. -7. Η άδεια παραμονής χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, …. -8. Με τη διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 3-7 αυτού του άρθρου ανανεώνεται η άδεια παραμονής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο». Περαιτέρω, ο ν.2910/2001 θεσπίζει τις ακόλουθες κατηγορίες αδειών παραμονής, ρυθμίζοντας αναλυτικά ανά περίπτωση τις προυποθέσεις και τη διαδικασία για την έκδοσή τους: Άδεια παραμονής για σπουδές (άρ. 11 επ.), για παροχή εξαρτημένης εργασίας (άρ.21,22), για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου (άρ.23), για παροχή εποχιακής εργασίας (άρ. 24 ), για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας (άρ. 26,27), για οικογενειακή συνένωση (άρ. 29,30 ), αυτοτελής άδεια παραμονής μελών οικογένειας αλλοδαπού (άρ. 32, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 άρ. 11 ν.3074/2002), άδεια παραμονής αλλοδαπού, συζύγου Έλληνα ή πολίτη χώρας της Ευρωπαικής Ένωσης (άρ. 33, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 άρ. 19 ν.3013/2002 και την παρ. 3 άρ. 11 ν.3074/2002), άδεια παραμονής αθλητών και προπονητών (άρ. 34, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 άρ. 19 ν.3013/2002), μελών διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών και υπαλληλικού προσωπικού αλλοδαπών εταιρειών (άρ. 35, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 άρ. 19 ν.3013/2002), πνευματικών δημιουργών και μελών καλλιτεχνικών συγκροτημάτων και τσίρκων (άρ. 36, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 άρ. 19 ν.3013/2002), καθώς και άλλες περιπτώσεις αδειών παραμονής (για πρόσωπα οικονομικώς ανεξάρτητα, για πρόσωπα που δεν πληρούν τις προυποθέσεις νόμιμης παραμονής αλλά για λόγους ανθρωπιστικής ιδίως φύσεως καθίσταται αδύνατη η αναχώρηση ή απομάκρυνση τους από την Ελληνική Επικράτεια, για άτομα που εξαναγκάζονται για λόγους ανωτέρας βίας να μετακινηθούν από τη χώρα της ιθαγένειάς τους , για πρόσωπα διακεκριμένα σε επιστημονική προσφορά κλπ., άρ.37 όπως τροποποιήθηκε με άρ. 20 ν.3013/2002, παρ. 14 άρ. 82 ν.3057/2002, παρ. 2 άρ. 11 ν.3074/2002 και άρ. 8 ν.3146/2003). Οι παραπάνω άδειες παραμονής ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορούν να ανανεώνονται κατά τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση.

 γ. Εξάλλου, το Π.Δ. 313/2001 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ. στο Υπ. Ανάπτυξης » (Α’ 211) ορίζει στο άρθρο 14 ότι: «Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από όργανα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες:  1. Αρμοδιότητες που αφορούν τα τουριστικά καταλύματα. α …. δ . Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυμάτων), πλην των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, το οποίο αντικαθιστά την προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις άδεια λειτουργίας για το κτίριο και την επιχείρηση (άρθρο 3 παρ.3 ν.2160/1993, σε συνδ. με άρθρο 3 παρ. 5 ιδίου νόμου και άρθρα 11 παρ. 2 Α.Ν. 431/1937 και 2 β. δ της 27 Απρ./14 Μαίου 1937). ε…. ιγ. Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (άδειας λειτουργίας ) τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (άρθρο 1 παρ.1 Π.δ. 33/1979, ΦΕΚ 10 Α’).ιδ…..κ. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας (εδικό σήμα λειτουργίας) ξενοδοχείων τύπου ΜΟΤΕΛ, ξενώνων, επιπλωμένων τουριστικών διαμερισμάτων και επαύλεων, η έγκριση του τοπογραφικού διαγράμματος και των σχεδιαγραμμάτων αυτών και η κατάταξή τους οικείες κατηγορίες (άρθρα 1,5,6, και 12 του Β.Δ. της 30-31/22-4-1959, ΦΕΚ 71 Α’ , όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 768/1981, ΦΕΚ 200 Α’). κα…. 2. Αρμοδιότητες που αφορούν τουριστικά γραφεία και συναφείς τουριστικές επιχειρήσεις. α….. δ. Η χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας (άδειας λειτουργίας) τουριστικών γραφείων (άρθρο 3 ν.393/76, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 Π.δ. 288/1991, ΦΕΚ 102Α ). ε ….ζ. Η χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (άδεια λειτουργίας) υποκαταστήματος τουριστικού γραφείου γενικού τουρισμού ( άρθρο 6 παρ. 1 ν.393/76). η…..» και στο άρθρο 15 ότι : «-1. Για την άσκηση των μεταφερομένων, με το άρθρο 14 του παρόντος διατάγματος, αρμοδιοτήτων συστήνεται σε κάθε Περιφέρεια Διεύθυνση Τουρισμού …. Η Διεύθυνση Τουρισμού υπάγεται στην Γεν.Δ/νση της Περιφέρειας. Είναι αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται στις Περιφέρειες με το άρθρο 14 του παρόντος…..».

ΙΙ. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα ακόλουθα: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορει, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας , να ζητήσει από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, την επικύρωση αντιγράφου εγγράφου που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο της εθνικής έννομης τάξεως και έχει προέλθει από ημεδαπή διοικητική αρχή ( Δημόσιο, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), υπό την προυπόθεση ότι πρόκειται για αντίγραφο από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, και όχι από αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο (Ολομ. Ν.Σ.Κ. 233/2000). Τέτοια έγγραφα, αντιγράφου των οποίων μπορεί να ζητηθεί η επικύρωση όταν συντρέχει η προαναφερθείσα προυπόθεση, αποτελούν και η βεβαίωση που χορηγείται από την Περιφέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 του ν.2790/2000 και 76 παρ. 6 του ν.2910/2001 στους ομογενείς που έχουν έλθει στην Ελλάδα από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης , η άδεια παραμονής που χορηγείται στους αλλοδαπούς από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2910/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι βεβαιώσεις και το ειδικό σήμα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων,που χορηγείται από τις Διευθύνσεις Τουρισμού των Περιφερειών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 313/2001. Και τούτο διότι πρόκειται για έγγραφα ημεδαπής διοικητικής αρχής για τα οποία ο νόμος δεν εισάγει διάκριση, με αποτέλεσμα να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 11 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Η Περιφέρεια Κρήτης με το υπ’αριθμ. Πρωτ. 3658/10.6.2002 έγγραφο της προς τη Γενική Γραμματεία Δημ.Διοίκησης εκφράζει την άποψη ότι « δεν επιδέχονται επικύρωση από άλλη Υπηρεσία» οι βεβαιώσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις σε ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι άδειες παραμονής αλλοδαπών «επειδή επέχουν θέση άδειας παραμονής και εργασίας», καθώς και οι βεβαιώσεις και τα ειδικά σήματα λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων «επειδή τα στοιχεία τους μεταβάλλονται και δίδονται μόνο μετά από επί τούτο έλεγχο του φακέλλου αρχείου» . Το γεγονός όμως ότι οι παραπάνω βεβαιώσεις ομογενών και οι άδειες παραμονής αλλοδαπών πιστοποιούν την ευρύτερη αστική κατάσταση των προσώπων αυτών, καθώς και το ενδεχόμενο μεταβόλης των στοιχείων των ειδικών σημάτων λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων , δεν αποτελούν λόγους μη εφαρμογής της διατάξεως του άρθρου 11 παρ.2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας επί των παραπάνω διοικητικών εγγράφων, αφού στο νόμο δεν γίνεται σχετική διάκριση. Πρέπει τέλος να διευκρινισθεί ότι αποτελεί διαφορετικό ζήτημα και δεν περιορίζει τη δυνατότητα επικυρώσεως αντιγράφου της άδειας παραμονής αλλοδαπού η τυχόν πρόβλεψη με ειδικές διατάξεις περιπτώσεων επιδείξεως ή προσκομίσεως του πρωτοτύπου εγγράφου της άδειας αυτής κατ’απόκλιση από τον κανόνα της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, κατά τον οποίο οι διοικητικές αρχές έχουν υποχρέωση να δέχονται τα επικυρωμένα αντίγραφα, τα οποία ισχύουν όπως το πρωτότυπο.

ΙΙΙ.Ενόψει συνεπώς των προεκτεθέντων, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, στο τιθέμενο ερώτημα προσήκει απάντηση καταφατική.

 

Ο Προεδρεύων                                             Ο Εισηγητής

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.                                   Πάρεδρος Ν.Σ.Κ.


Taxheaven.gr